1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahkemeler yürürlükte olmayan 1979 tarihli ek dersle ilgili karara göre hüküm veriyorlar

Ek dersle ilgili açılan davalarda mahkemeler; 4.10.1979 tarihli ve 16794 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6.6.1979 tarihli ve 7/18202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Örgütünde Görev Alanlardan Kimlerin, Haftalık Çalışmalarının Ne Kadarının Zorunlu Ek Ders Görevinden Sayılacağı ve Bu Görevler Karşılığı Haftada Kaç Saat Ek Ders Ücreti Ödeneceğine İlişkin Kurallara dayanılarak yürürlükte yer almayan ve davanın açıldığı tarih itibariyle hiçbir etkisi olmayacak olan ek dersle ilgili karara atıfta bulunularak hükümler vermiştir.
20 Temmuz 2020 11:01
Yazdır
Mahkemeler yürürlükte olmayan 1979 tarihli ek dersle ilgili karara göre hüküm veriyorlar

"Ek Dersle İlgili Karar Bir An Önce Yenilenmelidir" başlıklı geniş kapsamlı haberimizde bugüne kadar yayımlanan ek dersle ilgili kurallar, hususlar, esaslar veya kararlardan 8 tanesine yer vermiştik.

Şöyle ki; 1979 yılına kadar 1964 yılında çıkartılan 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek Ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ile yürütülen ek ders konuları ilk defa 1974 yılında çıkartılan Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlemeye kavuşmuş akabinde 6 adet ek dersle ilgili kurallar, hususlar, esaslar veya kararlardan sonra şu an yürürlükte olan ise 1.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karardır.

Zaman zaman ek dersle ilgili açılan davlarda davanın açıldığı tarihte göz önünde bulundurularak, yukarıda yer verdiğimiz ve yürürlükte olan mevzuata göre karar verilmesi gerekmektedir.

Fakat daha önce sitemizde de önemine binaen yer vergimiz aşağıdaki kararlarda 24.10.1979 tarihli ve 16794 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6.6.1979 tarihli ve 7/18202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Örgütünde Görev Alanlardan Kimlerin, Haftalık Çalışmalarının Ne Kadarının Zorunlu Ek Ders Görevinden Sayılacağı ve Bu Görevler Karşılığı Haftada Kaç Saat Ek Ders Ücreti Ödeneceğine İlişkin Kurallara dayanılarak yürürlükte yer almayan ve davanın açıldığı tarih itibariyle hiçbir etkisi olmayacak olan ek dersle ilgili karara atıfta bulunularak hükümler vermiştir.

Halbuki mahkemelerin atıfta bulunduğu bu ek dersle ilgili karar; 30.04.1981 tarihli ve 17326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 30.4.1981 tarihli ve 8/2750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ücretli Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yürürlük Hükümleri" başlıklı 47. maddesindeki; "Bu esasların yürürlüğe girmesiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 89. maddesine dayalı olarak çıkarılan;

a) 15.7.1974 tarihli ve 7/8649 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişiklikleri,

b) 6.7.1978 tarihli ve 7/15876 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişiklikleri,

c) 6.6.1979 tarihli ve 7/18202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişiklikleri,

Yürürlükten kaldırılmıştır." hükümlerindeki (c) fıkrasına göre yürürlükten kaldırılmıştır.

Şu an yürürlükte olan karar ise 16.12.2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karardır.

Tüm bu kararlara "Ek Dersle İlgili Karar Bir An Önce Yenilenmelidir" başlıklı geniş kapsamlı haberimizden ulaşabilirsiniz.

İşte o mahkeme kararları;

1- Balıkesir İdare Mahkemesinin 2017/1721 Esas No, 2018/779 Karar No ve 28.05.2018 tarihli kararı, İzmir Bölge idare Mahkemesi ikinci idari Dava Dairesinin 2018/5213 Esas No, 2019/152 Karar No ve 10.01.2019 tarihli kararıyla da onanmasına rağmen kararında, yürürlükte olmayan 24.10.1979 tarihli ve 16794 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6.6.1979 tarihli ve 7/18202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Örgütünde Görev Alanlardan Kimlerin, Haftalık Çalışmalarının Ne Kadarının Zorunlu Ek Ders Görevinden Sayılacağı ve Bu Görevler Karşılığı Haftada Kaç Saat Ek Ders Ücreti Ödeneceğine İlişkin Kurallara dayanılarak hüküm vermiştir.

Balıkesir İdare Mahkemesinin 2017/1721 Esas No, 2018/779 Karar No ve 28.05.2018 tarihli kararında; "Anılan Kanun hükmüyle verilen yetki üzerine hazırlanarak, 24.10.1979 tarihli, 16794 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Örgütünde Görev Alanlardan Kimlerin Haftalık Çalışmalarının Ne Kadarının Zorunlu Ek Ders Görevinden Sayılacağı ve Bu Görevler Karşılığı Haftada Kaç Saat Ek Ders Ücreti Ödeneceğine İlişkin Kuralların 4. maddesinde, Yönetici, uzman ve öğretmenlerin; yasa, tüzük, yönetmelik, eğitim programları ve yönergelerle saptanan görevleri yerine getirmekle yükümlü olacağı, haftalık çalışmalarının (10) ders saati süresi kadarının zorunlu ek ders görevinden sayılacağı, bu görevleri karşılığı (10) saat ek ders ücreti ödeneceği kurala bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Atatürk İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kamu personeline ilişkin tedbirler" başlıklı 2. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 01/09/2016 tarihinde görevine son verildiği, 29/04/2017 tarihinde görevine iade edilen davacının açıkta geçen sürelere ilişkin ödenmeyen ek ders ücretinin ödenmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine dair 23/06/2017 tarih ve E.9870078 sayılı işlemin tesisi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, her bir öğretmenin, maaş karşılığı ders görevine ilişkin olarak belirlenen süreyi tamamladıktan sonra, ücret karşılığında belirli bir süre dahilinde de zorunlu ek ders görevinin yerine getirilmesinden sorumlu tutulduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 01/09/2016 tarihinde görevine son verilen davacının, zorunlu nitelikteki ek ders görevi karşılığında ödenmesi gereken ek ders ücretinin açıkta bulunduğu 01/09/2016-29/04/2017 tarihleri arasında anılan Kanuna dayalı olarak yoksun kaldığı özlük ve parasal hakların kapsamına dahil edilmesi gerektiği açıktır." açıklamalarında 24.10.1979 tarihli, 16794 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Örgütünde Görev Alanlardan Kimlerin Haftalık Çalışmalarının Ne Kadarının Zorunlu Ek Ders Görevinden Sayılacağı ve Bu Görevler Karşılığı Haftada Kaç Saat Ek Ders Ücreti Ödeneceğine İlişkin Kurallara atıfta bulunarak ek ders ödenmesine karar vermiş ve anılan karara idarece itiraz edilmesi üzerine İzmir Bölge İdare Mahkemesi kararı onamıştır.

2- Çanakkale İdare Mahkemesi, 2019/710 Esas No, 2019/916 Karar No ve 15.08.2019 tarihli kararında yürürlükte olmayan 24.10.1979 tarihli ve 16794 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6.6.1979 tarihli ve 7/18202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Örgütünde Görev Alanlardan Kimlerin, Haftalık Çalışmalarının Ne Kadarının Zorunlu Ek Ders Görevinden Sayılacağı ve Bu Görevler Karşılığı Haftada Kaç Saat Ek Ders Ücreti Ödeneceğine İlişkin Kurallara dayanılarak hüküm vermiştir.

Çanakkale İdare Mahkemesi, 2019/710 Esas No, 2019/916 Karar No ve 15.08.2019 tarihli kararında; "Anılan Kanun hükmüyle verilen yetki üzerine hazırlanarak, 24.10.1979 tarihli, 16794 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Örgütünde Görev Alanlardan Kimlerin Haftalık Çalışmalarının Ne Kadarının Zorunlu Ek Ders Görevinden Sayılacağı ve Bu Görevler Karşılığı Haftada Kaç Saat Ek Ders Ücreti Ödeneceğine İlişkin Kuralların 4. maddesinde, Yönetici, uzman ve öğretmenlerin; yasa, tüzük, yönetmelik, eğitim programları ve yönergelerle saptanan görevleri yerine getirmekle yükümlü olacağı, haftalık çalışmalarının (10) ders saati süresi kadarının zorunlu ek ders görevinden sayılacağı, bu görevleri karşılığı (10) saat ek ders ücreti ödeneceği kurala bağlanmıştır.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32. maddesinde: Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödeneceği belirtilmiştir.

Bu durumda, 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 01/09/2016 tarihinde görevine son verilen davacıya ödenmemiş olan görev dışında bulunduğu dönemlere ilişkin hafta içi ek ders ücreti, destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücreti, mesleki çalışma dönemi ek ders ücreti, nöbet görevi ek ders ücreti ve eksik ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Eceabat Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 15/05/2019 tarih ve 9533798 sayılı işleminde, zorunlu nitelikteki ek ders görevleri karşılığında ödenmesi gereken ek ders ücretleri ile eğitim öğretim hazırlık Ödeneğinin ödenmeyen kısmının, davacının görevden çıkarıldığı 01/09/2016-1 1/02/2019 tarihleri arasında 607 sayılı KHK'ya istinaden yoksun kaldığı özlük ve parasal hakların kapsamına dahil edilmeleri gerektiği ve açıkta kaldığı süreye tekabül eden maaş farklarının ise yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği düşüncesiyle hukuka uyarlık; destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücretinin ödenmemesi yönünden ise hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1-Dava konusu işlemin davacının ek ders ücretleri ve eksik ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ve yoksun kaldığı maaşlarının yasal faizlerinin yasal faizleriyle birlikte ödenmesine ilişkin başvurusunun reddedilmesine yönelik kısmının iptaline, destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücreti ödenmesine yönelik kısmı yönünden ise davanın reddine." şeklinde hüküm vermiştir.

Fakat yukarıda yer verdiğimiz kararlarda halan şu an yürürlükte bulunan 16.12.2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre hüküm verilmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
17:36 - Bu kadarı ancak filmlerde olur: 2 kez askerlik yaptı17:30 - MSB, müşterek harekat görevlerinin icra edildiğini açıkladı17:30 - Samsun'da vaka sayısı arttı, valilik yeni tedbirleri açıkladı17:10 - 99 model otomobili sesli komutla çalıştıran yazılım geliştirdi16:55 - Kapalı ortamı dezenfekte eden yeni nesil cihaza yoğun ilgi16:52 - Sağlık eğitimi alan kişilerin sadece yüzde 4'ü işsiz kalıyor
16:48 - Elazığ Belediye Başkanı'nın koranavirüs testi pozitif çıktı16:25 - Öksüz ve yetimler için yeni bir birim kurulacak16:23 - 'Aşı bulunmuş olsa dahi, bir dönem birlikte yaşayacağız'16:21 - Doktor adayı Enis, dünyaca ünlü bilim dergisinde yer aldı16:17 - MHP'den 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması16:08 - Hemşire paylaştı, başhekim isyan etti; Hastayı terk ettiler
16:05 - İçişleri Bakanı Soylu: Mafya bozuntuları dersini aldı15:56 - Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü15:45 - 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı15:33 - Vali Aydoğdu maske takan çocuğu ve ailesini tebrik etti15:30 - Aydın'da trafik kazası: 2 polis memuru yaralandı
15:29 - Vatandaş altına hücum etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam