1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu İmam Hatip Liseleri Yönetmeliği

20 Kasım 2006 21:58
Yazdır
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU İMAM-HATİP LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete : 20.5.2005/25820
Tebliğler Dergisi : HAZİRAN 2005/2573

Ek ve Değişiklikler:
1) 25.8.2005/25917 RG (EYLÜL 2005/2576 TD)
2) 16.9.2006/26291 RG

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 ? Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu İmam-Hatip Liseleriyle ilgili iş
ve işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 ? (Değişik : 16.9.2006/26291 RG) Bu Yönetmelik, Anadolu İmam-Hatip
Liselerinin 9 uncu sınıf kontenjanlarının tespiti, öğrenci başvuruları,
kayıt-kabulleri, nakilleri, eğitim-öğretim ve yönetimle ilgili yapılacak
iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 ? Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu ve 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının
Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 ? Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
Okul: Anadolu İmam-Hatip Lisesini,
Hazırlık Sınıfı: Yürürlükten Kaldırıldı. (16.9.2006/26291 RG)
Veli: Öğrencinin anne/baba veya yasal olarak sorumluluğu üstlenen kişiyi
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Komisyon, Kontenjan Tespiti, Başvuru, Sınav ve Kayıt-Kabul
Kuruluş
Madde 5 ? (Değişik : 16.9.2006/26291 RG) Anadolu İmam-Hatip Liseleri,
ilköğretim üzerine 4 yıl öğrenim veren karma okullardır.
Kontenjan Tespit ve Nakil Komisyonu
Madde 6 ? (Değişik : 16.9.2006/26291 RG) 9 uncu sınıflara alınacak öğrenci
kontenjanları ile nakillere esas olacak açık kontenjanları tespit etmek ve
öğrenci nakillerini değerlendirmek üzere; okul müdürünün başkanlığında bir
müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, rehber öğretmen bulunmadığı
takdirde okul müdürü tarafından seçilen bir öğretmen ile öğretmenler
kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden
meydana gelen bir komisyon oluşturulur.
Kontenjan Tespiti
Madde 7 ? (Değişik : 16.9.2006/26291 RG) 9 uncu sınıflara her yıl alınacak
öğrenci ve şube sayısı, okulun fiziki imkân ve donanımı, yabancı dil ve
diğer branşlardaki öğretmen sayısı dikkate alınarak her şube için 30
öğrenci olmak üzere komisyonca yapılacak inceleme sonunda tutanakla tespit
edilir.
Açılacak 9 uncu sınıf şube ve öğrenci sayısını gösteren liste, valilikçe
onaylanmış komisyon tutanağının bir örneği ile birlikte her ders yılı
Mayıs ayının son haftası içinde Bakanlığın ilgili öğretim dairesine
gönderilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda belirlenen 9 uncu
sınıf kontenjanı, her yıl tercih ve yerleştirme kılavuzunda ilan edilir.
Tercih ve yerleştirme kılavuzunun yayımından sonra 9 uncu sınıf
kontenjanında değişiklik yapılmaz.
Ayrıca nakil sebebiyle bütün sınıflarda oluşacak açık kontenjanlar, şube
öğrenci sayısı 30'u aşmayacak şekilde komisyonca tutanakla tespit edilir.
Bu kontenjanlar, okulun ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin web
sayfalarında güncelleştirilerek ilan edilir.
Sınav ve Tercih için Başvuru
Madde 8 ? İlköğretimin 8 inci sınıfındaki öğrenciler, sınava başvurmak ve
tercih yapmak için öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine başvururlar.
Tercihler elektronik ortamda da yapılabilir.
İlgili mevzuata göre ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı
uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.
Sınav ve Kayıt-Kabul
Madde 9 ? Okullara, merkezî sistemle yapılan seçme ve yerleştirme sınavına
göre öğrenci alınır. Sınava başvuru ve kayıt-kabul, Bakanlıkça yayımlanan
Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzunda; kontenjan, tercih
ve yerleştirme ile ilgili esaslar ise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda
belirtilir.
Birinci yerleştirme ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra çeşitli
sebeplerle okulların açık kalan kontenjanlarına, Tercih ve Yerleştirme
Kılavuzundaki esaslara göre öğrenci yerleştirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nakiller ve Okuldan Ayrılan Öğrenciler
Nakiller
Madde 10 ? Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, açık kontenjan
bulunması, öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği okulun
sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan
üstünlüğü esaslarına göre yapılır.
Resmî ve özel orta öğretim kurumlarından resmî Anadolu İmam-Hatip
Liselerine öğrenci nakli yapılmaz.
Ancak resmî Anadolu İmam-Hatip liselerinden, resmî ve özel diğer orta
öğretim kurumlarına geçiş , "Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları
Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi" hükümleri ile okulların
yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.
Nakil için Başvuru
Madde 11 ? Nakil için başvuru, öğrenci velisi tarafından öğrencinin
öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi ile
yapılır. (Ek-1)
Nakil Başvurularının Değerlendirilmesi
Madde 12 ? (Değişik : 16.9.2006/26291 RG) Nakil başvuruları; açık
kontenjan, okula en son giriş puanı ve puan üstünlüğü esaslarına göre
haftanın son iş günü komisyonca değerlendirilerek ilan edilir. Ayrıca
sonuç, öğrenci velisine ve ilgili okul müdürlüğüne yazılı olarak en geç
iki iş günü içerisinde bildirilir.
Naklin uygun görüldüğünün tebliğini izleyen 3 iş günü içinde, yeni okula
kayıt yaptırılması zorunludur. Ancak, hastalık, doğal afet ve diğer
sebeplerle bu sürenin aşılması durumunda, özrün 10 gün içerisinde
belgelendirilmesi şartıyla da kayıt yaptırılabilir.
Nakli uygun bulunan öğrencilerin tasdikname ve öğrenci dosyaları kayıtlı
bulundukları okulundan istenir.
Ayrılan Öğrencilerin Durumu
Madde 13 ? (Değişik : 16.9.2006/26291 RG) Bu okullardan kendi istekleriyle
ayrılan öğrenciler, on gün içinde okullarına geri dönebilirler.
9 uncu sınıftan ayrılan öğrenciler ile 9 uncu sınıfta başarısız olmaları
nedeniyle okulla ilişiği kesilenler, kayıt-kabul şartlarını taşımaları
hâlinde diğer orta öğretim kurumlarına süresi içinde kayıt
yaptırabilirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Seviye Belirleme Sınavı ve Başarının Değerlendirilmesi
Başarının Değerlendirilmesi(1)
Madde 14 ? (Değişik : 16.9.2006/26291 RG) Başarının değerlendirilmesi
8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
hükümlerine göre yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğretim Programları ile İlgili Esaslar
Öğretim Programları
Madde 15 ? Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri
ve öğretim programları uygulanır. Derslerin öğretimi Türkçe yapılır.
Hazırlık Sınıfı Programı ile İlgili Esaslar
Madde 16 ? Yürürlükten Kaldırıldı. (16.9.2006/26291 RG)
ALTINCI BÖLÜM
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı
Madde 17 ? Aynı branştan üç veya daha fazla öğretmen bulunduğu takdirde,
zümre öğretmenlerinin kendi aralarından yüksek lisans veya doktoralı
olanlara öncelik verilmek üzere seçeceği bir öğretmen, okul müdürünce
bölüm başkanı olarak görevlendirilir. Bölüm başkanı, aynı zamanda o dersin
zümre öğretmenleri başkanıdır.
Bölüm başkanı, zümre başkanlığı görevinin yanı sıra eğitim-öğretimin
niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar:
a) Ders öğretmenleri ve yönetim arasında koordinasyonu sağlar.
b) Zümre öğretmenleriyle ünitelendirilmiş yıllık planı hazırlayarak
uygulanmasını sağlar.
c) Dersle ilgili programların, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek
şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini
geliştirir.
d) Ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve
sonuçların değerlendirilmesini izler.
e) Zümre başkanları ile yakın iş birliği yaparak öğrencilerin daha iyi
yetişmelerine yardımcı olur.
f) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim-öğretim kurumları
arasında iş birliği yapılmasını sağlar. Öğretim programlarının uygulanması
ve geliştirilmesi yönünde oluşturulan görüşleri okul yönetimine bildirir.
g) Diğer bölüm başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders
öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların paralel yürütülmesi
için gerekli önlemleri alır.
h) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yürütür.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Hâller
Madde 18 ? Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, Bakanlığa bağlı orta
öğretim kurumlarında uygulanan diğer mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılır.
Geçici Madde 1 ? Bu okullarda hâlen öğrenim görmekte olan öğrencilerden
diploma notu ile kayıt yaptıranların mezun oluncaya kadar nakilleri; nakil
yapılmak istenen okulda açık kontenjan bulunması, nakil isteğinde bulunan
öğrencinin diploma notunun, okula aynı yıl diploma notu ile kaydedilen en
son öğrencinin diploma notundan düşük olmaması ve diploma notu üstünlüğü
esaslarına göre yapılır.
Geçici Madde 2 ? (Ek: 25.8.2005/25917 RG) 2004-2005 Öğretim Yılı ve
öncesinde Anadolu imam-hatip liselerinde kayıtlı olan öğrencilerin
nakilleri;
a) Kamuda çalışan velinin nakli, bir yıldan az olmamak üzere
görevlendirilmesi, görevlendirilmesinin iptali, emekli olması, görevine
son verilmesi, istifa etmesi, boşanması, ölmesi, can güvenliğinin olmaması
veya doğal afet yaşaması,
b) Velinin kamu görevine açıktan atanması veya ilk defa göreve
başlatılması,
c) Özel işyeri bulunan veya özel iş yerinde çalışan velinin nakli, iş yeri
açması, iş yeri değiştirmesi,
d) Öğrencinin öğrenim gördüğü yerde can güvenliğinin olmaması, hastalık
nedeniyle bulunduğu il/ilçedeki sağlık kurumlarından verilmiş sağlık
kurulu raporunun bulunması
durumlarında nakil gerekçesinin belgelendirilmesi kaydıyla yapılır. Bu
nakillerde, naklen gidilmek istenilen okula aynı yıl kaydedilen sınav
puanı en düşük öğrencinin sınav puanından, diploma notu ile kaydolanlar
için de diploma notundan az olmaması ve kontenjan açığı bulunması şartı
aranmaz. Ancak, öğrencilerin yerleştirilmelerinde puan ve diploma notu
üstünlüğü esası ile okullardaki sınıf mevcutlarının dengeli dağılımına
dikkat edilir.
Özre dayalı olmayan isteğe bağlı nakiller ile aynı il ve ilçe
merkezlerinde bulunan okullar arası nakiller ise kontenjan açığı bulunması
ve naklen gidilmek istenilen okula aynı yıl kaydedilen sınav puanı en
düşük öğrencinin sınav puanından, diploma notu ile kaydolanlar için
diploma notundan az olmaması şartıyla okula kayıt olduktan sonra meydana
gelen ikamet değişikliğine bağlı olarak puan ve diploma notu üstünlüğü
esasına göre yapılır.
İl/İlçe millî eğitim müdürlüklerince, millî eğitim müdür yardımcısı/şube
müdürü başkanlığında en az iki Anadolu imam-hatip lisesi müdüründen
nakillerin değerlendirilmesi için nakil komisyonu oluşturulur. Birden
fazla Anadolu imam-hatip lisesinin bulunmadığı yerleşim birimlerinde
komisyon, okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı ve bir
öğretmenden oluşturulur.
Nakil talebinde bulunanlar, öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne Nakil ve
Tercih Formu (Ek-2) ile başvuruda bulunurlar. Başvuru belgeleri uygun
olanların nakil talepleri, naklen gidilmek istenen okulun bulunduğu
il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. İl/ilçelerde oluşturulan
komisyona ulaşan nakil talepleri, en geç bir hafta içerisinde
değerlendirilerek sonuçlandırılır.
Yürürlük
Madde 19 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 20 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

________________________________________
(1) Bu madde başlığı "Seviye Belirleme Sınavı ve Başarının
Değerlendirilmesi" iken, 16/9/2006 tarihli ve 26291 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde
değiştirilmiştir.
Ek-1 ÖĞRENCİ NAKLİNE ESAS DURUM BELGESİ
Ek-2 NAKİL VE TERCİH FORMU

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
11:48 - Altının onsu 1.985,18 dolarla tarihi zirvesini gördü11:22 - PKK'nın Diyarbakır annelerinden rahatsızlığı teröristlerin ifadelerine yansıdı11:21 - Muş'ta jandarmanın ikna ettiği terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu11:13 - Yeniden açılan halı sahalar için 'kalp krizi' uyarısı11:11 - Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri, düşmana korku dosta güven veriyor11:10 - Öğretmenleri taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 6 ölü
11:09 - Oğlunun tedavisi için sahte psikoloğa devrettiği arazisini mahkemede geri aldı11:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan umutlu haber11:06 - Dışişleri'nden ABD'li şirket ve PKK arasındaki petrol anlaşmasına tepki10:59 - Çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğuldu10:51 - Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı10:44 - İçişleri Bakanı Soylu, Afrin'deki güvenlik görevlilerinin bayramını kutladı
10:39 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bayram diplomasisi'10:38 - İzmir'de teknenin batması sonrası kaybolan çocuk aranıyor10:31 - Yerli ve Milli elektronik kelepçe eylül ayında geliyor10:30 - Dolar/TL, 6,97 seviyesinden işlem görüyor10:22 - Dünyaca ünlü model Çeşme'de dayak yedi
10:18 - Uçakta kürtçe anonsa vize çıkmadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam