'Memura Zam Kanununun' Öğretmenleri İlgilendiren Bölümü

Memura zam tasarısı 21.03.2006 tarihli Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek, onay için Cumhurbaşlkanlığı makamına gönderilmiştir. Öğretmen ziyaretçilerimizden gelen sorular üzerine kanunda öğretmenlerle ilgili maddeleri ayrı bir dosya haline getirdik. 10 başlık altında incelediğimiz bu dosyaya ulaşmak için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2006 16:46, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

DEĞİŞİK ADLAR ALTINDA İLAVE ÖDEMESİ BULUNMAYAN MEMURLARA VE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISININ EĞİTİM ÇALIŞANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

ZAM ALACAK OLANLAR:

MADDE 1.- 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"EK MADDE 3.- ...1.1.2006 ? 30.6.2006 tarihleri arasında 950 gösterge rakamının, 1.7.2006 tarihinden itibaren ise 1850 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılır.?

YORUM: Eğitim öğretim kurumlarında çalışan bütün memur, hizmetli, teknisyen öğretmen ve idarecilere 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren 1 Temmuza kadar her ay olmak üzere 40'ar YTL, 1 Temmuzdan itibaren ise her ay olmak üzere 80'ar YTL, ilave ödeme yapılacak.?

Nisan ayı dâhil fark olarak 180 YTL (160+20 YTL) alınacak.

Bu madde sadece memur statüsünde istihdam edilen personele yöneliktir. diğer statülere ilişkin olarak Kanunun 1. maddesinde şu hüküm yer almaktadır: "Kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç olmak üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele birinci fıkrada belirlenen tutarı aşmamak üzere ve bu madde hükümleri çerçevesinde, statüleri ve kurumları dikkate alınarak ödeme yapıp yapmamaya, sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin yapılacak ek ödeme tutarını belirlemeye, ücretleri Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenenler için bu Kurul, diğerleri için Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ek ödeme tutarı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz."

Bu maddeye göre, 40+40 zammını almayan diğer personelden sözleşmeli olanlara bu zammın verilip verilmeyeceğine Bakanlar Kurulu Kararı verecektir. Ancak madde sözleşmeli personel demekte olup, bunun kapsamında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 399 sayılı KHK'nın II sayılı cetveline tabi personel ile teşkilat kanunlarına göre çalışan sözleşmeli personelin girdiğini düşünmekteyiz.


ZAM ALAMAYACAK OLANLAR:

??her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlananlara, ?

temsil veya görev tazminatından yararlananlara, .., bir kadroya açıktan, kurum içinden veya kurum dışından vekâlet ettirilenlere vekâlet edilen görev nedeniyle birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz. Söz konusu ödemelerin ilgili mevzuatında yer alan hükümlere göre idari veya başka nedenlerle aylık veya dönemsel olarak ödenmemesi bu sürelerde birinci fıkraya göre ödeme yapılması sonucunu doğurmaz.?

YORUM: Müfettişler, Şube Müdürleri, Milli Eğitim Müdürleri ve yardımcıları ile Milli Eğitim Müdürlüklerin de şef kadrosunda bulunanlar bu zamdan faydalanamayacaklar


DÖNER SERMEYE KAR PAYI ALANLARIN DURUMU:

?Birinci fıkrada sayılan personelden bir önceki yılda (2005 yılı dahil); 3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası, ?öngörülen ödemelerden yararlananlar? birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz. Ancak, bir önceki yılda söz konusu ödemelerden yararlananlar? bu fıkrada sayılan hükümlere göre önceki yılda yapılmış olan ödemelerin toplam net tutarına, birinci fıkraya göre yapılması öngörülen ödemeler toplam net tutara ulaştıktan sonra birinci fıkraya göre ödeme yapılmaya başlanır. Aynı yıl içerisinde yukarıda belirtilen ödemelerden yararlananlara 15 Aralık tarihinde yapılacak ödeme bir sonraki yılın 1 Ocak?14 Ocak dönemini kapsamayacak şekilde gün hesabıyla ödenir.

Bu madde 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, yürürlüğe girecektir.

YORUM: Teknik ve mesleki okularda döner sermaye/kar payı alan çalışanlar, aldıkları kar payı, yapılan zam oranına ulaşıncaya kadar zam alamayacaklar. Kar payı, zamdan az ise aradaki fark takip eden ay ödenmeye başlanacak. Fazla ise herhangi bir işlem yapılmayacak.


SENDİKA ÜYELERİNE EKSTRA 5 YTL ÜYELİK TAMİNATI ÖDENECEK.

"EK MADDE 4. - 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikasına üye olup, kendisinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine, anılan kesintinin yapıldığı her ay için 5 YTL tutarında sendika ödeneği verilir.

Bu ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz."

Bu madde 15.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, yürürlüğe girecektir.

YORUM: Sendika üyelerine 15 Ocak 2006 tarihinden itibaren 5 YTL sendika üyelik tazminatı ödenecek. Nisan ayı dâhil fark olarak 20 YTL alınacak.


MERKEZİ SİSTEM SINAVLARINDA BAŞVURU/TERCİH HİZMETLERİNİ YÜRÜTEN PERSONELE ÜCRET ÖDENECEK:

MADDE 2.- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 9.- Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan merkezi sistem sınavlarında başvuru/tercih hizmetlerini yürütmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurum müdürlükleri tarafından görevlendirilen personele, her bir başvuru kaydı için okul veya kurum müdürlüklerince adaydan alınacak başvuru/tercih hizmet bedelinin yarısı herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir. Anılan bedelin diğer yarısı ise okulların acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere okulun bağlı olduğu ilçe millî eğitim müdürlükleri nezdinde açılan hesaba aktarılır."

Bu madde yayımı tarihinde, yürürlüğe girecektir.

YORUM: Sınav kayıtları için görevlendirilen personele, her bir başvuru kaydı için okul veya kurum müdürlüklerince adaydan alınacak başvuru/tercih hizmet bedelinin yarısı herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek, kalan kısım, okulların acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere okulun bağlı olduğu ilçe millî eğitim müdürlükleri nezdinde açılan hesaba aktarılacak.


SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞİN YOLU AÇILDI:

"MADDE 3.- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin (B) bendinin üçüncü fıkrasına "tercümanların;" ibaresinden sonra gelmek üzere "Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin;" ibaresi eklenmiştir."

Bu madde yayımı tarihinde, yürürlüğe girecektir.

YORUM: Türk Eğitim-Senin açtığı dava sonucunda; Danıştay 12. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ''Kısmi zamanlı geçici öğreticilik'' konulu genelgesini iptal etmişti, bunun üzerine hükümet bu konuyu öğretmenlerin 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında kanunlaştırdı.


BAZILARININ EK DERSİ ARTIRILDI:

?Madde 3: e) 176 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25 fazlasıyla ödenir."

Bu madde 1.4.2006 tarihinde, yürürlüğe girecektir.

YORUM: Bazı öğretmenlerin ek ders ücreti nisan ayından geçerli olmak üzere artırıldı fakat birçok öğretmen bu durumdan zararlı çıkıyor bu konuyu en güzel şekilde açıklayan ?Ek ders zammı hüsran oldu? ile ?Y. Lisans ve Doktora Yapan Öğretmenlere Kötü Haber? haberimizi bakabilirsiniz.


SENDİKA ÜYELİK AİDATI GELİR VERGİSİNDEN MUAF TUTULACAK:

?MADDE 4.- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan "Sendikalar Kanunu hükümlerine göre" ibaresi "Çalışanlar tarafından ilgili kanunlarına göre" şeklinde değiştirilmiştir.

Bu madde yayımını izleyen aybaşında, yürürlüğe girecektir.

YORUM: Bu kanundan önce Sendika üyelik aidatları gelir vergisine tabi bundan sonra tabi olmayacak ve sendika üyeleri daha az aidat ödeyecekler.


ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

?MADDE 6.- 5.3.1964 tarihli ve 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunun;
a) 3 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan "atelye ve meslek dersi" ibaresi "ders" şeklinde değiştirilmiştir.
b) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Orta dereceli okullarda" ibaresi, "Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında", "altı saate kadar" ibaresi "6 saat" şeklinde değiştirilmiştir.
c) Ek 1 inci maddesinin son fıkrası "Hazırlık ve plan çalışmaları karşılığında öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek kaydıyla, aylık ve ücret karşılığı okuttukları her 10 saat için 1 saat ek ders ücreti ayrıca ödenebilir." şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan ders görevleri, ders görevinin yapılmış sayılacağı haller ile yüz yüze yapılan ders görevleri dışındaki ek ders görevleri hariç, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında aylık karşılığı ders görevini doldurmayanlara ek ders ücreti ödenmez."

Bu madde 1.7.2006 tarihinde, yürürlüğe girecektir.

YORUM: Ek dersle ilgili kanunda yapılan bu değişikliklerin yorumları için ?Ders Saatleri ve Ücretlerinde Yapılacak Değişiklikler? başlıklı haberi okuyunuz.


EŞ YARDIMI 10 YTL ARTIRILDI:

?Madde 3 / f) 202 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "250" rakamı "1500", "50" rakamı "250", "5 katına" ibaresi ise "3 katına" şeklinde değiştirilmiştir.

Bu madde 15.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, yürürlüğe girecektir.

YORUM: Şu anki durumda memur, çalışmayan eş için 53 YTL almaktadır. Bu miktar bu kanun taslağında 10 YTL arttırılmakta olup, 63,9 YTL' ye çıkarılmaktadır. Bu konuda, ?Çalışmayan Eşler İçin 64 YTL Alınacak? başlıklı haberimize bakınız.

Nisan ayı dâhil fark olarak 40 YTL alınacak.

Bu Habere Tepkiniz