Özelleştirilecek Türk Telekom'daki Personel, 180 Gün Aylıksız İzinli Sayılacak

Özelleştirme süreci devam eden Türk Telekom'daki personelin özlük haklarında yeni bir düzenleme yapılmaktadır. Şuanki mevcut duruma göre özelleştirme halinde, burada çalışmak istemeyen personel Devlet Personel Başkanlığına bildirilmekte, bu Başkanlık da bu kişileri diğer kurumlara memur olarak atamaktadır. Yeni düzenlemede ise Türk Telekom personeli, özelleştirmeden sonra 180 gün boyunca çalışmaya devam edecektir. 180 günlük sürede her iki taraf da (personel ve özelleştirilen Türk Telekom) birbiri ile çalışmayı uygun görürse personel özelleştirilen yerde kalacak, eğer iki taraftan birisi çalışmayı uygun görmez ise personel Devlet Personel Başkanlığına gönderilecek ve nakli yapılacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2005 12:15, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MEVCUT DURUM

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye'de aynı anda halen beş ayrı statüde personel çalıştıran tek kurumdur.

Bu statüler şunlardır:
a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi kadrolu personel (I sayılı cetvel)
b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olarak sözleşmeli personel(II sayılı cetvel )
c) Aslî ve sürekli görevlerde çalışmakta olanlar
d) Kapsam dışı personel (22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi olmakla birlikte toplu iş sözleşmesinin kapsamı dışında tutulan- ücretleri toplu iş sözleşmesi ile belirlenmeyen personel)
e) Kapsam içi işçiler (22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi olan ücretleri toplu iş sözleşmesi ile belirlenen personel)

Bu statülere tabi yaklaşık (40.000) personel çalışmaktadır. Bunlardan (e) şıkkında yer alan kapsam içi işçilerin nakil hakkı bulunmamaktadır. Diğeri nakil hakkından yararlanacak olan personeldir. (yaklaşık 25.000 personel)

Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesi durumunda, yukarıda (a), (b), (c) ve (d) şıklarında sayılan personelden "Özelleştirilmiş Türk Telekomda" çalışmak istemeyenler ile çalışma talepleri Türk Telekom yönetim kurulunca uygun görülmeyenlerin listeleri (30) gün içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilecektir. Devlet Personel Başkanlığı da 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesine göre liste ile bildirilen personelin atama tekliflerini (45) gün içinde, atama teklifi yapılan kurum da atama işlemini (30) gün içinde yapmak zorunda. Buraya kadar anlatılanlar mevcut mevzuatta yer alan düzenlemelerdir.

YENİ DÜZENLEME

Ancak Türk Telekomda çalışan personelin naklinde yeni bir düzenleme yapılmasını içeren bir Kanun taslağı hazırlanmıştır.

Telekomünikasyon hizmetlerinin önemli bir kamu hizmeti olduğunu, bu hizmetlerdeki kesintinin ekonomiye ve topluma büyük zararlar vereceğini belirten yetkililer; hem telekomünikasyon hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi, hem de taraflara (işveren ve personele) birbirlerini tanıma fırsatı verebilmek için hazırlanan Tasarı ile yeni bazı düzenlemeler getirmektedir. Tasarı nakledilecek personelin kapsamında veya Devlet personel Başkanlığına bildirildikten sonraki süreçte de bir değişiklik getirmemektedir...

Sadece bildirimde bir değişiklik getirmektedir. Yeni hazırlanan kanun tasarısına göre, Türk Telekom hisselerinin devri sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesi durumunda,
- Yukarıda sayılan beş statüdeki personelden nakil hakkı olan ilk dördünde çalışanlar kamu görevinden (180) gün aylıksız izinli sayılacaklar,
- Aylıksız izinli sayılan personel aylık, ücret ve diğer mali / özlük hakları Özelleştirilmiş Türk Telekom tarafından karşılanmak kaydıyla Özelleştirilmiş Türk Telekom'da çalışmaya devam edecek,
- Özelleştirilmiş Türk Telekom'da çalışmak istemeyen personel ile Kuruluşun hizmetine ihtiyaç duymadığı personel beyan tarihinden itibaren (30) gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek ve bunların aylıksız izinleri sona erecek, (Bu işlemin 150 gün içinde yapılması öngörülüyor, yüz seksen günlük aylıksız izin süresinin son 30 gününde yapılamayacak)
- Aylıksız izinli sayılan personelin aylıksız izinli sayıldığı süre içinde bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumu ile ilişkisi devam edecek pirim ödemeleri Özelleştirilmiş Türk Telekom tarafından yapılacak, aylıksız izinli olarak Özelleştirilmiş Türk Telekom'da çalışan personelin hizmet süreleri devir tarihindeki statülerinde geçmiş sayılacak.

Özetleyecek olursak, Türk telekomdaki personel nakledilmeden önce 180 boyunca özelleştirilen Türk Telekomda çalışmaya devam edecektir. Şayet personel ve kurum anlaşırsa bir başka deyişle, personel özelleştirilen Türk Telekomda çalışmayı uygun görürse ve Türk Telekom'da bunu uygun görürse bu kişi Devlet Personel Başkanlığına aktarılmayacak ve özelleştirilen Türk Telekom2da çalışmaya devam edecektir. Ancak, personel aylıksız izin süresi içinde Türk Telekom'da çalışmayı kendine uygun bulmaz ise veya özelleştirilen Türk Telekom bu personeli kendisine uygun bulmaz ise bu kişi Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek ve atama teklifi diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber