1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmen dışındaki personel, merkezi sistem sınavlarında nasıl görevlendirilir?

Merkezi sistem sınavlarında Destek görevlisi, sınav evrakı nakil/koruma görevlisi, Sınav evrakı koruma güvenlik görevlisi, Bina güvenlik görevlisi, Hizmetli/taşıyıcı/şoför nasıl görevlendirilir?
29 Nisan 2019 00:03
Yazdır
Öğretmen dışındaki personel, merkezi sistem sınavlarında nasıl görevlendirilir?

Soru: Taşra ilçedeki okulda memur görevinde çalışıyorum. İlçemizde Merkezi Sistemle Açıköğretim Kurumları Sınavı ve diğer sınavlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılmaktadır.

Merkezi Sistemle yapılan Sınavlarda öğretmenler MEBBİS Sisteminde Sınav İşlemleri Modülünden görev isteğinde bulunabiliyorken, öğretmen harici personel ise aynı sistem üzerinden başvuru yapamamaktadır.

Bu nedenle; İlçe M.E.M. koordinasyonunda Merkezi Sistemle yapılan Açıköğretim Kurumları Sınavı ve diğer sınavlarda şahsıma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce bir yılı aşkın bir süredir görev unvanıma uygun olabilecek hizmetli/taşıyıcı/şoför görevi verilmemiştir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine İlçemiz koordinasyonunda yapılan sınavlarda görev isteğinde bulunmama karşın; Sınavlarda sadece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan Şef, V.H.K.İ, Memur, Şoför ve hizmetlilere görevlendirme yapıldığını ve okullarda çalışan memur ve hizmetlilere görev verilmediğini, Ancak; çalıştığı okulun binasında sınav yapılırsa ve kendi okul yönetimince kendilerine görev verilirse görevlendirilebileceklerini belirttiler.

Özetle; www.memurlar.net siteniz yöneticileri tarafından : İlçe Milli Eğitim Koordinasyonunda yapılan Merkezi Sistem Sınavlarında öğretmen harici personelin görevlendirilmesinde yetki ve insiyatif tamamen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin de midir? sorusunun cevaplandırılmasını istiyorum. Teşekkürler...

Cevap; Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin ilgili hükümlerine bakarak Merkezi sistem sınavlarında Destek görevlisi, sınav evrakı nakil/koruma görevlisi, Sınav evrakı koruma güvenlik görevlisi, Bina güvenlik görevlisi, Hizmetli/taşıyıcı/şoför nasıl görevlendirilir sorularına cevap bulmaya çalışalım;

1-TATİL DÖNEMLERİNDE YETERİ KADAR ÖĞRETMEN BULUNMAMASI DURUMUNDA DİĞER PERSONELDEN GÖREVLENDİRME YAPILMAKTADIR

Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin "Bölge sınav yürütme komisyonunun oluşumu ve görevleri" başlıklı 15. maddesinin 4. fıkrasında; "(4) Salon görevlilerinin belirlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Sınavlarda salon görevlisi olarak fiilen görevde olan öğretmenlerin görevlendirilmesi esastır. Ancak, öğretmenlerin tatil dönemlerinde yeterli sayıda öğretmen bulunmaması durumunda milli eğitim müdürlüklerinde görevli il milli eğitim müdür yardımcısı,şube müdürü, tesis müdürü, uzman, mühendis veya en az lisans mezunu personelden, yeterli personel bulunamaması durumunda ise lisans veya ön lisans mezunu diğer kamu personelinden de görevlendirme yapılabilir." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre tatil dönemlerinde yeteri kadar öğretmen bulunmaması durumunda milli eğitim müdürlüklerinde görevli en az lisans mezunu personelden, yeterli personel bulunamaması durumunda ise lisans veya ön lisans mezunu diğer kamu personelinden de görevlendirme yapılmaktadır.

P>2-MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNDEN İKİ KİŞİ SINAV YÜRÜTME DESTEK GÖREVLİSİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMEKTEDİR

Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin "Bölge sınav yürütme destek görevlisi " başlıklı 16. maddesinde; " (1) Sınav günü için bölge sınav yürütme komisyonuna sınavlarla ilgili iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere milli eğitim müdürlüğü personelinden iki kişi valilik veya kaymakamlık onayı ile bölge sınav yürütme destek görevlisi olarak görevlendirilir." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre milli eğitim müdürlüğü personelinden iki kişi sınav yürütme destek görevlisi olarak görevlendirilmektedir.

3-SINAV EVRAKI NAKİL/KORUMA GÖREVLİSİ GÖREVLENDİRİLMEKTEDİR

Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin "Sınav evrakı nakil/koruma görevlisi " başlıklı 25. maddesinde; "(1) Nakil araçlarına yüklenen sınav güvenlik kutu veya çantalarını, sınav merkezlerine götüren, sınavdan sonra da teslim alan sınav evrakı nakil/koruma görevlisi aşağıda açıklandığı gibi görevlendirilir.

a) Yurt dışı sınav evrakı nakil/koruma görevlisi, sınav bölgesi olarak belirlenen her sınav merkezi için en az biri Genel Müdürlük personeli olmak üzere, Bakanlık merkez teşkilatında fiilen çalışan Genel İdare Hizmetleri, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri veya Teknik Hizmetler Sınıfından en az bir yıl Bakanlık merkez teşkilatında hizmeti bulunan en az iki kişi, sınav merkezine gidecek her bir görevliye iki sınav güvenlik kutu veya çantasını geçmeyecek şekilde planlama yapılır. Bir görevliye ikiden fazla sınav güvenlik kutu veya çantası düşmesi durumunda ilave görevli veya görevliler Genel Müdürlük teklifi ve üst yöneticinin onayı ile görevlendirilebilir. Yurt dışında sınav yapılan merkezlerde Bakanlığa bağlı okul olmaması halinde sınav evrakı nakil/koruma görevlilerinin salon görevlisi olabilecek niteliklere haiz personelden seçilmesi gereklidir.

b) Yurt içi sınav evrakı nakil/ koruma görevlisi, belirlenmiş her hat veya merkez için en fazla iki kişi Genel Müdürlük onayı ile görevlendirilir.

c) Şehir içi sınav evrakı nakilgörevlisi, yapılan sınavlarda bölge sınav yürütme komisyonunun önerisi üzerine milli eğitim müdürlüğünce, en az üç okul veya bina için birisi emniyet veya jandarma görevlisi olmak üzere iki kişi görevlendirilir.

(2) Sınav evrakı nakil/koruma görevlisi Genel Müdürlükçe hazırlanan güvenlik talimatına uygun olarak görevlerini yerine getirir." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlerdeki, kriterlere göre sınav evrakı nakil/koruma görevlisi görevlendirilmektedir.

4-SINAV EVRAKI KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREVLENDİRİLMEKTEDİR

Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin"Sınav evrakı koruma güvenlik görevlisi" başlıklı 26. maddesinde; "(1)Sınav öncesi ve sonrasında sınav güvenlik kutu veya çantalarının bulunduğu yerin güvenliği için, sınav yapılacak il veya ilçelerde, her sekiz saat için ikişer sınav evrakı koruma güvenlik görevlisi görevlendirilir. Görevlendirme ile ilgili işlemleri il veya ilçe emniyet müdürlükleri yürütür.

(2) Sınav evrakı koruma güvenlikgörevlisi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Sınav güvenlik kutu veya çantalarının sınav merkezlerinde, sınav öncesinde ve sonrasında güvenliğinden birinci derecede sorumludur.

b) Sınav güvenlik kutu veya çantalarının sınav merkezine gelişinde, kapalı nakil araçlarından muhafaza edilecek yere taşınmasında hazır bulunur, taşıma işi bittikten sonra kapının güvenlik kilidi ile kilitlenmesine nezaret eder. Sınav güvenlik kutu veya çantaları sınav binalarına götürülmek üzere alınıncaya kadar kilitlenmiş kapının önünden ayrılmaz.

c) Sınav güvenlik kutu veya çantaları, sınav okul veya binalarından geldikten sonra da kapalı nakil araçlarına yükleme yapılıncaya kadar yukarıda açıklanan görevleri sürdürür.

ç) Sınav güvenlik kutu veya çantalarının bulunduğu yer ve görev alanına ilişkin önerileri bölge sınav yürütme komisyonuna bir rapor ile iletir." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlerdeki, kriterlere göre sınav evrakı koruma güvenlik görevlisi görevlendirilmektedir.

5-ŞEHİR İÇİ SINAV EVRAKI NAKİL GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREVLENDİRİLMEKTEDİR

Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin "Şehir içi sınav evrakı nakil güvenlik görevlisi " başlıklı 27. maddesinde; "(1) Her üç okul veya bina için bir şehir içi sınav evrakı nakil güvenlik görevlisi görevlendirilir. Ayrıca cezaevinde veya evde sınav hizmeti verilmesi halinde her sınav yerine birer şehir içi sınav evrakı nakil güvenlik görevlisi görevlendirilir. Görevlendirme ile ilgili işlemler il veya ilçe emniyet müdürlükleri tarafından yürütülür.

(2) Şehir içi sınav evrakı nakil güvenlik görevlisi, sınav binalarına sınav güvenlik kutu veya çantalarının güvenli olarak taşınması için görevlendirilir." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlerdeki, kriterlere göre şehir içi sınav evrakı nakil güvenlik görevlisi görevlendirilmektedir.

6-BİNA GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREVLENDİRİLMEKTEDİR

Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin "Bina güvenlik görevlisi" başlıklı 28. maddesinde; "(1) Bina güvenlik görevlisi, sınavın her aşamasında huzur ve güvenin sağlanması, sınav yapılacak okul veya binalarda güvenlik önlemlerinin uygulanması amacıyla görevlendirilir. Sınav günü sınavın başlama saatinden en az iki saat önce görevli olduğu okul veya binada bulunur, bina sınav komisyonu ile birlikte genel güvenlik kontrolünü yapar. Elle ve/veya manyetik el detektörleriyle üst araması yapar. Sınav binasına, adayların ve sınav görevlilerinin silah, kesici alet, çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ve her türlü elektronik ve/veya mekanik cihaz, kitap, defter ve benzerleri ile girmesine izin vermez. Sınav başladıktan sonra bina çevresini düzenli olarak kontrol eder.

(2) Biri bayan olmak üzere aday sayısı 350'ye kadar olan sınavlarda üç, aday sayısı 351-600 olan sınavlarda dört, 601-900 olan sınavlarda beş, 901 ve üzeri olan sınavlarda altı bina güvenlik görevlisi görevlendirilir." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlerdeki, kriterlere göre bina güvenlik görevlisi görevlendirilmektedir.

7-HİZMETLİ/TAŞIYICI/ŞOFÖR GÖREVLENDİRİLMEKTEDİR

Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin "Hizmetli/taşıyıcı/şoför" başlıklı 29. maddesinde; "(1) Sınav öncesinde ve sınav sırasında sınav okul veya binalarının sınava uygun hale getirilmesi, sınav salonlarının temizlik ve düzenlenmesi amacıyla her okul veya binaya bir hizmetli görevlendirilir. Salon sayısı ondan fazla olan okul veya binalarda her on salon için bir hizmetli daha görevlendirilir. Ayrıca, bölge sınav yürütme komisyonu ve merkez sınav yürütme kurulunun görev yaptığı merkezde iki hizmetli görevlendirilir.

(2) Milli eğitim müdürlüklerinde görevli hizmetli veya memurlardan iki personel taşıyıcı olarak görevlendirilir. Taşıyıcılar, daire başkanlığınca hazırlanan araç sevkiyat planında belirtilen tarih ve saatlere uygun olarak, sınav güvenlik kutu veya çantalarının, sınavdan önce nakil araçlarından saklama merkezine taşınmasında, sınav günü saklama merkezinden şehir içi nakil araçlarına yüklenmesinde, sınavdan sonra saklama merkezine taşınmasında ve saklama merkezinden nakil araçlarına yüklenmesinde görev alırlar.

(3) Genel Müdürlükçe merkez sınav yürütme kuruluna bir şoför, merkez sınav hazırlama, uygulama, değerlendirme ve denetim görevlilerine bir şoför, sınav bölgesinde ise bölge sınav yürütme komisyonu tarafından her üç binaya bir şoför, bölge sınav yürütme komisyonuna bir şoför, il veya ilçe bölge sınav koordinasyon kuruluna bir şoför görevlendirilebilir. Bölge sınav yürütme komisyonu kararı ile sınava hastanede, evinde veya cezaevinde girecek adayların sınavlara alınabilmeleri için ihtiyaca göre ilave şoför görevlendirilmesi yapılabilir. Şoförler, sınavlar için tahsis edilen araçlarla sınav güvenlik kutu veya çantalarının ve görevlilerin taşınma işlerini yapar." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlerdeki, kriterlere göre hizmetli/taşıyıcı/şoför görevlendirilmektedir.

Yukarıda yer verdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümlerine göre görevlendirilecek personel ve statüleri belirlenmiştir. Aynı görev ve statüler Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesinde de mevcuttur. Bu bağlamda okuldaki personel okulda bir sınav yapılırsa kendi okulunda görevlendirilmekte diğer görevlendirilecek personel ise milli eğitim müdürlüklerinde personelden belirlenmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
21:58 - Suç örgütü soruşturmasında 21 şüpheliye tutuklama kararı21:54 - Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı21:50 - İstanbul Emniyeti'nden 'zavallı polisler' açıklaması21:46 - İBB kütüphane ve okullara 200 bin kitap hediye edecek21:41 - Depremzedelerin yaraları sahra hastanelerinde sarılıyor21:36 - Kara Kuvvetleri eski Komutanı Hikmet Köksal vefat etti21:31 - FETÖ'nün mahrem imamından fişleme programı itirafı21:26 - MASAK'tan yasa dışı kumar ve bahse sıkı takip21:21 - Sayan'dan 'mobil uygulama sahtekarlığı' uyarısı21:16 - Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
21:11 - MEB'den okullara 'koronavirüs' uyarısı21:07 - 'Geri çağırma müessesesi zorunlu hale getirilecek'21:03 - Oğlunu kazada kaybeden öğretmenin son görevi20:58 - Mehmetçik'ten öğrencilere duygulandıran mektup20:53 - Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye teşekkür20:48 - ABD'den İdlib açıklaması! 'Türkiye ile beraber çalışıyoruz'20:43 - Avukatın etek altı fotoğrafını çeken katibe 15 yıl hapis istendi20:38 - Antalya'da FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam