TÜİK'te 19 Daire Başkanlığı oluşturuldu

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında (TÜİK) 19 Daire Başkanlığı oluşturuldu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2020 01:12, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2020 01:15
TÜİK'te 19 Daire Başkanlığı oluşturuldu

4 nolu CBK'nın 604. maddesinde "Kurumun görev alanıyla ilgili hizmetlerinden sorumlu birimleri daire başkanlıklarıdır. Daire başkanlıklarının isim, görev ve yetkileri Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Başkanlığın diğer birimleri ve görevleri şunlardır:" hükmü yer almaktadır.

Bu kararnameye hükmüne dayanılarak oluşturulan Daire Başkanlıkları, 7 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte yer almıştır. Yönetmeliğin 4. maddesinde oluşturulan daire başkanlıkları, diğer maddelerinde ise daire başkanlıklarının görevleri açıklanmıştır.

İşte 7 Mayıs 2020 tarih ve 31120 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu)'ndan:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının görev alanıyla ilgili hizmetlerinden sorumlu daire başkanlıklarının kuruluş, görev ve yetkilerini düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 602 nci ve 604 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını,
b) Başkanlık: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığını,
c) Kurum: Türkiye İstatistik Kurumunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez Teşkilatı Hizmet Birimleri ve Görev Tanımları
Merkez teşkilatı hizmet birimleri
MADDE 4 - (1) Kurumun görev alanıyla ilgili hizmetlerinden sorumlu birimleri şunlardır:
a) Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı.
b) Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma İstatistikleri Daire Başkanlığı.
c) Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığı.
ç) Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanlığı.
d) Eğitim Daire Başkanlığı.
e) Fiyat İstatistikleri Daire Başkanlığı.
f) İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı.
g) Kısa Dönemli İş İstatistikleri Daire Başkanlığı.
ğ) Metaveri ve Kayıt Sistemleri Daire Başkanlığı.
h) Sektörel İstatistikler Daire Başkanlığı.
ı) Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı.
i) Tarım İstatistikleri Daire Başkanlığı.
j) Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı.
k) Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı.
l) Uluslararası Ticaret İstatistikleri Daire Başkanlığı.
m) Veri Toplama Daire Başkanlığı.
n) Yazılım Daire Başkanlığı.
o) Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı.
ö) Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı.

Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı

MADDE 5 - (1) Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Veri ve bilginin elektronik güvenliği ile gizliliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak.

b) Gerekli sistem ve donanım altyapılarını planlamak, kurmak, geliştirmek, işletmek, yenilemek, güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak.

c) Kurum bilgi mimarisinde yer alan verinin yapılandırılması, güncellenmesi ve arşivlenmesini sağlamak.

ç) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

d) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma İstatistikleri Daire Başkanlığı

MADDE 6 - (1) Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma İstatistikleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Çevre ile ilgili istatistikleri üretmek.

b) Çevresel ekonomik hesapları yapmak.

c) Sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin üretilmesi ve izlenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.

ç) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

d) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığı

MADDE 7 - (1) Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Nüfus ve demografi alanında yer alan nüfusun büyüklüğü ve yapısı, göç, nüfus projeksiyonları, hayat tabloları gibi istatistikleri ve göstergeleri üretmek.

b) Doğum, ölüm, evlenme ve boşanma gibi hayati istatistikleri üretmek.

c) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

ç) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanlığı

MADDE 8 - (1) Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurum tarafından yürütülen projeleri planlamak, koordine etmek ve yürütmek.

b) İstatistik üretim sürecinin otomasyonunu yapmak, standardizasyonunu sağlamak ve otomasyon sistemini yönetmek.

c) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

ç) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Eğitim Daire Başkanlığı

MADDE 9 - (1) Eğitim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurumun eğitim planını hazırlamak ve yönetmek.

b) Kurumsal eğitim veritabanını oluşturmak ve yönetmek.

c) Resmi İstatistik Programı kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim programlarını organize etmek ve uygulamak.

ç) İstatistik alanında seminer, sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri faaliyetleri organize etmek.

d) İstatistik yöntem ve uygulamaları konusunda kurum ve kuruluşlar, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere yönelik eğitim ve sertifikasyon programları düzenlemek.

e) Kurum personelinin kariyer planlamasına yönelik faaliyetleri yürütmek.

f) Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek.

g) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

ğ) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Fiyat İstatistikleri Daire Başkanlığı

MADDE 10 - (1) Fiyat İstatistikleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Fiyat hareketlerini izlemek amacıyla istatistik, gösterge üretmek ve endeks hesaplamak.

b) Satın alma gücü paritesi göstergelerini hesaplamak.

c) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

ç) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı

MADDE 11 - (1) İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Hanehalkı işgücü istatistiklerini üretmek.

b) Hanehalkı tüketim harcamaları istatistiklerini üretmek.

c) Gelir dağılımı, yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerini üretmek.

ç) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

d) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Kısa Dönemli İş İstatistikleri Daire Başkanlığı

MADDE 12 - (1) Kısa Dönemli İş İstatistikleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerine ilişkin ciro, üretim ve hacim endekslerini hesaplamak.

b) Güven endekslerini hesaplamak.

c) İşgücü maliyeti, kazanç yapısı ve ücret ile ilgili istatistikleri ve endeksleri üretmek.

ç) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

d) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Metaveri ve Kayıt Sistemleri Daire Başkanlığı

MADDE 13 - (1) Metaveri ve Kayıt Sistemleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Metaveri yönetim sistemini kurmak ve yönetmek.

b) Kurum ve kuruluşlarda kullanılan idari kayıtları uluslararası standartları gözeterek incelemek ve istatistik üretimine uygun hale getirmek üzere kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

c) Ulusal düzeyde istatistiki sınıflamalar oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Ulusal kayıt sistemlerinin oluşturulmasında standartları tanımlamak, uygulamak ve kurumlar arası koordinasyon ile uygulanmasını sağlamak.

d) Kurumun süreç analizi çalışmalarını yapmak ve yönetmek.

e) Resmi İstatistik Programını hazırlamak, izlemek, değerlendirmek, raporlamak, koordinasyon ve bilgi akışını sağlamak.

f) Ulusal Veri Yayımlama Takviminin hazırlanması, duyurulması ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin çalışmalar yürütmek.

g) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

ğ) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Sektörel İstatistikler Daire Başkanlığı

MADDE 14 - (1) Sektörel İstatistikler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) İnşaat, enerji, ulaştırma ve diğer sektörlere ilişkin istatistikleri üretmek.

b) Yapı izin ve konut istatistiklerini üretmek.

c) Bilgi toplumu ile bilim ve teknoloji istatistiklerini üretmek.

ç) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

d) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı

MADDE 15 - (1) Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Eğitim, sosyal koruma, kültür, spor, sağlık, ölüm nedeni, adalet, suç ve seçim istatistiklerini üretmek.

b) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

c) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

ç) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Tarım İstatistikleri Daire Başkanlığı

MADDE 16 - (1) Tarım İstatistikleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Arazi kullanımı, tarımsal üretim, tarımsal yapı ve benzeri konularda tarım sektörüne ilişkin istatistikleri üretmek.

b) Tarımsal denge ve tarım sektörü ekonomik hesaplarını yapmak.

c) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

ç) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı

MADDE 17 - (1) Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Gayrisafi yurt içi hasıla hesaplarını yapmak.

b) Kurumsal sektör hesaplarını yapmak.

c) Arz ve kullanım tabloları ile girdi-çıktı tablolarını oluşturmak.

ç) Ulusal hesaplar kapsamında bölgesel hesapları yapmak.

d) Ulusal hesaplar kapsamında genel devlet mali tabloları ve mali bildirim tablolarını oluşturmak.

e) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

f) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

g) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı

MADDE 18 - (1) Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Uluslararası kuruluşlar ve diğer istatistik kurumları ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek.

b) Avrupa Birliği uyum izleme çalışmalarını koordine etmek, yürütmek ve raporlamak.

c) Finansmanı dış kaynaklardan sağlanan istatistik projelerini anlaşmalar çerçevesinde yönetmek.

ç) Ülkelere veya ülke gruplarına yönelik istatistik işbirliği ve teknik yardım programlarını yürütmek ve koordine etmek.

d) Görev alanına giren konularda uluslararası gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Uluslararası Ticaret İstatistikleri Daire Başkanlığı

MADDE 19 - (1) Uluslararası Ticaret İstatistikleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Uluslararası mal ticareti istatistiklerini ve endekslerini üretmek.

b) Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini ve endekslerini üretmek.

c) Turizm istatistiklerini üretmek.

ç) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

d) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Veri Toplama Daire Başkanlığı

MADDE 20 - (1) Veri Toplama Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Veri toplama yöntemlerine ilişkin araştırmaları yapmak ve uygulamak.

b) Hanehalkı ve iş yeri araştırmalarında merkezi veri toplama yöntemlerine ilişkin araştırmaları yapmak ve uygulamak.

c) Kurumun çalışmaları kapsamında gereksinim duyulan idari kayıtları ilgili kurum ve kuruluşlardan temin etmek.

ç) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

d) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yazılım Daire Başkanlığı

MADDE 21 - (1) Yazılım Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) İstatistik üretimi kapsamında veri toplanması, işlenmesi, analizi ve dağıtımına yönelik yazılım uygulamalarını geliştirmek, işletmek, yenilemek ve sürekliliğini sağlamak.

b) Kurum tarafından kullanılan yazılımların güvenliğini test ve kontrol etmek, güvenliğini sağlamak.

c) Kurumun internet sitesi tasarım ve geliştirme işlemlerini yürütmek, güncellemek, yayımlarının tasarımını yapmak, standartlarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Kurumda ihtiyaç duyulan konumsal boyutlu çalışmalarda, coğrafi ve kartografik altyapıyı oluşturarak coğrafi veritabanını tasarlamak, kurmak, işletmek ve coğrafi bilgi sistemi çalışmalarını yürütmek.

d) Yönetim hizmetlerine ilişkin yazılım uygulamalarını geliştirmek, işletmek, yenilemek ve sürekliliğini sağlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı kurum, kuruluş ve kişilerin istatistiki yayın, veri/bilgi taleplerini karşılamak.

f) Haber bültenlerinin yayımlanmasına ilişkin sistemsel çalışmaları yürütmek.

g) İstatistik dağıtımı kapsamında iş zekası ve raporlama çalışmalarını yürütmek.

ğ) Veri gizliliği uygulama standartlarını belirlemek ve yürütmek.

h) Resmi İstatistik Programı kapsamında yurt dışına veri gönderilmesini koordine etmek ve takibini yapmak.

ı) Resmi İstatistik Programı kapsamında veri paylaşımı platformunu kurmak ve yönetmek.

i) Yayın ve Dağıtım Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

j) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

k) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

l) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı

MADDE 22 - (1) Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin ekonomik yapısına ilişkin yıllık istatistikler üretmek.

b) Yıllık ürün istatistiklerini üretmek.

c) İş Kayıtları Sisteminin oluşturulmasını, iyileştirilmesini, güncellenmesini ve yönetilmesini sağlamak.

ç) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

d) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı

MADDE 23 - (1) Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) İstatistik üretimi kapsamında veri bilimi ve veri analiz teknikleri ile ilgili çalışmaları yürütmek ve uygulamak.

b) İstatistik üretimi kapsamındaki kalite denetim çalışmalarını yürütmek.

c) İstatistik üretimi kapsamındaki veri kalitesi ile ilgili çalışmaları yürütmek.

ç) Veri Kalite Kontrol Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

d) Araştırmaların tasarımını yapmak, uygun örnekleme yöntemini belirlemek ve uygulamak.

e) Soru formlarına ilişkin standartları belirlemek ve bu standartlara uygun olarak soru formlarını oluşturmak.

f) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

g) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Grup başkanlığı ve grup müdürlüğü
MADDE 24 - (1) Kurumda işlerin niteliğine göre merkezde grup başkanlıkları, bölge müdürlüklerinde ise grup müdürlükleri Başkan onayı ile kurulup kaldırılabilir.

Yürürlük
MADDE 25 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Bu Habere Tepkiniz