1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2011 Öğretmenlerin Alan Değiştirme Kılavuzu

20 Haziran 2011 12:03
Yazdır

1. İLGİLİ MEVZUAT

Bu Kılavuz; alan değiĢtirme isteğinde bulunacak kadrolu öğretmenlerin baĢvuru ve atama iĢlemlerini kapsamaktadır.

Alan değiĢtirme iĢlemlerinde aĢağıdaki mevzuat esas alınır:

a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına ĠliĢkin Yönetmelik,

http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR=&Sorgu=Evet&dilim=3

b) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer DeğiĢtirme Yönetmeliği,

http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/05/20100506.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/05/20100506.htm

c) Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı.

http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_esaslar.pdf , http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_cizelge.pdf

2. İLKELER

Alan değiĢtirme iĢlemlerinde;

a) Öğretmenlikte adaylığın kalkmıĢ olması,

b) Eğitim kurumlarının atama yapılacak alanlarda, norm kadro açığının bulunması,

c) Atamalarda, hizmet puanı üstünlüğü,

ç) Hizmet puanının hesaplanmasında baĢvuruların son günü, hizmet sürelerinin hesaplanmasında 15 Eylül 2011 tarihi esas alınır.

3. GENEL AÇIKLAMALAR

3.1. Mezun olduğu ?alan?ı dıĢında atanan veya öğrenimleri birden fazla ?alan?a kaynak olanlar ile baĢka bir ?alan?da yüksek öğrenimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmıĢ olması ve mezuniyetlerinin Talim ve Terbiye Kurulunun ilgi (c) kararında atanacağı ?alan?a uygun olması kaydıyla atanabilecekleri alanlara, alan değiĢikliği isteğinde bulunabileceklerdir.

3.2. Alan değiĢikliği isteyen öğretmenlerin alan değiĢiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak Ģekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eĢit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilecektir.

3.3. Alan değiĢikliği gerçekleĢtirilen öğretmenlerin ?alan değişikliğinin iptali? istekleri dikkate alınmayacaktır.

3.4. Alan değiĢikliği isteğinde bulunan öğretmenler, öğretmenleri ilgili mevzuatı gereği atanan; Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liselerinin öğretmenleri, Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenleri ve halk eğitim merkezlerindeki öğretmenler bu eğitim kurumları hariç Bakanlıkça açık ilan edilen diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

3.5. Alan değiĢikliği yapılan öğretmenler, 31/12/2011 tarihine kadar, il içinde yer değiĢtirme talebinde bulunamayacaktır. Ancak, il içi ve iller arasında görev yeri değiĢikliği gerçekleĢtirilen öğretmenler, atandıkları yerde göreve baĢlamıĢ olmak kaydıyla alan değiĢikliği isteğinde bulunabileceklerdir. Alan değiĢikliği yapılanların, varsa il içi sıraları iptal edilecektir. [2011 Öğretmenlerin Alan DeğiĢtirme Kılavuzu] 4

3.6. 2011 yılı alan değiĢtirme isteğinde bulunacak öğretmenlerden;

 Ġlgi (c) karar eki Çizelge'ye göre, geçebileceği ?alan?a kaynak olan yüksek öğretim programlarından mezun olan öğretmenler, ilan edilen ?alan?lara,

?Alan değiĢikliği? isteğinde bulunabileceklerdir.

 Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin alan değiĢikliği baĢvuruları; Ġlgi (a) ve (b) Yönetmelikler ile Ġlgi (c) karar gereğince EK-1 Takvim'de belirtilen tarihler arasında Bakanlığımızın http://mebbis.meb.gov.tr internet adresindeki "Alan DeğiĢtirme Elektronik BaĢvuru Formu" ile yapılacaktır. Ancak, Başvuru Formu eğitim kurum müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

 Sağlık eğitim enstitüsü mezunu iken sağlık eğitim fakültesi sağlık eğitim bölümünde 3+1 lisans tamamlamıĢ olanlar, "sağlık bilgisi ya da sağlık/hemşirelik alanı?na,

 Alanını değiĢtirmek isteyen eğitim kurumu yöneticileri, sadece kendi kurumunu tercih etmek suretiyle kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda, geçecekleri ?alan?da ders yükü bulunması Ģartıyla yöneticilikleri üzerinde kalmak üzere, lisans düzeyindeki öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri ?alan?lara,

 Eğitim kurumu yöneticileri, kendi kurumu dıĢında Elektronik BaĢvuru Formu'na yansıtılacak olan diğer eğitim kurumlarına,

?Alan değiĢtirme? isteğinde bulunabileceklerdir.

3.7. Eğitim kurumu yöneticilerinin, bulunduğu eğitim kurumu dıĢındaki tercihlerinden herhangi birine atanmaları hâlinde, atananların yöneticilik görevleri sona erecektir.

3.8. Merkez ve merkeze bağlı taĢra teĢkilatında geçici görevlendirilenlerden, ?alan değiĢikliği? gerçekleĢtirilenlerin görevlendirmeleri sona erecektir.

3.9. ?Alan değiĢtirmek? için baĢvuruda bulunacakların Elektronik BaĢvuru Formu'nu doldurmadan önce, MEBBĠS Özlük Modülü'ndeki bilgilerini kontrol etmeleri ve bu bilgilerin güncellemesini sağlamaları gerekmektedir. Aksi hâlde, başvuru onay işleminden sonra Başvuru Formu üzerindeki bilgilerde değişiklik yapılmayacaktır.

Ayrıca, BaĢvuru Formu'ndaki hizmet puanı ile görev kaydındaki hizmet puanının farklı olmaması konusundaki kontrol iĢlemi titizlikle yapılacaktır. BaĢvuruları Bakanlıkça da uygun görülenlerin alan değiĢikliği iĢlemleri, ?alan?lara göre norm açığı sınırlılığında, EK-1 Takvim'de belirtilen tarihte gerçekleĢtirilecektir.

3.10. En son Bakanlık atama kararnamesindeki ?alan?ı ile MEBBĠS Özlük Modülü'ndeki Bakanlık atama ?alan?ı farklı olanların belgeleri, gerekli düzeltmenin yapılabilmesi için Personel Bilgi Yönetim Sistemi Yönetim, Denetleme ve Koordinasyon ġubesinin ĠletiĢim Adresleri (3)'ne gönderilecektir.

4. ALAN DEĞİŞTİRMELER

4.1. Başvuru şartları

Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların belirlenmesine iliĢkin kararına göre [2011 Öğretmenlerin Alan DeğiĢtirme Kılavuzu] 5

öğrenim durumu, geçeceği ?alan?a uygun olma Ģartı aranacaktır.

4.2. Başvuru Yerleri

BaĢvurular, http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki ?Alan DeğiĢtirme Elektronik BaĢvuru Formu? ile yapılacaktır.

BaĢvurular, yetkili birimler tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

4.3. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar

? Mezuniyetine uygun olmayan ?alan?a,

? BaĢvuru Formu'ndaki hizmet puanı ile Özlük Modülü'ndeki hizmet puanı farklı olarak,

? Gerekli Ģartları taĢımadan,

? Bakanlığımızın http://mebbis.meb.gov.tr ya da http://personel.meb.gov.tr adresinde yer alan ?Alan DeğiĢtirme Elektronik BaĢvuru Formu? dıĢında bir belgeyle,

? Asılsız, yanlıĢ bilgi ve belgeyle,

? Posta yoluyla,

? Ġstenilen bilgileri uygun biçimde iĢaretlemeden,

? ?Elektronik BaĢvuru Formu? ve çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan,

Yapılan baĢvurular; iĢleme alınmayacak, geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmıĢ olsa dâhi iptal edilecektir.

5. BAŞVURU FORMU

5.1. Bilgilerin Kontrol Edilmesi

5.1.1. Alan değiĢtirme isteğinde bulunacakların, MEBBĠS Özlük Modülü'ndeki alan ve mezuniyet bilgileri, hizmet süresi, hizmet puanı ile Bakanlık tarafından düzenlenmiĢ olan en son atama kararnamesindeki ?alan?ı kontrol etmeleri gerekmektedir.

5.1.2. Elektronik ortamda baĢvuru yapan öğretmenlerin baĢvurularının onaylanması aĢamasında MEBBĠS Özlük Modülü'ndeki bilgileri; hizmet süresi, hizmet puanı ve Bakanlık atama ?alan?ı ile lisans öğrenimi itibarıyla atanacağı ?alan?a kaynak olarak gösterilen yüksek öğretim programlarından mezun olup olmadığı kontrol edildikten sonra baĢvurusu uygun görülenlerin Elektronik BaĢvuru Formu, kurum müdürlüklerince süresi içinde onaylanacaktır.

5.1.3 Bilgilerinde farklılık olması hâlinde, belgeye dayalı olarak MEBBĠS Özlük Modülü'ndeki bilgilerin düzeltilmesinden sonra, öğretmenlerin elektronik ortamda baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. BaĢvuru yaptıktan sonra özlük bilgileri güncellenen öğretmenlerin, güncel bilgilerinin baĢvuru ekranına yansıması için baĢvurularının reddedilerek, baĢvuru süresi içinde yanlıĢlığın ya da eksikliğin giderilerek yeniden baĢvuru yapması sağlanacaktır. Üçüncü maddede belirtilen durumlara bağlı olarak baĢvurularının geçersiz sayılması gerekirken değerlendirmeye alınan ve alan değiĢikliği iĢlemi gerçekleĢenlerin atamaları iptal edilecektir.

5.2. Tercihler

Alan değiĢtirme baĢvurusunda bulunacak öğretmenler, BaĢvuru Formu'na yansıtılacak eğitim kurumları arasından, bulundukları il içinde en fazla 5 (beĢ) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir. [2011 Öğretmenlerin Alan DeğiĢtirme Kılavuzu] 6

6. YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

6.1. Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Yapılacak ĠĢ Ve ĠĢlemler

6.1.1. Kadrosunun bulunduğu kurum tarafından, öğretmenin Başvuru Formu'na yansıyan bilgilerinin doğru olup olmadığına ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığına özellikle dikkat edilecektir.

6.1.2. BaĢvuru yapanlar, iki adet çıktısı ile birlikte okul müdürlüğüne baĢvuracaklardır. Kurum müdürlüğünce baĢvurusu uygun görülenlerin BaĢvuru Formları, belge ve sistem üzerinden onaylanıp belgenin bir örneği öğretmene geri verilecektir. Diğer sureti bir yıl süreyle muhafaza edilecektir.

6.1.3. BaĢvuru Formu'ndaki bilgilerinin yanlıĢ olduğu, sonradan anlaĢılan öğretmenlerin baĢvuruları, eğitim kurumu müdürlüklerince reddedilerek baĢvuru süresi içinde yeniden baĢvuruda bulunmaları sağlanacaktır.

6.2. İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İŞ ve İŞlemler

Ġl / Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince;

6.2.1. BaĢvuru yapan öğretmenin Başvuru Formu'na yansıyan bilgilerinin doğru olup olmadığını ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol etmek.

6.2.2. Öğretmene ait bilgilerin uygunluğu hâlinde, BaĢvuru Formları elektronik sistem üzerinden onaylamak.

Başvuru ve tereddüt edilen hususlarda iletişim adresleri ile irtibat kurulacaktır.

7. ATAMALAR

7.1. Atamaların Yapılması ve Sonuçlarının Duyurulması

BaĢvurular, hizmet puanı üstünlüğüne göre değerlendirilecektir. Hizmet puanının eĢit olması hâlinde ise öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir.

Bilgisayar ortamında ataması yapılan öğretmenler, baĢvuru sonuçlarını http://personel.meb.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

7.2. Tebligat, Görevden Ayrılma ve Başlama İŞlemleri

Alan değiĢtirme iĢlemi yapılan öğretmenlerin tebliğ belgeleri, Ġnternet aracılığıyla PDF formatında il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

Görevden ayrılma ve baĢlama iĢlemleri, MEBBĠS Atama Modülü üzerinden il millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

8. ALAN DEĞİŞTİRME TAKVİMİ  Duyuru Yapılması / Kılavuzun Yayımlanması 20 Haziran 2011
 Alan DeğiĢtirme BaĢvurularının Kabul Edilmesi 22 - 28 Haziran 2011
 Kurum Müdürlüğü ile Ġlçe / Ġl Millî Eğitim Müdürlükleri Onay Süreci 22 - 28 Haziran 2011
 Atamaların Yapılması 30 Haziran 2011
 Tebliğ ve ĠliĢik Kesme ĠĢlemleri 10 gün içinde
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 73,278 defa okundu. 65 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce Ankara'da yapımı devam eden Ankapark projesine devam mı edilmeli?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam