Ayrıntılı Sonuçlar İçin Tıklayın

İstifa eden yada normu düşen yöneticinin durumu, okuldaki öğretmeni norm kadro fazlası yapar mı?

Norma girmek için istifa etmeyi düşünen okul yöneticileri bulunmaktadır. Yöneticilerin istifa etmesinden norm fazlası olmasından okuldaki öğretmenler de, norm kadro açısından, etkilenmektedir. Zira hali hazırdaki yanlış uygulamada, istifa eden normdan düşen okul yöneticisi kendisinin okuldaki branşıyla ilişkilendirilip öğretmen olarak atanacağını ve okulda kalacağını düşünmektedir. Hizmet puanı en düşük öğretmen ise norm fazlası olarak belirlenmektedir. Oysaki mevzuata göre bu uygulama yanlıştır. Konuya ilişkin geniş bir değerlendirme için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Haziran 2014 13:00, Son Güncelleme : 10 Haziran 2019 01:44
İstifa eden yada normu düşen yöneticinin durumu, okuldaki öğretmeni norm kadro fazlası yapar mı?

Aşağıdaki dosyayı 2012 yılında hazırlamıştık. 2014 yılında Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin değişmesi dolaysıyla güncelleştirerek yeniden yayımlıyoruz. Haberimize yapılan eski tarihli yorumları dikkate almayınız.

Öğretmen Ve Yönetici Normları Hangi Yönetmeliğe Göre Belirlenir?

Norm dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk yönetmelik; 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğidir.

18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve tüm değişikliklerin yer aldığı "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik" için tıklayınız.

Bu yönetmelik; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının öğretmen ve yönetici norm kadro sayılarına ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Öğretmen ve Yönetici Norm Kadro Sayıları Norm Kadro Yönetmeliği İle Belirlenir.

Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğine göre öğretmen ve yönetici norm kadro sayıları belirlenir. Bu yönetmelikte kimlerin norm kadro fazlası olacağı ise yazmaz.

Kimlerin norm kadro fazlası olması gerektiği Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Norm kadro sayıları değişen eğitim kurumları" başlıklı, 26. maddesi 3. fıkrasındaki; " Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması nedeniyle norm kadro fazlası olan yönetici ve öğretmenler hakkında, ilgili atama ve yer değiştirme mevzuatı hükümleri uygulanır." hükümlerine göre belirlenir.

ÖĞRETMENLERDEN KİMLERİN NORM KADRO FAZLASI OLACAĞI HANGİ YÖNETMELİĞE GÖRE BELİRLENİR?

Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Norm kadro sayıları değişen eğitim kurumları" başlıklı, 26. maddesi 3. fıkrasının öğretmenler açısından atıfta bulunduğu yönetmelik 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğidir.

Öğretmenlerden kimlerin norm kadro fazlası olması gerektiği 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Belirtilir.

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi 3. fıkrasında "(3) Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır." hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre norm kadro fazlası olan öğretmenin belirlenmesinde uygulanacak olan tek kriter hizmet puanıdır.

Hizmet Puanın Dayanağı Hangi Mevzuattır?

14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Atama" başlıklı 37. maddesinde;

(1) 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun eki cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır.

(2) Bakan, gerekli gördüğü hallerde atama yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere, illerde valilere devredebilir.

(3) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. (İptal son cümle: Anayasa Mahkemesinin 6/2/2013 tarihli ve E:2011/123, K:2013/26 sayılı Kararı ile.: Yeniden Düzenleme: 1/3/2014-6528/22 md.) Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılır.

(4) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usül ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(5) Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri halinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması halinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar.

(6) Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması halinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir.

(7)(Değişik: 1/3/2014-6528/22 md.) İl Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, Maarif Müfettişi, Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapanların hizmet sürelerine ve/veya isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(8)(Değişik: 1/3/2014-6528/22 md.) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.

(9)(Ek: 1/3/2014-6528/22 md.) Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır. (Ek cümle: 2/12/2016-6764/8 md.) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi kapsamında üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına bu okullarda okul müdürlüğü görevi verilebilir.

(10)(Ek: 1/3/2014-6528/22 md.) Öğretim üyeleri ile Bakanlıkta görev yapmakta olan öğretmenlerin dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara atanma ve görevlendirilmelerinde bu Kanun Hükmünde Kararname, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatın sınavlar ve atanmaya ilişkin hükümleri uygulanmaz. Dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara yönetici görevlendirmeleri özlük hakları, atanma ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.

(11) (Ek: 1/3/2014-6528/22 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar kurumlarının ve kendilerinin muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Bakanlıkta görevlendirilebilirler." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlerdeki tek kriter hizmet puanıdır.

Danıştay'da Hizmet Puanı Demiştir.

Hizmet puanı "Norm kadrosu fazlası öğretmenlerin tespitine ilişkin Danıştay'ın kararı"nda da açıkça "...yer değiştirme suretiyle atama işlemlerini beraberinde getiren norm kadro uygulanması bakımından da geçerlilik taşıdığı açıktır. Bir başka deyişle norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerde de "hizmet puanı" esasının göz önünde bulundurulması, zorunluluk arz etmektedir." şeklinde yer almıştır.

Dolayısıyla ilkokullarda oluşturulan sınıf sayısına göre sınıf öğretmenlerinden hizmet puanı yüksek olanlar norma dahil olarak sınıfları teslim alıp sınıflarına gireceklerdir.

Hizmet puanı düşük olanlar ise norm kadro fazlası olarak belirlenip ihtiyaç olan diğer okullara aktarılacaklardır.

Bunu haricindeki uygulamalar yürürlükteki mevzuata ve Danıştay kararına aykırıdır. Denizli İl Mili Eğitim Müdürlüğünün yukarıda yer verdiğimiz yazısı da yürürlükteki mevzuata ve Danıştay kararına aykırıdır.

Norm Kadro Fazlası Öğretmen, Hizmet Puanına Göre Belirlenmektedir

Öğretmen normu ile bilinmesi gereken temel kurallar ise şunlardır. Öğretmenlerin normu hizmet puanına göre belirlenmektedir. Örneğin bir okulda 5 Matematik öğretmeni varsa ve okulun Matematik normu 3 ise, okuldaki 3 Matematik öğretmeni bu 3 normla ilişkilendirilmektedir. Okuldaki hizmet puanı düşük diğer Matematik öğretmenleri norm kadro fazlası olarak belirlenmektedir.

Bu hükümlere göre kısacası okulda norm kadro fazlası öğretmen bulunamaz ve dışarıdan o okula Norm kadro fazlası bir matematik öğretmeni hiçbir şekilde atanamaz.

4 üncü bir Matematik öğretmeninin okula atanabilmesi için öğretmen normlarının belirlenme kriterlerine göre, örneğin öğrenci sayısının artarak, uygun öğrenci sayılarına ulaşılması halinde 4 üncü Matematik öğretmenine ihtiyaç duyularak, 4 üncü Matematik öğretmeni normu verilecek ve bu norma 4 üncü Matematik öğretmeni Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kriterlerine göre atanabilecektir.

Öğrenci sayısının bir yıl sonra azalması halinde ise örneğin yeni norm tekrar 3'e düşerse 4 Matematik öğretmeninden hizmet puanı en düşük olan Norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenerek Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kriterlerine göre işlem yapılacaktır.

Norm Kadro Fazlası Durumuna Düşen Öğretmenlere Hangi İşlem Uygulanır?

Norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmenlere 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi hükümlerince; İlde norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının, norm kadro fazlası olan öğretmenlere duyurusunun yapılarak, norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülükleri olmayanların öncelikle görevli oldukları yerleşim yerinde daha sonra ilçelerdeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalarının yapılması, norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların ise görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenmesi gerekmektedir.

Norm kadro fazlası öğretmenler hakkında yapılacak işlemler

YÖNETİCİLERDEN KİMLERİN NORM KADRO FAZLASI OLACAĞI HANGİ YÖNETMELİĞE GÖRE BELİRLENİR?

Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Norm kadro sayıları değişen eğitim kurumları" başlıklı, 26. maddesi 3. fıkrasının yöneticiler açısından atıfta bulunduğu yönetmelik 22.04.2017 Tarihli ve 30046 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğidir.

Okul yöneticilerinden kimlerin norm kadro fazlası olması gerektiği 22.04.2017 Tarihli ve 30046 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde belirtilir.

Yönetici Normu İle Öğretmen Normu Birbirinden Bağımsız Belirlenmektedir

Okul yöneticilerinin Normu ile Öğretmenlerin normu Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin farklı maddelerinde yer alan farklı kriterlere göre belirlenmektedir.

Okul yöneticilerinin her hangi bir nedenle (istifa, görevden alınma, vs.) normunun belirlenmesinde 22.04.2017 Tarihli ve 30046 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğin "Yöneticilik görevinden ayrılma" başlıklı 26. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise kadrolarının bulunduğu ilçe/il içinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır." hükümlerine,

Aynı Yönetmeliğin "Yöneticilik görevinden alınma"başlıklı 27. maddesindeki; " (1) Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre yöneticilik görevinden alınma teklifi getirilen eğitim kurumu yöneticileri, durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanır. Bu şekilde görevinden alınanlar, aradan dört yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz." hükümlerine,

Aynı Yönetmeliğin "Yönetici norm kadrosunda değişiklik" başlıklı 28. maddesindeki; " (1) Norm kadro fazlası müdür yardımcıları, hizmet puanı daha az olandan başlamak üzere belirlenir. Hizmet puanının eşit olması durumunda ise sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan norm kadro fazlası olarak belirlenir.

(2) İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olanlar, il içinde ilan edilecek durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere yönetici olarak görevlendirilme isteğinde bulunabilir. Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı halinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenir. Bu kapsamda başka eğitim kurumlarına görevlendirilmek istemeyenler veya tercihlerine görevlendirilemeyenler, kalan yöneticilik görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlar. Bu konumda olanlardan kalan görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlamak istemeyenler ile diğer eğitim kurumlarında yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar, istekleri de dikkate alınarak kadrolarının bulunduğu ilçe/il içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanır." hükümlerine göre işlem yapılmaktadır.

Yukarıda yer verdiğimiz yönetmelik hükümlerine göre; Norm Kadro fazlası yöneticiler, Soruşturma sonucu yöneticilik görevinden alınan yöneticiler, yöneticilik için öngörülen şartları kaybeden yöneticiler ile istifa eden yöneticiler istekleri de dikkate alınarak kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

İstifa eden okul yöneticisi bulunduğu eğitim kurumunda branşında/alanında açık norm kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna; istememeleri ya da açık norm kadro bulunmaması durumunda ise durumlarına uygun ihtiyaç bulunan bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanacaklardır.

Fakat istifa etmeyi düşünen bazı okul yöneticileri, norm fazlası olan okul yöneticileri "okuldaki öğretmenlerden hizmet puanım yüksek, okuldaki branşımla/alanımla ilişkilendirilirim, okulumda kalırım." zannıyla hareket etmektedirler. Bu yanlış bir algı olup Yönetmeliğinin yukarıda açıkladığımız maddeleri net hükümler içermektedir.

Burada Öğretmenlerin dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü istifa etmeyi düşünen, norm fazlası olan okul yöneticileri, norm kadroları yeniden belirleyerek Okul yöneticisinin de öğretmen olarak katılacağı yeniden değerlendirmede hizmet puanı düşük öğretmen hiç hak etmediği halde norm kadro fazlası olma tehlikesiyle karşılaşabilecektir. Bu durum hem tüm mevzuata ve hukuka aykırı bir durumdur.

Okulda boş öğretmen norm kadrosu yoksa istifa eden veya herhangi bir nedenle normu düşen okul yöneticisi öğretmen normu ile ilişkilendirilemez, bu yönetici hakkında 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi hükümlerince işlemler gerçekleştirilir.

Yargı; okullara norm fazlası olarak öğretmen atanamaz.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber