1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği.
31 Ekim 2020 01:21
+Aa- Yazdır
Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği
YÖNETMELİK Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunun oluşumu, çalışma usul ve esasları ile gıda kodeksi hazırlama usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alt komisyon: Gıda Kodeksinin hazırlanmasında görev alan Ulusal Gıda Kodeks Komisyonuna bağlı ihtisas komisyonunu, b) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını, c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını, ç) Kodeks Alimentarius Komisyonu: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü tarafından ortaklaşa kurulan komisyonu, d) Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu (UGKK): Gıda kodeksinin hazırlanmasında görevli olan komisyonu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu ile Bu Komisyonun Görev ve Yetkileri Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu MADDE 4 - (1) UGKK; Bakanlıktan gıda konusunda görev yapan üç üye, Sağlık Bakanlığından en az daire başkanı düzeyinde iki üye, her iki bakanlık tarafından ayrı ayrı seçilecek gıda konusunda uzman bilim insanı niteliğinde ikişer üye, Türk Standardları Enstitüsünden bir üye, gıda konusunda faaliyet gösteren ve en fazla üyeye sahip olan sivil toplum kuruluşundan bir üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşur. (2) UGKK'da temsilcisi yer alacak faaliyet konusu gıda olan sivil toplum kuruluşu, İçişleri Bakanlığından alınan kayıtlar değerlendirilerek Bakanlıkça belirlenir. (3) UGKK Başkanı ve Başkan Yardımcısı Bakanlık temsilcileri arasından Bakan tarafından atanır. Başkanın katılamadığı toplantılarda UGKK Başkanlığını Başkan Yardımcısı yürütür. (4) UGKK sekretaryası Bakanlık tarafından yürütülür. (5) UGKK üyelerinin görev süresi üç yıldır. Bakanlık ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri dışındaki üyeler üst üste en fazla iki dönem görev yapabilir. (6) UGKK üyelerinden, görev süresi dolmadan görevinden ölüm, emeklilik, uzun süreli hastalık, istifa gibi nedenlerle ayrılanların yerine, ayrılan üyenin temsil ettiği kurum/kuruluş en geç otuz gün içerisinde yeni bir üye belirler. Yeni üyenin görev süresi diğer üyelerle birlikte sona erer. (7) Yeni dönem UGKK üyeleri bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenir. Yeni üyeler, mevcut UGKK görev süresi dolmadan en az on beş gün önce Bakanlık makamının onayına sunulur. Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunun görev ve yetkileri MADDE 5 - (1) UGKK'nın görev ve yetkileri şunlardır: a) Gıda kodeksi çalışma kararının alınması ve yöntem belirlenmesi. b) Gıda kodeksi ile ilgili uluslararası toplantılar için Bakanlık tarafından oluşturulan ulusal görüşlerin değerlendirilmesi. c) Gıda kodeksi ile ilgili ulusal görüşlerin oluşturulması aşamasında gerekli olacak verilerin sağlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması ve verilerin toplanması. ç) Gıda kodeksine ilişkin Bakanlık tarafından sunulan hususların değerlendirilmesi. d) UGKK'ya sunulan mevzuat taslakları için yayım kararının alınması. e) Gerekli görüldüğünde, taslaklarda değişiklik yapılması veya tekrar çalışma kararı alınması. f) Gerekli görüldüğünde, alt komisyon tarafından görüş değerlendirmesi yapılmaksızın, gıda kodeksinin hazırlanması, yayımlanması veya yürürlükten kaldırılması kararının alınması. g) Alt komisyon üyelerinin onaylanması. Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunun toplantı usulü ve karar alması MADDE 6 - (1) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde komisyon üyelerini toplantıya çağırır. (2) Üyeler, sağlık raporu, geçici görevlendirme, yıllık izin ve benzeri mazeretlerini yazılı olarak sekretarya aracılığı ile UGKK Başkanına bildirirler. Ancak acil durumlarda yazılı bildirim sonradan yapılmak kaydıyla diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla durum, Başkana bildirilir. (3) Mazeret bildirmeden art arda üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği, Bakan onayı ile iptal edilir. (4) UGKK, en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Alt Komisyonların Kuruluş, Görev ve Yetkileri Alt komisyonların kuruluşu MADDE 7 - (1) Alt komisyonlar Bakanlık tarafından konu ile ilgili kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşturulur ve UGKK tarafından onaylanır. (2) Alt komisyonlar en fazla otuz üyeden oluşur. (3) Bakanlık tarafından alt komisyonlar bünyesinde; farklı konulara göre çalışma grupları kurulabilir. (4) Üyeler, sağlık raporu, geçici görevlendirme, yıllık izin ve benzeri mazeretlerini yazılı olarak sekretaryaya bildirirler. Ancak acil durumlarda yazılı bildirim sonradan yapılmak kaydıyla diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla durum, üyenin bağlı olduğu komisyon Başkanına bildirilir. (5) Mazeret bildirmeden art arda üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği, UGKK kararı ile iptal edilir. (6) Alt komisyon üyeleri kendi aralarında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer, başkanın olmadığı durumlarda alt komisyona başkan yardımcısı başkanlık eder. (7) Alt komisyonların sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yürütülür. (8) Alt komisyon toplantılarına sadece alt komisyon üyeleri katılabilir. Toplantılara gözlemci yedek üye ve benzeri sıfatlarla katılım sağlanamaz. (9) Üniversite ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, en fazla iki alt komisyonda görev alabilir. (10) Alt komisyonlarda her sivil toplum kuruluşundan en fazla beş üye yer alabilir. Sivil toplum kuruluşu üyeleri ilgili konuda en az üç yıl çalışmış olmalıdır. Alt komisyonun görevleri MADDE 8 - (1) Alt komisyonun görevleri şunlardır: a) Gıda kodeksi taslaklarına gelen görüşleri değerlendirmek. b) Görüş değerlendirmesi tamamlanan gıda kodeksi taslaklarını UGKK'ya sunmak. Alt komisyon toplantı usulü ve karar alma MADDE 9 - (1) Alt komisyon sekretaryası, gerekli gördüğü hallerde alt komisyonu toplantıya çağırır. (2) Alt komisyon en az, üye tam sayısının üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Gıda Kodeksi Taslaklarının Hazırlanması ve Yayımlanması Gıda kodeksi taslaklarının hazırlanması MADDE 10 - (1) UGKK tarafından çalışma kararı alınan gıda kodeksi taslakları, Avrupa Birliği mevzuatı öncelikli olmak üzere, Kodeks Alimentarius Komisyonu yaklaşımları, ulusal ve uluslararası mevzuat ile Ülke koşulları dikkate alınarak Bakanlık tarafından hazırlanır. (2) Bakanlık gerekli gördüğünde görüş almak üzere, gıda kodeksi taslak hazırlama çalışmalarına konu ile ilgili kurum, kuruluş, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından konusunda uzman kişileri çağırabilir. (3) Hazırlanan gıda kodeksi taslakları konu ile ilgili kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine açılır. Görüşlerin Bakanlığa ulaşmasını takiben ilgili alt komisyon toplantıya çağırılır. (4) Alt komisyonlar tarafından görüşleri değerlendirilen taslaklar, UGKK'ya iletilir. Gıda kodeksinin yayımlanması MADDE 11 - (1) UGKK tarafından yayım kararı alınan gıda kodeksi, Bakanlıkça ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yayıma gönderilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 12 - (1) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Geçiş hükümleri GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu ve alt komisyonlar oluşturuluncaya kadar mevcut Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu ve alt komisyonları çalışmalarına devam eder. Yürürlük MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
00:05 - Denetimli serbestlik, Covid sebebiyle 1 ay uzatıldı00:04 - Personel giderinin en düşük olduğu ilçe Altındağ ilçesi00:02 - 29 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a başsağlığı mesajı23:45 - Bakan Koca, rol kapmak isteyen vekil için açıklama yaptı23:31 - İlçe milli eğitim müdürü istifa etmek zorunda kaldı
23:10 - Selimiye Camii 'meydan projesi' bilmecesi23:06 - Pandemide döneminde bu köye Covid-19 giremedi22:59 - Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu22:58 - Havalar soğudu, ıhlamurun fiyatı uçtu22:52 - Emniyetten 'sahte genelge' uyarısı22:49 - 6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı
22:47 - Terör örgütü Kovid bahanesiyle Avrupa'da para topluyor22:36 - Dr. Sezici: Hayatınızda olmadığı kadar halsizlik yaşıyorsunuz22:34 - Eski tren garı fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor22:31 - Fuat Oktay'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı22:16 - İstanbul'da Ekim ayında toplu ulaşımda yüzde 8.3'lük
22:10 - Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam