1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BİMER başvurusu sonrasında Şırnak'a görevlendirmeye etik ihlali kararı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 2017 yılında verdiği bir kararda, BİMER başvurusu sonrasında, müfettişin Şırnak'a teftiş için görevlendirilmesinde etik ilkelerin ihlal edildiğine karar verdi.
27 Haziran 2019 00:03
Yazdır
BİMER başvurusu sonrasında Şırnak'a görevlendirmeye etik ihlali kararı

Bir müfettiş, BİMER üzerinden kendi kurumuna başvurarak, 68/B'ye göre 1. derece müfettişliğe atanmama gerekçesini sormuş, ancak kendisine hiçbir bilgi verilmemiştir. Müfettişe bilgi verilmediği için, bir süre sonra müfettiş, Şırnak iline teftiş için görevlendirilmiştir.

Görevlendirilen müfettiş, kendisinin de dahil olduğu ..Grup Başkanlığından görevlendirilen tek müfettiş olmuştur.

Müfettiş bu görevlendirmenin, BİMER başvurusu sonrasında olmasından dolayı, cezalandırma niteliğini taşıdığını belirtmiş ve Başkan, başkan yardımcısı ve personel genel müdürü hakkında, etik ilkeleri ihlal ettiği gerekçesiyle Kamu Görevlileri Etik Kuruluna başvurmuştur.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, başkanın Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan "Dürüstlük ve Tarafsızlık" ilkesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki "Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlerinde yasallık, adalet, eşitlik ... ilkeleri doğrultusunda hareket ederler... " ve "Kamu görevlileri, takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar." hükmüne aykırı davrandığına karar vermiştir.

İŞTE KARAR METNİ

T.C.

BAŞBAKANLIK

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KARARI

Dosya No: 2017/6 Karar No: 2017/80

Dosya Numarası : 2017/.

Başvuru Tarihi : 28/06/2017 - 29/07/2017

Karar Tarihi : 03/11/2017

Karar Numarası : 2017/80

A. BAŞVURAN

B. HAKKINDA İNCELEME YAPILAN KAMU GÖREVLİSİ

... - ... Başkanı

... - ... Başkan Yardımcısı

. - . Bakanlığı Personel Genel Müdürü

C. RAPORTÖR

D. İDDİA

Başvuran dilekçesinde,

1. . 3 üncü derece kadrolu . Müfettişi olarak görev yaptığını, gerekli şartları taşımasına rağmen 1 inci derece . Müfettişliği kadrosuna atanmaması nedeniyle . tarihinde BİMER aracılığıyla Kurumuna başvurarak:

a. 1 inci dereceye atanmamasının gerekçesini,

b. . Müfettişlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamında derecelerinin yükseltilmesine ilişkin takdir yetkisinin hangi kriterlere göre kullanıldığını,

c. 2016 ve 2017 yıllarında kanunun öngördüğü şartları taşıyan kaç kişinin üst derecelere atanıp kaçının atanmadığı hususlarına ilişkin bilgileri Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında talep ettiğini ancak . Başkan Yardımcısı . imzalı cevabi yazıda talep ettiği bilgilerin hiçbirisine - yasal gerekçe gösterilmeksizin- yer verilmemek suretiyle bilgi edinme hakkının ihlal edildiğini,

2. Derece yükseltme işlemlerinde, . Başkanlığı tarafından bildirilen kişilerin gerekli şartları taşıyıp taşımadığını tetkik eden Personel Genel Müdürlüğünün, şartları taşıdığı halde bildirilmeyen personel olup olmadığını da tetkik etmesi gerekirken bunun yapılmadığını, Personel Genel Müdürü . 'un . sayılı Kanun uyarınca verilen görevi yerine getirmeyerek adalet ve eşitlik

ilkesine aykırı davrandığını,

3. . Başkanlığı tarafından 2017 Yaz Dönemi Teftiş Programı kapsamında . - . tarihleri arasında

Şırnak İli . Müdürlüğü emrinde görevlendirildiğini; kendisinin de dahil olduğu . Grup Başkanlığından görevlendirilen tek . Müfettişi olması ve söz konusu görevlendirmenin BİMER aracılığıyla başvuru yapmasından kısa bir süre sonra yapılması nedeniyle . Başkanı .'un görevlendirmeye ilişkin takdir yetkisini şahsını cezalandırma amacıyla kullanarak etik ilkelere aykırı hareket ettiğini, iddia etmektedir.

E. İNCELEME

Kurulumuza yapılan başvuru, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin "Başvuruların kabulü ve işleme konulması" başlıklı 35 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri

uyarınca görev, konu ve kabul edilebilirlik yönünden incelenmiştir. Başvurunun, ... Başkan Yardımcısı ... yönünden, adı geçen en az genel müdür, eşiti ve üstü seviyede bir kamu görevlisi olmadığından, Personel Genel Müdürü . yönünden ise adı geçenin başvuru konusu ile doğrudan ilgisi bulunmadığından usul yönünden reddine; . Başkanı . açısından ise görev, konu ve kabul edilebilirlik yönünden ilgili Kanun ve Yönetmeliğe uygun olduğu tespit edilerek konunun esastan incelenmesine geçilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde;

Başvuranın . tarihli ve . sayılı BİMER başvurusuna İdare tarafından . tarihli ve . sayılı yazı ile cevap verildiği; söz konusu cevabi yazıda 657 sayılı kanunun 68/B maddesine atıfta bulunularak, madde kapsamında 1 inci dereceli kadrolara yapılacak atamalarda idarenin takdir hakkının bulunduğu bildirilmiştir. Yine anılan cevabi yazıda, 657 sayılı kanunun 68/B maddesi uyarınca 1 inci dereceli kadroya atanma şartlarını taşıdıkları anlaşılan . Müfettişlerinin, Bakanlık Makamının . ve . tarihli Olurlarıyla 1 inci dereceli . Müfettişi kadrolarına atandığı, kendisi hakkında söz konusu madde uyarınca henüz bir işlem tesis edilmediği bildirilmiştir.

Başvuranın, bahse konu BİMER başvurusunun ardından . tarihli ve . sayılı yazıyla . - . tarihleri arasında Şırnak İli . Müdürlüğünün teftişi ile görevlendirildiği; görevlendirme işleminin, yapmış olduğu BİMER başvurusundan yaklaşık bir ay sonra tesis edilmiş olması dikkate alındığında, . Başkanı . tarafından şahsının görevlendirilmesine ilişkin kullanılan takdir yetkisinin, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak şahsını cezalandırma amacıyla kullanıldığına dair kendisinde kuvvetli şüphe oluştuğu iddiası Kurulumuzun 07/08/2017 tarihli ve 53957 sayılı yazısı ile . Bakanlığına iletilerek, 2017 yılı yaz teftiş programında adı geçen dışında başka . Müfettişlerinin de anılan bölgede görevlendirilip görevlendirilmediği, görevlendirme onayı ve eki görevlendirme listesi ile özetlenen iddialara ilişkin diğer bilgi, belge ve detaylı açıklamalar istenmiştir.

. Başkanlığının . tarihli ve . sayılı yazısında;

657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında derece yükseltilmesi işlemlerinde:

o . Müfettiş Yardımcılığı dahil, . Müfettişliği kadrosunda en az 10 yıl fiilen çalışılmış olması,

o 2 yıl üst üste performans değerlendirmesi sonucu başarısız olunmaması, o Disiplin cezası alınmamış olması,

o Bulunduğu derecenin en fazla iki derece üzerine derece yükseltilmesinin yapılması, o İdari düzenlemelere uyum konusunda gösterilen performans, kriterlerinin kıstas alındığı belirtilerek,

2017 yılı Mayıs ayına kadar 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında iki çalışma yapıldığı ve çalışmalar sonunda anılan kriterleri taşıyan toplam 496 . Müfettişine ilişkin bilgilerin Personel Genel Müdürlüğüne gönderildiği; Personel Genel Müdürlüğünce 495 ... Müfettişi hakkında 1 inci dereceli ... Müfettişliği kadrolarına atama teklifinde bulunulduğu ve Bakanlık Makamının onayları ile söz konusu . Müfettişlerinin 1 inci dereceli . Müfettişi kadrolarına atandığı,

. Başkanlığı tarafından belirli dönemlerde 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında çalışmalar yapılarak anılan kriterleri taşıyan . Müfettişlerinin bilgilerinin Personel Genel Müdürlüğüne gönderildiği; . Müfettişlerinden herhangi bir talep alınmadığı gibi Personel Genel Müdürlüğü tarafından da sadece bilgileri gönderilen personel hakkında 1 inci dereceli kadrolara atama teklifinde bulunulduğu ve Bakanlık Makamınca uygun görülenlerin atamalarının yapıldığı,

. Müfettişi . haricinde, yukarıdaki kriterleri taşımadıkları için haklarında 1 inci dereceli müfettiş kadrolarına atama teklifinde bulunulmayan başka . Müfettişlerinin de mevcut olduğu,

Bakanlık Makamının . tarihli ve . sayılı ve Başkanlık Makamının . tarihli ve . sayılı Onayları uyarınca, . - . tarihleri arasında uygulanmak üzere yürürlüğe giren 2017 Yılı Yaz Dönemi Teftiş Programı kapsamında Türkiye genelinde 7 bölgede, 16 ilde, 68 . Müdürlüğünde, 9 . Müdürlüğünde, 15 . Müdürlüğünde ve 95 . Müdürlüğünde teftiş görevi icra edilmesi için 14 Başmüfettiş, 52 . Müfettişi ve 226 . Müfettiş Yardımcısının görevlendirildiği,

. Genel Müdürlüğünden alınan veriler çerçevesinde turne programında yer alan 95 . Müdürlüğünün içinde özellikle 5 farklı ildeki 5 adet . Müdürlüğünde (.) yüksek oranda . bulunduğu için teftiş programına alındığı, . Müfettişi .'in gerçekleşen . yüksek tutarda olması nedeniyle Şırnak İli .Müdürlüğünün teftişi ile görevlendirildiği,

ifadelerine yer verilmiş ve yazı ekinde BİMER cevap yazısı, Bakan Onayı, Başkan Onayı, 2017 yaz teftiş turne listesi ve adı geçenin görevlendirme yazısı suretleri gönderilmiştir.

Başvuranın iddiaları ile dosyadaki bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde; bahse konu BİMER başvurusuna İdare tarafından cevap verildiği,

Diğer taraftan, söz konusu Teftiş Programı kapsamında Türkiye genelinde 7 bölgede, 16 ilde,

68 . Müdürlüğünde, 9 . Müdürlüğünde, 15 . Müdürlüğünde ve 95 .Müdürlüğünde teftiş görevi icra edilmesi için 14 Başmüfettiş, 52 . Müfettişi ve 226 . Müfettiş Yardımcısının görevlendirildiği; 95 . Müdürlüğünün içinde özellikle 5 farklı ildeki 5 adet . Müdürlüğünde (Ağrı -Doğubeyazıt, Şırnak-İdil, Erzincan-Üzümlü, Van-Gürpınar, Kayseri-Hacılar) yüksek oranda . bulunduğu için teftiş programına alındığı ve . Müfettişi .'in gerçekleşen . yüksek tutarda olması nedeniyle Şırnak İli ... Müdürlüğünün teftişi ile görevlendirildiği bildirilmekle birlikte;

Adı geçenin . Müfettişi olarak görev yaptığı on yılı aşkın süreç içinde toplamda 5 ay süreyle iki farklı ilde görevlendirildiği;

Adı geçenin dahil olduğu . Grup Başkanlığında . . müfettiş ve müfettiş yardımcısının

görev yaptığı; . Başkanlığının Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş illeri gibi Şırnak iline daha yakın illerde de Grup Başkanlıkları bulunduğu ve buralarda . Müfettişlerinin istihdam edildiği;

Söz konusu turne programında . Grup Başkanlıklarından . Müfettişi olarak sadece .'in görevlendirildiği,

Şırnak iline daha yakın illerde Grup Başkanlıkları olmasına rağmen İzmir Grup Başkanlığından görevlendirmenin yapılması ve bu görevlendirmenin adı geçenin BİMER başvurusundan kısa bir

süre sonra tesis edilmesi hususlarının tümü göz önünde bulundurulduğunda, bu görevlendirmenin objektif kriterlerden uzak ve cezalandırma mahiyetinde olduğu iddiasını güçlendirir nitelikte olduğu,

tespit edilmiştir.

F. SAVUNMA

. Başkanı .'un . tarihli ve . sayılı savunmasında özetle:

... sayılı ... ile ihdas edilen ...'nun, ... ilde yer alan ... Grup Başkanlığında görevli yaklaşık ...

... müfettişi ile hizmet verdiği,

. Başkanlığının görevlerinin . Müfettişleri aracılığıyla yerine getirildiği,

. Müfettişlerinin mevzuat gereğince yerine getirmekle sorumlu oldukları teftiş, soruşturma ve . incelemesi olmak üzere üç temel görevi olduğu; .'un her ilde örgütlenmemiş olması ve örgütlendiği illerde de yeteri kadar . Müfettişi bulunmaması nedeniyle . sayılı . ile . Başkanlığına verilen görevlerin turne esasına göre görevlendirilen . Müfettişleri aracılığıyla yerine getirildiği,

Mevzuat uyarınca her bir . Müfettişine her an bu üç temel çalışma konusuyla ilgili Türkiye'nin her yerinde görev verilebileceği; bu bağlamda 2017 yılında 1600'den fazla . Müfettişinin 110 bin günden fazla turne görevi ifa ettiği,

2017 Yılı Yaz Dönemi Teftiş Programı kapsamında görevlendirilen 289 . Müfettişinin 198'inin, toplam . . müfettişinin bulunduğu ve . Müfettişi .'in de dahil olduğu . Grup

Başkanlıklarında görev yaptığı,

2017 Yılı Yaz Dönemi Teftiş Programı hazırlanırken . Genel Müdürlüğünden alınan verilerin risk analizine tabi tutulduğu, yüksek riskli tespit edilen beş . Müdürlüğünün (.) de programa dahil edildiği,

2017 yılında Şırnak ilinde . Müfettişi .'le birlikte 15 . Müfettişinin görevlendirildiği,

Son Şırnak görevlendirmesi öncesinde üç yıl hiç turne programına dahil olmayan adı geçen dışındaki 14 . Müfettişinden "neden başkalarının değil de kendilerinin Şırnak'la görevlendirildikleri" yönünde şikayet alınmadığı,

Nitekim, söz konusu şikayet gerekçesinin Müfettişlik mesleğinin ruhuna ve gereklerine aykırı olduğu; diğer taraftan, herhangi bir kamu görevlisinin mevzuata uygun şekilde görevi gereği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içeresinde görevlendirilmesinin cezalandırma içerdiğinin iddia edilmesinin idari teamüllere ve idare hukukuna uygun olmadığı,

Adı geçen ile ilgili olarak tesis edilen işlemlerin kamu yararı gözetilerek ve Müfettişlik mesleğinin gereği olarak yürürlükteki mevzuata uygun şekilde tesis edildiği; bu itibarla, Kurulumuza yaptığı başvurunun "Gerçeğe aykırı beyanları içerdiğinden" işlemden kaldırılması gerektiği,

ifade edilmiştir.

KARAR

Dosyadaki bilgi ve belgeler ile raportörün inceleme raporu birlikte değerlendirildiğinde;

Kurulumuza başvuran . Müfettişi .'in 2017 Yılı Yaz Dönemi Teftiş Programı kapsamında Şırnak İli ..Müdürlüğünde görevlendirildiği, söz konusu görevlendirmenin,

ilgilinin Kurumuna BİMER üzerinden yaptığı . tarihli ve . sayılı başvurusundan kısa bir süre sonra tesis edildiği, .. müfettiş ve müfettiş yardımcısının görev yaptığı . Grup

Başkanlığından sadece adı geçenin . Müfettişi olarak Şırnak ilinde görevlendirildiği, daimi görev yerinin İzmir ili olduğu, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi Şırnak iline daha yakın illerde Grup Başkanlıkları ve buralarda da . Müfettişlerinin bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu durumda şikayet edenin açıklandığı şekli ile görevlendirilmesinin objektif

kriterlere ve hizmet gereklerine uygun olmadığı, takdir hakkının yerinde kullanılmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda . Başkanı .'un Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan "Dürüstlük ve Tarafsızlık" ilkesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki "Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlerinde yasallık, adalet, eşitlik ... ilkeleri doğrultusunda hareket ederler... " ve "Kamu görevlileri, takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar." hükmüne aykırı davrandığına,

İdari yargı yolu açık olmak üzere 09/11/2017 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

MUHALEFET ŞERHİ

İdarenin kendisine bağlı müfettişlerini periyodik olarak zaman süreci içerisinde ihtiyaçlarına binaen yetkilendirebilmek gibi yasal yetkisinin olduğu, şikayetçi .'i de bu yetkisine dayanarak yetkilendirdiği,

İdarenin OHAL dönemine denk gelen süre içerisinde bir defa, iki ay gibi ihtiyacına binaen yetkilendirdiği; ilgiliyi on yıllık görev süresi içerisinde iki defa yetkilendirdiği.

İdare yasal yetkisini kullanırken ve ihtiyaçlarını karşılarken elbetteki hak, hukuk ve adalet duygusu içerisinde hareket etmeli. Bu hareketlerinin de etik değerler açısından ne denli önem arz ettiğini hiçbir zaman göz ardı etmemelidir.

Yalnız etik değerler ne kadar önemli ise, İdarenin de kamu hizmetlerinin yürütülmesindeki, hizmete yönelik yasal alanlarını kullanması da o denli kamu adına önem arz ettiğinden,

Bu nedenlerle;

İlgili şahsı İdarenin süreklilik arz eden yetkilendirmesinin olmadığı; bir defa yetkilendirmesinin olması karşısında İdarenin niyetinin okunamayacağı; bu durumda İdarenin niyetinin tam ortaya çıkmaması nedeniyle etik değerlere aykırı davrandığına kanaat getirilemeyeceğinden, çoğunluk görüşüne katılmadığımıza ilişkin muhalefet düşüncemizdir.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
20:43 - Flamingoların yaşam cenneti: Tuz Gölü20:39 - 'Çevreci cami' cemaatinin desteğiyle güzelleşiyor20:35 - Bürokratlara, hatalı soru önergesi yanıtı soruşturması20:31 - Patlamada şehit olan askerler için tören düzenlendi20:28 - AK Parti ve CHP'li vekiller arasında 'derin devlet' tartışması20:25 - Girişimci kadın lavanta üretimiyle işinin patronu oldu
20:20 - Sürat Kargo Genel Müdürlüğü'ne Metin Kocael atandı20:05 - Yeni vaka sayısında son bir haftada değişiklik olmadı19:52 - AÖF final sınav sonuçları açıklandı19:49 - Aile hekiminin oğlunun da koronavirüs testi pozitif çıktı19:43 - Fahrettin Altun'dan 'Uluslararası Basın Enstitüsü'ne tepki19:41 - Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor: 5 terörist teslim oldu
19:37 - Maske kullanımı rahatsızlığı açığa çıkardı19:24 - İstanbul'da metroda maske kavgası! Birbirlerine girdiler19:10 - Eski pilot kurmay yüzbaşı 'Akın Öztürk'e de sahip çıktı18:59 - TOGG'dan yeni paylaşım: Bir sonraki adımı hazır18:55 - Bakan Soylu: Fabrikanın çalışma izni iptal edilecek
18:46 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam