2014/1 KPSS ile atananlar dikkat!

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 2014/1 KPSS ile atananların yapması gerekenleri açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Temmuz 2014 14:50, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
2014/1 KPSS ile atananlar dikkat!

1. Bakanlık Merkez Teşkilatına yerleştirilen adaylar İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Merkez Atama Daire Başkanlığına (7. Kat C Blok) en geç 18/07/2014,

2. Bakanlık Taşra Teşkilatına yerleştirilenadaylar yerleştirildikleri İl Milli Eğitim Müdürlüklerine en geç 21/07/2014,

tarihi mesai saati bitimine kadar aşağıdaki belgeler ile birlikte şahsen başvuruda bulunacaklardır:

a) Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi, (Mezun olabilecek durumda iken sınav ve yerleştirmeye başvuru imkanı sağlanan adayların atamalarının yapılabilmesi için, yerleştirme işleminin son başvuru tarihi olan 02/07/2014 tarihi itibariyle sınav başvurusunda beyan ettiği eğitim kurumundan mezun olunması gerekmektedir.)

b) Lise diploması fotokopisi

c) Varsa lisans, yüksek lisans veya doktora diploması aslı ve fotokopisi

ç) Atama Başvuru Formu, (Ekte yer alan formun doldurularak imzalanmış şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.)

d) KPSS sonuç belgesi

e) 3 adet vesikalık fotoğraf

f) Nüfus cüzdanı fotokopisi

g) Mal bildirim beyannamesi (Ekte bulunmaktadır.)

h) Hizmet cetveli. (Devlet Memuru olarak başka kurumda görev yapan veya yapmış olanlar)

ı) Özgeçmiş (Merkez Teşkilatına yerleştirilen adaylar için)

i) Avukat adaylar için, Avukatlık Ruhsatı Belgesinin aslı ve fotokopisi.

İletişim : Merkez Teşkilatı için Tel: (0312) 413 18 74

Taşra Teşkilatı için İlgili İl Milli Eğitim Müdürlükleri.

1- Atama Başvuru Formu (indir)

2- Mal Bildirim Beyannamesi (indir)

KPSS yerleştirme sonucu Aile Bakanlığı'nın istediği belgeler

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN İSTEDİĞİ BELGELER

Duyuru

KPSS - 2014/1 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kadrolarına Yerleşenlerin (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna yerleşenler hariç) Atanmasına Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler ve Atama İle İlgili Duyuru

ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan KPSS-2014/1 yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatına yerleştirilmesi yapılanlardan, 03/04/2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki "Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez." hükmü gereğince, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil, askerlik durum belgesi, sağlık durum belgesi istenmeyecektir. (Ancak bu belgeleri getirmeleri halinde kabul edilecektir.)

Aşağıdaki belgeler istenmektedir:

1. İnternet adresimizde yayınlanan 2014/1 KPSS Açıktan Atama Başvuru Formunun (tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı,

2. Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

3. Yerleştiği unvan/branşın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir noter tasdikli diploma sureti veya, mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti,

 Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti,

 Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

4. 3 (üç) Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm Ebadında),

5. Mal Bildirim Beyannamesi (ilgili alanların doldurulmuş ve imzalanmış) aslı,

6. 18 yaşını tamamlamamış adayların kaza-i rüşt kararı,

7. Şoför kadrosuna yerleşenler için E sınıfı sürücü belgesi,

8. Tercüman kadrosuna yerleşenler için son 5 (beş) yıl içerisinde KPDS/YDS A seviyesinde İngilizce bilmek,

9. KPSS 2014/1 atamalarına göre Bakanlığımız kadrolarına yerleşip halen Bakanlık Bağlı Kuruluşları ile başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu memur statüsünde çalışanların kendi kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve Bakanlığımıza atanmak istediklerine dair dilekçe, (Bu durumda olanlar Kurumlarından istifa etmeyecekler, Bakanlığımızca kurumlarından muvafakat istenecek ve kurumlarının muvafakat vermesi halinde atanmaları mümkün olacaktır. Halen Bakanlığımızda görev yapmakta olup başka bir il'e yerleşenler de istifa etmeyip çalışmaya devam edeceklerdir.)

Önemli; Askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi ve Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu evrak tesliminde verenlerin belgeleri kabul edilecektir.

Yerleşen adayların, yukarıda sayılan belgeleri Bakanlık Makamın 09/07/2014 tarihli ve 12684 sayılı onayına istinaden;

25/07/2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bizzat elden teslim etmeleri gerekmekte olup, belirtilen tarihe kadar evrakları ulaştırmayanların atamaları yapılmayacaktır.

Evrak Teslim Adresi:

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü C Blok Kat:3 Sıhhiye / Ankara

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR; (Mutlaka Okuyunuz!)

1. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin "Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması" başlıklı bölümün 9'uncu maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı, mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri alınacağının bilinmesi gerekmektedir.

2. Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlara (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu dahil) yerleştirmeleri yapılıp, evrağını sehven Bakanlığımıza teslim edenler veya gönderenler hakkında herhangi bir işlem tesis edilmeyeceğinden sorumluluk adaylara ait olacaktır.

3. Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında bir kadroya yerleşip, evraklarını süresi içinde teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacak ve adreslerine bilgi verilmeyecektir.

4. Ataması yapılanların tebligatları için MERNİS'teki adresler geçerli olacaktır.

5. Halen askerlik görevi nedeniyle silahaltında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde durumlarını belirtir dilekçeyi Bakanlığımıza göndermeleri ve terhis tarihinden itibaren de 30 (otuz) gün içerisinde

atamaya esas olmak üzere istenen belgelerle birlikte Bakanlığımıza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir.

6. Evrak tesliminde "Geçici Mezuniyet Belgesi" sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylısı kabul edilmeyecektir. (Okuldan diplomalarının aslını alırken, onaylayanın kaşesi, imzası ve mühür olacak şekilde bir fotokopisini onaylatabilirler.)

7. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu yukarıda anılan Yönetmelik hükmü gereği Bakanlığımıza ibraz etmeyenler, (evrak tesliminde verilebilir) bu belgeyi göreve başlayış tebellüğ tarihi itibariyle görev yaptığı yerdeki ilgili birime teslim etmek zorundadır. Atandığı ilin Sağlık Müdürlüğü tarafından, sağlık raporunu sunmadığına dair bir yazı gönderilen adayın (personelin) göreve başlamış olsa dahi ataması iptal edilecektir. (Rapor sunanlardan dahi akıl sağlığının yerinde olmadığına dair ibare bulunanların da atamaları iptal edilecektir.)

8. Bakanlığımız kadrolarına yerleşip evraklarını eksik dolduran veya eksik evrak teslim eden adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

Yukarıda anılan Yönetmeliğin "Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu idare tarafından yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilir." hükmü gereği kişilerden istenilmeyen adli sicil ve erkekler için askerlik durum belgeleri, Bakanlığımızca ilgili kurumlar arasında yapılacak yazışma sonucunda ilgili kurumlardan teyit edilecek ve gelecek cevaplara göre atamalar yapılacak ya da yapılamayacaktır. Süresi içerisinde evrak teslim edip de ataması yapılamayanların adreslerine bilgi verilecektir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA;

KPSS 2014/1 Yerleştirme sonuçlarına göre Bakanlığımız bağlı kuruluş kadrolarına yerleşenler Atama evraklarının teslimi ve diğer bilgiler için aşağıda belirtilen adreslerden bilgi almaları gerekmektedir.

1- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına yerleşenler; http://www.tkhk.gov.tr adresinden,

2- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına Yerleşenler; http://www.thsk.gov.tr adresinden bilgi almaları gerekmektedir.

İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR

Atama Başvuru Formu

Dilekçe Örneği

Mal Bildirim Beyannamesi Örneği

Bu Habere Tepkiniz