1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği

20 Kasım 2006 22:45
Yazdır
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KURSLAR YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete : 22.7.2005/25883
Tebliğler Dergisi :

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, özel kurslarda eğitim-öğretimi, yönetimi,
öğrenci kayıt ve kabulü, öğretim programlarını, çalışma sürelerini,
başarının değerlendirilmesini ve işleyiş esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, özel kursların eğitim-öğretimi, yönetimi, öğrenci
kayıt ve kabulü, öğretim programlarını, çalışma sürelerini, başarının
değerlendirilmesini kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 22 nci maddesine ve
8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 27 nci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen:
Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
Millî eğitim müdürlüğü: Özel kurumun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim
müdürlüğünü,
Kurs: 625 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan kursları,
Kurum: Özel kursu,
Kurucu: Kurumun sahibini,
Kurucu temsilcisi: Tüzel kişiliği haiz kurucular tarafından
görevlendirilen ve Bakanlığa karşı kurucuyu temsil eden kişiyi,
Genel müdür: Aynı kişi veya kuruluşa ait birden fazla özel öğretim
kurumunun genel müdürünü,
Müdür: Özel kursun müdürünü,
Uzman öğretici: Alanında yüksek öğrenim görmüş öğreticileri,
Usta öğretici: En az orta öğretim mezunu ve alanında öğrenim gördüğünü
belgelendirenler veya alanında sertifika sahibi olan öğreticileri,
Kursiyer: Kuruma kayıt olan kursiyerleri,
Program: Kurumların bünyesinde açılan ve değişik ders veya meslek
konularını kapsayan Bakanlıkça onaylı; adı, düzeyi ve süresi belirtilmiş
olan öğretim programlarını,
Grup: Yaş, eğitim veya bilgi düzeyine göre oluşturulan sınıfı,
Program süresi: Öğretim programında belirtilen süreyi,
Haftalık ders çizelgesi: Gruplara göre, derslerin yapılacağı gün ve
saatleri gösteren çizelgeyi,
Dönem: Öğretim programında belirtilen toplam öğretim süresini,
Dönem planı: Bir dönemde konuların haftalara dağılımını gösteren çizelgeyi

ifade eder.
Kursun amacı
Madde 5- Kursun amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel
ilkelerine uygun olarak kişilerin; sosyal, kültürel ve meslekî alanlarda
bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek veya isteklerine göre
serbest zamanlarını değerlendirmektir.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurum Personeli Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Kursta görevlendirilecek personel
Madde 6- Kursta;
a)Müdür,
b)Müdür yardımcısı,
c)Öğretmen,
d)Uzman öğretici ve/veya usta öğretici,
e)Aynı kurucuya ait birden fazla özel öğretim kurumu bulunması durumunda,
istenirse genel müdür ve genel müdür yardımcısı,
f)Diğer personel
görevlendirilir.
Görevlendirme
Madde 7- Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen görevlerde çalışacak
personele 625 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ve 23/6/1985 tarihli ve 18790
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel
Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre; yönetici,
öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personele çalışma izni
verilir.
Çalışma izni verilen personelin, 625 sayılı Kanun ile Millî Eğitim
Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen nitelik
ve koşulları taşıması gerekir.
Görevlendirilecek öğretmenlerin; dersine gireceği öğrencinin düzeyine
göre, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının, Millî Eğitim Bakanlığına
Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas
Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık
Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslara göre gerekli nitelik ve
koşulları taşımaları gerekir.
Bakanlıkça çalışma izni verilen yöneticilerle valilikçe çalışma izni
verilen; öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler dışındaki diğer
personelde;
a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)En az ilköğretim okulu mezunu (4306 sayılı Kanunun uygulamasından önce
mezun olanların ilkokul mezunu) olmak,
c)Kamu haklarından yoksun olmamak,
d)Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek beden ve ruhsal hastalığı
bulunmadığına ilişkin sağlık raporu almak
koşullar aranır.
Kurucu veya kurucu temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 8- Kurucu veya kurucu temsilcisi, kursun bilimsel ve çağdaş bir
eğitim ortamında yapılmasını sağlar. Bu nedenle kurucu veya kurucu
temsilcisi, gerekli maddî olanakların hazırlanması, yeterli personelin
istihdamı, araç-gerecin temini ve binanın yeterli duruma getirilmesi gibi
konularda birinci derecede sorumludur. Kurucu veya kurucu temsilcisi, bu
sorumluluğunu yerine getirmek için aşağıda belirtilen görevleri yapar:
a)Her yıl kursun malî bütçesini düzenler.
b)Kursun malî konulardaki işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
c)Eğitim-öğretimin aksatılmadan yürütülebilmesi için araç-gereci sağlar ve
gerekli önlemleri alır.
d)İşlerin gerektiği gibi yürütülebilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine
göre personel bulundurur.
e)Zaman zaman öğretmenler kurulu toplantısına katılır, öğretmenlerin
sorunlarını ve isteklerini tespit ederek gereğini yapar.
f) Kursta görevlendirilecek; yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta
öğreticiler ile diğer personelin çalışma izin onayları ve toplu onayları
için gerekli çalışmaları yapar.
g) İzin kullanacak; yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve
diğer personele, izine ayrılabilmeleri için genel müdür veya müdürle
birlikte muvafakat verir.
h) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin
ilgili maddesi hükmüne göre genel müdür ve müdürle birlikte yılda bir defa
malî rapor hazırlar.
ı) 625 sayılı Kanunda ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer mevzuatla
verilen görevleri yapar.
Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya kurucu temsilcisi, kursun
eğitim-öğretim işlerine karışamaz.
Genel müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 9- Genel müdür, toplam kalite yönetimi anlayışı ve ilkeleri
doğrultusunda, kurstaki eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi,
kursiyerlerin programda belirlenen amaca uygun şekilde eğitilmesi,
yetiştirilmesi, başarının artırılması yönünde gerekli önlemleri almak ve
uygulatmakla görevlidir. Genel müdür, göreviyle ilgili hizmetlerde resmî
makamlara ve Bakanlığa karşı sorumludur.
Genel müdür, aşağıdaki görevleri yapar:
a)Kendisine bağlı bulunan bütün kurumları ilgilendiren konularda yapılacak
toplantılara başkanlık eder.
b)Öğretmenlik nitelik ve koşullarını taşıması ve kursta branşında ders
bulunması hâlinde 6 saatten fazla olmamak kaydıyla ders okutabilir.
c)Kursta görevli; yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelin eğitim,
bilim ve teknik alanlarındaki gelişmeleri izleyebilmeleri için gerekli
önlemleri alır.
d)Kursun eğitim-öğretim ve yönetim işlerinin yeni tekniklere uygun olarak
yapılmasını sağlar.
e)Personelin, kurum müdürünce verilecek izin belgesini onaylar.
f)Yönetim ve eğitim-öğretim kadroları arasındaki koordineyi sağlar.
g)Kursta görevli yönetici, öğretmen ve diğer personelin sicil ve disiplin
işleriyle ilgili iş ve işlemleri yapar, sicil amiri olarak sicil
raporlarını doldurur.
h)Öğretmen ve yöneticilerin görevlerini gerektiği gibi yapmaları için
önlem alır, yapılan ders dışı etkinlikleri denetler.
ı)Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin
ilgili maddesine göre kurucu ve müdürle birlikte yılda bir defa malî
raporun hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.
i)Kursta görevlendirilecek yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta
öğreticiler ile diğer personelin çalışma izin onayları ve toplu
onaylarının zamanında alınması için gerekli önlemleri alır.
Ayrıca; 625 sayılı Kanunda ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer
mevzuatla verilen görevleri yapar.
Üzerinde kurucu veya kurucu temsilciliği görevi olmayan genel müdür,
kursun malî işlerine karışmaz.
Genel müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 10- Genel müdür yardımcısı, genel müdürün verdiği görevleri yapar.
Genel müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde genel müdürün
görevlerini yürütür ve yetkilerini kullanır.
Müdür ve müdür yardımcısı görevlendirilmesi
Madde 11- Kurslarda; aşağıda belirtilen özelliklerden en az birini
taşıyanlar, müdür veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir:
a) Alanında öğretmen olmak.
b)Alanında yüksek öğretim kurumu mezunu olmak.
c)Yüksek okul mezunu olup ilgili alanda belgesi olmak.
Ancak, bu özelliklerde yönetici adayı bulunamaması durumunda, yüksek
öğretim kurumu mezunları, ders okutmamak koşuluyla görevlendirilebilir.
Bakanlıkça verilen kurum kontenjanı 150 kursiyere kadar olan kurslarda,
bir müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Kontenjanı 150 kursiyerden fazla
olan kurslarda ise bir müdür yardımcısının görevlendirilmesi zorunludur.
150'den sonraki her 500 kursiyer için ayrıca bir müdür yardımcısı daha
görevlendirilir.
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 12- Kurs müdürü, toplam kalite yönetimi anlayışı ve ilkeleri
doğrultusunda kursun yönetiminden, eğitim-öğretim etkinliklerinin
planlanmasından ve yürütülmesinden; kurucu veya temsilcisine, genel
müdüre, Bakanlığa ve diğer resmî makamlara karşı sorumludur.
Müdür, bu sorumluluğunu yerine getirmek için, aşağıda belirtilen görevleri
yapar:
a)Kursiyerlerin programda belirlenen amaca uygun şekilde eğitilmesi,
başarının artırılması, eğitim niteliğinin yükseltilmesi yönünde önlem alır
ve uygular.
b)Kursta görevli personelin sicil dosyalarını tutar, Özel Öğretim
Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve
Disiplin Amirleri Hakkında Yönergeye göre sicil raporlarını doldurur ve
valiliğe gönderir.
c)Yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğretici ile diğer personelin
görevlendirilmesiyle ilgili işleri yürütür.
d)Kursta görevli aday öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin
adaylıklarının kaldırılmasıyla ilgili işleri yürütür.
e)Kursta görevlendirilecek; yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta
öğreticilerle diğer personelin toplu onaylarıyla çalışma izni onaylarını
zamanında alır.
f)Kursta çeşitli amaçlarla yapılacak toplantılara katılır, başkanlık eder.

g)Resmî makamlara karşı kursu temsil eder.
h) Kurs bünyesindeki diğer yönetim kadrolarından veya personelden gelen
raporları inceler, gereğini yapar.
ı)Öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapar, eğitim-öğretim
etkinliklerini planlar ve görev bölümü yapar. İzin alınarak
gerçekleştirilecek ders dışı etkinlikler için gerekli izinleri alır.
Personelin iş bölümünü yapar ve kendilerine yazılı olarak bildirir.
i)Eğitim-öğretim ve yönetim için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların
tutulmasını, yazışmaların zamanında usulüne göre yapılmasını sağlar.
j)Kursta görevli; yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici,
memur, hizmetli ve diğer personelin yetişmelerini sağlar. Yönetici,
öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin; bilim, teknik ve eğitim
alanındaki gelişmeleri izleyebilmeleri için önlem alır.
k)Bakanlıkça düzenlenen ve çağrısı yapılan hizmet içi eğitim
etkinliklerine katılır, kurs bünyesinde görev yapan diğer personelden
hizmet içi eğitim etkinliklerine çağrılanların katılmalarını sağlar.
l)Kursta görev yapan öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin
çalışmalarını planlı olarak yapmalarını sağlar, dönem planını, uygulama
dersi varsa buna ilişkin planlarını, haftalık ders dağıtım çizelgelerini
onaylar.
m)Kütüphane, kitaplık ve diğer bölümlere ait gerekli araç-gereçleri
kontrol eder, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerle öğrencilerin
yararlanabilmeleri için gerekli önlemleri alır.
n)Öğretmenlik yapma koşullarını taşıyan müdür, yönetim görevini aksatmamak
koşuluyla haftada en çok aylık karşılığı 6 saat ve ders saati ücreti
karşılığı 6 saat olmak üzere en fazla 12 saat ders okutabilir.
o)Öğretim yılı başlamadan önce yıllık çalışma takvimini hazırlar, kurumun
doğrudan bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatır.
ö)Her öğretim yılı için disiplin kurulunu oluşturur.
p)Kursta müdür yardımcısı bulunması durumunda; müdür, yönetim veya
eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili görevlerden birini veya
birkaçını müdür yardımcılarına devredebilir. Ancak, bu durumda görevin
yapılmasıyla ilgili müdürün sorumluluğu ortadan kalkmaz.
r)Öğretmenlerin nöbet çizelgesini hazırlar.
s)Tebliğler Dergisinin yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta
öğreticilerce okunup ilgili bölümün imzalanmasını sağlar.
ş)Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
hükümlerine göre kurucu ve genel müdürle birlikte yılda bir defa malî
raporun hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.
t)Müdür; müdür yardımcısı, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ile
diğer personelin sicil ve disiplin amiridir.
u)Kurucuyla birlikte yangın, doğal afet, özel güvenlik, ilk yardım ve
kazalara karşı gerekli önlemleri alır.
ü)Kuruma genel müdür atanmadığı takdirde bu Yönetmelikte, genel müdüre
verilen yetki ve görevleri de kullanır.
v)İzin kullanacak personele, kurucu ve genel müdürün bilgisi dâhilinde
izin belgesi düzenler.
y)625 sayılı Kanunda ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili mevzuatla verilen
diğer görevleri yapar.
Üzerinde kurucu veya kurucu temsilciliği bulunmayan kurs müdürü, kurumun
malî işlerine karışmaz .
Müdür yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 13- Müdür yardımcıları, müdürün vereceği görevleri yapar. Kurs
müdürünün izinli bulunduğu sürelerde ilgili resmî makamlardan gerekli
"Olur" alınmak koşuluyla en kıdemli müdür yardımcısı müdürün yetki ve
sorumluluklarını kullanır.
Öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin görev, yetki ve
sorumlulukları
Madde 14- Öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler, okutacakları
dersin öğretiminden sorumlu olup bu sorumluluklarını yerine getirmek için,
aşağıda belirtilen görevleri yaparlar:
a)Kursiyerlerin programda belirlenen amaca uygun şekilde eğitilmesi,
eğitimin niteliğini yükseltmesi ve başarının artırılması için gerekli
önlemleri almak ve uygulamak.
b)Ders planlarında; uygulama, yazılı ve test sınavlarını da belirterek,
iki nüsha olarak hazırlayıp kurs müdürünün onayına sunmak, onaylanan ders
planlarının birer suretini dosyalayıp saklamak.
c)Derste işlenen konuları açık bir ifade ile ders defterine yazıp
imzalayarak öğrencilerin yoklamalarını yapmak.
d)Öğretmenler kurulu toplantılarına katılmak, toplantı gündemiyle ilgili
görüş ve düşüncelerini bildirmek ve oyunu kullanmak.
e)Ders planına göre derse hazırlıklı girmek.
f)Ders dışı zamanlarda kursun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine katılmak,
kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatla belirlenen ödevleri yapmak.
g)Eğitim-öğretimde, kursiyerlere kılavuzluk etmek, tutum ve
davranışlarıyla onlara örnek olmak.
h)Kurs müdürünce planlandığı şekilde nöbet tutmak ve nöbet sonunda
görüşlerini nöbet defterine yazmak.
ı)Eğitim-öğretim ve yönetim işlerinde yönetime yardımcı olmak.
i)Tebliğler Dergisini okumak, eğitimdeki gelişmeleri izlemek ve ilgili
bölümü imzalamak.
j)Yıl sonunda okuttuğu dersle ilgili işlediği konular, yaptığı
etkinlikler, öğretimde karşılaştığı güçlükler ve bu güçlüklerin çözümüyle
ilgili bir rapor hazırlamak ve müdüre vermek.
k)Eğitim-öğretim bakımından müdüre karşı sorumluluğunu yerine getirmek.
Diğer personel
Madde 15- Kurslarda gerekli görüldüğünde, yeterli sayıda memur, hizmetli,
bekçi ve benzeri personel, görevlendirilir. Bu personel, yönetimin
vereceği görevleri yapar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kursiyer Kaydı, Eğitim-Öğretim
Kayıt-kabul esasları
Madde 16- Kurslara; en az ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında okuyan,
mezun olan veya orta öğretim kurumlarından ayrılan öğrencilerle
yetişkinler alınır. İlköğretim çağında olduğu hâlde okula devam
etmeyenler, kursa alınmaz.
Okul öncesi veya ilköğretim çağındaki engelli çocukların, yaş ve öğrenim
durumlarına bakılmaz.
Kurslar arasında kursiyer nakli yapılamaz.
Kayıt-kabulde istenecek belgeler
Madde 17- Kursa kaydı yapılacak kursiyerlerden istenen belgeler:
a)Nüfus cüzdanı örneği.
b)Öğrenim belgesi veya örneği.
c)Kurs öğretim programının özelliklerine göre istenecek diğer belgeler.
d)Dört adet vesikalık fotoğraf.
(a), (b) ve (c) bentlerindeki belgelerin aslı görülerek kurs müdürlüğünce
onaylanır.
Yabancı uyruklu öğrenciler için; 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı
Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun ve
15/4/1985 tarihli v e 85/9380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
giren Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin
Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Öğretim programı
Madde 18- Kurslarda; kurs yönetimince ilgili mevzuata göre hazırlanan ve
Bakanlıkça kabul edilerek Tebliğler Dergisinde yayımlanan öğretim
programları veya Bakanlıkça daha önce kabul edilmiş ve Tebliğler
Dergisinde yayımlanmış öğretim programları uygulanır.
Kurslarda, Bakanlıkça kabul edilmiş ders kitapları ile eğitim araçları
veya öğretmenlerce seçilen diğer eğitim araçlarından yararlanılabilir.
Ayrıca, kurslarda uluslar arası anlaşmalarla kabul edilen ve taraf
ülkelerce kullanılması zorunlu olan öğretim programları ile ders kitabı ve
eğitim araçları kullanılır.
Dönem
Madde 19- Süresi iki ay ve daha az olan programlar için dönemin başladığı
tarihten itibaren başlangıcından sonraki 7 gün, süresi iki aydan çok olan
programlarda ise 15 gün içinde, bir dönemde eğitime alınacak olan kursiyer
listeleri kurumun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne
verilir.
Yabancı dil ve bilgisayar programı uygulayan kurslarda, kurum müdürlüğünce
yapılan düzey belirleme sınavı sonucu kaydedilen kursiyerlere ait listeler
de kursiyerin eğitime başlama tarihinden sonra 7 gün içinde kurumun
doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne verilir.
Kursiyer kayıtları, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre yapılır.
Grup
Madde 20- Her dönemde eğitime başlayan kursiyerler; kursun özelliği, yaş,
öğrenim düzeyi, bilgi veya gereksinimlerine göre gruplandırılır. Kurslarda
her dönemde birden fazla grup açılabilir. Grupların öğrenim süresi,
öğretim programında tespit edilen süreden az olamaz.
Öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ders planlarını, her dönemin
başında, kurum müdürüne onaylatırlar.
Yönlendirme
Madde 21- Kursta, kursiyerlerin almış oldukları kurs bitirme belgesi,
hangi alanlarda çalışabileceklerinin belirtildiği ?Yönlendirme Servisi?
kurulabilir.
Kurullar
Madde 22- Kurslarda, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin
katıldığı öğretmenler kurulu ile disiplin kurulu oluşturulur.
Günlük çalışma saatleri
Madde 23- Kursların günlük çalışma süresi 07.00 ile 24.00 saatleri
arasında yapılır. Bir ders saati süresi 45 dakikadır. Uygulamalı dersler
blok halinde 90 dakika olarak yapılabilir.
Kurslarda resmî bayram günlerinde öğretim yapılmaz.
Sınavlar ve değerlendirme
Madde 24- Kurs programı sonunda, kursiyerlerin başarısını saptamak
amacıyla kurumun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce kurs
bitirme sınavı yapılır.
Kurs bitirme sınavlarıyla ilgili esaslar; Bakanlıkça, kursun özelliğine
göre belirlenir.
Sınava gireceklerin listesi, sınavdan 10 gün önce kursun doğrudan bağlı
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne verilir. Kurs bitirme sınavında
başarı gösterenlere "Kurs Bitirme Belgesi" verilir. (EK-1)
Kurs bitirme belgesi, kurs müdürü ile millî eğitim müdürü tarafından
imzalanır.
Kurs bitirme sınavına girmeyen, eğitimi tamamlamayan veya devamsızlık
nedeniyle kurstan ayrılanlara, kurs müdürlüğünce (EK-2)'ye uygun ?Kursa
Katılım Belgesi? verilir.
Değerlendirme, 100 puan üzerinden, aşağıdaki ölçütlere göre yapılır.
Buna göre;
85 - 100 puan alanlar, Pekiyi
70 - 84 puan alanlar, İyi,
45 - 69 puan alanlar, Orta,
0 - 44 puan alanlar, Başarısız,
olarak değerlendirilir.
Devam-devamsızlık
Madde 25- Kursa devam edilmesi esastır. Programda belirtilen kurs
süresinin 1/5 ' inden fazla devam etmeyen kursiyerler sınava alınmazlar.
Özürlerinden dolayı devam süresini tamamlamayan ve özrünü kurum
müdürlüğüne süresi içinde belgelendiren kursiyerler, devam edemedikleri
konular için izleyen dönemde, müdürlükçe yapılan planlamaya göre
eğitimlerini tamamlarlar ve yapılan ilk sınava alınırlar.
Eğitim, kültür ve sosyal etkinlikler
Madde 26- Kurslarda öğretim dönemi içinde veya sonunda, il/ilçe millî
eğitim müdürlüğünden izin alınarak kursiyerlerin çalışmalarını
değerlendirmek üzere programlara ilişkin seminer, konferans, panel, sergi,
defile, gezi ve benzeri etkinlikler düzenlenebilir.
Kurs etkinliklerinin yanı sıra kurumlardaki eğitim-öğretimi aksatmamak
koşuluyla programları valilikçe onaylanmış ve 20 saati geçmeyen seminerler
de düzenlenebilir.
Haftalık çalışma saatleri
Madde 27- Kurs müdürlüğünce, her öğretim yılı için hazırlanan dönem
planları ve haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelge, kurumun doğrudan
bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylandıktan sonra
uygulanır.
Aynı öğretim yılı içinde, dönem planlarında ve haftalık çalışma
çizelgesinde değişiklik yapılması durumunda, onay yenilenir.
Reklâm ve ilân
Madde 28- Kurslarda ilân ve reklâmlar, 625 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi
hükümlerine göre yapılır.
Şubesi bulunan kurslar tarafından alınan reklâm izinleri, kursun aynı
ildeki diğer şubeleri için de kullanılabilir.
Tutulacak defter ve dosyalar
Madde 29- Kurs müdürlüklerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır.
a) Defterler:
1)Kursiyer künye (kütük) defteri.
2)Gelen ve giden evrak kayıt defteri.
3)Evrak zimmet defteri.
4)Ders ve kursiyer yoklama defteri.
5)Kurs bitirme belgesi defteri .
6)Teftiş defteri.
7)Demirbaş eşya defteri.
8)Öğretmenler kurulu karar defteri.
9)Disiplin kurulu karar defteri.
b) Dosyalar:
1)Dönem planları dosyası.
2)Gelen ve giden yazılar dosyası.
3)Personel sicil dosyası.
4)Personel özlük dosyası (atama, izin, rapor ve benzeri).
5)Aday öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerle ilgili dosya.
6)Ücretsiz kursiyerlerle ilgili dosya.
7)Sınav ve kurs bitirme belgesi işlemleriyle ilgili dosya.
8)Gizli yazılar dosyası.
9)Reklâm ve ilânlar dosyası.
10)Mevzuat dosyası.
11)Tebliğler Dergisi dosyası.
12)Kursiyer kayıt kabul dosyası.
13)İstatistik dosyası.
14)Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki kurum ve kuruluşlarla yapılan
yazışmalar dosyası.
15)Kursiyere kesilen fatura veya para makbuzlarına ilişkin belgeler
dosyası.
16)Sivil Savunma dosyası.
Kayıtlardaki bütün bilgileri kapsaması koşuluyla, yukarıdaki belge ve
dosyaların ayrıca bilgisayarla da tutulması mümkündür.
Belgelerin saklanması
Madde 30- Kurs müdürlüğünce;
a)Dönem planları, ders defterleri ve kursiyer yoklama defterleri,
b)Sınavlarla ilgili yazışmalar (sınav sonuçları hariç),
c)İlânlarla ilgili yazışmalar,
d)Ücretsiz kursiyerlerle ilgili dosyalar (millî eğitim müdürlüğüne
gönderilen listeler hariç),
e)Kursiyer kayıt kabul dosyaları
kursiyerlerin kurumla ilişiğinin kesilmesinden sonra iki takvim yılı
saklanır.
Diğer belgeler hakkında Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönergesi
hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kimlik kartları
Madde 31- Öğretmen, yönetici ve diğer görevliler kurstaki görevleri
sırasında, örneğine uygun ve kurs müdürlüğünce onaylı kimlik kartını
takmak zorundadırlar. (EK-3)
Kursiyerlere, örneğine uygun kimlik kartı verilir. (EK-4)
Kılık-kıyafet
Madde 32- Kurslarda; kurucu, kurucu temsilcisi, yönetici, öğretmen ve
diğer personel hakkında; 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer
Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık
Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri, kurslarda öğrenim gören
kursiyerler hakkında ise dengi yaygın eğitim kurumlarında uygulanan
hükümleri uygulanır.
Karma eğitim
Madde 33- Kurslarda, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 15 inci
maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları
Yönetmeliğinin 5 inci maddesine uygun olarak karma eğitim yapılır. Ancak,
öğretim programında zorunluluk bulunması durumunda, yalnızca kız veya
erkek öğrenciler için kurs açılabilir.
Yıl sonu raporu
Madde 34- Kurs müdürü, yapılan çalışmalara ilişkin yıl sonu raporunu, her
yıl ağustos ayı içinde (EK-5) kurumun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim
müdürlüğüne gönderir.
Aday öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler
Madde 35- Aday öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin
görevlendirilmeleri ve adaylıklarının kaldırılmasıyla ilgili esas ve
usuller, Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık
İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge esaslarına göre
yürütülür.
Hizmet içi eğitim
Madde 36- Kursta görevli personel için; kurs müdürlüğü, valilik veya
Bakanlıkça "Hizmet İçi Eğitim" kursları düzenlenir.
Toplu onay
Madde 37- Çalışma izin onayının geçerlik süresi sona eren yönetici,
öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerden görevlerine devam
edecekler için, en geç 15 gün içinde uzatma onayı alınması gereklidir. Bu
onay, çalışma izni bitiş tarihinin iki ay öncesinden de alınabilir.
Kurs müdürü, uzatma onaylarının zamanında ve toplu olarak alınması için
gerekli önlemleri alır.
Kursiyer ücretleri
Madde 38- Kursiyer ücretlerinin tespit ve tahsili 4/6/1988 tarihli ve
19832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Öğrenci
Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılır.
Ücretsiz okutulacak kursiyerler
Madde 39- Kursta ücretsiz okutulacak kursiyerler, 3/4/1991 tarihli ve
20834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz
Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik esaslarına göre tespit edilir.
Çıraklık eğitimi kapsamındaki kurslar
Madde 40- Çıraklık eğitimi kapsamındaki mesleklerle ilgili kursları
başarıyla tamamlayanlar, ilgili meslek dalında çıraklık eğitimi
mevzuatında belirtilen iş yeri pratik çalışma süresini de tamamlayıp en
yakın çıraklık eğitim merkezine başvuruda bulunduklarında kalfalık
sınavına katılabilirler. Bu haktan yararlanmak için uygulanacak programın
süresi de çıraklık eğitimi mevzuatında belirtilen süreden az olamaz.
Diğer hususlar
Madde 41- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 625 sayılı Kanun ve
diğer özel öğretim kurumlarına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 42- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 43- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

EK 1-FORM
EK 2-FORM

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 4,771 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam