7- Üniversiteli öğrenciye sınırsız sınav hakkı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Haziran 2014 16:59, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
7- Üniversiteli öğrenciye sınırsız sınav hakkı

Meclise sevk edilen tasarıda, üniversitelerdeki ders geçme esasları geniş çaplı olarak değiştirilmektedir.

Tasarıda yer alan ve 2547'e eklenen yeni fıkra hükmü şu şekildedir:

"c. Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptınp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarım azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarım azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarım azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlanın azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içerisinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Yatay geçiş ve çift anadal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri; lisansüstü eğitim usul ve esasları ile öğrenim süreleri Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışmda zorunlu yabancı dil eğitimi verilemez, ancak isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlannda öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca, bu öğrenciler kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması halinde talep etmeleri durumunda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarım sağlayamamalan sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sımf geçme esasma göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler smava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildir.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumlan ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başansız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacaklan üç smav hakkı, not ortalamasını tutturamadıklan için hazırlık sımfı dahil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir smav hakkı verilir. Smav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu smavı olduğuna bakılmaksızın başvurmalan halinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin her eğitim-öğretim yılı başmda açacaklan sınavlara alınırlar. Sınavlann sonunda sorumlu olduklan tüm dersleri başaranların kayıtlan yemden yapılır ve öğrenimlerine kaldıklan yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar."

Bu Habere Tepkiniz