Emniyet, rütbe terfinde neleri değiştirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü rütbe terfi yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Sicil notu kavramı kaldırıldı yerine performans puanı getirildi. 3. sınıf emniyet müdürünün 2. sınıf emniyet müdürü olabilmesi için yeni şart getirildi. Geçmiş yıl sicil puanlarının değerlendirmeye alınıp alınmayacağı karara bağlandı. Tüm değişikliğikler için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2012 09:11, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

SİCİL GİTTİ, PERFORMANS PUANI GELDİ

YENİ DÜZENLEME

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Liyakat" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, "Emniyet Müdürü A.P.K. Uzmanı", "Sicil notu", "Sicil notu ortalaması" ve "Takdirname" tanımları yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya "Pol-Net" tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

"Liyakat: Personelin; performans değerlendirmesi, mesleki bilgi ve becerisi, liderlik ve yöneticilik özellikleri, geçmiş hizmetleri, ödül ve ceza durumu, adli veya idari soruşturmaları, mesleki ve bilimsel çalışmaları ile psikolojik ve fiziksel durumu gibi niteliklerinin yetkili değerlendirme kurulunca değerlendirilerek terfi edeceği rütbenin gereklerine uygunluğunun belirleneceği terfi yeterliliğini,"

"Performans değerlendirme puanı: Yetkili amirlerce düzenlenen performans değerlendirme raporlarında verilen puan ortalamasını,

Performans değerlendirme puanlarının ortalaması: Son üç performans değerlendirme puanlarının ortalamasını,

Başarı belgesi: Görevlerinde olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucu emsallerine göre başarılı görev yapan personele verilen belgeyi,

Özel Güvenlik Denetleme Başkanı: Özel güvenlik personelini denetlemekle görevli birimin başkanını,

Performans Değerlendirme Kurulu: 3201 sayılı Kanunun 85 inci maddesine göre oluşturulan kurulu,

Yetersiz performans değerlendirme puanı: Performans değerlendirme sonucu oluşan puanın, 1,00 ila 1,99 değerleri arasında (bu değerler dahil) olmasını,"

DEĞERLENDİRME

Emniyet rütbe terfilerinde sicil notuna dair düzenlemeleri kaldırmıştır. Ancak sicil yerine performans puanı gelmiştir.


3. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ OLMA ŞARTINDA DEĞİŞİKLİK

DÜZENLEME

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "olumlu sicil" ibaresi "iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"f) 4 üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etmek için zorunlu ikinci bölge hizmetini en az bir kez yapmış olmak veya halen bu bölge hizmetini ifa ediyor olmak.

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda, yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olan Emniyet Teşkilatı mensuplarının eş ve çocukları için birinci fıkranın (f) bendinde yer alan şart aranmaz."

DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDE HÜKMÜ

Rütbe terfi şartları
Madde 11 ? Polis amirlerinin bir üst rütbeye yükselme şartları şunlardır;
a) Üst rütbede boş kadro bulunmak,
b) Bulunduğu rütbede 10 uncu maddede gösterilen süre kadar fiilen çalışmış olmak,
c) Bekleme süresi içerisinde, zorunlu en az bekleme süresi kadar olumlu sicil almış olmak,
d) Başkomiserlikten Emniyet Amirliğine ve 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi edebilmek için yapılacak yazılı sınavda başarılı olmak ve yöneticilikle ilgili hizmet içi eğitimi başarı ile tamamlamış olmak.
e) (Ek: 18/3/2002-2002/3855 K.) 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 1 inci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi edecek polis amirleri için en az bir kez zorunlu ikinci bölge hizmetini yapmış olmak.

DEĞERLENDİRME

4. sınıf emniyet müdürünün 3. sınıf olabilmesi için, zorunlu ikinci bölge hizmetini en az bir kez yapmış olması veya halen bu bölge hizmetini ifa ediyor olması gerekmektedir. Ancak bu şart şehit ve malul emniyet personelinin eş ve çocuklarında aranmayacak


İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI UNVANLARI

YENİ DÜZENLEME

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan tablodaki 1 inci meslek dereceli görev unvanlarında yer alan "Emniyet Müdürü APK Uzmanı" ibaresi "Özel Güvenlik Denetleme Başkanı" şeklinde değiştirilmiş, 2 nci ve 3 üncü meslek dereceli görev unvanlarında yer alan "Emniyet Müdürü APK Uzmanı" ibareleri yürürlükten kaldırılmış, 5 inci meslek dereceli görev unvanlarına "İlçe Emniyet Müdürü," ibaresi ve 6 ncı meslek dereceli görev unvanlarına ise "İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı," ibaresi eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME

İlçe emniyet müdürü unvanı 5. meslek dereli unvan, ilçe emniyet müdür yardımcısı 6. meslek dereceli görev unvanları arasına alınmıştır.


RÜTBE TERFİNDE DEĞERLENDİRİLMEYECEK SÜRE

YENİ DÜZENLEME

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "olumsuz sicil" ibaresi "yetersiz performans değerlendirme puanı" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"h) Bir üst rütbeye terfi etmek için zorunlu ikinci bölge hizmetini en az bir kez yapmış veya halen bu bölge hizmetini ifa ediyor olmak şartı aranan 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü ve 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bulunan personelden halen ikinci bölge hizmetini İfa etmekte olanların, geçici görev veya başka bir şekilde birinci bölgede görevlendirilmeleri halinde, birinci bölgede geçirdiği dört aydan fazla süreler,"

ESKİ MADDE HÜKMÜ

Rütbe terfiinde değerlendirilmeyecek süreler
Madde 13 ? Polis amirlerinin rütbe yükselmelerinde ;
a) Aylıksız izinde geçen süreleri,
b) Uzun ve kısa süreli durdurma cezalarının süresi,
c) Taksirli suçlar hariç paraya çevrilse veya tecil edilse bile alınan hapis cezalarının süresi,
d) Meslekten veya memuriyetten men cezalarının süresi,
e) Emeklilik, çekilme ve benzeri durumlarda geçen süreleri,
f) Her olumsuz sicil için bir yıllık süre,
g) Yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, yüksek lisans, doktora ve avukatlık stajı süreleri,
değerlendirilmez.
Ancak, (c) bendinde yer alan hapis cezalarının personelin lehine kesinleşmesi halinde, bu süre rütbe terfiinde değerlendirilir.

DEĞERLENDİRME

3. sınıf emniyet müdürü 2. bölge hizmetini yaparken, 2. sınıf emniyet müdürü de 2. bölge hizmetini yaparken, geçici görevle 1. bölgede hizmet yaparsa bu sürenin 4 aydan fazla olan kısmı rütbe terfinde değerlendirilmez.


KIDEM SIRASI MADDESİNDEKİ SİCİL İFADELERİ PERFORMANS İLE DEĞİŞTİRİLDİ

YENİ DÜZENLEME

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "bulundukları rütbedeki zorunlu en az bekleme sürelerinde almış oldukları son üç yıl sicil notlarının" ibaresi "son üç performans değerlendirme puanlarının" şeklinde, (c) bendinde yer alan "Sicil notlarının" ibaresi "Performans değerlendirme puanlarının ortalamasının" şeklinde, "takdirnamesi" ibaresi "başarı belgesi" şeklinde ve (d) bendinde yer alan "takdirnamelerin" ibaresi "başarı belgelerinin" şeklinde değiştirilmiştir.

DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDE HÜKMÜ

Kıdem sırası
Madde 16 ? Kıdem sırasının tespitinde ;
a) Bulunulan rütbeye atanma tarihi önce olan,
b) Aynı tarihte terfi edenlerden, bulundukları rütbedeki zorunlu en az bekleme sürelerinde almış oldukları son üç yıl sicil notlarının ortalaması yüksek olan,
c) Sicil notlarının eşitliği halinde bulunduğu rütbede ödül ve takdirnamesi fazla olan,
d) Ödül ve takdirnamelerin sayıca eşitliği halinde ise sicil numarası daha küçük olan,diğerine göre daha kıdemli
sayılır.


GEÇMİŞ YILLARIN SİCİL NOTLARI TERFİDE DEĞERLENDİRİLMEYECEK

GEÇMİŞ YILLARIN TAKDİRNAMELERİ BAŞARI BELGESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

2012 KIDEM SIRALAMASI 16/B MADDESİ HARİÇ DÜZENLENECEK

2013 VE 2014 YILI KIDEM SIRALAMASI İSE PERFORMANS PUANLARI DA KULLANILMAK SURETİYLE 16. MADDENİN TÜMÜNE GÖRE BELİRLENECEK

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇÎCÎ MADDE 4- Geçmiş yıllara ait sicil notları kıdem ve terfi değerlendirme işlemlerinde kullanılmaz.

Geçmiş yıllarda alınan takdirnameler, başarı belgesi olarak personelin kıdem ve liyakat değerlendirmesinde kullanılır.

2012 yılı kıdem sıralaması 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerinde yer alan kriter ve esaslara göre, 2013 ve 2014 yılları kıdem sıralaması ise, var olan performans değerlendirme puanları da kullanılmak suretiyle 16 ncı maddede yer alan kriter ve esaslara göre belirlenir."

Bu Habere Tepkiniz