Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Nisan 2006 18:26, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

22/04/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/9809

Ekli ?Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar?ın yürürlüğe konulması;İçişleri Bakanlığının 6/10/2005 tarihli ve 9878 sayılı yazısına göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE

STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediyeler tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Esaslar belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde istihdam edilen memur ve sürekli işçi statüsündeki personeli kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Esaslar 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 ve 28 inci maddeleri ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 17 ve 22 nci maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.

Ekler

MADDE 4 - (1) Bu Esasların ekleri aşağıda belirtilen cetvel, liste ve kütüklerden oluşur:

a) Ek-1 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvelleri,

b) Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvelleri,

c) Ek-3 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listeleri,

ç) Ek-4 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütükleri,

d) Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvelleri.

Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri tasnif cetvelleri

MADDE 5 - (1) Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri, hukuki durumları ve hizmet özelliklerine göre altı ana gruba ayrılmıştır. Bu gruplar;

a) (A) Grubu: Büyükşehir Belediyeleri,

b) (B) Grubu: İl Belediyeleri,

c) (C) Grubu: Büyükşehir İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri,

ç) (D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri,

d) (E) Grubu: Belediye Bağlı Kuruluşları,

e) (F) Grubu: Mahalli İdare Birlikleri,

şeklinde tespit edilmiş ve bu Esaslara eklenmiştir. Her grup kendi içerisinde nüfusuna göre alt gruplara ayrılmış; (B), (C) ve (D) gruplarındaki belediyeler; ilçe merkezi, sanayi veya ticaret ve turizm niteliklerinden birini taşıması durumunda bir üst, iki ya da daha çok özelliğe sahip olması durumunda ise en fazla iki üst nüfus grubuna çıkarılmıştır. (E) grubunda yer alan belediye bağlı kuruluşları ile (F) grubunda yer alan mahalli idare birlikleri hizmet özelliklerine göre tasnif edilmiştir.

(2) Bu Esasların ekinde yer alan Ek-1 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvellerinde; belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin ait oldukları alt gruplar ile bu alt gruplarda bulunmalarına esas teşkil eden niteliklerden hangilerine sahip oldukları ve grup yükselme adımları gösterilmiştir.

Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro standartları cetvelleri

MADDE 6 - (1) 5 inci maddede belirtilen cetvele göre tasnif edilen; (A), (B), (C), (D), (E) ve (F) grupları ile bu gruplara ait alt gruplara ilişkin norm kadro standartları, bu Esaslara ekli Ek-2 Belediye ve Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerinde belirlenmiştir. Buna Göre;

a) (A) Grubu: Büyükşehir Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli 5 alt grup,

b) (B) Grubu: İl Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli 8 alt grup,

c) (C) Grubu: Büyükşehir İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli 20 alt grup,

ç) (D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli 15 alt grup,

d) (E) Grubu: Belediye Bağlı Kuruluşları Norm Kadro Standartları Cetveli 8 alt grup,

e) (F) Grubu: Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetveli 2 alt grup,

olarak tespit edilmiştir.

(2) Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kadrolarını, norm kadro standartları cetvellerinde her alt grup için belirlenen standarda uygun olarak tespit ederler.

Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kadro unvanları

MADDE 7 - (1) Alt gruplar itibarıyla belirlenen ve her alt grup için norm kadro standartları cetvellerinde öngörülen Ek-3 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listeleri;

a) (I) Sayılı Liste: Diğer Daire Başkanları (Büyükşehir Belediyeleri) Kadro Unvanları,

b) (II) Sayılı Liste: Diğer Daire Başkanları (Su ve Kanalizasyon İdareleri ile Diğer Bağlı Kuruluşlar) Kadro Unvanları,

c) (III) Sayılı Liste: Diğer Müdürler (B, C ve D Grupları) Kadro Unvanları,

ç) (IV) Sayılı Liste: İdari Personel Kadro Unvanları,

d) (V) Sayılı Liste: Teknik Personel Kadro Unvanları,

e) (VI) Sayılı Liste: Sağlık Personeli Kadro Unvanları,

f) (VII) Sayılı Liste: Yardımcı Hizmet Personeli Kadro Unvanları,

olarak tespit edilmiştir.

(2) Yüklenilen görevlerle uyumlu yetki ve sorumlulukları belirlemek, bu yetki ve sorumluluğu yerine getirecek nitelikte eleman teminini sağlamak ve bu görevleri belli bir standarda kavuşturmayı temin etmek amacıyla, kapsama dahil kurum ve kuruluşlar kendi alt grupları için belirlenen kadro unvan listelerinde yer alan memur ve sürekli işçi kadro unvanları dışında kadro unvanları kullanamaz ve bu kadro unvanları dışında yeni unvan ihdas edemezler.

Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kadro cetvelleri

MADDE 8 - (1) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kadro işlemlerinde, aşağıda belirtilen Ek?5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvelleri kullanılır:

a) (I) Sayılı Cetvel: Kadro İhdası (Memur),

b) (II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliği (Memur),

c) (III) Sayılı Cetvel: Dolu Kadro Değişikliği (Memur),

ç) (IV) Sayılı Cetvel: Dolu-Boş Kadro Durumu (Memur),

d) (V) Sayılı Cetvel: Sürekli İşçi Kadro İhdası,

e) (VI) Sayılı Cetvel: Sürekli İşçi Kadro Değişikliği,

f) (VII) Sayılı Cetvel: Sürekli İşçi Dolu ? Boş Kadro Durumu.

Kadroların tespiti

MADDE 9 - (1) Bu Esaslara ekli cetvellerde alt gruplar için unvan ve sayı itibarıyla tespit edilenler dışında kadro kullanılamaz. Ayrıca, Ek-2 ve Ek-3'de unvan ve sayı itibarıyla alt gruplar için belirlenen memur ve sürekli işçi kadro toplamı aşılamaz. Ancak, memur ve sürekli işçi kadro sayıları, tespit edilen memur ve işçi kadro sayısından daha az sayıda belirlenebilir.

(2) Bu Esaslara ekli Ek-3 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listelerinden (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen unvanlar kullanılarak idarî birimler oluşturulur. İdarî birimler ile bu birimlere ait kadro unvanları arasında yetki ve görev mükerrerliğine yer verilemez ve bu kadro unvanlarından aynı mahiyetteki hizmet ve görevleri ifa edebilecek birden fazla yönetici kadro unvanı ihdas edilemez. Yönetici kadroları hizmet gereklerine uygun olarak belirlenir ve fiilen icra edilmeyen hizmetlere ilişkin kadro unvanları kullanılamaz.

(3) Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerinde her alt grup için statü ve hizmet sınıfları itibarıyla belirlenen personel grupları arasında aktarma yapılamaz.

Kadro ihdası

MADDE 10 - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sürekli işçi kadroları bu Esaslara uygun olarak meclisler tarafından ihdas edilir. Memur kadrolarının ihdası için ekli Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (I) sayılı cetvel, sürekli işçi kadroları için ise (V) sayılı cetvel eksiksiz olarak doldurularak ihdas gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur. Kadroların iptalinde de aynı usul uygulanır. Kadroların ihdas, iptal ve değişikliklerinde Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (IV) ve (VII) sayılı cetveller düzenlenir.

Kadro değişikliği

MADDE 11 - (1) Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği, boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.

(2) Birinci fıkraya göre kadroları değiştirilenlerin özlük hakları, değiştirilen yeni kadrolara atanma işlemleri tamamlanıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenir. Yeni kadrolara atanma tarihi meclis karar tarihini takip eden aybaşını geçemez.

Sürekli işçi kadroları

MADDE 12 - (1) Sürekli işçi kadrolarının norm kadro standardı, Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvelinin ilgili bölümünde gösterilmiştir. Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve mahalli idare birlikleri kendi alt grupları için tespit edilen sayıyı aşamaz. Bu sayılar sürekli işçi kadrolarına ait olup geçici işçi istihdamı, hizmet alımları ve benzeri durumları kapsamaz.

(2) Sürekli işçi kadrolarını, Ek-4 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüklerinden (II) Sayılı Belediye ve Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri İşçi Kadro Kütüğünde belirtilen unvanlardan olmak şartıyla başka unvanlı işçi kadroları ile değiştirmeye ve boş sürekli işçi kadrolarını iptal etmeye meclis yetkilidir. Ancak, dolu kadrolarda personelin mali ve hukuki haklarında kayba neden olacak unvan değişikliği yapılamaz.

Kadroların kullanımı

MADDE 13 - (1) Belediye ve belediye bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri, bu Esaslara uygun olarak ihdas edilecek kadro ve pozisyonların kullanımında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin sekizinci fıkrasını göz önünde bulundurmak zorundadırlar.

Kadro kütükleri

MADDE 14 - (1) Bu Esasların yayımı tarihinden itibaren kapsama dahil kurum ve kuruluşlardaki memur kadroları, Ek-4 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüklerinden (I) sayılı Belediye ve Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğünde belirtilen unvan kodu, kadro unvanı, sınıflar ile belirlenen en alt ve üst derecelere uygun olarak kullanılır. İptal, ihdas ve kadro değişikliklerinde bu kütükler esas alınır.

(2) Sürekli işçi kadrolarının iptal, ihdas ve değişikliklerinde Ek-4 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüğünden (II) Sayılı Belediye ve Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri İşçi Kadro Kütüğü esas alınır.

Sağlık personeli

MADDE 15 - (1) Bu Esasların yayımı tarihinde hastanesi bulunan veya bu tarihten sonra hastane açan belediyelerde, norm kadro standartları cetvelinde belirlenen personel sayısının yetersiz kalması durumunda, 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde yatak sayısı itibarıyla öngörülen kadro sayılarını aşmamak üzere ihdas edilecek kadrolar belediyenin personel kadrosuna eklenir.

İtfaiye personeli

MADDE 16 - (1) Belediyeler, itfaiye biriminin görevlerini göz önünde bulundurarak, itfaiye personeli dışında diğer hizmet sınıflarında bulunan personeli ihtiyaç halinde, mevcut kadroları ile itfaiye teşkilatında görevlendirebilir.

Hizmet satınalma

MADDE 17 - Memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin hizmet satınalma yoluyla karşılanması esastır.

Hizmetlerin yürütülmesinde; kaynakların etkili ve verimli kullanılması, hizmet kalitesi ve miktarından ödün verilmeden maliyetlerin düşürülmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile hizmetlerin vatandaş odaklı sunulması ilkelerine uyulur.

İlgili mevzuat

MADDE 18 - (1) Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kadro işlemlerini; 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 4325 sayılı Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik Müesseselerinin İdare ve İşletmeleri Hakkında Kanun, 3645 sayılı İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri Teşkilat ve Tesisatının İstanbul Belediyesine Devrine Dair Kanun, 11/6/1957 tarihli ve 9630 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İzmir Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Yönetmelik, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, 2/2/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, 18/5/1983 tarihli ve 83/6750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ile diğer mevzuata uymak zorundadırlar.

Birlikler

MADDE 19 - (1) Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde mahalli idare birlikleri için tespit edilen memur norm kadro standardı toplamının, bu birliklerin kuruluş amaçlarını gerçekleştirmesinde yetersiz kalması durumunda, birliğe üye il özel idaresi ve belediyelerin memur norm kadro standardı toplamından düşülmek kaydıyla kadro aktarımı yapılabilir.

Geçici işçiler

MADDE 20 - (1) Belediyelerde kullanılacak geçici işçi pozisyonları, belediyeler için belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde kırkını geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir.

(2) (E) Grubu Belediye Bağlı Kuruluşlarında geçici işçi istihdam edilemez.

Sözleşmeli personel

MADDE 21 - (1) Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan unvanlardaki personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu madde hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir.

(2) Bu personel hakkında 5393 sayılı Kanunda düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. Bu personele ait sözleşme örnekleri sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

(3) Mahalli idare birliklerinde ise 5355 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre işlem yapılır.

İtfaiye personeli

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla belediyeler için yardımcı hizmetler sınıfına dahil olarak ihdas edilmiş bulunan ?itfaiye eri? unvanlı kadrolar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın personeli ile birlikte genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmiş sayılır.

Mevcut boş kadroların kullanımı

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Esasların yayımı tarihinden itibaren mevcut boş memur ve sürekli işçi kadroları en geç altı ay içinde, bu tarihten sonra boşalacak kadrolar üç ay içinde Ek-4 Kadro Kütüklerinden ilgisine göre (I) ve (II) sayılı kütüklerde bulunan unvanlara uygun hale getirilir. Bu kadrolar kütüklerde bulunan unvanlara uygun hale getirilmedikçe kullanılamaz.

Norm kadro fazlası kadrolar

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Bu Esasların yayımı tarihinde mevcut memur veya sürekli işçi kadro sayısı statü ve hizmet sınıfları itibarıyla kendi alt grupları için belirlenen memur veya sürekli işçi kadro standardının statü ve hizmet sınıfları itibariyla belirlenmiş olan norm sayısından fazla olan kısmı dondurulmuştur. Sayı itibarıyla dondurulan kadrolardan boş olanlara atama yapılamaz.

Kadro kütüğünde yer almayan kadrolar

GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Bu Esaslara ekli EK ? 4 Kadro Kütüklerinden (I) sayılı Memur Kadro Kütüğünde yer verilmeyen kadro unvanlarından dolu olanlarda yapılacak derece değişikliklerinde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde aynı veya benzer unvanlı kadrolar için tespit olunan en üst ve en alt derece aralığı esas alınır.

Yürürlük

MADDE 22 - (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 - (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

Ekler için 22/04/2006 tarihli Resmi Gazeteye bakınız.

Bu Habere Tepkiniz