1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

20 Kasım 2006 22:11
Yazdır
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete: 27.8.2003/25212
Tebliğler Dergisi: EYLÜL 2003/2552 Düzeltme : KASIM 2003/2554

Ek ve Değişiklikler:
1) 21.10.2004/25620 RG ( KASIM 2004/2566 TD )
2) 24.6.2005/25855 RG ( AĞUSTOS 2005/2575 TD )
3) 2.5.2006/26156 RG ( MAYIS 2006/2584 TD )


BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç
Madde 1 ? Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve
özel İlköğretim Kurumlarının kuruluş, görev ve işleyişi ile ilgili yöntem
ve ilkeleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 ? Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel
ilköğretim kurumlarının amaç ve ilkelerini, yönetim, personel,
eğitim-öğretim, öğrenci, güvenlik, sağlık ve donatım işleri ile bu
okullardaki kayıt-kabul, sınıf geçme, sınavlar ve devam-devamsızlık
konularına ilişkin yöntem ve ilkeleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 ? Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı
İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 573
sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ana sınıfı öğretmeni: Alanı okul öncesi öğretmenliği veya çocuk
gelişimi ve eğitimi öğretmenliği olan öğretmeni,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
ç) Branş öğretmeni: Alanı bir veya bir grup dersin öğretmenliği olan
öğretmeni,
d) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe
kadar geçen ve iki yarıyılı kapsayan süreyi,
e) Derse katılım, ders içi performans: Öğrencinin öğretim etkinliklerine;
soru sorma, alıştırma yapma, çalışma kâğıtlarını doldurma, görüşleriyle
tartışmalara katılma, sorumluluk alma, verilen görevi isteyerek zamanında
yapma ve benzeri çabalarıyla katkıda bulunmasını,
f) Dereceli puanlama anahtarı: Öğrencinin gerçekleştirdiği bir çalışmaya
ilişkin performansını, belirlenen ölçütler bakımından yetersizden
yeterliye doğru belirleyen puanlama anahtarını,
g) İlköğretim kurumları: Resmî ve özel ilköğretim okullarını,
ğ) Millî eğitim müdürlüğü: İlköğretim kurumlarının bağlı bulunduğu il veya
ilçe millî eğitim müdürlüğünü,
h) Müdür: Gündüzlü veya yatılı ilköğretim kurumlarının müdürlerini,
ı) Müdür yetkili öğretmen: Öğretmenlik ve müdürlük görevini birlikte
yürüten öğretmeni,
i) Okul gelişim yönetim ekibi: Okulun bütün birim temsilcilerinin katılımı
ile kurulan ekibi,
j) Okul-aile birliği: Okul ile aile arasındaki bütünleşmeyi, dayanışmayı
ve iş birliğini sağlamak amacıyla yönetici, öğretmen ve velilerden oluşan
birliği,
k) Özel eğitimci: Alanı özel eğitim uzmanlığı olan ve öğrencilerin
sorunlarının çözümünde gerekli önlemlerin alınması için yardımcı olan
personeli,
l) Öğrenci ürün dosyası: Öğrencinin bir ya da birkaç gelişim alanındaki
çalışmaları arasından öğrenciler tarafından seçilen en iyi ürünleri içeren
dosyayı,
m) Öğretmenler Kurulu: Okulun yönetici, öğretmen ve rehber öğretmeninden
veya öğretmenlerinden oluşan kurulu,
n) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, sonraki ders yılının
başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
o) Proje: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir
alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme,
yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları
amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmaları,
ö) Performans ödevi: Programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme,
okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin
bilişsel, duyuşsal, psikomotor alandaki becerilerini kullanmasını,
geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmaları,
p) Rehber öğretmen: Alanı rehberlik ve psikolojik danışmanlık olan
öğretmeni,
r) Sınıf öğretmeni: Alanı sınıf öğretmenliği olan öğretmeni,
s) Sınavlar: Öğrencilerin ünite, konu ya da tema ve kazanımlara ilişkin
hazır bulunuşluk düzeylerini, öğrenme eksikliklerini ve öğrenme
düzeylerini belirlemek için kullanılan kısa veya uzun cevaplı, çoktan
seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirmeli ve benzeri sorulardan oluşan ölçme
araçlarıyla yapılan ölçmeyi,
ş) Şube rehber öğretmeni: Alanı rehberlik ve psikolojik danışmanlık
olmayan, sadece bir sınıfta rehberlik hizmetlerini ve diğer öğrenci
kişilik hizmetlerini yürütmekle görevlendirilen öğretmeni,
t) Şube öğretmenler kurulu: 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda aynı şubede
ders okutan öğretmenlerden oluşan kurulu,
u) Veli: Öğrencinin annesi, babası veya yasal olarak sorumluluğunu
üstlenen kişiyi,
ü) Yatılı ilköğretim bölge okulu: Nüfusu az, dağınık, okulu bulunmayan
yerleşim yerlerindeki zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin parasız
yatılı, bu okulun bulunduğu çevresindeki öğrencilerin gündüzlü olarak
eğitim-öğretim gördükleri ilköğretim okulunu,
v) Yarıyıl: Derslerin başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme
tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi,
y) Zümre öğretmenler kurulu: İlköğretim okullarında aynı sınıfı veya aynı
dersi okutan öğretmenlerden oluşan kurulu,
z) Zorunlu öğrenim çağı: 6?14 yaş grubundaki çocukların eğitim-öğretim
süresini kapsayan çağı,
ifade eder.
İKİNCİ KISIM
İlköğretimin Amaçları, İlkeleri ve Genel Konuları
İlköğretimin Amaçları
Madde 5 ? Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda;
a) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst
öğrenime hazırlamak,
b) Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme; Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası'na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk
hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma,
başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk
yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak,
c) Öğrencilerin, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını,
benimsemelerini, geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak,
d) Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu
katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi
ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen,
dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek,
e) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Öğrencilerin kendilerini
geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal
etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak,
Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel
etkinliklerle millî kültürümüzü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı
olmak,
f) Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara
çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak,
g) Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak kişisel sağlığının yanı sıra
ailesinin ve toplumun sağlığını korumak için gerekli bilgi ve beceri,
sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında bilimsel geçerliliği olmayan
bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığını
kazandırmak,
h) Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok
yönlü gelişmelerini sağlamak,
ı) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Öğrencileri kendilerine güvenen, sistemli
düşünebilen, girişimci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planlı
çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş
bireyler olarak yetiştirmek,
i) Öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin ortaya
çıkmasını sağlamak, meslekleri tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve
kurumlara yöneltmek,
j) Öğrencileri derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle
sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine ve
gerçekleştirmelerine yardımcı olmak,
k) Öğrencileri ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken,
verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen
bireyler olarak yetiştirmek,
l) Doğayı tanıma, sevme ve koruma, insanın doğaya etkilerinin neler
olabileceğine ve bunların sonuçlarının kendisini de etkileyebileceğine ve
bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazandırmak,
m) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Öğrencilere bilgi yüklemek yerine,
bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini öğretmek,
n) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Öğrencileri bilimsel düşünme, araştırma
ve çalışma becerilerine yöneltmek,
o) Öğrencilerin, sevgi ve iletişimin desteklediği gerçek öğrenme
ortamlarında düşünsel becerilerini kazanmalarına, yaratıcı güçlerini
ortaya koymalarına ve kullanmalarına yardımcı olmak,
ö) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Öğrencilerin kişisel ve toplumsal
araç-gereci, kaynakları ve zamanı verimli kullanmalarını, okuma zevk ve
alışkanlığı kazanmalarını sağlamak,
ilköğretim kurumlarının amacıdır.
Genel İlkeler
Madde 6 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) İlköğretimde aşağıdaki ilkeler göz
önünde bulundurulur;
a) İlköğretimde sekiz yıllık kesintisiz eğitim, ilköğretim çağındaki her
Türk vatandaşının hakkıdır ve zorunludur.
b) İlköğretim kurumlarında karma eğitim-öğretim yapılır.
c) İlköğretimde derslerde ve ders dışı etkinliklerde Türkçe'nin doğru,
güzel ve etkili kullanılması temel hedeftir.
ç) İlköğretim kurumlarının kuruluş ve işleyişi ile her türlü
eğitim-öğretim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında Atatürk ilke
ve inkılâplarına uyulur. Evrensel değerler içinde millî kültürün
öğrenilmesine ve geliştirilmesine önem verilir.
d) İlköğretim kurumları; dil, ırk, cinsiyet, felsefî inanç ve din ayrımı
gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, zümreye veya
sınıfa ayrıcalık tanınamaz.
e) Eğitim-öğretim etkinlikleri; öğretim ilkeleri, öğrenci düzeyi, çevre
özellikleri ve programda belirtilen esaslar dikkate alınarak bu
Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amaçları gerçekleştirecek şekilde
düzenlenir ve uygulanır.
f) İlköğretim kurumlarında herkese imkân ve fırsat eşitliği sağlanır.
Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere, öğrenimlerini sürdürebilmeleri
amacıyla parasız yatılılık ve bursluluk imkânları sağlanır. Özel eğitim
gerektiren ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel önlemler
alınır.
g) Eğitim-öğretim hizmetleri düzenlenirken öğrencilerin ilgi, istek ve
yetenekleri ile toplumun ihtiyaçları dikkate alınır.
ğ) Demokrasi bilincinin geliştirilmesi amacı ile öğrenci, öğretmen,
yönetici, personel ve velilerce; kurumda iş birliği, iş bölümü, seçme,
seçilme, katılma ve düşüncelerini açıklayabilme gibi demokratik kuralların
uygulandığı, sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı bir çalışma ortamı
oluşturulur.
h) İlköğretim kurumlarında uygulanan, programlar, yöntem ve teknikler ile
kullanılan eğitim teknolojisi; bilimsel ve teknolojik gelişmelere göre
yenilenerek, okul, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilir.
ı) İlköğretim kurumlarında açıklık, güvenirlik ön planda tutulur.
Eğitim-öğretim ve yönetim etkinliklerinin kurul ve komisyonlarca
yürütülmesi, öğrenci, öğretmen, veli ve çevrenin gözetim ve denetimine
açık tutulması sağlanır.
i) Kaynakların etkili ve verimli olarak kullanılması, eğitim-öğretimin
kalitesinin artırılması ve kurumun rekabet gücünün geliştirilmesi
sağlanır.
j) Okul ile aile ve çevrenin iş birliği sağlanır.
k) İlköğretimde öğrenciler, oldukları gibi kabul edilerek değer verilir.
l) Öğretmen, yeri geldikçe günlük olaylara ve fırsat eğitimine yer verir.
m) Öğrencilere temel bilgi, beceri ve değerleri kazandırmak, öğrencilerin
davranış, ilgi ve yeteneklerini belirlemek, programlar doğrultusunda
başarılarını bir bütün olarak değerlendirmek, meslek alanlarını tanıtmak
ve yönlendirmek için gerekli önlemler alınır.
n) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile birlikte
kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerini sürdürmeleri esastır. Bu
öğrenciler eğitimlerini akranları ile birlikte aynı sınıfta
sürdürebilecekleri gibi okulların bünyesinde açılacak özel eğitim
sınıflarında da sürdürebilirler. Kaynaştırma yoluyla eğitim
uygulamalarında özel eğitim ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Genel Konular
Madde 7 ? Yürürlükten kaldırıldı. ( 2.5.2006/26156 RG )
Ders Yılı Süresi
Madde 8 ? (Değişik birinci cümle: 2.5.2006/26156 RG ) İlköğretim
okullarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır.
Kayıt-kabuller ile dinlenme ve yaz tatilinin başlama ve bitiş tarihleri,
her yıl düzenlenen çalışma takviminde belirtilir. Öğretim yılının
başlaması, yarıyıl tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir.
Bu tarihler göz önünde bulundurularak hazırlanan çalışma takvimi, il millî
eğitim müdürlüklerinin önerisi ve valinin onayı ile yürürlüğe girer. Ders
yılı iki yarıyıla ayrılır. İki yarıyıl arasında dinlenme tatili verilir.
Dinlenme tatili Ocak veya Şubat aylarında iki hafta süreyle yaz tatili ise
ders yılının bitiminden itibaren yapılır.
Ders yılı süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun
açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî tatil
günleri sayılarak hesaplanır. Resmî tatil günleri ile her ne sebeple
olursa olsun okulun açık bulunmadığı günler göz önünde bulundurulmaz.
Normal öğretim yapan okullarda sabah ve öğleden sonrası yarımşar gün,
ikili öğretim yapan okullarda bu süreler tam gün sayılır.
Ders yılı başında ve sonunda, ilköğretim okulu ile ilgili genel bilgi
formu, okul müdürlüğünce doldurularak millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.
(EK:6)
Ders Etüt ve Dinlenme Süreleri
Madde 9 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Bir ders saati süresi 40
dakikadır. Gerektiğinde dersin özelliği ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak
blok ders uygulaması yapılabilir. Okul yönetimince teneffüsler için en az
10 dakika zaman ayrılır. Beslenme yapılan teneffüsün süresi 20 dakikadır.
Normal öğretim yapan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 60
dakika ara verilmesi esastır. Ancak bu süre, valiliklerce okulun ve
çevrenin şartlarına göre de düzenlenebilir. Yatılı ilköğretim bölge
okullarında etüt için günde iki ders saati ayrılır. Ayrıca ilköğretim
okullarında ders dışı zamanlarda düzenlenecek isteğe bağlı etütler ile
kurslardaki ders saati süresi ve teneffüsler de aynı yolla belirlenir.
Özendirici önlemlerle ilköğretim kurumlarında ana sınıfı açılması ve
öğrenci sayısının artırılması sağlanır. Okulun öğretim şekline
bakılmaksızın ana sınıflarında ikili eğitim yapılır. Ancak, ikili eğitim
için grup oluşturacak sayıda çocuk bulunamadığı takdirde yarım gün eğitim
de yapılabilir.
Olağanüstü Hâller
Madde 10 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Eğitim-öğretimi aksatacak
nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, aşırı sıcak veya soğuk
gibi nedenlerle mülkî amirlerin ve il veya ilçe sağlık kurulunun gerekli
gördüğü durumlarda okullarda öğretime ara verilebilir. Bu gibi durumlarda
öğrencilerin yetiştirilmesi amacıyla millî eğitim müdürlüklerince gerekli
önlemler alınır.
Resmî Tatil Günleri
Madde 11 ? Resmî tatil günleri şunlardır:
a) Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim öğleden sonra başlar, 29 Ekim günü tören
yapılır ve akşamı sona erer).
b) Yılbaşı tatili (1 Ocak günü).
c) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, (23 Nisan günü törenden sonra
başlar. 24 Nisan akşamı sona erer).
d) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs günü törenden sonra
başlar ve 20 Mayıs günü akşamı sona erer.).
e) Zafer Bayramı (30 Ağustos günü).
f) Ramazan Bayramı (Arife günü saat 13.00'te başlar 3,5 gündür).
g) Kurban Bayramı (Arife günü saat 13.00'de başlar 4,5 gündür).
h) Mahalli kurtuluş günü (1 gün).
Öğrenci Andı
Madde 12 ? İlköğretim okullarında öğrenciler, her gün dersler başlamadan
önce öğretmenlerin gözetiminde topluca aşağıdaki "Öğrenci Andı" nı
söylerler.
"Türküm, doğruyum, çalışkanım,
İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden
çok sevmektir.
Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.
Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime
ant içerim.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
Ne mutlu Türküm diyene!"
Yabancı uyruklu öğrencilerin "Öğrenci Andı"nı söyleme zorunluluğu yoktur.
Rehberlik Hizmetleri ve Sosyal Etkinlikler (10)
Madde 13 ? (Değişik birinci fıkra: 2.5.2006/26156 RG ) Öğrenci rehberlik
hizmetleri ile sosyal etkinlikler ilgili mevzuatına göre yürütülür.
Eğitim bölgesindeki okulların salonları, özel derslikleri ve atölyeleri
koordinatör müdürün yapacağı plân dahilinde diğer okullar tarafından da
kullanılabilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kayıt-Kabul ve Devam
Kayıt Zamanı
Madde 14 ? İlköğretim okullarında kayıt işlemleri, il millî eğitim
müdürlüklerince düzenlenen ve valilikçe onaylanan yıllık çalışma
takviminde belirtilen süre içinde yapılır.
Okula Kayıt Yaşı
Madde 15 ? İlköğretim okullarının birinci sınıfına, o yılın 31 Aralık
tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Yaşça kayıt hakkını
elde eden ancak bedenen yeterince gelişmemiş olan çocuklar, velisinin
yazılı isteği üzerine okul öncesi eğitim kurumlarına devam edebilir veya
kayıtları bir yıl ertelenebilir.
Okul Tespitinin Plânlanması
Madde 16 ? Öğrencilerin oturdukları yere en yakın ilköğretim okuluna
kaydedilmeleri esastır.
Öğrencilerin, yerleştirilecekleri okulları belirlemek üzere il/ilçe
merkezlerinde, mayıs ayı içinde "Öğrenci Yerleştirme Komisyonu" kurulur.
Komisyon, millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya
şube müdürünün başkanlığında, eğitim bölgesindeki okulların özelliklerine
göre seçilen en çok beş okul müdüründen oluşur.
Komisyon üyeleri, millî eğitim müdürü tarafından belirlenir.
Ayrıca, ilgili yerleşim birimlerinin belediye başkanları, köy/mahalle
muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de görüşleri
alınmak üzere toplantıya davet edilebilir.
Komisyonun Görevleri:
a) İl/ilçe merkezlerindeki okulların kapasitelerini dikkate alarak öğrenci
alacakları çevreyi belirler.
b) Yürürlükten kaldırıldı. ( 21.10.2004/25620 RG )
c) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Yatılı ilköğretim bölge okullarına
yerleştirilmesi gereken öğrenci sayısını belirler.
İl/ilçe millî eğitim müdürleri, yapılan plânlamayı ilköğretim okulu
müdürleri ile muhtarlara yazılı olarak bildirir. Okul müdürleri plânlamaya
ilişkin komisyon kararını, velilerin görebilecekleri bir yere asar ve
uygulanmasını sağlar.
(Değişik sekizinci fıkra: 2.5.2006/26156 RG ) Fizikî kapasitesi dolmayan
okullara bölge dışından da kayıt yapılabilir. Kapasitenin üstünde başvuru
olması durumunda kur'a ile öğrenci alınır.
Yeni Kayıt
Madde 17 ? İlköğretim okullarının birinci sınıflarına kayıt-kabul
işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Öğrenci kayıtlarında velinin beyanı
esastır. Ancak, gerektiğinde nüfus cüzdanı ve ikamet belgesi istenebilir.
Çocuklar öncelikle öğrenci geçici kayıt defterine, kasım ayının sonuna
kadar da öğrenci kayıt defterine kaydedilir. Kayıtlar elektronik ortamda
da yapılabilir.
b) Yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlığına kabul işlemleri devam
edenlerin çocuklarının kayıtları, oturma belgesi veya pasaportlarındaki
bilgilere göre yapılır. Öğrenim belgesi bulunmayanlar hakkında okul
müdürünün başkanlığında iki öğretmen ve varsa rehber öğretmenin yapacağı
gelişim seviyesi tespitine ve gelişim yaşına göre işlem yapılır.
c) Okula kaydı yapıldığı hâlde nüfus kaydı bulunmayan çocukların nüfus
cüzdanının çıkarılması, nüfusa gerçek yaşından büyük veya küçük yazılmış
olanların yaşlarının düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir.
Veli bu işleri, bir yıl içinde yapmadığı veya girişimde bulunmadığı
takdirde gereği yapılmak üzere millî eğitim müdürlüğü kanalıyla nüfus
müdürlüğüne bildirilir.
d) Zorunlu öğrenim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı
yapılmamış çocukların, yıllık çalışma takviminde belirlenen süreye
bakılmaksızın okula kaydı yapılır.
e) Zorunlu öğrenim çağına gelen ve özel eğitim tanısı konulmamış ve
yerleştirme kararı alınmamış olanların da kaydı ilköğretim okullarına
yapılır.
f) ( Değişik: 21.10.2004/25620 RG ) Kayıt sırasında varsa çocuğun
aşılarının yapıldığına dair belge istenir.
g) ( Ek: 21.10.2004/25620 RG ) Özel ilköğretim kurumlarında kayıt, kabul
ve nakillerle ilgili iş ve işlemler, özel öğretim kurumları mevzuatında
belirtilen esaslara göre yapılır.
Nakil(11)
Madde 18 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Okullar arası nakillerde, öğrenci
kaydı aşağıdaki şekilde yapılır;
a) Nakillerde velinin beyanı esastır. Velinin başvurusu üzerine öğrenci,
kesin kaydı yapılıncaya kadar beyan edilen sınıfa devam ettirilir. Gerekli
durumlarda ikametgâh ve öğrenci belgesi de istenebilir. Okul müdürlüğü,
öğrencinin geldiği okuldan en geç bir hafta içinde nakil belgesini ister.
Nakil belgesi okula ulaştığında kayıt işlemi tamamlanır. Nakiller
elektronik ortamda da yapılabilir.
b) Nakil belgesine öğrencinin sınıfı, aldığı puanı/notları, 4, 5, 6 ve 7
nci sınıflara ait ağırlıklı yılsonu ortalaması ile yabancı dili ve
devamsızlık durumu yazılır. Nakil belgesini müdür ve müdür yardımcısı,
müdür yardımcısı yoksa sınıf öğretmeni imzalar. Bu belge, öğrenci dosyası
ile birlikte gittiği okula en geç onbeş gün içinde gönderilir. Nakil
belgesi ve dosyanın bu süre içinde gönderilmemesi hâlinde okul
müdürlüğünce ikinci kez istenir. Gelmemesi hâlinde izlenmesi için durum,
bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. İller
arası nakillerde en çok beş günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.
c) Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan okulun öğrencilerinin nakilleri,
taşıma merkezi olarak belirlenen ilköğretim okuluna yapılır. Öğrencisi
taşınan okullardaki defter, dosya, kayıtlar ve her türlü resmî belge,
taşıma merkezi ilköğretim okuluna teslim edilerek saklanır ve durum, millî
eğitim müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.
ç) Nakil belgelerinin hatalı düzenlenmesi veya okula geç ulaşması
nedeniyle bir alt veya üst sınıfa devam eden öğrencilerin durumları tespit
edildiğinde, okul müdürlüğünce olması gereken sınıfa devam ettirilirler.
Nakillerde aşağıdaki esaslara uyulur;
a) Nakil, yarıyılın bitimine yirmi gün ve daha az süre kala yapılıyorsa,
öğrencinin o yarıyıla ait notları da tespit edilerek nakil belgesine
işlenir. (Ek?2)
b) Nakil, yarıyılın bitimine yirmi günden daha fazla süre kala
yapılıyorsa, öğrencinin nakil belgesine o yarıyıl içinde yapılan sınavlar,
proje çalışmaları, performans ödevleri ve ders içi performans olarak
aldığı puanları yazılır. Naklen gittiği okulda öğrenciye yarıyıl notu
verilirken bu puanları da dikkate alınır.
c) İkinci yarıyılda nakiller, yarıyıl başından onbeş gün sonraya kadar
yapılır. Doğal afet, sağlık ve ailenin başka bir yere nakli gibi zorunlu
nedenler dışında, bu tarihten derslerin bitimine kadar nakil yapılmaz.
Madde 19 ? Yürürlükten kaldırıldı. ( 2.5.2006/26156 RG )
Denklik ile Kayıt
Madde 20 ? Denkliği kabul edilmiş olan özel Türk okulları ile azınlık veya
yabancı okullardan resmî okullara naklen gelen öğrenciler, öğrenim
belgelerinde gösterilen sınıflara sınavsız alınırlar.
Yabancı ülkede okumakta iken yurdumuza gelen öğrencilerin öğrenim
belgeleri il millî eğitim müdürlüğünce incelenerek öğrenime devam
edecekleri sınıflar belirlenir.
Sınavla Kayıt
Madde 21 ? (Değişik birinci fıkra: 21.10.2004/25620 RG) Zorunlu öğrenim
çağında olup yurt dışında bulunması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul
bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle hiç okula gitmemiş veya öğrenime
ara vermiş çocuklardan özel bir şekilde kendini yetiştirmiş olanlar,
sınavla tespit edilecek bilgi düzeyine ve yaşlarına göre uygun sınıflara
kaydedilirler.
Bu sınavlar; 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda okul müdürünün başkanlığında
en az iki öğretmenin ve okul rehber öğretmenin, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda
ise branş öğretmenin ve okul rehber öğretmenin katılacağı bir komisyon
tarafından yapılır. Okulda komisyon oluşturulacak sayıda öğretmenin
bulunmaması durumunda il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvurulur.
Gerekli işlem bu makamlarca tespit edilen okullarda yapılır.
Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna Öğrenci Kaydı(12)
Madde 22 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Yatılı ilköğretim bölge okuluna
kayıtta aşağıdaki esaslara uyulur;
a) Yatılı ilköğretim bölge okulunun öğrenci alacağı bölge ve öğrenci
sayısı, kayıtlar başlamadan en az bir ay önce il millî eğitim müdürü veya
görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında; ilçe millî eğitim
müdürleri ve yatılı ilköğretim bölge okulu müdürlerinden oluşan bir
komisyon tarafından bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen planlama
da dikkate alınarak tespit edilir.
b) Okulu bulunmayan, öğrenci yetersizliği nedeniyle okulu kapatılan
yerleşim birimlerindeki öğrenciler ile birleştirilmiş sınıfları bulunan
okullarda 5 inci sınıfı tamamlayan ve taşımalı ilköğretim kapsamına
alınamayan zorunlu eğitim çağındaki öğrenciler de yatılı ilköğretim bölge
okullarına alınırlar. Bulunduğu ilde yatılı ilköğretim okulu bulunmayan
öğrenciler, kontenjanlarının bulunması durumunda diğer illerdeki yatılı
ilköğretim bölge okullarına yerleştirilir.
c) Olağanüstü durumlarda ve özel durumu olan öğrencilerin kayıtları ise
millî eğitim müdürlüklerince belirlenen yatılı ilköğretim okullarına
yapılır.
Öğrenci Dosyası
Madde 23 ? Her öğrenci için örneğine uygun bir dosya tutulur. Bu dosyada
öğrencinin kayıt ve okul değiştirme belgeleri, velisiyle yapılan
yazışmalar, rehberlikle ilgili gerekli kayıtlar yer alır. Dosyada
gizliliği gerektiren belgeler ile objektif olmayan görüşlere yer verilmez.

Öğrenci dosyası, öğrencinin okul değiştirmesi veya okulu bitirmesi hâlinde
gittiği okula gönderilir.
Okulu bitiren ve üst öğrenime devam etmeyen öğrencilerin dosyaları okul
arşivinde öğrenci numara sırasına göre beş yıl saklanır.
Öğrenci dosyalarının zamanında işlenmesinden ve saklanmasından ilgili
öğretmenler, müdür yardımcıları ve okul müdürü sorumludur.
Veli Zorunluluğu
Madde 24 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Her öğrencinin bir velisinin
olması zorunludur. Veli öğrencinin; anne, baba veya yasal sorumluluğunu
üstlenen kişidir. Öğrenciler için, okulun bulunduğu yerde oturan,
öğrencinin eğitim-öğrenim durumu ile yakından ilgilenebilecek, anne, baba
veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından yazılı olarak bildirilen
ve 18 yaşından büyük olan bir kişi de veli olabilir. Veli gösteremeyen
yatılı öğrencilerin veliliğini okul müdürü üzerine alır."
Devam Zorunluluğu
Madde 25 ? İlköğretim kurumlarına kaydedilen zorunlu öğrenim çağındaki
öğrencilerin velileri öğrencilerin okula devamını sağlamakla
yükümlüdürler. Okul yönetimleri, millî eğitim müdürlükleri, müfettişler,
muhtarlar ve mülkî amirler 222 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince
çocukların okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.
Derse Devamsızlık
Madde 26 ? Normal ve ikili öğretim yapan okullarda ilk derse girdiği hâlde
sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin
durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devamsızlığı yarım gün sayılır.
Devamın İzlenmesi
Madde 27 ? İlköğretim kurumlarında okula devam zorunludur.
İlköğretim okullarındaki öğrencilerden, okulun bulunduğu yerleşim
biriminin dışına çıkan, adresi bulunamayan, okulsuz bir yere veya yabancı
bir ülkeye gidenlerin durumu, okul müdürü tarafından belgelendirilerek
millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. Millî eğitim müdürlüğü yurt dışına
gidenlerin adreslerini, takipleri yapılmak üzere Bakanlığa bildirir. Diğer
devamsız öğrencilerin takip işlemleri millî eğitim müdürlüğünce yapılır.
Sonuçtan okul müdürlüğüne bilgi verilir. Bunların kaydı, yaşları zorunlu
öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar silinmez. Geri dönenlerin okula
devamları sağlanır.
Özürlü Devamsızlık
Madde 28 ?
Okula devam ederken, yangın, deprem, sel ve benzeri doğal afet veya ana,
baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı, ölümü gibi önemli
nedenlerle kendilerine izin verilen, tedavi yahut ameliyatı gerektiren bir
hastalıktan dolayı okula özürlü olarak devam edemeyen öğrencilerin
özürlerinin bitiminde okula devamları sağlanır.
(Değişik ikinci fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Velisinin yazılı izni ile yurt
içi ve yurt dışı sanatsal, sosyal, sportif, kültürel ve benzeri
etkinlikler ile yarışmalara katılacak öğrenciler, hazırlık çalışmaları ve
etkinliklerin devamı süresince izinli sayılır. İzinleri, 13/1/2005 tarihli
ve 25699 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
hükümlerine göre verilir.
Bu durumdaki öğrencilerin yetiştirilmesi için veli, öğretmen, okul
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin iş
birliği ile gerekli önlemler alınır.
İzin Verme
Madde 29 ? Öğrencinin ailesi yanında kalmasını gerektiren hastalık, ölüm,
aileden birinin askerlik durumu, tarımsal çalışmalar gibi nedenlerle
velisinin yazılı bildirimi üzerine bir ders yılında en çok on beş güne
kadar izin verilebilir.
Bu izinler, en az yarım gün olmak üzere parça parça veya bütün olarak okul
müdürü veya yetkili kılacağı müdür yardımcıları tarafından verilir.
Özüre bağlı izinler devamsızlıktan sayılmaz.
Okula Geç Gelme
Madde 30 ? Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak sınıftan ya da okuldan
ayrılmayı alışkanlık hâline getiren öğrencilerin bu durumlarının önlenmesi
için veli, öğretmen, okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
servisi ve okul yönetiminin iş birliği ile gerekli önlemler alınır.
İlişik Kesme
Madde 31 ? İlköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerden;
a) Resmî sağlık kurullarından, "Sağlık durumu, zorunlu öğrenim çağı
süresince okula devam etmesi uygun değildir. "hükmünü taşıyan raporu
alanlar için devam zorunluluğu aranmaz. Bunlar, "Özel Eğitim Hizmetleri
Yönetmeliği"ne göre yönlendirilirler. Haklarında kovuşturma yapılmaz.
b) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Zorunlu öğrenim çağı sonuna kadar 8 inci
sınıfı bitiremeyenlerin, ilköğrenimlerini tamamlamak üzere velisinin
yazılı başvurusu üzerine en çok iki öğretim yılı daha okula devamlarına
imkân verilir. Bu süre sonunda da okulu bitiremeyenlere, öğrenim durumunu
gösterir "Öğrenim Belgesi" verilir. (Ek?1)
c) Yürürlükten kaldırıldı. ( 21.10.2004/25620 RG )
Son fıkra yürürlükten kaldırıldı. ( 21.10.2004/25620 RG )
DÖRDÜNCÜ KISIM
Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları
Madde 32 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Öğrenci başarısının ölçme ve
değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir;
a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki
yarıyıldan oluşur.
b) Başarının ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde ders programlarında
belirtilen özel ve genel amaçlar, kazanımlar esas alınır.
c) Ölçme ve değerlendirmede okul, il ve ülke genelinde birlik sağlanır.
ç) Öğrencilerin başarısı; sınavlar, projeler, performans ödevleri ve derse
katılım, ders içi performanslarından alınan puanlara göre tespit edilir.
d) Öğrencilerin ders, uygulama ve değerlendirme etkinliklerine katılmaları
zorunludur.
e) Öğrencilerin değerlendirilmesinde beşlik not sistemi kullanılır.
f) Öğrencilerin başarısının değerlendirilmesinde bilişsel, duyuşsal,
sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele alınır.
g) Öğrencilerin başarısını belirlemek için kullanılan her türlü ölçme araç
ve yöntemlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama,
problem çözme ve benzeri becerileri ölçen hususlar öne çıkarılır.
ğ) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde kullanılacak araçlar geçerlilik,
güvenirlilik, kullanışlılık özelliklerine sahip olmalıdır. Ölçülecek
kazanımın özelliğine göre ölçme ve değerlendirme araçları için cevap
anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri kullanılır.
h) Kaynaştırma yoluyla eğitim-öğretimlerine devam eden öğrenciler için
bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi tarafından
bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır. Bu öğrenciler,
programında yer alan amaçlara göre değerlendirilir.
ı) Öğrenci başarı düzeyinin belirlenmesinde ve eğitim-öğretimde verimlilik
düzeyinin yükseltilmesi amacıyla ülke genelinde Bakanlıkça merkezî
sınavlar yapılıncaya kadar 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bütün öğrencilerin
katılımıyla Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji
derslerinden mayıs ayı içinde il milli eğitim müdürlüklerince başarı
değerlendirme sınavları yapılabilir.
Değerlendirme ve Not Verme(13)
Madde 33 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Öğretmenler, ölçme ve
değerlendirmenin genel esaslarını, derslerin öğretim programlarında yer
alan genel amaçları ve kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınavlar
uygular, proje ve performans ödevleri yaptırır.
Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin sınav, proje, performans ödevleri ve
ders içi performansları bireyselleştirilmiş eğitim programları dikkate
alınarak değerlendirilir.
İlköğretimde öğrencilerin başarıları dört ayrı notla, başarısızlıkları ise
tek notla değerlendirilir. Buna göre verilecek puanlar ile bunların not
karşılığı ve dereceleri aşağıda verilmiştir;
DERECENOT PUAN
Pekiyi585-100
İyi470-84
Orta355-69
Geçer245-54
Başarısız10-44

Bir dersin yarıyıl notu ile yılsonu notu hesaplanırken, yarım ve yukarısı
tama yükseltilir.
Puanlar ve notlar, öğretmenin not çizelgesine rakamla diğer belgelere ise
rakam ve yazı ile yazılır

İKİNCİ BÖLÜM
Sınavlar
Sınavlar
Madde 34 ? Yürürlükten kaldırıldı. ( 2.5.2006/26156 RG )
Ölçme ve Değerlendirmenin Niteliği ve Sayısı (14)
Madde 35 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda
öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, sınavlar yapılmaksızın proje,
performans ödevi ve ders içi performanslarını temel alan öğretmen
gözlemlerine dayalı olarak değerlendirilir.
4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir yarıyılda haftalık ders saati üçten az
olan derslerde en az iki, üç ve üçten fazla olan derslerde ise en az üç
sınav yapılır. Öğrencilerin başarıları sınavlarla birlikte proje,
performans ödevi, ders içi performanslarına dayalı olarak değerlendirilir.

Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya
da grup çalışması şeklinde en az bir proje; her yarıyılda derslerden
bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir performans ödevi
hazırlar.
Projeler ve performans ödevleri, öğretmence belirlenen ölçütlere göre
hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre
değerlendirilir. Öğretmenler, değerlendirme ölçütlerini belirlerken,
öğrencilerin görüşlerinden de yararlanabilir. Öğrencilere performans ödevi
ve proje verilirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri önceden verilir.
Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de
belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını teslim
ederler. Projeler teslim edildikleri yarıyılda değerlendirilir.
Öğrencilerin ders içi performansları, bütün derslerden bir yarıyılda en az
bir derse katılım puanı verilerek değerlendirilir.
Sınavlar (15)
Madde 36 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Sınavların zamanı, en az bir hafta
önceden öğrencilere duyurulur. Bir şubede bir günde yapılacak sınav sayısı
ikiyi geçemez.Aynı anda uygulanmak şartıyla sınavlarda, zümre
öğretmenlerince hazırlanacak ortak sorular ve cevap anahtarı
kullanılabilir.Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz. Soruların
yazdırılması bu süreye dâhil değildir. Okulun imkânları elverdiği takdirde
sınav soruları önceden çoğaltılarak sınıfa getirilir.
Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinde
öğrencilerin başarıları, öğretim programında yer alan ölçme ve
değerlendirme etkinliklerine dayalı olarak belirlenir.
Seçmeli dersler ile rehberlik ve sosyal etkinlikler notla
değerlendirilmez. Ancak, karnede ve diğer belgelerde gösterilir.
Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve notla değerlendirilmez.
Ancak, yarıyıl notu hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav
sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine
bildirilir.
Sözlü Notu Verilmesi
Madde 37 ? Yürürlükten kaldırıldı. ( 2.5.2006/26156 RG )
Ölçme ve Değerlendirmeye Katılmayanlar(16)
Madde 38 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Herhangi bir nedenle sınavlara
katılamayan, proje ve performans ödevini zamanında teslim edemeyen
öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencinin bunlara katılamama
veya zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul
yönetimine yazılı olarak bildirir.
Okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin
belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine
göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme
etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi
ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, proje ve performans ödevini ise
öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.
Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ve performans ödevini
teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak
aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.
Sağlık Durumu Engeline Göre Dersler
Madde 39 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Sağlık durumları veya bedensel
engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan
öğrenciler, bu durumlarını resmî ya da özel sağlık kurum ve
kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadırlar.
Raporda, sağlık durumları veya bedensel engelleri geçici bir süre ya da
sürekli olarak beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik, teknoloji ve tasarım
derslerinin tümüne ya da hangi faaliyetlerine engel oluşturduğu açıklanır.
Bu durumdaki öğrenciler, rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen
faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Dersin özelliğine ve katıldıkları
etkinliklere göre değerlendirilerek gerekli yerlerde raporlu oldukları
belirtilir.
Uygulamalı derslerle ilgili özür başvurusu, öğrencilerin velileri
tarafından dilekçe ile okul müdürlüğüne yapılır. Usulüne uygun olarak
alınmayan raporlar kabul edilmez. Alınacak raporlarda süre belirtilmemiş
ise yalnız o öğretim yılı için geçerli sayılır.
Ölçme ve Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması(17)
Madde 40 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Öğretmenler; sınavların yapıldığı,
proje ve performans ödevlerinin ise teslim edildiği tarihten başlayarak en
geç on gün içinde sonuçlarını öğrencilere bildirir. Varsa yapılan ortak
hataları sınıfta açıklar. Ölçme değerlendirme araçları, incelemeleri için
öğrencilere dağıtılır ve inceleme sonrasında geri alınarak bir öğretim
yılı saklanır. Projeler, öğrencileri bu çalışmalara özendirmek amacıyla
sınıfın veya okulun uygun bir yerinde sergilenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınıf Geçme
Öğretmen Not Çizelgesi(18)
Madde 41 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Her öğretmen, bir not çizelgesi
tutar. Bu çizelge öğretim yılı başında okul yönetimi tarafından sağlanır,
çizelge mühürlendikten sonra imza karşılığında öğretmene verilir.
Puanlar ve notlar, mürekkepli kalemle silinti ve kazıntı olmamasına dikkat
edilerek yazılır.
Her öğretmen not çizelgesini okul yönetimine vereceği not cetvelleri için
esas olarak kullanmak ve istendiği zaman okul müdürüne veya denetim
yetkisi olanlara göstermekle yükümlüdür.
Öğretmen not çizelgeleri ders yılı sonunda, öğretim yılı içinde çeşitli
nedenlerle okuldan ayrılanlar ise ayrıldıklarında tutanak karşılığında
okul yönetimine teslim ederler. Bu çizelgeler bir öğretim yılı saklanı.
Yarıyıl Notu
Madde 42 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Bir dersin yarıyıl notu
belirlenirken o yarıyıla ait;
a) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda, öğrencilerin proje, performans ödevi ve ders
içi performanslarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak
belirlenen puanların aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi ile
belirlenir.
b) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda, öğrencilerin proje çalışmalarından,
performans ödevlerinden ve ders içi performanslarından alınan puanların,
ayrı ayrı alınacak ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların
toplamının aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi ile belirlenir.
Bilimsel, sanatsal, sosyal, kültürel, sportif ve benzeri etkinliklerde
başarılı çalışmalar yapan öğrencilere, yarıyıl notunun bir not fazlası, bu
etkinliklerle ilişkili olan ders öğretmeni tarafından takdir edilebilir.
Öğrenciler, dersteki gelişimlerini yansıtmak amacıyla öğrenci ürün
dosyaları hazırlar. Bu dosyalar, öğrencinin gelişim düzeyini belirlemek,
öğretim sürecinde gerekli önlemleri almak ve öğrencinin performansına
ilişkin öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul yönetimine geri bildirimde
bulunmak amacıyla kullanılır.
Birinci ve ikinci yarıyıla ait not cetvelleri, yarıyıl sona ermeden beş
gün önce okul yönetimine verilir.
Kişisel ve Sosyal Beceriler(19)
Madde 43 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Eğitim-öğretim sürecinin her
yarıyılında öğretmenler, öğrencilerin hem öğretim programının öngördüğü
becerilerdeki gelişimleri hem de toplumsal davranış kurallarındaki gelişim
düzeyleri hakkında değerlendirme yaparlar. Bu değerlendirmede bu
Yönetmeliğin 42 nci maddesinde belirtilen değerlendirme yöntemleri ile
grup değerlendirme, akran değerlendirme, öz değerlendirme, gözlem formu ve
benzeri formlardan elde edilen bilgilerden yararlanırlar.
Öğrencinin birinci fıkrada belirtilen konulardaki gelişim düzeyi, sınıf
öğretmeni veya şube rehber öğretmeni tarafından, aynı şubede derse giren
diğer öğretmenlerin görüşleri de alınarak "(3) Gelişim düzeyinin üstünde",
"(2) Gelişim düzeyine uygun", "(1) Desteğe ihtiyacı var" şeklinde
değerlendirilir. Kişisel ve sosyal beceriler notla değerlendirilmez.
(Ek-6/3)
Öğrencilerin;
a) Bağımsız olarak çalışma,
b) Grup hâlinde çalışma,
c) Sınıf etkinliklerine katılma,
ç) Materyalleri özenli kullanma,
d) Aldığı ödevleri yerine getirme,
e) Bağımsız karar verme,
f) Planlı ve düzenli çalışma,
g) Başkalarının haklarına saygı gösterme,
ğ) Kendi haklarının bilincinde olma,
h) Okul ve toplum kurallarına uyma,
ı) Görgü kurallarına uyma,
i) Kararlarında adil olma,
j) Etkili iletişim kurma,
k) Arkadaşlarıyla yardımlaşma,
l) Çevreyi temiz tutma,
m) Karşılaştığı sorunları çözme,
n) Yaratıcı düşünme,
o) Araştırma yapma,
kişisel ve sosyal becerileri değerlendirilir.
Notların Okul Yönetimine Verilmesi
Madde 44 ? Yürürlükten kaldırıldı. ( 2.5.2006/26156 RG )
Öğrenci Karnesi
Madde 45 ? (Değişik birinci fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Öğrencilerin
durumlarını velilerine duyurmak için yarıyıl ve ders yılı sonunda olmak
üzere iki defa karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile
kişisel ve sosyal becerilerine ilişkin değerlendirme sonuçları, sosyal
etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir.
Sınıf veya şube rehber öğretmeni ile ilgili müdür yardımcısı öğrencilerin
karnelerini doldurur ve öğrenci sınıf geçme defterine işler. Karne,
birinci yarıyıl sonunda velilere imzalatılır ve geri alınır. Ders yılı
sonunda dağıtılan karneler geri alınmaz.
Bir Dersin Yıl Sonu Notu
Madde 46 ? Bir dersin yıl sonu notu, öğrencinin o dersten aldığı birinci
ve ikinci yarıyıl notlarının aritmetik ortalamasıdır.
Öğrencilerden;
a) Kurumdan veya geçerli özründen kaynaklanan nedenlerle ders veya
derslerden yalnız bir yarıyıl notu alanların bu notu,
b) 4-8 inci sınıflarda, iki yarıyılda da notu olmayanların yetiştirme
kursu sonunda aldığı not,
c) Uygulamalı derslerden birinci yarıyıl notu aldıktan sonra özrünü
belgelendirenlerin bu dersleri dinleme, izleme ve sözel etkinliklere
katılma boyutu değerlendirilerek o dersin yıl sonu notu sayılır.
Birinci yarıyılda özrünü belgelendiren öğrencilerden ikinci yarıyılda
verilen yarıyıl notu uygulamalı dersleri okuyan öğrencilerin sınıf geçme
durumları ikinci yarıyıldaki uygulama notu da katılarak belirlenir.
Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
Madde 47 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) İlköğretimde öğrenci, kendi yaş
grubu içinde bir bütün olarak yetiştirilir ve değerlendirilir. İlköğretim,
öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem
değil, programda öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının
ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem
olarak değerlendirilir.
Buna göre;
a) Öğrencinin yıllık başarısı, her dersten ayrı ayrı değil, tüm derslerde
ve sosyal etkinlik çalışmalarındaki durumu, sınavlar, projeler, performans
ödevleri, ders içi performans ve Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanma
becerisi ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen tüm davranışlardaki
etik değerleri benimsemesi de dikkate alınarak, bir bütün olarak
değerlendirilir. Başarılı öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçirilir.
b) Sınıf seviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler için ikinci
yarıyılın ilk ayı içinde sınıf veya branş öğretmenleri, okul rehber
öğretmeni, okul yönetimi ve öğrenci velilerince öğrencinin, okulun ve
çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler kararlaştırılır. Gerektiğinde
ilköğretim müfettişlerinin rehberliğinden de yararlanılarak
kararlaştırılan önlemler tutanakla tespit edilir ve uygulama sonuçları
rapora bağlanır.
c) Alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfta güçlüklerle
karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesine veya sınıf tekrarına; 1, 2
ve 3 üncü sınıflarda okul müdürünün veya görevlendireceği müdür
yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber
öğretmeni, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise şube öğretmenler kurulunda,
4 ve 5 inci sınıflarda şube öğretmenler kurulunun oluşamaması hâlinde okul
müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf
öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni tarafından karar verilir. Bu
kararda, oyların eşit olması hâlinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü
kabul edilir.
ç) Alınan gerekçeli karar, tutanakla belirlenir ve sınıf geçme defterine
işlenir. Tutanağın bir örneği öğrenci dosyasına konur, bir örneği de karar
defterine yapıştırılır ayrıca veli de bilgilendirilir. (Ek- 9)
Birleştirilmiş sınıflarda, 3 üncü ve 5 inci sınıflar dışındaki öğrencilere
sınıf tekrarı yaptırılmaz.
Kaynaştırma yolu ile eğitimlerine devam eden özel eğitim gerektiren
öğrencilere, başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz.
Yurt dışında bulunması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul bulunmaması ve
sağlık durumu nedeniyle okula devam edemeyenler ile 5/1/1961 tarih ve
17729 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim
Kanunu gereğince okula devamları sağlanan öğrencilerin başarı durumları
belirlenirken, en az bir yarıyıl notu almış olmaları kaydıyla devam eden
öğrenciler gibi işlem yapılır.
Devlet konservatuarlarına bağlı ilköğretim okullarından naklen gelen
öğrenciler, meslek dersleri dışındaki diğer derslerinden başarılı olmaları
hâlinde bir üst sınıfa devam ettirilir.
Ders Yılı Sonunda Başarı
Madde 48 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) İlköğretim kurumlarında bir üst
sınıfa devam etmek veya mezun olabilmek için öğrencinin iki yarıyıl
notunun aritmetik ortalaması bütün derslerden 2'den aşağı olamaz. Ders
yılı sonunda başarısız dersi veya dersleri olan öğrencilerin durumu,
öğrenci başarısının değerlendirilmesi esaslarına göre şube öğretmenler
kurulunda görüşülür. Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin notları
değiştirilmez. Okul kayıtlarına "Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti"
veya "Sınıf Tekrarına Karar Verildi" ifadesi yazılır. Bu durum öğrencinin
karnesinde de belirtilir.
4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık
ders saati sayısına eşittir. Dersin yılsonu notu ile o dersin haftalık
ders saati sayısının çarpımından elde edilen not, o dersin ağırlıklı
notudur.
Ağırlıklı yılsonu ortalaması, derslerin ağırlıklı notları toplamının
haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen nottur. Ağırlıklı
yılsonu ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak
yürütülür. Öğrenci karnesi, sınıf geçme , diploma ve öğrenci kayıt
defterlerine işlenir ve diploma notunun hesaplanmasında esas alınır.
Sınıf Yükseltme
Madde 49 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) İlköğretimde 1-7 nci sınıflara
devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri
bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf/şube rehber öğretmeni ve
varsa okul rehber öğretmeninin önerisi ile velinin görüşü alınarak öğretim
yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarılı
olanlar bir üst sınıfa yükseltilirler.
Bu sınav, 1, 2, 3 ve 4 üncü sınıflarda okul müdürünün başkanlığında sınıf
öğretmeni, bir üst sınıfın öğretmeni ve varsa okul rehber öğretmeninden
oluşan komisyon tarafından yapılır. 5, 6 ve 7 nci sınıflarda yapılacak
yükseltme sınavına girecek öğrencilerin sınav komisyonu okul müdürünün
başkanlığında şube öğretmenler kurulundaki öğretmenler ile okul rehber
öğretmeninden oluşturulur. Okulda bu komisyonu oluşturacak sayıda öğretmen
bulunmaması durumunda, sınavın yapılacağı yer ile sınav komisyonu, okulun
bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenir.
Sınav sonucu tutanakla tespit edilir ve bu tutanağın bir örneği öğrencinin
dosyasında bir örneği de öğrenci işleri dosyasında saklanır. Başarılı
olanların durumu okul kayıtlarına ve nakil belgelerine de işlenir.
Sınıf yükseltme sınavına değişik sınıflarda olmak üzere birden fazla da
girilebilir. Ancak, sınıf yükseltme en fazla iki defa yapılabilir. İkinci
defa sınıf yükseltmede öğrencinin okul içi performansının yanında, yetenek
ve gelişim düzeylerinin devam edeceği üst sınıfa uygunluğu bakımından okul
müdürünün teklifi, rehberlik araştırma merkezinin kararı ve il rehberlik
yürütme kurulunun onayı da alındıktan sonra yükseltme sınavı yapılır.
Yetiştirme Kursları
Madde 50 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) İlköğretim kurumlarının 4, 5, 6, 7
ve 8 inci sınıflarında, ders yılı içinde öğretmensizlik, salgın hastalık
ve doğal afet gibi nedenlerle boş geçen dersler için öğretim yılının
ikinci yarıyılında yetiştirme programları uygulanır.
Boş geçen dersler için açılacak yetiştirme programlarında aşağıdaki
esaslara uyulur:
a) Bir dersin program süresi, o dersin bir yarıyıldaki ders saati
toplamının yarısından az olamaz.
b) Bu programların düzenlenmesinde derslerin aksatılmamasına özen
gösterilir.
c) Programlarda görevlendirilecek öğretmenler, millî eğitim
müdürlüklerince belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM(1)
Öğrenim Belgelerinin Düzenlenmesi
Öğrenim Belgesi
Madde 51 ? Zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmadıkça, öğrencinin okulla
ilişiği kesilmez.
Zorunlu öğrenim çağı dışına çıkan ve 8 inci sınıfı bitiremeyen öğrenciye
durumunu gösterir öğrenim belgesi düzenlenir. (Ek-1)
Öğrenim belgesi ile okulla ilişkisi kesilen öğrenci Açık İlköğretim
Okuluna yönlendirilir.
Nakil Belgesi(20)
Madde 52 ? Velinin yer değiştirmesi veya diğer aile sorunları nedenleriyle
okul değiştirecek öğrenciler için nakil belgesi(20) düzenlenir. Bu belgeye
öğrencinin öğretim yılı içinde aldığı notlar, devam-devamsızlık durumu, 4,
5, 6 ve 7 nci sınıflara ait ağırlıklı yıl sonu notları ve sınıf geçme
notu, varsa sınıf yükseltme durumu yazılır. (Ek-2)
Bu belge, öğrencinin nakledeceği okul müdürünün yazılı isteği üzerine
öğrenci gelişim dosyasına konularak posta ile gönderilir.
Dış ülkeye gideceğini belgelendiren velilerin başvurması hâlinde
öğrencinin sınıf düzeyi ile her sınıfa ait sınıf geçme notlarını gösteren
bir belge verilir.
Öğrenci Belgesi
Madde 53 ? Velinin isteği üzerine öğrencilere öğrenci belgesi düzenlenir.
(Ek- 3)
Diploma
Madde 54 ? İlköğretim okullarına devam ederek 8 inci sınıfı bitirenlere
ilköğretim diploması verilir.
Diplomaların Düzenlenmesi
Madde 55 ? Diplomalar, sınıf geçme defteri esas alınarak yazılan diploma
defterine göre düzenlenir. Kimlik bilgilerinde nüfus cüzdanı esas alınır.
İlköğretim okullarından ders kesiminde mezun olanların diploma tarihi,
derslerin kesildiği tarihtir. Şube öğretmenleri kurulu kararı ile mezun
olanların diplomasına, şube öğretmenleri kurulunun kararının tarihi
diploma tarihi yazılır. Her diplomaya, okulun ilk mezun verdiği tarihten
itibaren düzenlenen diplomaların sırasını gösterir numara verilir.
İlköğretim diploması, ilgili müdür yardımcısı ile okul müdürü tarafından
imzalanır.
Diplomalar, iki nüsha hâlinde düzenlenen diploma defterlerinin bir örneği
ve mezun olanların isimlerini gösterir bir liste okulun bağlı bulunduğu
il, ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Diplomalar, millî eğitim
müdürlüğünce soğuk damga yapılarak okula gönderilir. Diploma defterlerinin
birer örneği millî eğitim müdürlüklerince saklanır.
Diplomalar, diploma defterinin ilgili bölümü imzalatılarak öğrencinin
kendisine veya velisine verilir.
Yazılı başvurma hâlinde diploma, taahhütlü olarak da gönderilebilir.
Diploma defterinin imza bölümüne de yazının tarihi ve sayısı yazılır.
(Ek beşinci fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Yabancı uyruklu olup mezun duruma
gelen öğrencilerin diplomaları, nüfus cüzdanı yoksa pasaport veya oturma
belgesindeki bilgilere göre düzenlenir.
Diploma Notu
Madde 56 ? Diploma notu; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflardaki ağırlıklı
notların aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir.
Öğrenimlerinin bir kısmını diğer ülkelerde yaparak yurda dönen
öğrencilerin diploma notu;
a) Diğer ülkelerde ve yurdumuzda okudukları sınıflara,
b) Diğer ülkelerde okudukları okullardan yıl sonu başarı ortalamalarının
sağlanamaması hâlinde, yurdumuzda okudukları öğrenim yıllarına ait yıl
sonu başarı ortalamalarına göre,
belirlenir.
Diplomalarını Zamanında Alamayanlar
Madde 57 ? Önceki yıllarda mezun olanların çeşitli nedenlerle zamanında
düzenlenememiş veya verilememiş olan diplomaları, mevcut kayıtlara göre
düzenlenir.
Belgesini Kaybedenler
Madde 58 ? Okuldan aldığı öğrenim belgesini, nakil belgesini(2) veya
diplomasını kaybedenler, okul müdürlüğüne bir dilekçe ile başvururlar.
Okul müdürlüğünce, kayıtlara göre dilekçe sahibinin aldığı belge ve
diploma ile başka bir okula yazılmadığı belirlendikten sonra, dilekçenin
altına veya arkasına, örneğine uygun onaylı bir belge verilir. Durum,
öğrenci kayıt defterine de işlenir. (Ek-4)
Aldıkları bu belgeleri kaybedenlere, aynı yöntemle yeniden belge verilir.
Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtlarının yok olması
hâlinde, belgelerini kaybedenlere öğrenim durumlarını kanıtlamaları
şartıyla örneğine uygun belge verilir. (Ek-5)
Diploma ve Belgelerin Düzenlenmesi
Madde 59 ? Diploma ve nakil belgeleri ile okulda sürekli olarak saklanması
gereken defter ve belgeler silintisiz ve kazıntısız olarak düzenlenir.
Ancak, diploma ve nakil belgeleri ile diğer kayıt ve belgelerin
düzenlenmesi sırasında sehven yapılan yanlışlıklar silinti ve kazıntı
yapılmaksızın, yanlışlık okunacak şekilde üzeri tek çizgi ile çizilip üst
kısmına doğrusu yazılır. Mahkeme kararı ile diploma ve belgelerdeki
bilgilerde yapılan değişiklikler, mevcut bilgiler değiştirilmeden diploma
ve belgenin arkasına yeni şekliyle yazılıp düzeltmenin okul yönetimince
yapılmadığına ilişkin açıklama, düzeltme tarihi, düzeltmeyi yapanın adı,
soyadı yazılır ve imzalanarak onaylanır.
BEŞİNCİ KISIM
Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Okul Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
Madde 60 ? İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer
çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü; ders
okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere
uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye
yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden,
değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur.
Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.
Müdür Başyardımcısı
Madde 61 ? Müdür başyardımcısı, ders okutmanın yanında müdürün en yakın
yardımcısıdır. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder.
Müdür başyardımcısı, okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci,
personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık,
bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet,
halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından
verilen görevleri yapar. Bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına
uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludur.
Müdür başyardımcısı, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.
Müdür Yardımcısı
Madde 62 ? (Değişik birinci fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Müdür yardımcıları
ders okutmanın yanında okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci,
personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık,
bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen,
halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından
verilen görevleri yapar. Müdür yardımcıları bu görevlerin yapılmasından ve
okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludurlar.
Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.
Müdür Yetkili Öğretmen
Madde 63 ? Bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf
öğretmenlerinden biri, müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilir.
Müdür yetkili öğretmen, müdürün görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir.
Öğretmenler
Madde 64 ? İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri
tarafından okutulur.
Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini,
programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili
uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve
yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun,
yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle
yükümlüdürler.
İlköğretim okullarının 1-5 inci sınıflarında sınıf öğretmenliği esastır.
Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. Ancak
istekleri yönetimce uygun görülmesi hâlinde başka bir sınıfı da
okutabilirler. Herhangi bir sınıfta başarı gösteren öğretmenler,
isteklerinin yönetimce uygun görülmesi hâlinde aynı sınıfı okutmaya devam
edebilirler.
(Değişik dördüncü fıkra: 2.5.2006/26156 RG) İlköğretim okullarının 4 üncü
ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden
eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil
ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur. Ancak, ihtiyacın
branş öğretmenlerince karşılanamaması hâlinde bu dersler, yüksek
öğrenimlerini söz konusu branşlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf
öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler
tarafından ders değişimi yolu ile okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı
durumlarda bu dersler, sınıf öğretmenince okutulmaya devam edilir.
Beşinci fıkra yürürlükten kaldırıldı. ( 21.10.2004/25620 RG )(3)
Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde
yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar.
Yazılı Emirlerin Okunması
Madde 65 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Yönetici ve öğretmenler; Resmî
Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda
yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. Elektronik ortamda
yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar.
Özür Bildirme
Madde 66 ? Okulun açılma tarihinde ve ders yılı içinde hastalık veya
önemli bir özürü nedeni ile görevine gelemeyenler, özürlerini iki gün
içinde haber vererek yedi gün içinde belgelendirirler.
İzin Alma
Madde 67 ? Öğretmenler, yaz ve dinlenme tatilleri dışında, görev yerinden
izinsiz ayrılamazlar. Yarıyıl ve yaz tatiline ayrılırken adreslerini okul
yönetimine bildirirler.
Ek Görev Verilmesi
Madde 68 ? Öğretmenler, eğitim- öğretim ve yönetim görevlerinden başka bir
görev alamazlar, ancak kendi okulundan başka bir okulda mülkî amirin
onayıyla ek ders görev alabilirler.
Toplantıya Katılma
Madde 69 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Öğretmenler, komisyon üyesi ve
gözcü olarak görevlendirildikleri sınav komisyonlarında, okulda yapılan
her türlü resmî toplantılar ve yerel kurtuluş günleri ile millî
bayramlarda bulunmak zorundadırlar. Öğretmenlere görevlendirme ve
toplantıların zamanı, en az beş gün önceden bir yazı ile duyurulur.
Toplantının gündemi öğretmenlerin görüşü alınarak hazırlanır. Toplantılar,
dersleri aksatmamak üzere çalışma günlerinde yapılır.
Araç-Gereç Kullanma
Madde 70 ? Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, lâboratuvar ve
işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi
kullanılmasını sağlarlar. Okulda aynı dersi okutan birden fazla öğretmen
varsa lâboratuvar, işlik, bilgisayar, resim, müzik derslikleri, spor
salonu gibi yerlerin kullanımı bir plâna bağlı olarak yürütülür. Bu
alanların öncelikle ilgili derslerde kullanılması esastır.
Öğretmenlerin Nöbet Görevi
Madde 71 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Okulun bina ve tesisleri ile
öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları
göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine
göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili
öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır.
Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda,
aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet tutar.
Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20,
erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez.
İhtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir. Hamile
öğretmenlere ise doğuma üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi
verilmez.
Uzman ve Usta Öğreticiler
Madde 72 ? "Sözleşmeli veya Ek Ders Göreviyle Görevlendirilecek Usta
Öğreticiler Yönetmeliği"ne göre, eğitim-öğretim hizmetlerinde görev
verilen uzman ve usta öğreticiler, öğretmenlerin yetki ve sorumlulukları
içinde okul müdürünün düzenleyeceği esaslara uygun şekilde çalışırlar.
Eğitim Şefi
Madde 73 ? Yürürlükten kaldırıldı. ( 2.5.2006/26156 RG )
Belletici Öğretmen
Madde 74 ? (Değişik birinci fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Yatılı öğrencilerin
ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek, öğrencilerin çalışma
zamanı ve çalışma yerlerinde, etütlerde ders çalışmalarını sağlamak ve
çalışmaları sırasında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak
üzere, okulun sınıf öğretmenleri ile branş öğretmenleri veya ilköğretim ve
orta öğretim kurumlarında öğretmenlik yapanlar arasından okul müdürünün
önerisi, millî eğitim müdürünün uygun görmesi ve mülkî amirin onayı ile
belletici öğretmenler görevlendirilir.
Belletici öğretmenler, görevlerinden dolayı ilgili müdür yardımcısına,
müdür başyardımcısına ve okul müdürüne karşı sorumludurlar.
Belletici öğretmenler, haftada en çok üç gün nöbet tutarlar. Nöbetçi
belletici öğretmenler, gece yatakhanede yatarlar. Diğer belletici
öğretmenler de okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde yatakhanede
kalabilirler.
Okul Rehber Öğretmeni
Madde 75 ? "Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Hizmetleri Yönetmeliğine" göre ilköğretim okullarında oluşturulan
rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde yeterli sayıda rehber
öğretmen görevlendirilir.
Rehber öğretmen, okul müdürüne ya da ilgili müdür yardımcısına karşı
sorumludur. Rehber öğretmen, öğrencilerin durumları ile ilgili olarak
diğer öğretmenlerle iş birliği yapar.
Şube Rehber Öğretmeni
Madde 76 ? Okul müdürlüğünce öğretim yılı başında 6, 7 ve 8 inci
sınıfların her şubesinde bir şube rehber öğretmeni görevlendirilir. 1, 2,
3, 4 ve 5 inci sınıflarda bu görevi sınıf öğretmeni yürütür.
Şube rehber öğretmenleri "Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik
Danışma Hizmetleri Yönetmeliği"nde(4) sınıf rehber öğretmeni için
belirtilen görevler ile bu Yönetmelikte kendilerine verilen görevleri
yaparlar.
Şube rehber öğretmeni, müdür ve ilgili müdür yardımcısına karşı
sorumludur.
Yönetim İşleri ve Büro Memuru
Madde 77 ? Yönetim İşleri ve büro memurları, müdür veya müdür yardımcıları
tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işlerini yaparlar. Gelen ve
giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya
örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. Memurlar,
teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve
gizli tutulmasından sorumludurlar. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük
dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler.
Arşiv işlerini düzenlerler. Bu memurların birden fazla olması hâlinde okul
müdürlüğünce aralarında iş bölümü yapılır.
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar.
Hesap İşleri Memuru
Madde 78 ? Okulun yönetici, öğretmen, memur ve hizmetlilerine ait aylık,
ücret, sosyal yardım, yolluk, sağlık, vergi iadesi gibi özlük haklarının
zamanında hak sahiplerine verilmesini sağlar. Bunlarla ilgili belgeleri
dosyalarında saklar.
Okulla ilgili malî işleri izler, iş ve işlemleri yapar ve bunlarla ilgili
yazı, belge, defter ve dosyaların düzenlenmesini ve saklanmasını sağlar.
Hesap işleri memuru bulunmayan okullarda, bu hizmetler okul müdürlüğünce
görevlendirilecek memurlardan biri tarafından yürütülür.
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar.
Ambar memuru
Madde 79 ? Satın alınan yiyecek, yakacak, temizlik ve diğer maddelerin
muayene ve kabulü ile ilgili işlemleri yapar ve kabul edilenleri teslim
alarak gerektiğinde kullanılmak üzere ambarda saklar.
Ambar ayniyat mutemetliğini "Ayniyat Talimatnamesi" ne uygun olarak yapar.
Nöbetçi öğretmen, aşçı (...)(6) ile birlikte tabelâya göre günlük erzak,
yakacak ve temizlik maddelerini tartarak veya sayarak ambardan çıkarır ve
ilgililere teslim eder.
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar.
Ayniyat ve Depo Memuru
Madde 80 ? Okulun bütün demirbaşından sorumlu olan ayniyat ve depo memuru,
demirbaş eşya ve tüketim maddeleri ile ilgili her türlü işlemin, "Ayniyat
Talimatnamesi"ne uygun olarak yürütülmesini sağlar.
Ayniyat memuru, ayniyat ve demirbaş sayım komisyonu üyesidir.
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar.
Döner Sermaye Memurları
Madde 81 ? Döner sermayeli okullarda döner sermaye saymanı, döner sermaye
ambar memuru ve döner sermaye veznedarı görevlendirilir.
Döner sermaye saymanı, döner sermayenin iş ve işlemlerini, ilgili mevzuat
hükümleri ile Bakanlık emirlerine göre yürütür.
Döner sermaye, ambar memuru, döner sermaye ambarına giren ve çıkan
malların ve eşyanın kaydını tutar, korunmasını sağlar.
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar.
Kütüphane Memuru
Madde 82 ? Kütüphane memuru okul kitaplığını, "Okul Kütüphaneleri
Yönetmeliği" ne göre düzenler. İş ve işlemlerini yürütür.
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar.
Sağlık Personeli
Madde 83 ? Sağlık personeli, okuldaki öğrenci ve diğer personelin sağlıkla
ilgili işlerini yapmakla yükümlüdür.
Ayrıca, yatılı okullardaki sağlık personeli, görevlerini "Millî Eğitim
Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği" ne göre yürütür.
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar.
Şoför
Madde 84 ? Okula tahsis edilen okul taşıtının zimmetini üzerine alır,
taşıtın kullanılmasından ve bakımından sorumlu olur.
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar.
Aşçı
Madde 85 ? Aşçı "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları
Yönetmeliği"nde belirtilen görevleri yapar.
Aşçı, müdür, ilgili müdür yardımcısı, nöbetçi öğretmen, okul doktoru,
(...)(6) ve varsa diyet uzmanına karşı sorumludur.
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar.
Aşçı Yardımcısı
Madde 86 ? Aşçı yardımcısı, "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul
Pansiyonları Yönetmeliği"nde belirtilen görevleri yapar.
Aşçı yardımcısı, müdür, ilgili müdür yardımcısı (...)(6) ve aşçıya karşı
sorumludur.
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar.
Kaloriferci
Madde 87 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Kaloriferci, kalorifer dairesi ve
tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar.
Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek işleri
yapar.
Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene karşı
sorumludur.
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar.
Bahçıvan
Madde 88 ? Bahçıvan, yapılacak plâna uygun olarak, okulun bahçe ve parkını
düzenler, tarım öğretmeni ile iş birliği içinde çalışır.
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar.
Gece Bekçisi
Madde 89 ? Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçiliği yapan hizmetli, nöbeti
süresince okul bina ve eklentilerinin güvenliğini sağlar.
Bu görevleri yaparken müdüre, ilgili müdür yardımcısına, nöbetçi öğretmene
(...)(6) karşı sorumludur.
Hizmetli sayısı iki ve daha az olan okullarda gece bekçiliği görevi
yürütülmez. Durum en yakın emniyet birimine 6 ayda bir yazılı olarak
bildirilir.
Teknisyenler
Madde 90 ? Okulun imkân ve özelliklerine göre elektrik, elektronik,
bilgisayar, makine onarımı, su, doğalgaz, kalorifer tesisatı, marangozluk
ve benzeri işleri yapmak üzere teknisyenler çalıştırılır.
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar.
Diğer Yardımcı Personel
Madde 91 ? Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak
plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve
toplamak, başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, hizmet
yerlerini temizlemek, aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, nöbet
tutmak, okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile
eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler.
Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı
sorumludurlar.
Duyurma
Madde 92 ? Okulun yardımcı hizmetler ve genel idare hizmetleri sınıfındaki
personelin, görevleri ile ilgili Yönetmelik maddeleri görülebilecek bir
yere asılır. Görev dağılımları yazılı olarak bildirilir.
Personelin Haftalık İzni
Madde 93 ? Yatılı ilköğretim kurumlarında bütün hafta çalışanların
haftalık izinleri, görevlerini aksatmayacak şekilde toplu olarak veya
belli süreler hâlinde verilir.
ALTINCI KISIM
Kurullar, Meslekî Çalışmalar ve Komisyonlar
Öğretmenler Kurulu
Madde 94 ? Öğretmenler kurulu, okul müdürünün başkanlığında müdür
yardımcıları ile bütün öğretmenler ve okul rehber öğretmenleri ile
ilköğretim kurumunun özelliği dikkate alınarak kurumda görevli uzman ve
usta öğreticilerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler
kuruluna varsa müdür başyardımcısı, yoksa görevlendireceği müdür
yardımcılardan biri başkanlık eder.
Öğretmenler kurulu; ders yılı başında, ikinci yarıyıl başında, ders yılı
sonunda ve okul yönetimince gerek duyulduğunda toplanır.
Kurulun toplantı günleri ve gündemi, müdür tarafından iki gün önceden
yazılı ve imza karşılığı ilgililere duyurulur.
İlk toplantıda önceki yılın değerlendirilmesi ile yeni öğretim yılı
çalışma esasları belirlenir ve iş bölümü yapılır.
Ders yılı içinde yapılan toplantılarda çalışmalar gözden geçirilip
değerlendirilir, eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için alınacak
önlemler görüşülür ve kararlaştırılır.
Ders yılı sonunda yapılan toplantıda öğrencilerin devam-devamsızlık ve
başarı durumları gözden geçirilir, üst makamlarca ve okul yönetimince
verilen konular görüşülür ve kararlaştırılır.
Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar tutanakla tespit edilir
ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır, katılmayanlar tutanakta
belirtilir. Tutanakların aslı, toplantı tutanakları dosyasında saklanır.
Alınan kararlar, karar defterine yazılır. Uygulanmak üzere yönetici ve
öğretmenler tarafından imzalanır.
Toplantıların ders saatleri dışında yapılması esastır. Ancak, ikili
öğretim yapan okulların tüm öğretmenlerinin aynı anda toplanmalarına gerek
duyulduğunda, okul yönetimince bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne
bilgi vermek şartıyla toplantı günlerinde yarım gün öğretim yapılır.
Zümre Öğretmenler Kurulu
Madde 95 ? Zümre öğretmenler kurulu, 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda aynı
sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa branş öğretmenlerinden, 6, 7 ve
8 inci sınıflarda branş öğretmenlerinden oluşur.
Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun
olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça
toplanır. Toplantılar, okul müdürünün görevlendireceği bir müdür
yardımcısının veya branş öğretmenleri arasından seçimle belirlenen
öğretmenin başkanlığında yapılır.
(Değişik üçüncü fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Bu toplantılarda, programların
ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından,
laboratuvar , spor salonu, kütüphane ve işliklerden planlı bir şekilde
yararlanılması ile proje ve performans ödev konuları belirlenir.
Bu toplantılarda, programların ve derslerin birbirine paralel olarak
yürütülmesi, ders araçlarından, lâboratuvar, spor salonu, kütüphane ve
işliklerden plânlı bir şekilde yararlanılması, öğrenci ödevleri ve
derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile
benzeri konularda kararlar alınır.
Zümre öğretmenler kurulunda:
a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.
b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm
yolları aranır.
c) Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri
incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır.
d) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili
olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanır.
e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.
f) Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları
hazırlanır.
g) (Ek: 2.5.2006/26156 RG) Ders yılı sonunda zümre öğretmenler kurulu;
ders programları, ilgili mevzuatı, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve
teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyini
değerlendiren bir rapor hazırlar ve okul müdürlüğüne sunar.
Şube Öğretmenler Kurulu
Madde 96 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Şube öğretmenler kurulu, 4, 5, 6,
7 ve 8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber
öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın
başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilir.
Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre
birinci yarıyılın ikinci ayında, ikinci yarıyılın birinci veya ikinci
haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür
yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca,
gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin
önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.
Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme,
sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi
hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak
önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube
öğretmenler kurulu karar defterine yazılır.
Öğrenci Kurulu
Madde 97 ? Öğrenci kurulu, okulun 1-8 inci sınıf öğrencileri tarafından 6,
7 ve 8 inci sınıf öğrencileri arasından seçilen bir başkan; 4 ve 5 inci
sınıflar arasından seçilen ikinci başkan ve 1-8 inci sınıf şubelerinden
seçilen birer temsilciden oluşur. Bu kurula öğretmenler kurulu tarafından
seçilen bir öğretmen rehberlik eder.
Okul öğrenci kurulu rehber öğretmeninin veya öğrenci başkanının çağrısı
ile toplanır. İlk toplantıda yıllık çalışma programını hazırlar, okul
müdürünün onayına sunar. Çalışma programında eğitim-öğretim ortamının daha
uygun duruma getirilmesi, verimin artırılması, öğrenci sorunlarının
giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gibi çalışmalara yer
verilir.
( Ek fıkra: 21.10.2004/25620 RG ) Okul meclisleri temsilcisi de öğrenci
kurul başkanının katıldığı kurullara katılır.
Meslekî Çalışmalar
Madde 98 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) İlköğretim okullarında görevli
yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon
alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak,
eğitim-öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin
ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak
amacıyla derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının
ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık
çalışma programında belirtilen sürelerde meslekî çalışma yapılır.
Yönetici ve öğretmenler meslekî çalışmalarda;
a) İlköğretim ders programlarında, mevzuatında ve uygulamalarında yapılan
değişiklikleri inceler ve değerlendirir.
b) Birbiri ile ilişkili alanlarda zümre öğretmenleri iş birliği yapar.
c) Yeni öğretim yılında uygulayacakları yıllık çalışma programları, iş
takvimini planlar ve iş bölümü gibi hazırlıkları yapar.
ç) Kayıt işlemleri ile ilgili olarak veli görüşmelerini gerçekleştirir.
Yönetici ve öğretmenlerin meslekî çalışmalarından azamî verim elde
edilebilmesi amacıyla okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre, bunların
dışındaki konularda belirlenebilir.
Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında görevli öğretmenler,
derslerin kesiminden 1 temmuza kadar yapılacak meslekî çalışmalarını, okul
yönetimi veya millî eğitim müdürlüğünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini
geçirecekleri yerdeki bir ilköğretim okulunda yapabilirler. Meslekî
çalışmalarını tatil adreslerinde tamamlayan öğretmenler, çalışma
yaptıkları okul müdüründen aldıkları bu çalışmalara katıldıklarını
gösterir yazıyı, eylül ayının ilk iş gününde bağlı bulundukları millî
eğitim müdürlüğüne teslim ederler. Bir örneği de okul müdürlüğünce
saklanır.
Okul Gelişim Yönetim Ekibi
Madde 99 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) İlköğretim okullarında; paylaşımcı
ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim-öğretimin niteliğini ve
öğrenci başarısını artırmak, okulun fizikî ve insan kaynaklarını
geliştirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde planlı ve sürekli
gelişim sağlamak amacıyla "Okul Gelişim Yönetim Ekibi" kurulur. Ekip,
çalışmalarını ilgili Yönerge hükümlerine göre yerine getirir.
Ayrıca, zümrelerden gelen raporları birleştirir, projeleri inceler ve
okulun yılsonu raporunu hazırlar. İki nüsha hazırlanan raporun biri,
hizmetin kalitesini artıracağı düşünülen projelerle birlikte millî eğitim
müdürlüğüne gönderilir. Diğer nüsha da meslekî çalışma dosyasına konur.
Satın Alma Komisyonu
Madde 100 ? Satın alma komisyonu, okul müdürlüğünce satın alma işlerini
düzenlemek ve yürütmek üzere müdür yardımcılarından birinin başkanlığında
öğretmenler kurulunca seçilecek en az bir öğretmen, tahakkuktan sorumlu
müdür yardımcısı, ihale işlerinden sorumlu bir memur ve maliyeden bir
kişinin katılımıyla oluşturulur.
Satın alma komisyonu görevlerini, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre
yürütür.
İlköğretim okullarında ana sınıfı ile ilgili ödentiler, okul öncesi
mevzuatına göre yürütülür.
Muayene ve Teslim Alma Komisyonu
Madde 101 ? Muayene ve teslim alma komisyonu, her okulda müdür
başyardımcısının veya müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür
yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen bir
öğretmen, ambar memuru, (...)(6) ayniyat memuru (mutemet), varsa sağlık
elemanı ve nöbetçi öğretmenden oluşur.
Bu komisyon, şartname ve sözleşmeler uyarınca satın alınan eşya ve
gereçleri muayene ve kontrol ederek kabulü veya geri çevrilmesi hakkında
gereken işlemi yapar. Pansiyonlu/yatılı okullarda, dışarıdan gelecek
yiyecek ve başka maddelerin muayenesinde nöbetçi öğretmen, öğrenci
temsilcisi ve aşçı da hazır bulunur.
Ayrıca "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine göre her yıl sonunda demirbaş
eşya, yoğaltılan madde ve malzemeler ile kullanılmayan eşya ve gereçlerin
sayım ve denetlenmesi ile ilgili işleri yapar.
Bu komisyonun muayene, teslim alma ve sayım işleri ile ilgili kararları
okul müdürü tarafından onaylanır.
Bu komisyona ihtiyaç duyulmayan okullarda, komisyonun görevi okul yönetimi
ve görevlendireceği öğretmenlerle yapılır.
YEDİNCİ KISIM
Defter ve Dosyalar
Defter ve Dosyalar
Madde 102 ? İlköğretim kurumlarında, kurumun özelliğine ve kullandığı
teknolojiye göre EK 14'te yazılı defter, çizelge ve dosyalar tutulur.
Bütün defterlerin, sayfalarının birleştiği yer, okul mührü ile mühürlenir.
Defterlere ilk sayfadan başlayarak sayfa numaraları yazılır ve defterin
kaç sayfa olduğu belirtilerek onaylanır.
(Ek üçüncü fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Okulda tutulması gereken defter,
çizelge ve dosyaların saklanması ve imhası ilgili mevzuatına göre yapılır.
Öğrenci Kayıt Defteri
Madde 103 ? Her okulda öğrencileri kayıt etmek için örneğine uygun öğrenci
kayıt defteri tutulur.
Her sayfaya bir öğrenci kaydedilir. Ancak, herhangi bir nedenle okuldan
ayrılan öğrencinin durumu deftere işlenerek kaydı silindikten sonra aynı
sayfaya yeni bir öğrenci kaydedilebilir.
Herhangi bir nedenle yıpranan öğrenci kayıt defteri, okulun bağlı
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünden onay alınarak yeni deftere
işlenir ve eski defter saklanır.
Sınıf Geçme Defteri
Madde 104 ? Birinci ve ikinci yarıyıl notları ile not ortalamalarının
yazıldığı sınıf geçme defterleri, ilgili müdür yardımcısı ile müdür, tek
öğretmenli okullarda sadece müdür, müdür yardımcısı bulunmayan okullarda
ise müdür ile uygun göreceği bir öğretmen tarafından imzalanır.
SEKİZİNCİ KISIM
Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Davranışlarını İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme
Ödüllendirme
Madde 105 ? Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim
kurumlarında öğrencilerin ödüllendirilmesi, davranışlarının izlenmesi,
değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler; öğrenci, veli,
öğretmen ve yönetici iş birliğinde yürütülür.
Öğrenci davranışlarının kaynağının belirlenmesi için gerektiğinde
rehberlik araştırma merkezi ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği yapılır.

Öğrencilerden Beklenen Davranışlar
Madde 106 ? Öğrencilerden;
a) Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve başarılı olmaları,
b) Bütün okul arkadaşlarının kendisi gibi Türk toplumunun ve Türkiye
Cumhuriyetinin bir bireyi olduklarını unutmamaları, onur ve haklarına
saygı göstermeleri,
c) Öğretmenlerine, okul yöneticilerine, görevlilere, arkadaşlarına ve
çevresindeki kişilere karşı saygılı ve hoşgörülü davranmaları,
d) Doğru sözlü, dürüst olmaları, yalan söylememeleri,
e) İyi ve nazik tavırlı olmaları, kaba söz ve davranışlardan kaçınmaları,
f) Okulda yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaları,
g) Kitapları sevmeleri, korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları,
h) Çevrenin doğal ve tarihi güzelliklerini, sanat eserlerini korumaları ve
onları geliştirmek için katkıda bulunmaları,
ı) İyi işler başarmak için çok çalışmaya ve zamana muhtaç olduklarını
unutmamaları, geçen zamanın geri gelmeyeceğinin bilincinde olmaları,
i) Millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları,
j) Sigara, içki ve diğer bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları ve bu
maddelerin kullanıldığı ortamlardan uzak durmaları,
k) Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozan bölücü, yıkıcı, siyasî amaçlı
etkinliklere katılmamaları, siyasî amaçlı sembol kullanmamaları, bunlarla
ilgili amblem, afiş, rozet ve benzerlerini taşımamaları, bulundurmamaları
ve dağıtmamaları, siyasî amaçlı davranışlarla okulun huzurunu bozmamaları,
l) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini millet, yurt ve insanlık için
yararlı bir şekilde kullanmaları,
m) Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı kalmaları, bunun aksi davranışlarda
bulunmamaları,
n) Yasalara, yönetmeliklere ve toplumun etik kurallarına, millî, manevî ve
kültürel değerlere uymaları,
beklenir.
Ödüllendirilecek Davranışlar ve Ödüller
Madde 107 ? Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca, örnek
davranışları ile derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren
öğrenciler;
a) ( Değişik: 21.10.2004/25620 RG ) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda not
ortalaması Türkçe dersinden 3, diğer derslerin her birinden 2'den aşağı
olamamak şartı ile tüm derslerin yarıyıl ağırlıklı not ortalaması
3,50-4,00 olanlar "Teşekkür",
b) 4, 01 ve yukarı olanlar ise "Takdirname",
c) Üç öğretim yılı kesintisiz Takdirname alan öğrenciler "Üstün Başarı"
(EK-7) belgeleri ile ödüllendirilirler.
Ayrıca, ilköğretim okullarının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında almış
olduğu notlarla istenilen başarıyı gösterememesine rağmen aşağıdaki
şartlardan en az birini taşıyan öğrencilere; öğretmenlerin veya okul
yönetiminin önerisi üzerine "Onur Belgesi" (EK-8) ile ödüllendirilir. Bu
ödüller öğrencinin dosyasına işlenir.
a) Ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye girmek.
b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı
göstermek.
c) Yürürlükten kaldırıldı. ( 2.5.2006/26156 RG )
d) Yürürlükten kaldırıldı. ( 2.5.2006/26156 RG )
Öğrencilerin Olumsuz Davranışları ve Uygulanacak Yaptırımlar
Madde 108 ? İlköğretim Okulu 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencilerine; gelişim
özellikleri dışındaki olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma,
kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır.
Bu yaptırımların uygulanmasındaki amaç caydırıcı olması, toplum düzeninin
korunması, öğrencinin yaptığı davranışlarının farkına vararak bu
davranışlarının olumlu yönde düzeltilmesini sağlamaktır. Öğrencilerin
gelişim dönemleri de dikkate alınarak, bilinçlendirme ile düzeltilebilecek
davranışlar için "Uyarma" süreci uygulanır. Uyarma bir süreç olup bu süreç
aşağıdaki şekilde işler.
a) Uyarma:
1) Sözlü uyarma; öğretmenin öğrenciyle görüşme sürecini oluşturur. Olumsuz
davranışın neden yapılmaması gerektiği, öğrenciden beklenen davranışın
neler olabileceğini anlaması sağlanmaya çalışılır. Olumsuz davranışların
devamı hâlinde kendisine uygulanabilecek yaptırımların neler olabileceği
konusunda uyarılır.
2) Öğrenci ile sözleşme imzalama; öğrencinin sözlü uyarılmasına rağmen
olumsuz davranışlarını sürdürmesi hâlinde öğrenci ve öğretmenler arasında
bir görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşme sonucunda öğrenci sergilediği
olumsuz davranışlarını değiştirmeyi kabul edeceğine ilişkin sözleşmeyi
imzalar. (Ek- 10)
3) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Veli ile görüşme; öğretmen, öğrencinin bu
olumsuz davranışları sürdürmesi hâlinde veliyi okula davet eder. Okul
yöneticilerinden birinin de katılımı ile yapılan görüşmede öğrencinin
olumsuz davranışları ve uygulanabilecek yaptırımları veliye bildirilir.
Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. Bu aşamalardan
sonra öğrencinin olumsuz davranışlarını sürdürmesi durumunda; öğretmen,
yazılı belgelerin bulunduğu dosyayı hazırlayacağı raporla birlikte
görüşülmek üzere öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna verir.
b) Kınama; öğrenciye, yaptırım gerektiren davranışta bulunduğunu ve
tekrarından kaçınmasının, okul yönetimince yazılı olarak bildirilmesidir.
c) Okul değiştirme; öğrencinin, bir başka okulda öğrenimini sürdürmek
üzere bulunduğu okuldan naklen gönderilmesidir.
Yaptırım Gerektiren Davranışlar
Madde 109 ? Yaptırım gerektiren davranışlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Uyarma yaptırımını gerektiren davranışlar:
1) Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden
olmaksızın bu davranışı tekrar etmek.
2) Okula özürsüz devamsızlığını, özür bildirim formu ya da raporla
belgelendirmemek, bunu alışkanlık hâline getirmek, okul yönetimi
tarafından verilen izin süresini özürsüz uzatmak.
3) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Yatılı okullarda öğrenci dolaplarını
farklı amaçlarla kullanmak, yasaklanmış malzemeyi dolapta bulundurmak ve
yönetime bilgi vermeden dolabını bir başkasına devretmek.
4) Okula, yönetimce yasaklanmış malzeme getirmek ve bunları kullanmak.
5) Yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek.
6) Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek.
7) Görgü kurallarına uymamak.
8) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Okul kütüphanesinden veya
laboratuvarlardan aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında teslim
etmemek veya geri vermemek.
b) Kınama yaptırımını gerektiren davranışlar:
1) Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve
saygısız davranmak.
2) Okulun kurallarını dikkate almayarak, kuralları ve ders ortamını
bozmak, ders ve ders dışı etkinliklerin yapılmasını engellemek.
3) Okul yönetimini yanlış bilgilendirmek, yalan söylemeyi alışkanlık
hâline getirmek, kopya çekmek, resmî evrakta değişiklik yapmak.
4) Okulda bulunduğu hâlde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve
törenlerde uygun olmayan davranışlarda bulunmak.
5) Kılık ve kıyafet kurallarına uymamak.
6) Okulda ya da okul dışında sigara içmek.
7) Okulda kavga etmek.
8) Okulun araç-gerecine zarar vermek.
9) Başkasının malını haberi olmadan almak.
10) Öğrencilerin eşya ve araç-gerecine kasıtlı olarak zarar vermek.
11) Dersin veya ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak
davranışlarda bulunmak.
12) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitimin amaçları
dışında kullanmak.
13) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Yatılı okullarda gece izinsiz olarak
dışarıda kalmak.
c) Okul Değiştirme yaptırımını gerektiren davranışlar:
1) Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı
davranışlarda bulunmak veya başkalarını da bu tür davranışlara zorlamak.
2) Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya başkalarını bu
gibi davranışlara kışkırtmak.
3) Okula yaralayıcı, öldürücü aletler getirmek ve bunları bulundurmak.
4) Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkarmak.
5) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitim amaçları dışında
kullanmayı alışkanlık hâline getirmek.
6) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Okul içinde ve dışında; siyasi parti ve
sendikaların propagandasını yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere katılmak.
7) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Herhangi bir kurum ve örgüt adına yardım
ve para toplamak.
8) Kişi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce ve inançlarına
göre ayırmak, kınamak, kötülemek ve bu tür eylemlere katılmak.
9) Başkasının malına zarar vermek, haberi olmadan almayı alışkanlık hâline
getirmek.
10) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, taşınır ve taşınmaz mallarını
kasıtlı olarak tahrip etmek.
11) Okula, derslere, sınavlara girilmesine ve bunların sağlıklı
yapılmasına engel olmak.
12) Okul içinde ve dışında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve diğer
personele karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya
kışkırtmak.
13) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Yatılı okullarda gece izinsiz olarak
dışarıda kalmayı alışkanlık hâline getirmek.
14) Okul ile ilişiği olmayan kişileri okulda veya okula ait yerlerde
barındırmak.
15) Kendi yerine başkalarını sınava katmak, başkasının yerine sınava
girmek.
16) Alkol veya bağımlı maddeleri kullanmak veya bulundurmak, başkalarını
kullandırmaya teşvik etmek.
17) Kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymamakta ısrar etmek.
Yaptırım Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar
Madde 110 ? Yaptırım takdir edilmesinde öğrencinin;
a) Davranışın niteliği, önemi ve ne gibi şartlarda gerçekleştiği, o andaki
psikolojik durumu ve kişisel özellikleri,
b) Okul içinde ve dışındaki genel durumu,
c) Yaş ve cinsiyeti,
d) Derslerdeki ilgi ve başarısı,
e) Okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki başarı durumu,
f) Öğrencinin aynı öğretim yılı içinde daha önce yaptırım uygulanıp
uygulanmadığı,
göz önünde bulundurularak olumsuz davranışına uygun yaptırım veya bir alt
yaptırım takdir edilebilir.
Öğrencinin olumsuz davranışının psikolojik bir nedene bağlı olabileceği
durumlarda sağlık merkezine yönlendirilmesi, Rehberlik ve Araştırma
Merkezlerince yapılır ve velisi bilgilendirilir.
Uygulama ile İlgili Açıklamalar
Madde 111 ? Yaptırım uygulanmasında aşağıdaki açıklamalara uyulur:
a) Olumsuz davranışlar ile bu davranışların karşılığı olan yaptırımlar
uyumlu bir şekilde tespit edilir.
b) Tutuklu ve gözetim altında bulunan öğrencilerin savunmaları, ilgili
makamlara müracaat edilerek alınır.
c) Okul yöneticileri, öğrencilerin okul içinde ve okul dışında olup
doğrudan okul yönetimine duyurulan, yasal soruşturmayı gerektiren bir suç
işlemeleri hâlinde ilgili makamlara bilgi verir.
d) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Uyarma ve kınama yaptırımı, öğrenci
davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir.
e) Aynı olumsuz davranıştan dolayı birden fazla yaptırım uygulanamaz.
f) Yaptırımlar öğrencinin dosyasına işlenir.
g) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Uyarma ve kınama yaptırımı okul müdürünün,
okul değiştirme yaptırımı ise ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme
kurulunun onayından sonra uygulanır.
h) ( Değişik: 21.10.2004/25620 RG ) İlçe öğrenci davranışlarını
değerlendirme kurulunda(5) görüşülmesi gereken dosyalar en geç bir hafta
içinde bu kurullara gönderilir.
ı) Okul değiştirme yaptırımı uygulanan öğrenci, ilgili okul müdürlüğü ve
il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün olumlu görüşlerinin alınması şartıyla
öğretim yılı sonunda eski okuluna dönebilir.
i) Okul müdürü gerektiğinde yazılı savunmasının alınması şartıyla
öğrenciye doğrudan "Kınama" yaptırımı verebilir.
j) Kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o
öğretim yılı içinde takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı belgesi
verilmez.
k) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Öğrenci velisi, öğrenci hakkında verilen
kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren beş işgünü içinde okul
müdürlüğüne itirazda bulunabilir. Okul müdürlüğü uyarma ve kınama
yaptırımı ile ilgili itirazları inceler. Okul değiştirme yaptırımı ile
ilgili dilekçeyi ve dilekçede belirtilen itiraz gerekçeleri hakkındaki
görüşlerini bu Yönetmeliğin 134 üncü maddesindeki belgeler ile birlikte
dilekçenin okul yönetimine verildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde
ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna gönderir. İtiraz
işlemleri sonuçlanıncaya kadar yaptırım uygulanmaz.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurullar ve Görevleri
Kurullar
Madde 112 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) İlköğretim okullarında
öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçlarını belirleyerek olumlu
davranışlar kazanmaları ve olumsuz davranışların önlenmesi için Öğrenci
Davranışlarını Değerlendirme Kurulu oluşturulur.
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu
Madde 113 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Öğrenci davranışlarını
değerlendirme kurulu; müdür başyardımcısı, müdür başyardımcısı bulunmayan
okullarda müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca seçilen
birer sınıf ve birer şube rehber öğretmeninden bir asil, bir yedek üye,
bir okul rehber öğretmeni ile okul-aile birliği başkanı ve öğrenci kurulu
başkanından oluşturulur.
Seçimlerde oyların eşit olması hâlinde kıdemi en fazla olan öğretmen üye
seçilir. Asil ve yedek üyelerin boşalması durumunda, açık bulunan
üyelikler için yeniden seçim yapılır. Yeterli sayıda öğretmen bulunmaması
hâlinde okulda görevli diğer öğretmenler, oylamaya katılabilir ve üye
seçilebilirler. Kurul üyelikleri, yeni kurul üyeleri seçimleri yapılıncaya
kadar devam eder. Özürleri nedeniyle toplantıya katılamayan veya kuruldan
ayrılan asil üyenin yeri sıraya göre yedek üyelerle tamamlanır. Okul
müdürlüğünce kabul edilebilecek bir özrü bulunmadıkça üyeler görevden
ayrılamazlar.
İkili öğretim yapılan okullarda, ayrı ayrı öğrenci davranışlarını
değerlendirme kurulu oluşturulabilir.
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunun Görevleri
Madde 114 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Öğrenci davranışlarını
değerlendirme kurulu aşağıdaki görevleri yapar;
a) Okul düzenini sağlamak üzere okul yönetimi, öğretmen, okulun diğer
personeli, öğrenci ve veli tarafından getirilen olumlu veya olumsuz
davranış ve uygulamalara ilişkin önerileri görüşmek ve aldığı kararları
okul müdürüne bildirmek.
b) Okulda örnek davranışlarda bulunan, derslerde başarılı olan, bilimsel,
sanatsal, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak üstün başarı
gösteren öğrencileri belirleyerek ödüllendirilmelerine karar vermek.
c) Özel yeteneği belirlenen öğrencilerin alanlarıyla ilgili gelişimlerini
sağlayacak tedbirleri almak.
ç) Uyum sağlamakta güçlük çeken öğrencinin davranışlarını incelemek,
nedenlerini araştırmak, değerlendirmek ve bu konuda uygun görülen
rehberlik çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve gerektiğinde ailesi,
rehberlik ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.
d) Öğrencilerin gösterdikleri olumsuz davranışlarıyla ilgili olarak sağlık
kurum ve kuruluşlarına sevklerini önermek.
e) Öğrencilerde görülen olumsuz davranışların, olumlu hâle getirilmesinde;
eleştiri, öz eleştiri bilincini geliştirmek, yanlış davranışların farkına
varılmasını sağlamak ve doğruyu kavramalarına yardımcı olmak amacıyla
yaptırım yerine, ikna sürecinin işletilmesi ile olumlu davranışlarının
ödüllendirilmesi için gerekli önlemleri almak.
f) Öğrencilerin sorumluluk almalarına, dürüst, güvenilir, saygılı ve
başarılı olmalarına katkıda bulunmak, zararlı alışkanlıklar edinmelerini
ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için girişimlerde bulunmak ve
bu amaçla veli-çevre iş birliğini sağlamak.
g) Okul düzeninin olumlu işleyişini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler
için programlar hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
ğ) Çalışmalarını okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile eş güdüm
içinde yürütmek.
h) Bütün tedbirlere rağmen uyumsuzluk gösteren öğrencilerle ilgili olarak
uygulanacak yaptırıma yönelik karar almak.
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunun Çalışması
Madde 115 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Öğrenci davranışlarını
değerlendirme kurulu, başkanın ya da üyelerin yarısından bir fazlasının
isteği üzerine toplanır.
Kurula iletilen konulara ilişkin kararlar oy çokluğuyla alınır. Üyeler
çekimser oy kullanamazlar. Okul yönetimince kabul edilebilecek bir özrü
bulunmadıkça kurul üyeleri kurula katılmaktan kaçınamazlar. Yaptırıma
ilişkin davranıştan şikâyetçi olan, zarar gören veya olumsuz davranışta
bulunanın ikinci dereceye kadar akrabalık ilişkisi olan üyeler kurula
katılamaz, yerine yedek üye katılır.
Kurul, kendisine ulaştırılan görüş ve önerileri en geç beş iş günü içinde
inceleyip değerlendirir. Alınan kararlar, karar defterine kayıt edilir ve
uygulanmak üzere en geç iki iş günü içinde okul müdürlüğüne bildirilir.
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Üst Kurulu
Madde 116 ? Yürürlükten kaldırıldı. ( 2.5.2006/26156 RG )
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Üst Kurulunun Görevleri
Madde 117 ? Yürürlükten kaldırıldı. ( 2.5.2006/26156 RG )
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Üst Kurulunun Çalışması
Madde 118 ? Yürürlükten kaldırıldı. ( 2.5.2006/26156 RG )
İfadelerin Alınması ve Kanıtların Toplanması
Madde 119 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Öğrenci davranışlarını
değerlendirme kuruluna sevk edilen öğrenci ile tanıkların, kurul başkanı
tarafından olayla ilgili ifadeleri yazılı ve gerektiğinde sözlü olarak
alınır ve tutanağa geçirilir.
Olay, sınıfta veya topluluğun bulunduğu yerde gerçekleşmiş ise o
toplulukta bulunanların ifadesine başvurulur. İfade vermekten kaçınan,
savunmada bulunmayan veya çağrıldığı hâlde gelmeyen öğrencilerin durumu
bir tutanakla tespit edilir.
Çağrıya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve belgelere
göre işlem yapılır.
Kurula Çağrılma ve Savunma Alınması
Madde 120 ? Yürürlükten kaldırıldı. ( 2.5.2006/26156 RG )
Kurula Tekrar Çağrılma
Madde 121 ? Yürürlükten kaldırıldı. ( 2.5.2006/26156 RG )
İfade ve Savunma Vermek İstemeyenler
Madde 122 ? Yürürlükten kaldırıldı. ( 2.5.2006/26156 RG )
Kararların Yazılması
Madde 123 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Kararlar gerekçeli olarak karar
defterine yazılır veya yazılan karar bu deftere yapıştırılır. Kararda,
yaptırım takdirinde esas alınan hususlar özetlenir. Dayanılan Yönetmelik
maddeleri belirtilir ve karara katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara
katılmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler. Kararlar,
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Karar Örneğine uygun şekilde
yazılır. (Ek-11) Kararların yazılmasından, imzalatılıp okul müdürüne
sunulmasından, karar defterinin saklanmasından ve diğer yazma işleminden
kurul başkanı sorumludur.
İlçe Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kuruluna Gönderme
Madde 124 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Okul müdürü, kurulun kararını
uygun bulmazsa kendi itirazını içeren görüş ve önerisini de ekleyerek
dosyayı görüşülmek ve karara bağlanmak üzere en geç beş iş günü içinde
ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna gönderir.
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Üst Kurulu Kararına İtiraz
Madde 125 ? Yürürlükten kaldırıldı. ( 2.5.2006/26156 RG )
Kararların Uygulanması
Madde 126 ?(Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Kurulca verilen uyarma ve kınama
yaptırımları, okul müdürünün onayı ile sonuçlandırılır.
Okul değiştirme yaptırımı, ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme
kurulunun onayından sonra veli okula çağırılarak uygulanır. Yaptırımlar,
velilere Tebligat Kanunu'na göre bildirilir ve tebellüğ belgesi öğrenci
dosyasında saklanır.
Yaptırımların Dosyalara İşlenmesi ve Silinmesi
Madde 127 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Uygulanan yaptırım, öğrencilerin
dosyalarına işlenir. Bu davranışları bir daha tekrarlamamaları ve iyi
hâllerinin görülmesi durumunda, öğrenci davranışlarını değerlendirme
kurulu, ders yılı sonunda yapılacak toplantıda alacağı kararla
yaptırımlar, öğrencilerin dosyalarından silinebilir. Ancak, ders yılı sonu
itibarıyla yaptırımın kaldırılamaması durumunda karar, ileriki dönem veya
ders yılı sonunda da alınabilir.
İlçe Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunun Kuruluşu
Madde 128 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) İlçe öğrenci davranışlarını
değerlendirme kurulu; ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir
şube müdürünün başkanlığında, ilçe merkezindeki resmî ve özel ilköğretim
okulu öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu başkanlarının arasından
seçilecek iki üyenin katılımı ile oluşur. İllerin merkez ilçelerinde ise
ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu, il millî eğitim
müdürünün görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında yukarıda
belirtilen esaslar doğrultusunda oluşur.
Bir ilköğretim kurumu bulunan ilçelerde ise ilçe millî eğitim müdürünün
görevlendireceği biri başkan olmak üzere iki şube müdürü ile ilköğretim
okulu öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu başkanından oluşur.
İlçe Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunun Görevleri
Madde 129 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) İlçe öğrenci davranışlarını
değerlendirme kurulu;
a) Okullardan onaylanmak üzere gönderilen öğrenci davranışlarını
değerlendirme kurulu kararlarını inceleyerek karara uyar veya değiştirerek
karar alır.
b) Okul değiştirilmesine karar verilen öğrencinin naklen gidebileceği
okulu belirler.
c) Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunun kurulamadığı veya karar
veremediği durumlarda kurulun görevlerini yapar. Gelen dosyaları, geliş
tarihini izleyen beş iş günü içinde karara bağlar.
ç) İtirazları inceleyerek verilen kararı değiştirir ya da itirazı
reddeder.
Toplantıya Çağrı
Madde 130 ? İlçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu, başkanın
çağrısı üzerine toplanır. Toplantı gündeminin belirlenmesi, ilgililere
duyurulması ve kurul çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi başkan
tarafından sağlanır. Bu kurul, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır.
Kararlar çoğunlukla alınır, oylama açık oy yöntemiyle yapılır, oylamada
çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği hâlinde başkanın olduğu taraf
çoğunluk kabul edilir.
Karar Süresi ve İşlemler
Madde 131 ? İlçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu, yaptırım
dosyasının kurula bildirilmesinden sonra en kısa sürede konuyu görüşmek
üzere toplanır. Dosyada eksik gördüğü hususları ilgililere tamamlattırır.
Gerektiğinde ilgili yerlerden bilgi isteyebilir. Görüşme tamamlandığında
alınan kararın özeti, üyeler tarafından bir tutanakla saptanır. Kurulun
karar verme süresi onbeş günü geçemez. Kararların oy birliği veya
çoğunlukla alındığını belirtir, başkan ve üyelerce imzalanır. Karşı
görüşte olanlar nedenlerini yazar ve imzalarlar.
Zararın Ödetilmesi
Madde 132 ? Okulun ve öğrencilerin mallarına verilen maddî zararlar, o
öğrencinin velisine ödettirilir.
Ödül Verilmesi
Madde 133 ? (Değişik birinci fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Öğrenci
davranışlarını değerlendirme kurulunca ödüllendirilen öğrencilerin adları,
özel olarak yapılacak bir toplantıda veya Bayrak töreninde kurul
üyelerinin ve diğer öğretmenlerin önünde öğrencilere duyurulur. Teşekkür,
Takdir, Onur ve Üstün Başarı belgeleri velilere ulaştırılmak üzere ilgili
öğrencilere verilir.
Yılın her iki döneminde "Takdirname"ile ödüllendirilenler, okulun yıllık
onur listesine alınırlar. Bu liste, okul yönetiminin uygun göreceği bir
günde bütün öğrenciler önünde müdür tarafından okunur.
Düzenlenecek Belgeler
Madde 134 ? Onaylanmak için veya itiraz üzerine ilgili kurullara
gönderilecek dosyada aşağıdaki belgeler bulunur:
a)Yazılı ifadeler, savunma, varsa mahkeme kararı ve soruşturma ile ilgili
diğer belgeler.
b) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Öğrenci davranışlarını değerlendirme
kurulu kararı onaylı örneği (Ek-11)
c) İtiraz edilmişse buna ilişkin belgeler.
d) Kararların bildirildiğine ilişkin tebellüğ belgesi.
Bilgi Formu
Madde 135 ? Dönem ve ders yılı sonlarında okul müdürlükleri; "Öğrenci
Davranışları Bilgi Toplama Formu (Ek-13)'nu ilçe millî eğitim müdürlüğüne,
ilçe millî eğitim müdürlükleri ilçedeki okulların toplu sonuçlarını, il
millî eğitim müdürlüklerine, il millî eğitim müdürlükleri de ildeki okul
türlerine göre gelen sonuçları birleştirerek İlköğretim Genel Müdürlüğüne
gönderirler. Gelen formlar ilgili genel müdürlükçe değerlendirilir.
İlköğretimde Yöneltme(21)
Madde 136 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) İlköğretim kurumlarında yöneltme,
ilgili mevzuatına göre yürütülür.

DOKUZUNCU KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Sınıf Başkanı
Madde 137 ? Her sınıfın bir başkanı olması esastır. Sınıf başkanı, ders
yılı başında, sınıf öğretmeninin rehberliğinde öğrenciler arasından
seçimle belirlenir. Sınıf salt çoğunluğunun imzalı önerisi ile seçimler
aynı yöntemle yenilenebilir.
Öğrencilerin Nöbet Hizmetleri
Madde 138 ? Küçük yaşlardan itibaren görev ve sorumluluk duygularını
geliştirmek, okulun yönetim işlerinde görev almalarını sağlamak amacıyla
5, 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencileri, okul yerleşim alanı içinde nöbet
görevlerini yürütürler. Öğrencisi yeterli olmayan okullarda 4 üncü sınıf
öğrencilerine de nöbet görevi verilebilir.
Yatılı/pansiyonlu okullarda yemekhane ve yatakhane nöbeti tutulur. Nöbetle
ilgili görev ve sorumluluklar, okul yönetimince yazılı olarak belirlenir
ve nöbetçi öğrencilere duyurulur.
Nöbetçi öğrenciler yazılı ve uygulamalı sınavlara katılırlar.
Öğrenci Sağlığı ve Güvenliği
Madde 139 ? İlköğretim kurumlarında öğrenci sağlığı ve güvenlik
hizmetleri, aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) Öğrencilere okul ve çevresinde sağlıklı, güvenli bir eğitim-öğretim
ortamı sağlanması esastır.
b) Öğrencilerin sağlık muayeneleri ve gerekli aşıları, periyodik olarak
yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.
c) Gündüzlü ve sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin sağlık ocağı veya
sağlık eğitim merkezlerine sevkleri yapılır. Ekonomik durumu yetersiz
olanların ilâç giderlerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
tarafından karşılanması sağlanır.
d) Okulun temizlik ve düzeninin sağlanması, derslik, lâboratuvar, işlik,
yemekhane, yatakhane gibi yerlerde ısı, ışık ve havalandırmanın sağlık
şartlarına uygun olması, öğrencilerin kılık-kıyafetlerinin sağlıklı ve
düzenli olması için gerekli önlemler alınır.
e) Öğrencilerin sağlıklı beslenebilmeleri için kullanılacak sofra gereci,
masalar ve diğer araçlar sağlık koşullarına uygun olarak bulundurulur.
Mutfak veya yemek odası bulunmayan okullarda sınıflar, temizlik ve bakımı
yapılmak koşuluyla bu amaç için kullanılabilir.
f) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Okulda, ilk yardım dolabı ile ilk yardım
çantası ve bunlara ait araç ve malzeme bulundurulur.
Dolapta doktor reçetesi ile alınmayan ve doktor tavsiyesine göre
kullanılması gereken ilâçlar bulundurulamaz ve öğrencilere kullandırılmaz.
Nüfus Kayıtlarında Gerçek Yaşı Yazılmamış Öğrenciler
Madde 140 ? Nüfusa gerçek yaşlarından küçük veya büyük yazılmış olanların
yaşları; okul müdürlüğünce, çevrenin imkân ve şartlarına göre veli,
muhtar, müdür yardımcısı, öğretmen ile rehber öğretmenden oluşan bir
komisyon tarafından çocuklar görülerek belirlenir. Bu komisyonca yapılacak
belirleme işlemi, belirtilen kişilerin bulunmaması hâlinde, okul müdürü ve
komisyon üyelerinden herhangi birisiyle yapılır. Mümkün olduğu takdirde bu
konuda doktorun da görüşü alınır.
(Değişik ikinci fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Zorunlu öğrenim çağında olup da
okuma yazma bilmeyenler, yaşlarına bakılmaksızın birinci sınıfa
kaydedilir. Bu durumdaki öğrencilerin zorunlu öğrenim çağını doldurmaları
hâlinde bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.
Kılık-Kıyafet
Madde 141 ? Okullarda görevli yönetici, öğretmen, memur, sözleşmeli,
geçici ve diğer personel ile işçilerin giyiminde sadelik, temizlik ve
hizmete uygunluk esastır. Kılık- kıyafetlerde "Millî Eğitim Bakanlığı ile
Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullarda Görevlilerle, Öğrencilerin
Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" esaslarına uyulur.
Okul-Çevre İlişkileri
Madde 142 ? Okulun kültürel gelişim ve eğitim merkezi olduğu ilkesine
uyularak, yakın çevre ile ilişki kurulmasına ve velilerle sıkı bir iş
birliğinin sağlanmasına önem verilir.
Bunun için okul-aile birliği, (...)(7) okul gelişim yönetim ekibi kurulur
ve işlerliği sağlanır. Köylerdeki ilköğretim okullarında da bunlardan
olabilenleri kurulur.
Son fıkra yürürlükten kaldırıldı. ( 2.5.2006/26156 RG )
Yardımlar
Madde 143 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Okulun genel işleyişi,
eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili yardımlar, okul-aile
birliği ve köy muhtarlıkları gibi kuruluşlar yoluyla sağlanır ve gerekli
harcamalar yapılır. Bu kuruluşlar aracılığı ile toplanan yardımlar ve
yapılacak harcamalara ilişkin iş ve işlemler ilgili mevzuatına göre
yürütülür.
Binanın Kullanılması
Madde 144 ? Ana sınıfı, dershaneler, işlik, lâboratuvar, teknoloji
derslikleri, kütüphane, müze, mutfak ve yemek odası, salon, müdür odası,
müdür yardımcıları odası, öğretmenler odası, rehberlik servisi, memur ve
hizmetli odaları, koridor, depo, tuvalet, lâvabo gibi yerler imkânlar
ölçüsünde projesine uygun olarak kullanılır. Okulda binanın onaylı bir
yerleşim projesi bulundurulur. Yapılacak her türlü tadilat ve proje
değişikliği valilik onayına bağlanır.
(Değişik ikinci fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Okul binası; okul-aile birliği
etkinlikleri, halk eğitimi çalışmaları, sosyal etkinlikler kapsamındaki
öğrenci kulübü ve toplum hizmeti faaliyetleri dışında amaçlarına aykırı
olarak kullanılamaz. Aynı eğitim bölgesi içinde bulunan okullar, fizikî
kapasitesi yeterli olan okulların imkânlarından yararlanır. Fizikî
mekânları yeterli olan ve kaynaştırma eğitim-öğretim yapılan okullarda
kaynak odasına yer verilir.
Dershane Araçları
Madde 145 ? Dershanede öğrenci sayısına göre sıra ve masa bulundurulur.
Sıralar, öğrencilerin yaşları, fizikî gelişmeleri ve çalışma şekline göre
yerleştirilir.
Dershanelerde yazı tahtasının üst kısmına Atatürk'ün portresi, onun üstüne
ay yıldız sağa bakacak şekilde Türk Bayrağı, Atatürk'ün portresinin
duruşuna göre sağına İstiklâl Marşı, soluna Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
asılır. Öğretim yılı süresince öğrenci-öğretmen iş birliği ile
geliştirilen ve güncelleştirilen Atatürk Köşesi oluşturulur.
(Değişik üçüncü fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Sınıf seviyesine ve programa
uygun ders araçları bulundurulur.
(Değişik dördüncü fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Gerektikçe kullanılan araçlar,
çalışma sonucunda yerine kaldırılır. Millî bayramlar, belirli gün ve
haftalarda okullarda süsleme yapılır.
(Değişik beşinci fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Dersliklerde duyuru ve öğrenci
etkinlikleri panosu yer alır.
Son fıkra yürürlükten kaldırıldı. ( 2.5.2006/26156 RG )
Okul Kütüphanesi ve Sınıf Kitaplıkları
Madde 146 ? İlköğretim kurumlarının uygun bir yerinde, okul kütüphanesi ve
bütün sınıflarında sınıf kitaplığı kurulur. Kütüphane ve kitaplıklar,
yardım toplamaya yetkili kuruluşlardan ve kişisel bağışlar yoluyla
sağlanan kitaplarla zenginleştirilir. Okul kütüphanesi ve sınıf
kitaplıkları "Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği"nin hükümlerine göre
düzenlenir ve işletilir.
(Değişik ikinci fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Sınıf kitaplığındaki kitaplar
sınıf kitaplık defterine, ansiklopedi gibi eserler ise okulun (C) demirbaş
defterine kaydedilir.
Öğretmenin kişisel çabasıyla sağlanmış kitap ve araçlar sınıfın malı
sayılır. Öğretmenin okul veya sınıf değiştirmesi durumunda aynı sınıfta
bırakılır.
Bulundurulacak Kitaplar
Madde 147 ? İlköğretim kurumlarında, kurumun özelliğine göre
bulundurulması gerekli kitaplar ve eğitim araçları şunlardır:
a) Anayasa.
b) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) İlgili mevzuat.
c) İlköğretim okulu ders programları.
d) Okul öncesi eğitim programları.
e) Türkçe sözlük ve yazım kılavuzu.
f) Tarih ve coğrafya atlasları.
g) Tebliğler dergisi.
(Değişik ikinci fıkranın birinci cümle: 2.5.2006/26156 RG) İmkânlar
ölçüsünde bulundurulması gereken kitap, araç ve gereç:
a) Millî Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan ve eğitim öğretimle ilgili
meslekî yayımlar.
b) Eğitimle ilgili incelemeler ve araştırmalar, broşürler, haritalar ve
albümler.
c) Öğrencilerin seviyelerine uygun eserler.
d) Okulun tarihçesine ait kayıt ve kaynaklar.
e) Ünitelerle ilgili CD, disket ve kasetler.
f) Meslekî ve teknik eğitimle ilgili CD, disket ve kasetler.
Atatürk Köşesi
Madde 148 ? Atatürk köşesi, okul binasının girişinde, uygun bir yerde
temiz, düzenli, Atatürk'ün hayatını, inkılâplarını yansıtacak ve anlamlı
bir kompozisyon oluşturacak şekilde düzenlenir ve zamanla geliştirilir.
Koridorun Düzeni
Madde 149 ? Okul koridorlarında Atatürk'ün eğitim ve diğer konularla
ilgili düşüncelerini açıklayan söz, yazı ve resimlerle Talim ve Terbiye
Kurulunca önerilmiş Türk büyüklerine ait resimler ile Türk tarih ve
kültürüne ait levhalar ve haritalar, eğitici ve sanat değeri olan
resimler, saat ve takvim ile okul gazetesi bulundurulur.
Öğrencilerin; resim, şiir, kompozisyon gibi etkinlikleri ile tiyatro,
müzik, halk dansları, bayram törenleri ve kutlama günlerine ait çekilmiş
fotoğrafları okul koridorlarındaki panolarda uygun sürelerde sergilenir.
Ders Araçları Odası-Okul Müzesi
Madde 150 ? Öğretim programlarında belirtilen ders araç- gereci, imkân
bulunduğu takdirde ayrı bir odada düzenli bir şekilde bulundurulur ve
kullanılmaya hazır tutulur. Bir oda da okul müzesi olarak kullanılabilir.
Okul müzesi için ayrı bir oda bulunmayan okullarda, tarihî değerdeki
araçlar ve belgeler millî eğitim müzesine verilir. Ders araçları odası
veya okul kütüphanesi, okul müzesi olarak da kullanılabilir.
Mutfak ve Yemek Odası
Madde 151 ? Beslenme programının uygulanması ve öğle yemeklerini okulda
yemek zorunda kalan öğrenciler için, imkânlar ölçüsünde bir mutfak ve
yemek odası ayrılır.
İçme Suyu ve Deposu
Madde 152 ? Okullarda su tesisatının sağlam olmasına dikkat edilir. Su
depoları, periyodik olarak temizlenir ve klorlanır. Suyun kesilmesi
hâlinde veya su tesisatı bulunmayan okullarda temizlenmesi kolay, kapağı
sağlam musluklu kaplarda su bulundurulur.
Oyun Yeri
Madde 153 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Okulda, öğrencilerin gezip
oynamaları ve sportif faaliyetlerde bulunmaları için çevre imkânlarından
yararlanılarak; kum havuzu, voleybol, basketbol sahaları gibi yerler ile
asılma, tırmanma, denge, atlama gibi araçlar sağlanır. Bu araçların
düzenli olarak bakımı ve onarımı yapılır.
Uygulama Bahçesi
Madde 154 ? Bahçesi elverişli okullarda tarım çalışmaları ve denemeleri
yapılır. Süs bitkileri ve ağaçlar dikilir. Çim alanları düzenlenir. Köy
ilköğretim okullarının uygulama bahçelerinde uygun olan yerlere meyve
ağaçları dikilir. Arıcılık ve tavukçuluk yapılabilir.
Okul Lojmanları
Madde 155 ? Okul çalışanına, "Kamu Konutları Yönetmeliği"ne göre lojman
tahsis edilir ve kullandırılır.
Yatılı/Pansiyonlu Okullar
Madde 156 ? Yatılı/ pansiyonlu okullarda iş ve işlemler "Millî Eğitim
Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği"ne göre yürütülür.
İlköğretim Kurumlarının Denetimi
Madde 157 ? İlköğretim kurumlarının denetimi, "İlköğretim Müfettişleri
Başkanlıkları Yönetmeliği ve İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları
Rehberlik ve Teftiş Yönergesi" esaslarına göre yapılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 158 ? 7/8/1992 tarihli ve 21303 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile değişiklikleri
yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 ? ( Ek : 24.6.2005/25855 RG ) Birleştirilmiş sınıf
uygulamasına son verilinceye kadar, Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin
dördüncü fıkrası hükümleri birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan
ilköğretim okullarında uygulanmaz."(9)
Yürürlük
Madde 159 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 160? Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
NOT : Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek-1), (Ek-2), (Ek-11), (Ek-13),
ve (Ek-14) ekteki şekilde değiştirilmiş, (Ek-9/1) ile (Ek-9/2), (Ek-9)
olarak ekteki şekilde değiştirilmiş ve (Ek-6/3) eklenmiştir.
_______________________________________
(1) Bu bölüm başlığı "BEŞİNCİ BÖLÜM" iken, 21/10/2004 tarihli ve 25620
sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 15 inci maddesiyle metne
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) Yönetmeliğin 52 ve 58 inci maddeleri ile EK-2'de geçen "Okul
Değiştirme Belgesi" ibaresi, 21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmî
Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 14 inci maddesiyle metne işlendiği
şekilde değiştirilmiştir.
(3) Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yapılan değişiklik ve yürürlüklükten
kaldırma 1/9/2005 tarihinde, yürürlüğe girer. Söz konusu tarihe kadar
aşağıdaki dördüncü ve beşinci fıkralar yürürlüktedir.
İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve
yetenek isteyen beden eğitimi, müzik, resim-iş, din kültürü ve ahlak
bilgisi, yabancı dil, iş eğitimi ve bilgisayar dersleri, branş
öğretmenleri tarafından okutulabilir. Hangi derslerin branş
öğretmenlerince okutulacağı Bakanlıkça belirlenir.
Ancak yeterli sayıda branş öğretmeninin bulunmaması durumunda, beden
eğitimi, müzik, resim-iş, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, iş
eğitimi ve bilgisayar dersleri, bu alanlarla ilişkilendirilmiş ek branşı
olan sınıf veya branş öğretmenlerince okutulabilir.
(4) Bu fıkrada geçen "Okul Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği" ibaresi,
21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin
17 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(5) Bu ibare "ilçe öğrenci disiplin kurulu" iken, 21/10/2004 tarihli ve
25620 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 23 üncü maddesiyle
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(6) Bu maddede geçen "İç Hizmetler Şefi" ibaresi 21/10/2004 tarihli ve
25620 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 21 incincı maddesiyle
yürürlülükten kaldırılmıştır.
(7) Bu maddede geçen "okul koruma derneği " ibaresi 21/10/2004 tarihli ve
25620 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 26 ncı maddesiyle
yürürlülükten kaldırılmıştır.
(8) Bu maddede geçen "vakıflar" ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı
Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 26 ncı maddesiyle yürürlülükten
kaldırılmıştır.
(9) Yönetmeliğin 64 ncü maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik
ile Geçici 1 nci Madde 1/9/2005 tarihinde yürürlüğe girer.
(10)Bu bölüm başlığı "Eğitici Çalışmalar" iken, 2/5/2006 tarihli ve 26156
sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 13 üncü maddesiyle metne
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(11) Bu bölüm başlığı "Okul Değiştirme " iken, 2/5/2006 tarihli ve 26156
sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle metne
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(12) Bu bölüm başlığı "Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ile Pansiyonlu
İlköğretim Okuluna Öğrenci Kaydı" iken, 2/5/2006 tarihli ve 26156 sayılı
Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 11 inci u maddesiyle metne
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(13) Bu bölüm başlığı "Not Verme ve Değerlendirme" iken, 2/5/2006 tarihli
ve 26156 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 15 inci maddesiyle
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(14) Bu bölüm başlığı "Sınav Sayısı " iken, 2/5/2006 tarihli ve 26156
sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 17 inci maddesiyle metne
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(15)Bu bölüm başlığı "Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar" iken, 2/5/2006
tarihli ve 26156 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 18 inci
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(16)Bu bölüm başlığı "Sınavlara Katılmayanlar" iken, 2/5/2006 tarihli ve
26156 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 19 uncu maddesiyle
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(17)Bu bölüm başlığı "Sınav Sonuçlarının Duyurulması" iken, 2/5/2006
tarihli ve 26156 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 21 inci
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(18)Bu bölüm başlığı "Öğretmen Not Defteri " iken, 2/5/2006 tarihli ve
26156 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 22 inci maddesiyle
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(19)Bu bölüm başlığı "Davranışların Değerlendirilmesi" iken, 2/5/2006
tarihli ve 26156 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 23 üncü
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(20)Bu bölüm başlığı "Nakil Belgesi" iken, 2/5/2006 tarihli ve 26156
sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 30 ncu maddesiyle metne
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(21)Bu bölüm başlığı "Yöneltme Yönergesi Düzenlenmesi" iken, 2/5/2006
tarihli ve 26156 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 60 ıncı
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(18)Bu bölüm başlığı "Öğretmen Not Defteri " iken, 2/5/2006 tarihli ve
26156 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 22 inci maddesiyle
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir

Ek-1 ÖĞRENİM BELGESİ
Ek-2 NAKİL BELGESİ
Ek-3 İLGİLİ MAKAMA (ÖĞRENCİ BELGESİ)
Ek-4 DİPLOMA KAYIT ÖRNEĞİ
Ek-5 KAYITLARI YOK OLANLARA VERİLECEK BELGE
Ek-6-1 İLKÖĞRETİM KURUMLARI BİLGİ FORMU
Ek-6-2 ÖĞRETMEN DURUMU
Ek-6-3 ÖĞRENCİ KİŞİSEL VE SOSYAL BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU
Ek-7 ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ
Ek-8 ONUR BELGESİ
Ek-9 ÖĞRENCİ KİŞİSEL DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
Ek-10 ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME FORMU
Ek-11 ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME KURULU KARAR ÖRNEĞİ
Ek-12 İLÇE ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME KURULU KARAR ÖRNEĞİ
Ek-13 ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI BİLGİ TOPLAMA FORMU
Ek-14 İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA TUTULACAK DEFTER,ÇİZELGE VE DOSYALAR
Ekler

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
21:46 - Kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok21:41 - Tedbirlerine uymayan 23 kişiye 72 bin 450 TL ceza21:36 - Koronavirüs nedeniyle levrek, çupra, somon yok satıyor21:31 - Koronavirüse karşı 'jel kolonya'21:26 - Baraj suları çekildi, köy ortaya çıktı21:20 - Kendini böyle savundu: Dırdır nedeniyle çıktım müdürüm21:14 - Logitech web kamerası 99 TL yerine 79 TL. Üstelik aynı gün kargo21:07 - Survivor'dan elenen yarışmacılar Türkiye'ye dönemedi21:02 - İstanbul'da toplu ulaşımda yeni tedbirler alınıyor20:57 - Adalet Bakanı Gül'den 'Avukatlar Günü' mesajı
20:52 - İstanbul'da tedbirlerine uymayan 20 yaş altındakilere cezası20:47 - Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi20:41 - İstanbul Pandemi Kurulu toplantısı konferans yöntemiyle yapıldı20:36 - Muş'ta toplantı, basın açıklaması ve gösteriler yasaklandı20:30 - Erdoğan'dan Bahçeli ve Tuğrul Türkeş'e taziye telefonu20:24 - Sağlık Bakanlığı: 76 hastamız hayatını kaybetti20:17 - Kısıtlamalara rağmen 3 tır solunum cihazı Türkiye'ye ulaştı20:12 - Tarım Kredi sözleşmeli üretimde hedef büyüttü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam