Gelir İdaresi Başkanlığı uzmanlık yönetmeliğinde değişiklik

İki yönetmelikte değişiklik yapıldı. 1- Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavlarının Duyurulması, Sınavlara Başvurular ile Atamada İstenecek Belgelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik... 2- Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2020 04:48, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2020 04:49
Gelir İdaresi Başkanlığı uzmanlık yönetmeliğinde değişiklik
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (A) GRUBU KADROLARINA GİRİŞ SINAVLARININ DUYURULMASI, SINAVLARA BAŞVURULAR İLE ATAMADA İSTENECEK BELGELERE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavlarının Duyurulması, Sınavlara Başvurular ile Atamada İstenecek Belgelere İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Sınava başvuru şartları ve sınavın yeri, sınava çağrılacak aday sayısı, sınavın hangi kadro unvanı için açılacağı, atama yapılacak kadro sayısı, atama yapılacak yer/yerler, sınav konuları, sınav tarihi, yeterli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü veya puan türleri ve yılı ile ilk ve son başvuru tarihleri, sınav tarihinden en az bir ay önce ilan edilir.

(2) Sınav, Ek-1'de yer alan formata uygun olarak Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve Başkanlık resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(3) Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlık internet sitesinde ilan edilir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Başvurular, Ek-2'de yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavı Başvuru Formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına "Maliye" ibaresinden önce gelmek üzere "Hazine ve" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 26/12/2009 tarihli ve 27444 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 44 üncü maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 155 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine "Maliye" ibaresinden önce gelmek üzere "Hazine ve" ibaresi eklenmiş, (f) bendinde yer alan "İnsan Kaynakları" ibaresi "Personel" şeklinde değiştirilmiş ve (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"c) Giriş sınavının yazılı bölümünün yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,"

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına "yeterli" ibaresinden önce gelmek üzere "veya türlerinden" ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

"(3) Giriş sınavı bir il veya birden fazla il için açılabilir. Sınav duyurusunda birden çok il belirlenmişse, adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 (beş) ili tercih edebilirler. İl içinde atama yapılacak birden fazla yer belirlenmişse, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını, tercih ettikleri her il için ayrı ayrı olmak üzere öncelik sırasına göre başvurularında belirtmek zorundadırlar. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemezler."

"(4) Adayların, tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilir ve o il için belirlenen kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday giriş sınavı yazılı bölümüne çağrılır."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları" ibaresi "Personel" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınav kurulu

MADDE 9 - (1) Sınav kurulu, Başkan veya görevlendireceği Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı veya Personel Daire Başkanlığından sorumlu Gelir İdaresi Daire Başkanının başkanlığında, 1. Hukuk Müşaviri, Gelir İdaresi Daire Başkanları, Vergi Dairesi Başkanları, Gelir İdaresi Grup Başkanları ile Gelir İdaresi Grup Müdürleri arasından seçilecek, sınav kurulu başkanı dahil en az üç asil ve yeteri kadar yedek üyeden oluşur. Gerek görülmesi halinde sınav kurulu, kurul üyelerinden oluşan komisyonlar şeklinde çalışabilir.

(2) Giriş sınavının, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen okullardan mezun olanlar için birlikte açılması halinde, sınavın sözlü bölümüne katılmak için sınav kuruluna, Başkanlık merkezinden veya diğer kurumlardan çağrılan üyeler yalnızca teknik bilgiyi haiz oldukları bölümden sınava giren adayların sözlü sınavına iştirak ederler.

(3) Sınav kurulu veya komisyonlar en az üç üye ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Asil üyenin katılamadığı toplantıya yedek üye katılır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

(4) Sınav kurulu, giriş ve yeterlik sınavlarını yapar, sonuçlarını değerlendirir ve itirazları inceleyerek karara bağlar.

(5) Sınav kurulu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

(6) Sınav kurulunun sekretarya hizmetlerini Personel Daire Başkanlığı yürütür."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 13 - (1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınavın yeri ve tarihine ilişkin bilgiler Başkanlık internet sitesinde duyurulur."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan, "yazılı sınav konularından" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye beşinci ve altıncı fıkralar eklenmiştir.

"(3) Sözlü sınav, adayların;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(4) Adaylar, kurul tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir."

"(5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

(6) Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder ve bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 16 - (1) Giriş sınavında başarılı olan asil ve yedek adaylar Başkanlık internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir ve atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenir."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "bir" ibaresi "iki" olarak, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Bu maddede yer verilen usuller dahilinde ataması yapılan uzman ve uzman yardımcıları, dördüncü fıkrada belirtilen süre zarfında atandıkları yerin dışında başka bir yerde veya kurumda (atanılan yerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez birimleri hariç), tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer alan "Yönetmeliğinin 8 inci maddesine" ibaresi "Yönetmeliğine" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinin (1) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) Personel Mevzuatı ile Bakanlık ve Başkanlık Teşkilatına Dair Mevzuat; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yedinci bölümü, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin onikinci bölümü, Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği ile Vergi Daireleri İşlem Yönergesi,"

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin başlığı "Sınav sonuçlarına itiraz ve hatalı soruların değerlendirilmesi" olarak, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan "yedi gün" ibaresi "beş iş günü" olarak değiştirilmiş, "itiraz" ibaresinden önce gelmek üzere "sınav kuruluna" ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

"(2) Yapılan yazılı sınavlarda hatalı soruların tespit edilmesi durumunda bu sorular her aday tarafından doğru cevaplanmış kabul edilir."

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına "Maliye" ibaresinden önce gelmek üzere "Hazine ve" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici üçüncü madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3 - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 45 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, uzman yardımcısı olarak istihdam olunanların uzmanlık kadrolarına atanmaları, söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır."

MADDE 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz