1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş.'nin görevde yükselme yönetmeliği yayımlandı

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
23 Ocak 2019 04:40
+Aa- Yazdır
Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş.'nin görevde yükselme yönetmeliği yayımlandı

23 Ocak 2019 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 30664

YÖNETMELİK

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelden, 5 inci maddede belirtilen görevlere yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Birim: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari bölümleri,

ç) Genel Müdürlük: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

d) Genel Müdür: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlere atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

g) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

h) İşgünü: Ulusal bayram, genel tatil ve hafta sonu tatili günleri hariç diğer günleri,

ı) Sınav kurulu: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

i) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

k) Üst görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları

MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan görev grupları aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Şube müdürü.

2) Müdür yardımcısı.

3) Şef (idari), itfaiye şefi.

b) Hukuk hizmetleri grubu:

1) Hukuk müşaviri.

c) Savunma hizmetleri grubu:

1) Sivil savunma uzmanı.

ç) Teknik hizmetler grubu:

1) Başmühendis.

2) Teknik şef.

d) İdari hizmetler grubu:

1) Tren teşkil memuru, reyon memuru, memur.

e) Destek hizmetleri grubu:

1) İtfaiyeci, aşçı.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvan değişikliğine tabi pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Avukat, mühendis, programcı, tekniker, teknisyen, makinist.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 6 - (1) Aşağıda yer alan unvanlara yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olma şartı yanında aşağıdaki şartlar aranır:

a) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Genel Müdürlükte memur veya sözleşmeli statüde en az beş yıl fiili olarak görev yapmış olmak,

3) CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment ), CGAP (Certified Government Auditing Professional), CFSA (Certified Financial Services Auditor) ve CRMA (Certification in Risk Management Assurance) sertifikalarından birine sahip olmak,

4) Cari yılda uygulanan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,

gerekmektedir.

b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) En az yedi yıl avukat pozisyonunda çalışıyor olmak gerekmektedir.

Görevde yükselme sınavı ile yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadro/pozisyonlara atanabilmek için;

a) Genel Müdürlük bünyesinde en az bir yıl hizmeti olmak,

b) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerinde yer alan hizmet süresine sahip olmak,

şartları aranır.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 - (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Şube müdürü (idari) kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Sivil savunma uzmanı, başuzman veya müşavir unvanlarının birinde görev yapmış olmak veya müdür yardımcısı/şef (idari) unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak veya memur, tren teşkil memuru, reyon memuru unvanlarının birinde en az on yıl görev yapmış olmak,

şartları aranır.

b) Şube müdürü (teknik) kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin mesleki veya teknik bölümlerinin birinden mezun olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Sivil savunma uzmanı, başuzman veya müşavir unvanlarının birinde görev yapmış olmak veya başmühendis unvanında en az bir yıl veya teknik şef unvanında en az beş yıl veya mühendis unvanında en az on yıl görev yapmış olmak,

şartları aranır.

c) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef (idari) veya teknik şef unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

şartları aranır.

ç) Başmühendis pozisyonuna atanmak için;

1) Mühendislik Fakültesi mezunu olmak,

2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknik şef unvanında en az iki yıl veya mühendis unvanında en az 4 yıl görev yapmış olmak,

şartları aranır.

d) Teknik şef pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların mesleki veya teknik bölümlerinin birinden mezun olmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az sekiz yıl, dört yıllık yükseköğrenim görenler için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknisyen, tekniker, mühendis unvanlarından birinde en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

şartları aranır.

e) Şef (idari) pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az sekiz yıl, dört yıllık yükseköğrenim görenler için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Genel Müdürlükte memur, tren teşkil memuru, reyon memuru unvanlarından birinde en az bir yıl hizmeti bulunmak,

şartları aranır.

f) İtfaiye şefi pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) İtfaiyeci unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

şartları aranır.

g) Memur, itfaiyeci, tren teşkil memuru pozisyonlarına atanmak için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak şartı aranır.

Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanma şartları

MADDE 9 - (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanabilecek pozisyonlar için, yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekir.

(2) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Avukat pozisyonuna atanmak için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

şartları aranır.

b) Mühendis pozisyonuna atanmak için;

1) Mühendislik Fakültesi mezunu olmak şartı aranır.

c) Programcı pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık bilgisayar konusunda eğitim veren yükseköğretim okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak şartı aranır.

ç) Tekniker pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yükseköğretim okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak şartı aranır.

d) Teknisyen pozisyonuna atanmak için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak şartı aranır.

e) Makinist pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise ve dengi teknik okulların veya iki yıllık yüksekokulların raylı sistemler, demiryolu araçları, demiryolu inşaatı, makine, motor, elektrik, elektronik, otomotiv bölümlerinin birinden mezun olmak,

2) Tren Makinist ehliyetine sahip olmak,

şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

Sınav şartı

MADDE 10 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 11 - (1) Sınava katılma şartları, sınavın hangi usulde yapılacağı, sınav açılan boş kadro unvanı/pozisyonu ve sayısı, atama yapılacak birimler, sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi Personel Dairesi Başkanlığınca ilan edilir.

(2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla; ilan edilen, birden fazla kadro ve pozisyon için gerekli şartları taşıyan personel, farklı kadro ve pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Sınav duyurusu, sınav tarihinden en az otuz gün önce ilan edilecek şekilde birimlerine gönderilir.

(4) Son müracaat tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre on beş günden az olamaz. Sınav başvuruları, başvurunun süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde personelin görev yaptığı birime verilir. Birimler yapılan başvuruları son başvuru tarihinden itibaren beş işgünü içinde elden Personel Dairesi Başkanlığına ulaştırırlar. Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

(5) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(6) Personel Dairesi Başkanlığına yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

(7) İlan edilen listelere itirazlar, ilan tarihinden itibaren beş işgünü içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına yapılır. İtirazlar, son itiraz işgününden sonraki beş işgünü içerisinde sonuçlandırılarak Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

(8) Diğer kurum ve kuruluşların personeli, aday memurlar ve Genel Müdürlükte ilk defa açıktan işe alınarak kendileri ile 6 ay süre ile sözleşme imzalanan ve halen bu sözleşme içerisinde bulunan personel, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına başvuramaz.

Sınav kurulu

MADDE 12 - (1) Sınav kurulu Genel Müdür Olur'u ile oluşturulur.

(2) Sınav kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Personel Dairesi Başkanlığı temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden olmak üzere beş üyeden oluşur.

(3) Sınav kuruluna aynı usulle en az iki yedek üye belirlenebilir. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye katılır.

(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler; görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(6) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayan üyeler karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

(7) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 13 - (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Görevde yükselme sınavını yapmak veya yaptırmak, unvan değişikliği sınavını yaptırmak.

b) Yazılı sınav usulünü ve konu başlıklarını belirlemek, sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.

c) Sınav sonuçlarını ilan etmek.

ç) Konuların ağırlığına göre yazılı sınav sorularının sayısını ve puan değerini belirlemek.

d) İtirazları sonuçlandırmak.

e) Sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek.

Yazılı sınav

MADDE 14 - (1) Yazılı sınav Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav konuları, ilan edilen kadro/pozisyonun nitelikleri dikkate alınarak sınav kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sözlü sınav duyurusu ve sözlü sınav

MADDE 15 - (1) Sözlü sınav, sınavın yapılacağı tarihten en az on beş gün önce Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(3) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 16 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(2) Yapılan puanlama sonucunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 17 - (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sınav kurulu tarafından Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir ve aynı tarih itibarıyla adaylara tebliğ edilmiş sayılır. İlgililer, ilan tarihinden itibaren beş işgünü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları, ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç on işgünü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(2) Yazılı sınavlarda, itiraz sonucu sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan sorular, iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir. Ancak hatalı soru sayısı toplam soru sayısının yüzde onundan fazla ise sınav iptal edilir ve tekrarı yapılır.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 18 - (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara, bu unvanları en az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş olanların atanmaları; bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli başvurabilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(5) Yapılacak unvan değişikliği yazılı sınavında yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar içerisinden sözlü sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

(6) Unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başarılı olanların atanması

MADDE 19 - (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak tercihine göre ilgili personelin ataması yapılır.

(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 16 ncı maddeye göre Genel Müdürlükçe belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 20 - (1) Sınav giriş belgesi esas olmak üzere, adayın doldurduğu başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atama onayları iptal edilir.

Sınav belgelerinin muhafazası

MADDE 21 - (1) Görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavı sonucunda atananların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler; herhangi bir davaya konu edilmemişler ise ilgisine göre Personel Dairesi Başkanlığınca bir yıl muhafaza edilir.

(2) Dava konusu edilmiş olan belgeler ilgili dava süresince ve dava sonuçlandıktan sonra bir yıl Personel Dairesi Başkanlığınca muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 22 - (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan unvanlarda görev yapanların diğer görev gruplarına geçişleri hariç olmak üzere bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı alt grup içinde kalmak kaydıyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro veya pozisyon için mevzuatla aranan öğrenim, hizmet süresi ve diğer şartlara sahip olmak şartıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Sivil Savunma Uzmanları hariç dört yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartını taşıyan ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan unvanlarda görev yapanların; müşavir, başuzman kadrolarına görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atamaları yapılabilir.

c) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

ç) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalar ile bu pozisyonların kendi arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Engellilerin sınavları

MADDE 23 - (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan yapılan atamalar

MADDE 24 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21 inci maddesi uyarınca yapılan ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 25 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan unvanları, daha önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kazananların ve bu kadro/pozisyonlara atananların hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Başmühendis hariç olmak üzere 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 27 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
18:04 - Tam kapanma sonrası doğaya çıkacaklara KKKA uyarısı17:58 - Prof. Dr. Şen'den dolu yağışı uyarısı17:53 - Çöp konteynerine düşen çocuğu bekçi ve polisler kurtardı17:50 - Polisin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı kadından tuhaf tepki17:42 - Türkiye'de 2021 su/tarım yılı 7 aylık yağışları yüzde 24 azaldı17:41 - Hava kirliliği yüzde 30'dan fazla azalıyor
17:39 - BM'den İsrail ve Filistin'e çözüm için müzakere çağrısı17:28 - Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlerini sürdürüyor17:13 - Gaziantep Valiliği, pazarcının elinde kalan meyveyi satın aldı17:03 - Seyahatler için normalleşme döneminin ilk saatleri tercih edildi16:40 - Filistin'e destek veren Türk siyasetçi partiden ihraç edildi16:38 - Netanyahu, destek gördüğü ülkelerin bayraklarını paylaştı
16:34 - Mercan Kimya halka arz oluyor16:31 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak16:23 - Annesini öldüren ve 2 polisi yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi16:21 - Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 1 sağlık personeli yaralı16:14 - Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
15:53 - Şüpheliyi kovalarken düşen polis memuru kolundan yaralandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam