Kamu kreş ücretleri artacak

Kamu Hastaneleri Kurumu, 81 Kamu Hastane Birliği genel Sekreterliğine yazı gönderdi. Çocuk kreşlerine sosyal tesislerden gelen paranın masraflar için aktarılmayacağı belirtildi. Bu durumda kreş ücretleri de artacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2017 14:03, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Kamu kreş ücretleri artacak

İŞTE BAKANLIĞIN 81 İLE GÖNDERDİĞİ YAZI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı : 78004154-813.01.03

Konu : Sosyal Tesisler Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan Kamu Hastaneleri Kurumu 2015 Yılı Sayıştay Denetim Raporu "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bünyesindeki Sosyal Tesislerin Mali İşlemlerinin 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Uygun Biçimde Yürütülmemesi ve Raporlanmaması" konulu bulguda;
"Kamu idaresi bünyesinde farklı adlar altında faaliyet göstermekte olan sosyal tesislerin mali işlemlerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun biçimde yürütülmesi ve raporlanması gerekir.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bünyesinde 42 adet kreş ve 1 adet yemekhane olmak üzere toplamda 43 adet sosyal tesis faaliyet göstermektedir. Bahse konu sosyal tesisler genel olarak faaliyetleri ile muhasebe iş ve işlemlerini 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'nın 10'uncu ve 11'inci maddelerinin "o" bentleri hükümlerine dayanılarak çıkarılan ve 30.12.2005 tarih ve 26039 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller" ile Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğler çerçevesinde yürütmektedirler.

Ancak, mevcut durumda sosyal tesislerin faaliyetlerinin 5018 sayılı Kanun'da belirtilen temel çerçeve ile uyumsuz olduğu anlaşılmaktadır. Bu tesislerin işletme giderleri için bağlı oldukları kurum ve kuruluşların bütçelerinden herhangi bir katkıda bulunulmaması esastır. Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği'ne göre ise, sosyal tesisler adına kamu idaresi hesaplarından ayrı olarak kamu ve özel bankalarda hesap açtırılabilmektedir. Bu düzenlemelere göre söz konusu tesisler kamu idaresi bünyesinde olup hesap bakımından ayrı tutulduğundan yılsonunda karlarının ne yapılacağı veya kamu idaresince de karşılanamayan zararlarının ne şekilde finanse edileceği belirsizdir. Sosyal tesisler adına açılan banka hesapları muhasebe birimlerinden ayrı tutulmakta ve yılsonu bakiyeleri kamu idaresi hesaplarına aktarılmamakta, bu hesaplar içerisinde görünmemektedir.Sosyal tesislerin gelirini oluşturan tarifeler belirtilen tebliğler çerçevesinde belirlenmekte, gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin belgeleri kamu idaresi muhasebe belgeleri ve bütçelerinden ayrı tutulmaktadır.

Ayrıca; çocuk başına alınan bakım ücretlerinin 206-3 sayılı " Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ" de belirtilen asgari bakım ücreti olan 150,00 TL'nin üzerinde belirlenmesine rağmen, bu ücretin piyasa şartlarında oluşan özel sektör ücretlerinin oldukça altında olduğu, belirlenen ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı, bu nedenle de bağlı olunan sağlık tesislerinden kaynak aktarımına muhtaç kalındığı tespit edilmiştir

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na bağlı sağlık tesislerinden bünyesinde kreş ve çocuk bakımevleri bulunanların bazılarında 2016-03 sayılı "Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ" de belirtilen hükümlere aykırı olarak kreş ve çocuk bakımevlerinin elektrik, su, doğalgaz, temizlik hizmeti ve benzeri işletme giderlerinin bağlı bulunulan sağlık tesislerinin bütçesinden karşılandığı görülmüştür" denilmektedir.

Bu sebeplerle;

1. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na bağlı sağlık tesislerinden bünyesinde kreş ve çocuk bakımevleri bulunanların bazılarında 2016-03 sayılı "Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ" de belirtilen hükümlere aykırı olarak kreş ve çocuk bakımevlerinin elektrik, su, doğalgaz, temizlik hizmeti ve benzeri işletme giderlerinin bağlı bulunulan sağlık tesislerinin bütçesinden karşılanmaması ile elektrik, su ve doğalgaz, sayaçların ayrılması,

2. Söz konusu sosyal tesislere; 2017-03 sayılı "Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ" ine istinaden idare bütçesinden katkı yapılmaması hususunda ve bununla birlikte; çocuk başına alınan bakım ücretlerinin güncel tebliğde belirtilen asgari bakım ücretlerini; kreşlerin idare bütçelerinden en ufak maddi katkıda bulunulmayacak ve zarar etmeyecek şekilde bir miktar belirlenmesi ile belirlenen miktar ve yararlanma bedellerinin güncel olarak kendi internet sitelerinde yayınlanması,

3. 2017-03 sayılı "Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ" in 7. Maddesinin (26-c ) bendinde sosyal tesis paraları sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bankalarda muhafaza edileceği belirtildiğinden; sosyal tesis paralarının kamuya ait banka hesabında muhafaza edilmesi ve "Kamu Haznedarlığı Tebliği" nce ilgili mevduatların bu hesaplarda değerlendirilmesinin sağlanması,

4. Sosyal tesislerden vergi numarası olmayan ve hizmet alım kapsamında taşeron işçi çalıştıran sosyal tesislere vergi numarası ile işyeri SGK sicil numarası alınmasının sağlanması,

5. 4734 sayılı Kanuna göre sosyal tesisler ile ilgili yapılacak olan satın alma işlemleri; bütçesi sosyal tesisten karşılanmak üzere, bağlı bulunulan sağlık tesisleri tarafından organize edilip gerçekleştirilmelidir.

Bu nedenle; sosyal tesislerin Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi olarak bağlı bulundukları sağlık tesislerinin Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi olmalıdır. Bu kapsamda; Birliğiniz ve bağlı sağlık tesislerine bağlı sosyal tesislerin yukarıda yapılan açıklamalar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli düzenlemelerinin yapılması ile yapılan düzenlemelerin ve Harcama Yetkilileri ile Gerçekleştirme Görevlisine ait bilgilerin ekte yer alan form doğrultusunda doldurularak, tarafımıza en geç 16 Haziran 2017 tarihi mesai bitimine kadar [email protected]. adresine e-posta ve resmi yazı ile bildirilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

Dr. Beytullah ŞAHİN

Kurum Başkanı a.

Kurum Başkan Yardımcısı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber