1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

E-Devlet Projesinin Kısa Dönem Eylem Planı

08 Aralık 2003 20:03
+Aa- Yazdır

E-Devlet Projesinin Kısa Dönem Eylem Planı

Geçen hafta içerisinde Türkiye'nin bilgi toplumuna geçiş çalışmaları açısından oldukça önemli bir adım atıldı. 27 Şubat 2003 tarih ve 2003/12 sayılı Genelge ile kurumsal yapısı ve uygulama esasları belirlenen e-Dönüşüm projesinin, kısa dönemli eylem planı 4.12.2003 tarihli Resmi Gazetede 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi olarak yayınlanmıştır. Projenin tüm koordinasyonu DPT Müsteşarlığındadır. 2003 ve 2004 yılı tarihlerinde tamamlanması öngörülen projelerle ilgili olarak DPT, Ulaştırma Bakanlığı, TUBİTAK, MEB, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Telekomünikasyon Kurumu, TSE, Kamu İhale Kurumu, DİE, İçişleri Bakanlığ, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve KOSGEB gibi kuruluşlara çeşitli görev ve sorumluluklar verilmektedir. Hangi kurumlara hangi görevlerin verildiğini görmek için tıklayın.


GENELGE

Başbakanlıktan:

2003/48

Bilindiği üzere, Türkiye'nin bilgi toplumuna geçiş çalışmalarının hızlandırılması, başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere bilgi toplumu strateji ve politikalarının belirlenerek bu alandaki tüm faaliyetlerin bir bütünlük içerisinde yürütülmesi ve küresel rekabet koşullarına uyum sağlamak üzere ekonomik ve sosyal dönüşümün gerçekleştirilmesi amacıyla yeni bir proje başlatılması kararlaştırılmış, bu bağlamda 58. Hükümet tarafından hazırlanan Acil Eylem Planı'nda e-Dönüşüm Türkiye Projesi'ne yer verilmiştir.

Sözkonusu projenin koordinasyonu, izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi ile ilgili olarak DPT Müsteşarlığı görevlendirilmiş, bu görevin yerine getirilmesi amacıyla da DPT Müsteşarlığı bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. 27 Şubat 2003 tarihli ve 2003/12 sayılı genelge ile e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin amaçları, kurumsal yapısı ve uygulama esasları belirlenmiştir. Ayrıca, sözkonusu genelgede öngörüldüğü üzere e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin üst düzeyde yönlendirilmei ve izlenmesi amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinden oluşan bir Danışma Kurulu oluşturulmuştur.

Sözkonusu genelgede; e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin başlıca hedefleri, vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabimek amacıyla; katılımcı, şeffaf etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir Devlet yapısı oluşturacak koşulların hazırlanması, bilgi ve iletişimin teknolojileri politikaları ve mevzuatının öncelikle Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi ve e-Avrupa+ kapsamında aday ülkeler için öngörülen eylem planının ülkemize önerileri doğrultusunda son şekli verilmiştir.

Bu hedefler doğrultusunda DPT Müsteşarlığı'nın koordinatörlüğünde 8 çalışma grubuyla yürütülen çalışmalar sonucu 2003-2004 yıllarına kapsayan ve EK-I'de yer alan Kısa Dönem Eylem Planı hazırlanmıştır. Kısa Dönem Eylem Planı'na, Danışma Kurulunun değerlendirmeleri, yazılı görüşler ve kamuoyunun internet üzerinden alınan görüş ve önerileri doğrultusunda son şekli verilmiştir.

e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin hayata geçirilmesi amacıyla Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullatif Şener'in başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Ahmet Tıktık ve Başbakan Başmüşaviri Fikret Nesip Üçcan'dan oluşan e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu kurulmuştur. Bu kurulun yapacağı toplantılara, 2003/12 sayılı genelge ile oluşturulan Danışma Kurulu'nun Başkanı, TÜBİTAK Başkanı, Telekomünikasyon Kurumu Başkanı ve Türk Telekom Genel Müdürü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye Bilişim Derneği ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) başkanları da katılır. Kurulun sekretarya hizmetleri DPT Müsteşarlığı'nca yürütülecektir. Yukarıda bahis konusu Kısa Dönem Eylem Planı'nın uygulanması; sorumlu, ilgili ve katkı sağlayacak diğer tüm kurum ve kuruluşlar tarafından aşağıdaki ilke ve esaslara göre yürütülecektir.

1. Kısa dönem Eylem Planı'nın hayata geçirilmesinde öncelikli olarak, kamu kurumlarınca halihazırda uygulanan ya da hazırlık çalışmaları sürdürülmekte olan çevrimiçi hizmetlerin etkin bir şekilde sunulabilmesi için gerekli işbirliği ve bilgi paylaşımını sağlayacak, birlikte çalışabilir ve gerekli altyapının oluşturulması esas olacaktır.

Bu çerçevede, belirli bir kamu hizmetinin yürütülmesi ile ilgili olan tüm kurum ve kuruluşlar, mümkün olabilecek en üst düzeyde birlikte çalışarak, engellerin ortadan kaldırılması ve ortak çözümler üretilmesi yönünde azami gayret sarf edeceklerdir.

2. Vatandaşlara ve iş alemine surulacak elektronik devlet hizmetlerinde, kullanıcıların ihtiyaçları esas alınacak, hizmet sunumuna ilişkin sistem tasarımlarında mevcut kurumsal yapı ve bürokratik yaklaşımlar gözden geçirilerek kullanıcı odaklı hale getirilecektir. Erişilebilir, hızlı, güvenli, nitelikli ve etkin hizmet sunumu temel ilke olacaktır.

3. Eylemler, Acil Eylem Planı'nda yer alan; kamu yönetiminin yeriren yapılandırılması, kamuda şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanması, kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması ve vatandaşlara daha hızlı ve nitelikli hizmet sunumuna ilişkin diğer eylemler ile bütünlük içerisinde yürütülecektir.

4. Eylemlerin uygulanmasında, hükümetimizin Avrupa Birliği'ne entegrasyon ve AB müktesebatına uyuma ilişkin hedefleri gözönünde bulundurulacaktır. Ayrıca, e-Avrupa 2005 Girişimi hedefleri gözetilerek, geliştirilecek bilgi sistemlerinin ve çevrimiçi uygulamaların Birliğin Kamu hizmetlerinin sunumunda belirlediği ortak standartlarla uyumlu olmasına özen gösterilecektir.

5. e-Dönüşüm Türkiye Projesi ile ilgili olarak sürdürülecek çalışmalarda etkinlik sağlamak amacıyla oluşturulacak yapılar, bunların çalışma usul ve esasları ile proje yönetimi ve izlenmesine ilişkin sorumlu kuruluş temsilcilerine verilecek eğitim proğramına ait hususlar belirlenerek uygulamaya sokulacaktır.

6. Sorumlu kuruluşlar;

a) Kuruluşu mümkün olan en üst düzeyde temsil edecek, eylemlerin uygulanması ve koordinasyonundan doğrudan sorumlu olacak bir asil ve bir yedek temsilci belirleyecek ve bu yetkililerin irtibat bilgilerini EK-II'de yer alan Yetkili Bildirim Formu'na uygun olarak,

b) Kısa Dönem Eylem Planı'nda yer alan her bir eylem için ilgili kuruluşlarla temasa geçerek, çalışmalara katılacak kurum ve kuruluşların isimleri ile "İzleme Formuna" esas teşkil edecek olan ve Eylem Planı'nda belirtilen süre çerçevesinde hazırlayacakları çalışma takvimlerini, EK-III'de yer alan Çalışma Takvimi ve İzleme Formu'na uygun olarak,

Bu genelgenin yayımı tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde DPT Müsteşarlığı'na ileteceklerdir. İcra Kurulu, uygulamaların izlenmesini sağlayıcı tedbirleri alacaktır.

7. Sorumlu kuruluşlar, ihtiyaç duyulması halinde, Kısa Dönem Eylem Planı'nda belirtilen ilgili kurum ve kuruluşlar dışındaki diğer kurum ve kuruluşları da çalışmalara davet edebilecektir.

8. e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşları DPT Müsteşarlığı ile yakın işbirliği halinde çalışacaklar vetalep edilecek her türlü bilgi ve belgeleri gecikmeksizin ileteceklerdir.

Ülkemizin rekabet gücünün artırılması demokratik, çağdaş ve müreffeh bir toplum haline gelmesi açısından kritik önem taşıyan e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin yürütülmesinde görev alacak kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşları, projenin yürütülmesinde üstün gayret ve özveri ile çalışmalar yapacaklardır.

 

EKLER:

EK-I: e-Dönüşüm Türkiye Projesi, Kısa Dönem Eylem Planı

EK-II: Yetkili Bildirim Formu

EK-III: Çalışma Takvimi ve İzleme Formu

EK-IV: İlerleme ve Değerlendirme Raporu
(Ek-II, Ek-III ve Ek-IV için 4.12.2003 tarihli Resmi Gazeteye bakınız.)

 

EK-I

e-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI

(2003-2004)

Bilgi Toplumu Stratejisi

 

Eylem No Eylem Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluşlar Uygulama Aracı Amaç/Açıklama Süre/Hedef Tarih Finansman İhtiyacı (USD) Öncül Eylem No Ardıl Eylem No
2003 Temin Edilen 2004 Tahmini
Ana Proje: Kaynak ve e-öğrenim platformları sağlamak amacıyla, Eğitim Portalının kurulması, öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynler destek hizmetlerinin verilmesi (2003-2006)
1 Bilgi toplumu stratejisinin oluşturulması DPT Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları Üniversiteler İlgili Sivil Toplum Kuruluşları Etüd-Proje Bilgi toplumuna geçiş sürecinde e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin, toplumun tüm kesimlerini kapsayarak ulusal fayda ve katma değeri artıracak şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla; bilgi ve iletişim teknolojileri, sosyal dönüşüm, e-Devlet, sanayi ve teknoloji politikaları (Ar-GE, yenilik sistemleri, vb.) gibi bileşenleri içeren bir Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlanacaktır. 2004 1.000.000 2.000.000 - -
2 Yazılımda mükemmellik merkezi haline dönüşüm politikalarının belirlenmesi DPT Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı TÜBİTAK Üniversiteler İlgili Sivil Toplum Kuruluşları Rapor Ülkemizin yazılım alanında uluslararası düzeyde, orta ve uzun vadedeki potansiyelini değerlendirerek, bu alanda bir mükemmeliyet merkezi oluşturulmasının fayda ve maliyetlerini analiz eden, alternatif senaryolar ortaya koyan ve politika araçlarını içeren bir çalışma yapılacaktır. 2004 - - - -
3 İnternet altyapısının ve kullanımının, geniş bant erişiminii de içerecek şekilde ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik olarak alınması gereken tedbirler konusunda çalışma yapılması Ulaştırma Bakanlığı MEB Telekomünikasyon Kurumu Türk Telekom İlgili Sivil Topslum Kuruluşları Rapor Kolay erişilebilir, daha ucuz, daha hızlı, sürekli ve güvenli internet olanağının sağlanması amacıyla yapılacak düzenlemeler ve alınacak diğer tedbirlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 2004        
4 Üçüncü nesil (3G) mobil telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin lisans tahsisi hazırlık çalışmalarının yapılması Telekomünikasyon Kurumu Ulaştırma Bakanlığı UMTS Ulusal Koordinasyon Kurulu

Rapor Lisans Planı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üçüncü nesil hizmetler için tahsis edilecek lisanslara ilişkin politika oluşturulması, gerekli hazırlık çalışmaları ve lisans Planı'nın Telekomünikasyon Kurumu tarafından hazırlanması amacıyla çalışmalar yapılac aktır.

2003

2004

       
5 Akıllı kart ve PKI standartları ile güvenlik test standartlarına yönelik çalışmalar yapılması TÜBİTAK-UEKAE TSE Rapor

Akıllı kart, PKI ve güvenlik test standartlarının kamuda uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2004        
6 Ağ güvenliğinin test edilmesi ve sağlanmasına ilişkin pilot uygulamaların geliştirilmesi TÜBİTAK-UEKAE Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları Üniversiteler İlgili Sivil Toplum Kuruluşları Pilot Uygulama Kamuda bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla, ağ güvenliğini test edecek pilot uygulamalar geliştirilecektir. 2004        
7 İnternet veri merkezi (internet data center) uygulamalarının ekonomisi ve yapılabilirliğine yönelik çalışmalar yapılması Ulaştırma Bakanlığı Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenliği Çalışma Grubu Rapor İnternet veri merkezleri konusundaki dünya uygulamaları incelenerek, ekonomik etkileri ve ülkemizde uygulanabilirliği araştırılacaktır. 2003        
8 Ağ güvenliğinin test edilmesi ve sağlanmasına ilişkin pilot uygulamaların geliştirilmesi TÜBİTAK-UEKAE Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları Üniversiteler İlgili Sivil Toplum Kuruluşları Pilot Uygulama Kamuda bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla, ağ güvenliğini test edecek pilot uygulamalar geliştirilecektir.

2003

2004

- - - -
Ana Proje: Okullarda öğretmenler ve öğrencilerin internete ve çoklu ortam kaynaklarına uygun düzeyde erişimini sağlamak (2003-2005)
9 İlköğretim okullarına 4.000 Bilgi Teknolojileri Sınıfının kurulması (Temel Eğitim Projesi-Faz 2) MEB DPT Yatırım Projesi

Okullarda öğretmenler ve öğrencilerin internete ve çoklu ortam kaynaklara uygun düzeyde erişimini sağlamak amacıyla; Temel Eğitim Projesi (TEP) 1. Faz kapsamında, 2.802 BT Sınıfı kurulmuş, 22.854 İlköğretim okuluna PC, tarayıcı ve yazıcı alınmış ve internet bağlantıları sağlanmıştır.

2.Fazda ise bunlara ek olarak 3.000 ilköğretim okulunda 4.000 BT sınıfı daha kurulacak ve gerekli yazılım temin edilecektir.

2003

2004

126.000.000

-90.000.000 (Donanım)

-36.000.000 (Yazılım)

   
10 Eğitim portalı prototipinin oluşturulması MEB

DPT

Sivil Toplum Kuruluşları

Yatırım Projesi Özürlüleri de içerec ek şekilde, öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynler için internet üzerinden eğitim destek hizmetleri, eğitimle ilgili kaynaklar ve e-öğrenim platformları sağlamak amacıyla eğitim portalı prototipinin kurulması. 2004 - 2.500.000 - -

11

Eğitimde kalite ve verimliliğin artırılması teknolojilerinin etkin ve yararlı şekilde kullanılmasına yönelik olarak okul müfredatlarının yenilenmesi MEB

Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Etüd-Proje Rapor Talim ve Terbiye Kurulu Kararı

Okul müfredatlarını, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı yeni eğitim ve öğretim yöntemlerini göz önünde bulundurarak yenilemek amacıyla, etüd-proje çalışması sonrasında bir rapor hazırlanacak ve Talim ve Terbiye Kurulu Kararı oluşturulacaktır.

2003-
2004
- - - -
12 Öğretmenlerin yenilikçi ve pratik öğretim uygulamaları geliştirmek üzere yetiştirilmesi, yeni teknolojileri kullanma becerilerini artırmak üzere hizmetiçi eğitim programları düzenlenmesi MEB Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim

Gelişen teknolojiye uyum eğitimlerini sürekli hale getirecek eğitim programları düzenlenecektir.

WorldLinks Projesinin eğitim uygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılması hedefi çerçevesinde 250 eğitici formatör eğitilecektir.

2003-
2004
23.500.000 - - -
13

Öğretim kurumlarındaki bilgi teknolojisi eğitim mekanlarının topluma açılmasına yönelik ön çalışma ve gerekli düzenlemelerin yapılması.

MEB

Başbakanlık Adalet Bakanlığı (Valilikler) Sağlık Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Rapor Mevzuat Bilgi toplumunun oluşmasına katkıda bulunmak üzere; MEB bünyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarına ait bilgi teknolojisi eğitim mekanlarının topluma açılması suretiyle bilgisayar okur-yazarlığını artırmaya yönelik ön çalışma ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 2003 - - - -
14 Kurs ve sertifikasyon eğitiminin niteliğinin yükseltilmesi, verilen sertifika ve diplomaların AB standartlarında denkliğinin sağlanması MEB

Sivil Toplum Kuruluşları

İdari ve Yasal Düzenleme

Varolan kursların verimliliğini ve çeşitliliğini artırmak, özel kurs ve sertifikasyon eğitimlerini teşvik etmek, bu eğitimlerini ulusal ve uluslararası geçerliliğini sağlamak amacıyla gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılacaktır.

2003-2004 - - - -
15 Bilgi toplumunun gerektirdiği insan kaynağı planlamasının yapılması DPT YÖK Üniversiteler Sivil Toplum Kuruluşları Etüd-Proje Bilgi toplumuna geçiş sürecinde, bilgi ve iletişim teknolojileri aanında yetişmiş insan kaynağının yanısıra, bilgi ekonomisimnin gerektirdiği niteliklerin ve talebin saptanması, bu çerçevede insan kaynağı ihtiyac ının karşılanmasına yönelik planlamanın yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde çalışmalar yapılacaktır. 2004 - - - -
16 Elektronik imza Kanunu'nun çıkarılması Adalet Bakanlığı Başbakanlık Mevzuat Elektronik imzaya hukuksal geçerlilik sağlanması, elektronik kayıtlara ispat gücü verilmesi, sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerinin düzenlenmesi ve gerekli onay makamının oluşturulması için yasa çalışması yapılacaktır. 2003 - - - -
17 Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un çıkarılması Adalet Bakanlığı Başbakanlık Mevzuat Kişisel verilerin korunması ve gizliilğin sağlanması için gerekli yasa çalışması yapılacaktır. 2003 - - - -
18 Ulusal Bilgi Güvenliği Kanunu'nun çıkarılması Adalet Bakanlığı Başbakanlık Mevzuat Ulusa güvenlik açısından hassas bilgilerin, uluslararası standartlarda ve çağımız gereklerine uygun olarak sınıflandırılması ve korunması için gerekli yasa çalışmaları yapılacaktır. 2003 - - - -
19 Türk Ceza Kanunu Değişiklik Tasarısının hazırlanması Adalet Bakanlığı Başbakanlık Mevzuat Bilgi ve bilgi teknolojileri alanına özgü suç ve cezaların belirlenmesi için gerekli yasa çalışması yapılacaktır. 2003 - - - -
20 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun çıkarılması1 Adalet Bakanlığı Başbakanlık Mevzuat Demokratik idarenin ve şeffat yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kamu hizmetlerinden yararlananların bilgi edinme hakkını kullanmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi için gerekli yasa çalışması yapılacaktır. 2003 - - - -
21 Adalet Bakanlığı

Başbakanlık DPT

DTM

Rapor Mevzuat

Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerin hukuken geçerli kabul edilebilmesi için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulup duyulmadığı konusunda bir araştırma yapılarak, eğer gerekiyorsa ilgili mevzuat düzenlenmesi tamamlanacaktır. 2003 - - - -
22 Adalet Bakanlığı

Başbakanlık Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı RTÜK TPE İlgili Sivil Toplum Kuruluşları İlgili Meslek Kuruluşları

Rapor Mevzuat 4639 sayılı kanunla değişik 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun, son düzenlemeleri de içerecek şekilde ilgili AB normlarına uygunluğu değerlendirilecek ve gerekiyorsa Değişiklik Tasarısı Taslağı hazırlanacaktır. 2003 - - - -
23 Adalet Bakanlığı Başbakanlık Ulaştırma Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Telekomünikasyon Kurumu İlgili Sivil Toplum Kuruluşları Mevzuat İnternet üzerinde eğirişm, uygulama, içerik, güvenlik, vb. sağlayanların görev, yetki ve sorumlulukları ile denetimlerinin nasıl yapılacağına ilişkin yasa tasarısı hazırlanacaktır. 2003 - - - -
24 e-Ticaret için uygun ortamın oluşturulması DTM

Başbakanlık Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı KOSGEB
İGEME
Bankalar Birliği Türk Eximbank

Rapor Mevzuat Özellikle KOBİ'ler açısından uygun e-Ticaret ortamının oluşturulması için finansal ve idari destek araçlarını içeren raporu takiben mevzuatın hazırlanması konusunda çalışma yapılacaktır. 2003
2004
- - - -
25 Dış ticarette e-belge uygulamalarının yaygınlaştırılması Gümrük Müsteşarlığı

Başbakanlık Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Maliye Bakanlığı DTM
DİE
İlgili Diğer Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları

 

Mevzuat Dış ticarete ilişkin bilgi ve belgelerin elektronik ortamda dolaşımı için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılacaktır. 2004 - - - -
26 Yeni Telekomünikasyon Kanunu'nun çıkarılması2 Ulaştırma Bakanlığı Başbakanlık Telekomünikasyon Kurumu
DPT
Hazine Müsteşarlığı
Devlet Personel Başkanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
Kanun

Telekomünikasyon alanında değişik kanunlarla düzenlenen mevzuatın toparlanması, dağınıklığın giderilmesi, sektörde liberalleşmenin hızlandırılması ve AB müktesabatına uyumlu lisans, ara bağlantı, evrensel hizmet ve numaralandırma vb. düzenlemeleri gerçekleştirmek amacıyla sektörü bütünüyle düzenleyen, ayrıca Telekomünikasyon Kurumunun hesap verebilirliğinin, yaptırım gücünün ve şeffaflığının sağlanması yönünde düzenlemeler sağlayan Telekomünikasyon Kanunu çıkarılacaktır.
Türk Telekom'un özelleştirilmesi konusunda geliştirilecek stratejiye uygun esnek bir hukuki altyapı sağlayan ayrı bir yasal düzenleme yapılacaktır.

2003 - - - -
27 Telekomünikasyon alanında ikincil düzenlemelerin yapılması 3 Telekomünikasyon Kurumu Başbakanlık Ulaştırma Bakanlığı DPT
İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
Yönetmelik, Tebliğ Yetkilendirme, ara bağlantı ve erişim, altyapı paylaşımı ve ortak yerleşim, geç iş hakkı, yerel şebeke ile kablo TV şebekesinin erişime açılması, kullanıcı hakları, uzlaştırma ve ara buluculuk ile numaralandırma düzenlemeleri tekel süresince hazırlanacak ve gerekli yetkilendirme yapılacaktır. 2003 - - - -
28 Evrensel Hizmet Yönetmeliğinin çıkartılması Ulaştırma Bakanlığı Başbakanlık Telekomünikasyon Kurumu Mevzuat Telekomünikasyon altyapısının ülke geneline yaygınlaştırılması amacıyla; sunulacak asgari hizmetlerin kapsamı, maliyeti ve bu hizmetlerin finansmanını düzenleyen evrensel hizmet yönetmeliği, piyasanın serbestleştirilmesi öncesinde çıkarılacaktır. 2003 - - - -
29 Uluslararası ve AB standart kuruluşları tarafından yayınlanan standartların Türk Standardı olarak hazırlanması TSE Kamu Kurum ve Kuruluşları Üniversiteler
İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
Özel Sektör Kuruluşları
Standart Bilgi, bilginin değişimi ve bilgiye erişim, yazılım kalitesi ve geliştirme süreci ile bilgi toplumuna ilişkin diğer uluslararası standartlardaki gelişmeler takip edilecek ve gerekli standardizasyon çalışmaları yapılacaktır. 2003
2004
- - - -
30 Kamu, kurum ve kuruluşlarında e-devlete geçiş çalışmalarından sorumlu ekiplerin oluşturulması DPT Başbakanlık
Kamu Kurum ve Kuruluşları
Genelge Bilgilendirme Toplantıları

Her kurumda e-Devlet uygulamalarından sorumlu ve doğrudan kurum üst düzey yetkililerine bağlı bulunan, DPT-Bilgi Toplumu Dairesi ile koordinasyon içinde çalışacak ekipler, mevcut kurum kaynakları ile oluşturulacaktır.

Kurum üst düzey yetkilileri ile e-evlet sorumluların katılacağı bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.

2003 - - - -
31 Kamu kurumlarının web sayfalarında asgari ölçüde sunulması gereken bilginin vesunum esaslarının tespit edilmesi, uygulamanın sağlanması DPT

Başbakanlık
Kamu Kurum ve Kuruluşları Özürlüler İdaresi Başkanlığı
e-Devlet Çalışma Grubu Sivil Toplum Kuruluşları

Rapor Genelge Kamu web sayfalarının, WAI4 kılavuzu da dikkate alınarak, içerik ve tasarım uyumu sağlanacaktır. 2003 - - - -
32 -Devlet uygulamaları ve BİT envanterinin belirlenmesi DPT DİE
İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları
İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
Rapor Halen sürdürülmekte olan uygulamalar ile kamu yatırım programında yer alan projelerde tanımlanan uygulamalar ve BİT envanteri belirlenecektir. 2003 - - - -
33 e-Devlet uygulamaları için finansman modelinin belirlenmesi DPT Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Rapor Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunumu için geliştirilecek projelere, bütçe içinden nasıl kaynak sağlanacağı konusunda çalışma yapılacaktır. 2003 - - - -
34 DPT Başbakanlık İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşları Etüd-Proje Genelge e-Devlet uygulamalaranın çeşitli güvenlik seviyelerinde birlikte çalışabilirliğinin sağlanması için esaslar belirlenecektir. Haziran 2004 - - 29 -
35 DPT Başbakanlık İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşları Etüd-Proje Genelge Bilgi ve iletişim teknolojisi yatırımı yapan kamu kurumlarının bunlara ilişkin projelerini hazırlamalarında ve bu projelerini hazırlamalarında ve bu projelerin değerlendirilmesinde yol gösterici olacak kılavuzlar hazırlanacaktır. Belirli büyüklükteki BİT projelerinin izlenmesine ilişkin esaslar belirlenecektir. Haziran 2004 - - - -
36 Kamu İhale Kurumu Başbakanlık
DPT
İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları
İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
Mevzuat Bilgi ve iletişim teknolojisi yatırımı yapan kamu kurumlarının bunlara ilişkin projelerinin ihale şartnamelerinin hazırlanmasında ve ihale sözleşmelerinde uyacakları usul ve esaslara ilişkin çalışma yapılacaktır. 2003 - - - -
37 Devlet İstatistik Enstitüsü DPT
İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
Rapor
Pilot Uygulama
AB normlarına uygun bilgi toplumu ölçütleri belirlenecek, ilgili istatistiklerin üretilebilmesi için pilot uygulama yapılacaktır. 2003
2004
- - - -
38 İçişleri Bakanlığı (Valilikler ve Yerel Yönetimler) DPT Pilot Uygulama Kamu hizmetlerine internet erişiminin yaygınlaştırılması amacıyla,belirlenecek illerde kamu internet erişim noktaları oluşturulacak ve uygulamalar izlenecektir. 2004 - 100.000 - -
39 DPT Kamu Kurum ve Kuruluşları
İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
Rapor e-Devlet en iyi hizmet uygulamalarının benzer uygulamalar yapan diğer kurumlar tarafından mkulanımı özendirilecektir. 2004 - - - -
40 Kamu hizmetlerinin ortak platformda-tek kapıdan (portal) sunumu ve sunulacak hizmetlerin geliştirilmesine yönelik stratejinin belirlenmesi. DPT Kamu Kurum ve Kuruluşları
İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
Rapor/Etüd-Proje Temel bileşenlerin (ödeme platformu, ortak hizmet portalı, kimlik denetimi, vb) gerçekleştirilmesi, merkezi ve yerel kurumlar arası ağ mimarisi ile öncelikli hizmetlerin belirlenmesi, vatandaş odaklı hizmetlerin, kurumların iş süreçlerine çevrilmesi, ilişkili iş süreçlerinin yeniden mühendisliği, bu hizmetlerin sunumu kapsamında gerekli kurumlararası veri paylaşımı esaslarının belirlenmesine yönelik çalışma yapılacaktır. Mart 2004 - - - -
41 Kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve ortak platformda sunumu için proje oluşturulması DPT Kamu Kurum ve Kuruluşları Etüd-Proje Vatandaş odaklı hizmetlere tek k apıdan (portal) erişim için; arka planda gerekli bilgi ve teknoloji altyapısının sağlanmasına yönelik proje oluşturulacaktır. 2004 - - 40 -
42 Vergi vatandaşlık ve sosyal güvenlik vb. numaralarının birleştirilmesi5 İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı DPT
İlgili Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
Uygulama Projesi Vatandaşlık numarası uygulamasındaki teknik alt yapının hızla tamamlanması sağlanarak mevcut vergi, vatandaşlık ve sosyal güvenlik vb. numaralarının bilgisayar ortamında vatandaşlık numarası esas alınarak eşleştirilmesi sağlanacaktır.
Halen uygulanmakta olan vergi numarası gerçek kişiler bakımından vatandaşlık numarası ile birleştirilecek, bu numara her gerçek kişinin, sosyal güvenlikle ilgili olanlar dahil, doğumundan ölümüne kadar bütün işlemlerinde kullanılacaktır.
2003 - - - -
43 Türkiye'de yerleşik yabancılara tek kimlik numarası verilmesi İçişleri Bakanlığı

Başbakanlık Maliye Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı DPT
İlgili Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Genelge MERNİS Projesi kapsamında, yurtiçinde yerleşik yabancılara da tekil tanımlayıcı numara tahsis edilecek ve bu uygulama diğer e-Devlet uygulamalarıyla ilişkilendirilecektir. 2004 - - - -
44 Tüzel kişilerin tek numara sisteminde birleştirilmesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Başbakanlık
İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı DPT
DİE
Vakıflar Genel Müdürlüğü
TOBB
İlgili Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Rapor Genelge Kamu ve özel sektör tüzel kişilerine vergi, sosyal güvenlik, çalışma hayatı vb. uygulamalarda kullanılmak üzere benzersiz tanımlayıcı numara verilecek ve e-Devlet uygulamaları arasında bütünlük sağlanacaktır. 2004 - - - -
45 MERNİS Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) ile vatandaş bilgilerinin paylaşılması İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Gn. Md.) Kamu Kurum ve Kuruluşları Uygulama Projesi e-Devlet uygulamalarında bütünleşik bilgi altyapısının kurulmasına yönelik olarak MERNİS'in diğer e-Devlet uygulamalarına veri sağlaması için uygulama projesi gerçekleştirilecektir. 2003
2004
- - - -
46 Adres Kayıt Sisteminin entegrasyonunun sağlanması İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn. Md.) DİE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yerel Yönetimler TODAİE
İlgili Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
Uygulama Türkiye'deki taşınmazlara ait bütün adres bilgilerinin, kullanıcılarından bağımsız olarak tek yerde tutulması ve paylaştırılması yönünde çalışma yapılacaktır. 2003 - - - -
47 Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Ssisteminin oluşturulabilmesi için bir ön çalışma yapılması Tapu ve Kadastro Gn. Md. DPT
TSE
Harita Genel Komutanlığı
İlgili Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
Rapor Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulabilmesi için, hangi bilgilerin hangi kurumlar tarafından tutulacağı ve paylaşılacağı ile, bilgi ve bilgi değişim standartlarının belirlenmesine ilişkin bir ön çalışma yapılacaktır. 2004 - - - -
48 Kamu Personeli Kayıt Sisteminin ilgili kuruluşlara açılması Devlet Personel Başkanlığı Maliye Bakanlığı İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları Sertifikasyon Kurumları (Elektronik İmza Kanunu'nun çıkarılmasını müteakip) Etüd-Proje Kamu kesiminde istihdam edilen herkese ait anahtar bilgilerin, MERNİS-KPS ve Kamu Kurum Kayıt Sistemi ile irtibatlı olarak tek merkezde saklanması ve paylaşılması sağlanacaktır. 2003 - - - -
49 Tarım Bilgi Sisteminin oluşturulması6 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı DPT
DİE
İlgili Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
Uygulama Dağınık yapıda bulunan tarımla ilgili her türlü bilginin ve bilgi sistemlerinin bütünleşik bir yapı içerisinmde yöneltilmesi, kullanılması ve çiftçiye kadar olan geniş ağda paylaşımı sağlanacaktır. 2004 - - - -
50 e-Dönüşüm Türkiye Projesi bilgilendirme-bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi DPT İlgili Sivil Toplum Kuruluşları Konferans Seminer Tanıtıcı Kitap Broşür vb. Kamu Kurum ve Kuruluşları Dünyası (özellikle KOBİ'ler) ve vatandaşların bilgi toplumu, e-Dönüşüm Türkiye Projesi ve e-Devlet konularında bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 2003
2004
33.000 130.000 - -
51 Vergi beyanı tahakkuku ve ödemelerinin elektronik ortamda yapılmasının sağlanması7 Maliye Bakanlığı

Başbakanlık

DPT

Mevzuat Mükelleflere ve vergi idaresine kolaylık sağlamak amacıyla, mükelleflere vergi beyanlarını, tahakkuklarını ve ödemelerini internet üzerinden yapabilme imkanı getirilecektir. 2003 - - - -
52 Tarihi arşivlerdeki tasnifi tamamlanan belgelere ait katalog bilgileri ile görüntülerinin elektronik ortamda hizmete sunulması Başbakanlık İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları Uygulama Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne bağlı Osmanlı Arşivi ve Cumhuriyet Arşivi'nde işlemleri tamamlanan yaklaşık 1 milyon belgeye ait katalog bilgileri Nisan 2002'den itibaren www.devletarşivleri.gov.tr adresinden araştırmaya açılmıştır Belge görüntülerinin elektronik ortamda hizmete sunulması sağlanacaktır. 2004 - -
53 Sağlık bilişimi alanında geliştirilen standartların saptanması Sağlık Bakanlığı DPT
TSE
Tıp Bilişimi Alanında Eğitim Veren Akademik Kurumlar
İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
Rapor Sağlık bilişimi alanında standart geliştiren uluslararası kuruluşlar ile bu alanda öncü olan ülkelerin standart geliştirme faaliyetleri araştırılacak, geliştirilen sağlık bilişimi standartlarının envanteri çıkarılarak, karşılaştırılmalı bir değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Kasım
2003
- - - -
54 Tıbbi sarf malzemesi sınıflandırma sistemi ve barkod etiketleme standartlarının uygulanması Sağlık Bakanlığı TSE
TOBB
Verilen Sağlık Bakım izmetlerinin Ödemelerini Yapan Kamu ve Özel Kurum Temsilcileri İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
Rapor
Etüd-Proje
Üretilen veya ithal edilen her tıbbi sarf malzemesinin sınıflandırılması ve barkodlanması standartlarının uygulanması ile ilgili bir rapor hazırlanacak ve buna ilişkin proje geliştirilecektir. 2003
2004
- 6.000 53 -
55 Kan ve kan ürünleri barkod etiketleme standardının uygulanması Sağlık Bakanlığı

TSE
Kızılay Kan Bankaları Yöneticileri
İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

Rapor Hazırlanan her kan veya kan ürünü için benzersiz bir numara ve gerekli diğer bilgilerin içeren bir barkod etiketi konmasını sağlayacak, barkod etiketi standardının uygulanmasına yönelik rapor hazırlanacaktır. Ocak 2004 - - 53 -
56 Birinci basamak sağlık kurumlarında elektronik sağlık kaydının oluşturulması Sağlık Bakanlığı - Yatırım Projesi Birinci basamak sağlık kurumlarının (ilk dilim) kendi aralarında, hastanelerle ve sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlayan kurumlarla entegrasyonunu, sevk kriterlerinin denetlenmesini ve tanı-tedavi protokollerinin denetimini sağlayack proje gerçekleştirilecektir. 2003 1.250.000 - - -
57 Elektronik Hasta Kayıtları (EHK) için kullanılacak model, içerik ve yapı standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışma yapılması Sağlık Bakanlığı TSE
Tıp Bilişimi Alanında Eğitim Veren Akademik Kurumlar
İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
Rapor
Etüd-Proje
EHK Sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli model, içerik ve yapı standartlarını içeren karşılaştırılmalı bir rapor hazırlanacak; Ulusal. Elektronik Hasta Kayıtları için gerekli standartların geliştirilmesiö amacıyla bir proje etüdü yapılacaktır. Nisan
2004
- - 53 -
58 Entegre Sağlık Enformasyon Sistemlerinin geliştirilebilmesi için önerilecek mesaj iletişimi standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışma yapılması. Sağlık Bakanlığı TSE
Tıp Bilişimi Alanında Eğitim Veren Akademik Kurumlar
İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
Rapor Hastalara ait klinik, laboratuar, tanısal görüntüleme ve biyosinyal verilerinin elektronik olarak saklanması, farklı enformasyon sistemleri arasında iletişiminin sağlanması için kullanılan sağlık bilişimi standartları ile uyumlu sağlık enformasyon sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda bir rapor hazırlanacaktır. Ocak
2004
- - 53 -
59 Sağlık Bakım hizmeti veren ve ödemelerini yapan kurumlar arasında klinik ve idari verilerin elektronik olarak iletişimini sağlamak için gerekli standartların geliştirilmesine yönelik çalışma yapılması. Sağlık Bakanlığı TSE
Sağlık Bakım Hizmeti Veren Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları Sağlık Bakım hizmetlerinin ödemelerini yapan kamu ve özel sektör kurumları
Etüd-Proje Elektronik provizyon, elektronik ödeme taei (claim processing) ve elektronik fatura uygulamaları için gerekli bilgi ve iletişim sistemlerinin geliştirilebilmesi için kullanılması gereken; veri iletişim ve güvenlik standartları, uyulması gereken mahremiyet ile iletilecek veri setlerinin tanımlanacağeı bir proje için etüd çalışması yapılacaktır. Mart
2004
- - 58 -
60 Ulusal Elektronik Hasta Kayıtları'nda yer alacak klinik verilerin kodlanması ile ilgili kontrollü tıbbi terminolojilerin belirlenmesi. Sağlık Bakanlığı TSE
Tıp Bilişimi Alanında Eğitim Veren Akademik Kurumlar
İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
Rapor Ulusal. Elektronik Hasta Kayıtları'nda yer alacak tıbbi kavramların kodlanmış ve yapılandırılmış olarak saklanabilmesi için kullanılması gereken sınıflandırma, isimlendirme ve hasta episodu gruplandırma standartlarının önerileceği bir rapor hazırlanacaktır. Ocak
2004
- - 53 okunmuyor
61 Ulusal Elektronik Hasta Kayıtları'nda yer alacak klinik verilerin kodlanması ile ilgili kontrollü tıbbi terminolojilerin uygulanma ve yaygınlaştırma planların geliştirilmesi. Sağlık Bakanlığı Tıp Bilişimi Alanında
Eğitim Veren
Akademik Kurumlar
İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
Etüd-Proje Kontrollü tıbbi terminolojilerin geliştirilmesi, ulusallaştırılması, idame mekanizmalarının oluşturulması, eğitim malzemelerinin geliştirilmesi, eğitici kadroların yetiştirilmesi ve uygulama/yaygınlaştırma planlarının hazırlanması için bir proje önerisi hazırlanacaktır. Temmuz
2004
- 45.000 60 -
62 Ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar için Ulusal Vaka Bileşimi Sınıflandırma Sistemlerinin geliştirilmesi. Sağlık Bakanlığı -DİE
-Sağlık Bakım Hizmeti Veren Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları
-Sağlık Bakım Hizmetlerinin Ödemelerini Yapan Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları
Etüd-Proje Her düzeydeki sağlık politikalarının geliştirilmesinde kullanılacak karşılaştırılabilir sağlık göstergelerini elde edebilmek için uluslararası alanda yaygın olarak kullanılmakta olan DRGs ve APCs gibi vaka bileşimi sınıflandırma sistemleri yaygınlaştırma planları hazırlanacaktır. Mart
2004
- - 60 -
63 Sağlık bakım hizmeti veren kuruluşların uygulayacakları sağlık bilgi yönetimi standartlarının belirlenmesi yönünde çalışmalar yapılması Sağlık Bakanlığı -TSE
- TÜRKAK
-Sağlık alanında kalite belgesi veren ilgili diğer kuruluşlar
- Üniversite hastaneleri
- İlgili sivil toplum kuruluşları
Etüd-Proje Sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık bakımı sonuçlarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi için gereken verilerin doğru, geçerli, tam ve zamanında elde edilmesi, yönetilmesi ve kullanılması için gerekli sağlık bilgi yönetimi standartlarını içeren bir rapor hazırlanacaktır. Ocak
2004
- - 53 -
64 Kişisel sağlık kayıtlarının erişim denetimi (e-imza) ve gizlilik ihtiyaçlarının belirlenmesi Sağlık Bakanlığı -DPT
- İlgili sivil toplum kuruluşları
Rapor Sağlık kayıtlarının gizliliği ve mahremiyetinin sağlanması ile ilgili gerekli yasal düzenlemelere yardımcı olacak bir rapor hazırlanacaktır. 2003 - - - -
65 Sağlık verilerinin modellenebilmesi için Veri Modeli Analizi yapılması, bu modellerin uygulanabilirliğinin saptanması ve Türkiye için bir bağlamsal (Contextual) model ile ulusal sağlık verileri kavramlar (conteptual) ve mantıksal veri modellerinin oluşturulması Sağlık Bakanlığı -DİE
-Tıp bilişimi alanında eğitim veren ve ilgili diğer akademik kurumlar
-İlgili sivil toplum kuruluşları
-Rapor
- Etüd- Proje
Dünyada geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan ulusal sağlık modellerinin (HL7/ RIM, OpenEHR, vb.) incelenerek Türkiye'ye uyarlanabilirliği değerlendirilecek, buna ilişkin bir uygunluk raporu hazıranacak ve Ulusal Sağlık Veri Modeli oluşturulacaktır. 2004 - 195.000 - -
66 Bireysel bazda toplanacak Ulusal Minimal Sağlık Veri Setlerinin belirlenmesi ve Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü hazırlanması Sağlık Bakanlığı -DİE
- Tıp bilişimi alanında eğitim veren ve ilgili diğer akademik kurumlar
-Halk Sağlığı Alanında Eğitim Veren Akademik Kurumlar
-İlgili sivil toplum kuruluşları
Rapor
Etüd- Proje
Her düzeydeki sağlık politikalarının geliştirilmesinde kullanılaca k sağlık enformasyonunun elde edilmesi için, birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetleri ile ilgili olarak bireysel bazda toplanacak minimal sağlık veri setleri, her veri setinde yer alacak veri elamanları ve bu veri elemanlarının nasıl tamamlanacağıni içeren bir rapor hazırlanacak, Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü hazırlanacaktır. 2004 - 60.000 - -
67 Türkiye'de sağlık bilişimi eğitimi gereksinmelerinin saptanması ve karşılanabilmesi amacıyla bir "eğitim ağacı"nın tasarlanması, modellenmesi ve bu alanda müfredat programları çalışmalarına destek verilmesi. Sağlık Bakanlığı

-Tıp bilişimi alanında eğitim veren ve ilgili diğer akademik kurumlar

- İlgili sivil toplum kuruluşları

Etüd- Proje Türkiye'de sağlık bilişimi eğitiminin planlanması, hedef kitlesinin ve amaçlarının saptanması ve bu alandaki gereksinimlerin karşılanabilmesi amacıyla, ülkemize uygun eğitim ağacı modeli tasarlanacak ve geliştirilecektir. Mayıs 2004 - 60.000 - -
68 Şirket Sicil kayıt sisteminin oluşturulması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Başbakanlık
- Maliye Bakanlığı,
- İçişleri Bakanlığı
-DİE
-TOBB
Uygulama projesi mevzuat E-imza onay kurumlarının çalışabilmesi için ticaretle ilgili hükmi şahsiyetlere ait anahtar bilgilerin tek yerde toplanması ve sunulması sağlanacaktır. 2003 - - - -
69 KOBİ'lerde e-ticaret ve e-iş bilincinin oluşturulması KOSGEB -DTM
- TOBB
-İGEME
-TİM
-TESK
Pilot uygulama seminer KOBİ'lerin e-ticaret hakkında bilgilendirilmesi ve kendi iş süreçlerini elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. 2004 - 55.000 - -
70 e-ticaret hazırlık değerlendirmesi hizmetinin verilmesi -KOSGEB -DTM
-İGEME
-TİM
Pilot uygulama Şirketlerin internet üzerinden e-ticarete hazırlık süreci kolaylaştırarak, kendi uygulamalarını test etmeleri sağlanacatır. 2004 - - - -
71 Ortak e-ticaret bilgi havuzunun oluşturulması DTM -Sanayi ve Ticaret Bak.
-DİE
-KOSGEB
-İGEME
-Özel sektör kuruluşları
- İlgii sivil toplum kuruluşları
Uygulama projesi İlgili kuruluşların katılımıyla e-ticaretle ilgili güncel bilgilerin tek bir portalda birleştirilmesi amacıyla ortak uygulama projesi gereçekleştirilecektir. Haziran 2004 - - - -
72 Dış ticarette kullanılan bilgi ve belgelerin elektronik ortamda paylaşılması Gümrük Müsteşarlığı -Maliye Bakanlığı
- Sanayi ve Ticaret Bak.
DTM
- DİE
-TOBB
-TİM
-Uluslararası Nakliyeciler Derneği
-Bankalar Birliği
- İlgili Diğer Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları
Uygulama projesi Bursa serbest bölgesinde e-belge örnek uygulama projesi gerçekleştirilecektir. - - - - -
73 Dış ticarette e-belgenin uluslararası dolaşımının sağlanması DTM Gümrük Müsteşarlığı Rapor BM, AB, DTÖ gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılarak (BM "e-Akdeniz ve e-belge- UneDocs" projeleri), dış ticaret işlemlerinde e-belge kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışma yapılacaktır. 2004 - - - -
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
18:30 - İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısı 192'ye yükseldi18:29 - Rize'de 15 belediye başkanı'ndan taş ocağına destek18:04 - Tam kapanma sonrası doğaya çıkacaklara KKKA uyarısı17:58 - Prof. Dr. Şen'den dolu yağışı uyarısı17:53 - Çöp konteynerine düşen çocuğu bekçi ve polisler kurtardı17:50 - Polisin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı kadından tuhaf tepki
17:42 - Türkiye'de 2021 su/tarım yılı 7 aylık yağışları yüzde 24 azaldı17:41 - Hava kirliliği yüzde 30'dan fazla azalıyor17:39 - BM'den İsrail ve Filistin'e çözüm için müzakere çağrısı17:28 - Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlerini sürdürüyor17:13 - Gaziantep Valiliği, pazarcının elinde kalan meyveyi satın aldı17:03 - Seyahatler için normalleşme döneminin ilk saatleri tercih edildi
16:43 - Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Maskesiz ne zaman gezebiliriz?16:40 - Filistin'e destek veren Türk siyasetçi partiden ihraç edildi16:38 - Netanyahu, destek gördüğü ülkelerin bayraklarını paylaştı16:34 - Mercan Kimya halka arz oluyor16:31 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
16:23 - Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam