Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü görevde yükselme yönetmeliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Haziran 2020 08:13, Son Güncelleme : 16 Haziran 2020 08:14
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü görevde yükselme yönetmeliği

16 Haziran 2020 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 31157

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapanlardan görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacak personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Genel Müdürlük: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünü,

ç) Görev grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

d) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen üst görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı ve sözlü sınavı,

g) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan çalışma sürelerini,

ğ) MEB: Milli Eğitim Bakanlığını,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ı) Sınav Kurulu: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

i) Unvan değişikliği: En az orta öğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

k) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi gruplar ile kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Şube Müdürü, Atölye Müdürü.

2) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu:

1) Araştırmacı.

c) İdari hizmetler grubu:

1) Bilgisayar İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

ç) Destek hizmetleri grubu:

1) Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, Heykeltıraş, Tekniker, Laborant, Programcı, Hemşire.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere son başvuru tarihi itibarıyla en az altı ay Genel Müdürlükte çalışmış olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen toplam hizmet süresi şartını taşımak,

c) Yapılacak görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan unvanlara yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube Müdürü ve Atölye Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Genel Müdürlük Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Mühendis, Heykeltıraş, Tekniker, Laborant, Programcı, Bilgisayar İşletmeni, Araştırmacı, Memur kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte, toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Genel Müdürlük Laborant, Tekniker, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Ambar Memuru kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam en az dört yıl hizmeti bulunmak,

c) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Genel Müdürlük Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

ç) Bilgisayar İşletmeni, Memur ve Ambar Memuru kadrolarına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Genel Müdürlük Hizmetli kadrosunda toplam en az dört yıl hizmeti bulunmak,

d) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Genel Müdürlük Hizmetli kadrosunda toplam en az dört yıl hizmeti bulunmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 - (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olma şartı aranır.

Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 - (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Yüksek öğrenim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Heykeltıraş kadrosuna atanabilmek için;

1) Yüksek öğrenim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren heykel bölümünden mezun olmak,

c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik yükseköğrenim mezunu olmak,

ç) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

1) Yüksekokulların veya meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak,

e) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ya da yüksek öğrenim kurumlarının iki yıllık bilgisayar programcılığı bölümlerinden mezun olmak,

2) Genel Müdürlükçe belirlenecek en az iki bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı belge ile belgelemek,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, birimi ve yazılı sınava katılacaklarda aranacak şartlar ile başvurunun yapılacağı yer ve başvurunun yapılacağı son tarih, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavının yeri, tarihi, sınav konuları ve diğer hususlar yazılı sınav tarihinden en az bir ay önce Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir.

(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan Genel Müdürlük personeli, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan Genel Müdürlük personelinin de başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

(3) Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Başvuru

MADDE 11 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri Personel Dairesi Başkanlığına iletilir. Sınav Kurulunca uygun görülmesi halinde başvurular elektronik ortamda alınabilir. Aday memurlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeli başvuruda bulunamazlar.

(2) Başvurular Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığınca incelenerek aranan şartları taşıyan ve yazılı sınava girmeye hak kazananlar Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir.

Yazılı sınav

MADDE 12 - (1) Görevde yükselme yazılı sınavı Genel Müdürlük tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Genel Müdürlük tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM'ye, MEB'e ya da yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı Genel Müdürlük tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda olmak üzere, ÖSYM'ye, MEB'e ya da yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(3) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavdan en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sözlü sınav

MADDE 13 - (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Adayların aldığı puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve başarı sıralaması

MADDE 14 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınavın ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 15 - (1) Aşağıdaki durumlarda sınav geçersiz sayılır:

a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu hususta bir tutanak düzenlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

c) Yazılı ve/veya sözlü sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

(2) Yazılı sınav, öngörülemeyen ve beklenmeyen haller, doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti halinde Sınav Kurulunca ertelenebilir veya iptal edilebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 16 - (1) Sınav sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir.

(2) İlgililer, ilan tarihinden itibaren yedi işgünü içerisinde yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları Sınav Kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İtiraz başvurusuna ilişkin ilgiliye başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yazılı olarak cevap verilir.

(3) İlgililer sözlü sınavın bitimini müteakip ilan edilen nihai sınav sonucuna ilan tarihinden itibaren yedi işgünü içerisinde itiraz edebilir. Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları Sınav Kurulunca incelenir. İtiraz başvurusuna ilişkin ilgiliye başvuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde yazılı olarak cevap verilir.

Sınavı kazananların atanması ve sınav belgelerinin saklanması

MADDE 17 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında en yüksek puandan başlamak üzere başarılı olanların boş kadrolara atanması, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı sırasına göre iki ay içinde yapılır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar Genel Müdürlükçe belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olarak ataması yapılanların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar, dava konusu olan sınav belgeleri ise yargı süreci sonuçlanana kadar Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.

Sınav Kurulu

MADDE 18 - (1) Sınav Kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişi başkanlığında Personel Dairesi Başkanı ile Genel Müdür tarafından görevlendirilecek diğer üç üye olmak üzere toplam beş asil üyeden oluşur. Ayrıca aynı usulle asil üyelerin yokluğu durumunda Kurula iştirak etmek üzere üç yedek üye görevlendirilir.

(2) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına, Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye ve üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav Kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(6) İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından Sınav Kuruluna üye veya üyeler görevlendirilebilir.

Sınav Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 19 - (1) Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarını ve sözlü sınavlarını yapmak veya yazılı sınavları sınav yapmaya yetkili bir kuruma yaptırmak, sınav sonuçlarını ilan etmek.

b) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

c) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

(2) Yazılı sınavların sınav yapmaya yetkili bir kuruma yaptırılması halinde, sınavın yürütülmesine ve itirazlara ilişkin hususlar, Genel Müdürlük ile sınavı yapmaya yetkili kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler ve naklen atamalar

MADDE 20 - (1) Görev grupları arasındaki geçişler ve naklen atamalar aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir.

b) Aynı görev grubunun alt görev grubunda yer alanlar aynı alt görev grubunun içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan diğer görevlere atanabilirler.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden, bu Yönetmeliğin aynı görev grubu veya alt görev grubu içinde sayılan unvanları ihraz etmiş olanlar, aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara söz konusu unvanlar için aranan öğrenim şartına ve hizmetin yerine getirilmesi için gerekli belgelere sahip olunması kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

d) Doktora öğrenimini bitiren personelin, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olması ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşıması kaydıyla şef ya da daha alt görevlere sınavsız ataması yapılabilir.

Açıktan atamalar

MADDE 21 - (1) İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavı

MADDE 22 - (1) Genel Müdürlük gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 23 - (1) Gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu ve atanma şartlarını taşımadığı anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atama onayları iptal edilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atanma

MADDE 24 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Genel Müdürlüğe ilk defa yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 - (1) 30/5/2015 tarihli ve 29371 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim şartı

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 27 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz