Hazırlık ödeneği, en son ne zamana kadar istenebilir?

Danıştay 2. Dairesi, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin en son ne zamana kadar istenebileceğine ilişkin önemli bir karar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Haziran 2013 01:21, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Mahkeme heyeti yaptığı değerlendirmede, ödeneğin eğitim öğretim döneminde ortaya çıkan ihtiyacın giderilmesiamacıyla verilmesini gerekçe göstererek, ödeneğin en geç eğitim öğretim dönemi sonuna kadar istenilmesi gerektiğine karar verdi.

Yaşanan olayda, 22.2.2007 tarihinde görevine başlayan ve 2006-2007 eğitim-öğretim yılına ilişkin öğretim yılına hazırlık ödeneğini alamayan davacının, en geç 2006-2007 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar anılan ödeneğin ödenmesi için idareye başvurması gerektiği belirtilmiştir. Davacı ise, 24.1.2011 tarihinde başvuru yapmıştır. Danıştay bu başvuruda zamanaşımı bulunduğuna karar vermiştir.

Bu karar, eğitim öğretim ödeneğini zamanında talep etmeyen tüm öğretmenler için emsal teşkil etmektedir.

İŞTE MAHKEME KARARI

20 Haziran 2013 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Danıştay İkinci Daire Başkanlığından :

Esas No: 2012/7631

Karar No: 2012/5556

Kanun Yararına Temyiz İsteminde Bulunan : Danıştay Başsavcılığı

Davacı : Aydın Arı

Vekili :Av. Deniz Çavuşoğlu Mevlana Cad.,

Mümtazkoru İşhanı, :3, No:304 - KONYA

Davalı :Ereğli Kaymakamlığı - KONYA

İsteğin Özeti : Konya 2. İdare Mahkemesi Hakimliği'nin 7.2.2012 günlü, E:2012/206, K:2012/117 sayılı kararının; Danıştay Başsavcılığı tarafından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Mehmet Özyiğit

Düşüncesi : Konya 2. İdare Mahkemesi Hakimliği'nce verilen kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Başsavcısı :Turgut Candan

...

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava; Konya İli, Ereğli İlçesi, 100. Yıl Kurtuluş İlköğretim Okulu Müdürlüğünde Beden Eğitimi Öğretmeni olan davacının, 2006-2007 eğitim - öğretim yılına ait öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilmesi amacıyla yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile söz konusu ödeneğin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Konya 2. İdare Mahkemesi Hakimliği'nin 14.7.2011 günlü, E:2011/569, K:2011/1250 sayılı kararıyla; 657 sayılı Kanun'un Ek 32. maddesi uyarınca verilen eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bir eğitim-öğretim yılına mahsus olduğu, 2007-2008 yılına ait eğitim-öğretim ödeneğini almadığını iddia eden davacının, en geç bu eğitim-öğretim yılının sonuna kadar anılan ödeneğin ödenmesi için idareye başvurması gerekirken, bu dönemin bitiminden çok sonra 24.1.2011 tarihinde yaptığı başvurunun reddi üzerine açtığı davada süre aşımı bulunduğu gerekçesiyle süre aşımı yönünden dava reddedilmiş; bu karar, Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin 15.12.2011 günlü, E:2011/1207, K:2011/1455 sayılı kararıyla; her ne kadar dava dilekçesinde davacının yoksun kaldığını öne sürdüğü eğitime hazırlık ödeneğinin 2007-2008 yılına ilişkin olduğu belirtilmiş ise de; davacı vekili tarafından daha sonra verilen 9.5.2011 tarihli dilekçede anılan döneme ilişkin ödeneğin davacıya ödendiği, bu dönemin sehven yazıldığı, esasen davanın 2006-2007 eğitim-öğretim dönemine ait hazırlık ödeneğinin ödenmesi istemine ilişkin olduğu belirtildiğinden incelemenin 2006-2007 yılına yönelik olarak yapıldığı, 5018sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 34. maddesinde, Devlet'ten alacağı bulunan kişilerin bu alacağını ait olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl süre içerisinde yazılı bir şekilde talep edebilecekleri belirtildiğinden 22.2.2007 tarihinde göreve başlamakla eğitime hazırlık ödeneğine hak kazanan davacının söz konusu alacağını anılan tarihten itibaren beş yıl süre içerisinde kalmak şartıyla 2577 sayılı Yasa'nın 10. maddesinde öngörülen usule uygun olarak idareye başvurmak suretiyle talep edebileceği sonucuna varıldığı, belirtilen bu durum karşısında, 22.2.2007 tarihinde görevine başlayan davacının 2006-2007 eğitim öğretim yılına ilişkin öğretime hazırlık ödeneğinin ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun 16.2.2011 tarihli işlemle reddi üzerine 8.4.2011 tarihinde açılan davanın süresinde olduğunun kabulü gerektiği gerekçesiyle bozulmuş; bunun üzerine, Konya 2. İdare Mahkemesi Hakimliği'nin 7.2.2012 günlü, E:2012/206, K:2012/117 sayılı kararıyla; her eğitim-öğretim yılı başında öğretmenlere verilen hazırlık ödeneğinin, öğretmenlerin eğitim öğretim yılı süresince ihtiyaçlarını temine katkıda bulunmakamacınayönelik olduğunda kuşku bulunmadığı, davacınıneğitim ve öğretim yılının başında göreve başlamamış olmasının öğretim yılına hazırlık ödeneğini almasına engel teşkil etmeyeceği, zira yılda bir kez ödenen bu miktarın, bir eğitim-öğretim yılının karşılığı olduğu, dolayısıyla davacıya aynı öğretim yılında sözü edilen ödeneğin verilmesinin yasanın amacına uygun olacağı, bu durumda, davacının 2006-2007 öğretim yılı hazırlık ödeneğinin ödenmesi istemli başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle yoksun kalınan hazırlık ödeneğinin dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiş ve bu karar, temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

Konya 2. İdare Mahkemesi Başkanı tarafından, dava konusu olayda 5018 sayılı Yasa'nın 34. maddesinin uygulanmasına olanak bulunmadığından davada süre aşımı olduğu belirtilerek Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin 15.12.2011 günlü, E:2011/1207, K:2011/1455 sayılı kararının kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Danıştay Başsavcılığı söz konusu talebi yerinde görmemekle birlikte, Konya 2. İdare Mahkemesi Hakimliği'nin 7.2.2012 günlü, E:2012/206, K:2012/117 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasını istemiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 32. maddesine göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek ders araç ve gereçleri ile şahsi ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla bir eğitim-öğretim yılına mahsus olarak ödendiği anlaşılmakta olup; söz konusu ödeneğin idarece ödendiği eğitim-öğretim yılı başında, askerlik hizmetinin ifası, aylıksız izin kullanımı ya da henüz göreve atanmamış olmaları gibi çeşitli nedenlerle görevde bulunmadıklarından dolayı kendilerine öğretim yılına hazırlık ödenekleri ödenmeyenlerin, eğitim-öğretim yılı içinde göreve dönmeleri ya da başlamaları halinde; verecekleri eğitim hizmetini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri için göreve döndükleri ya da başladıkları tarihten itibaren içinde bulunulan eğitim-öğretim yılının sonuna kadar her zaman ilgili öğretim yılına hazırlık ödeneğini isteyebileceklerinin kabulü gerekmektedir.

Bu durumda, 2006-2007 eğitim-öğretim yılına ilişkin öğretim yılına hazırlık ödeneğini alamayan davacının, en geç 2006-2007 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar anılan ödeneğin ödenmesi için idareye başvurması gerekirken, bu dönemin bitiminden sonra 24.1.2011 tarihinde yaptığı başvurunun reddi üzerine açtığı davada süre aşımı bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle; Danıştay Başsavcılığı'nın kanun yararına temyiz isteminin yukarıda belirtilen gerekçeyle kabulü ile Konya 2. İdare Mahkemesi Hakimliği'nce verilen 7.2.2012 günlü, E:2012/206, K:2012/117 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına; kararın birer suretinin Danıştay Başsavcılığı'na, davalı idareye ve davacıya gönderilmesine, bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına, 24.9.2012 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber