1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dizel aracınıza yanlışlıkla benzin konulursa

Danıştay dizel araca yanlışlıkla benzin konulmasından dolayı oluşacak tüm zararın bayi ile birlikte sağlayıcı tarafından müteselsilen karşılanması gerektiğine karar verdi. Mahkeme olayda, tamirat giderleri, aracın değer kaybı, çekici gideri, aracın serviste kaldığı süre boyunca araç kiralanma bedelinin verilmesine hükmetmiştir.
08 Mart 2021 12:20
+Aa- Yazdır
Dizel aracınıza yanlışlıkla benzin konulursa

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi; "araca dizel cinsi yakıt yerine benzin konulması halinde; tamirat giderlerinden, aracın değer kaybından, çekici giderinden, aracın serviste kaldığı süre boyunca araç kiralanması halinde kira bedelinden; akaryakıt bayi ile sağlayıcı firma müteselsilen sorumludur." Diyerek yerel mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay bozma kararında şu ifadelere yer verdi:

Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilanlarda tespit edilen yararlanma amacı bakımından tüketicinin beklediği faydaları ortadan kaldıran maddi eksiklikler içeren hizmet sözkonusu olduğundan, anılan Kanunun 4/A maddesinin ilk fıkrası uyarınca ayıplı hizmet bulunmaktadır.

Ayıplı hizmetten ve ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zarardan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur.

T.C. Yargıtay

3. Hukuk Dairesi

2020/3188 E.

2020/4776 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ: TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca duruşmasız, davalı ... San.ve Tic. A.Ş. avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde temyiz eden davalı ve davacı taraftan gelen olmadı. Diğer davalı ... Ofisi A.Ş. vekili avukat ... gelmiş olmasıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunanın sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalılardan ... Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait akaryakıt istasyonundan, ... plaka sayılı aracına yakıt aldığını, ancak pompa görevlisinin araca dizel cinsi yakıt yerine benzin tahliyesi yaptığını, bu şekilde araçta arıza oluştuğunu, davalı ... şirketine başvurusu üzerine davalı şirket idarecilerince aracın tamir için Birleşen dosya davalısı ... Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. servisine götürüldüğünü, burada aracın sadece yakıt filtresinin değiştirilip depodaki benzinin temizlendiğini ancak takip eden günde aracın tekrar arıza verdiğini, davalıların kusuru neticesi araçta büyük çaplı hasar oluştuğunu ileri sürerek fazlaya dair haklarını da saklı tutmak suretiyle asıl davada; Hasarlı parçaların bedelleri için 15.000,00 TL, hasarlı parçaların onarım ve işçilik gideri için 600,00 TL, araçtaki değer kaybı için 1.000,00 TL, çekici gideri olarak 150,00 TL, araç kiralama bedeli için 3.540,00 TL, aracı dağıtılıp toplanması için servise ödenen masraflar için 2.800,00 TL ve tespit masraf ve giderleri için 477,00 TL olmak üzere toplam 23.567,00 TL'nin davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiş; birleşen davada ise, asıl davada ileri sürülen vakayı tekrar etmek suretiyle dava dilekçesinde bir talep sonucuna yer vermeksizin ve rakamsal olarak bir talep miktarı göstermeksizin ... Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.'yi davalı olarak göstermekle açılan davanın asıl dosya ile birleştirilmesini talep etmiş; 30.03.2016 havale tarihli ıslah dilekçesi ile de, 15.000,00 TL olarak talep edilmiş olan hasarlı parça bedeli ile 600,00 TL olarak talep edilmiş olan hasarlı parçaların onarım ve işçilik gideri taleplerini 11.656,00 TL daha arttırdıklarını ifade ettikten sonra, ıslah taleplerinin kabulü ile; dava dilekçesinde belirtilen diğer alacak talepleri ve ıslah dilekçesi doğrultusunda 27.256,00 TL hasarlı parça, hasarlı parçaların onarım ve işçilik gider bedeli taleplerinin faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucu, asıl davada; davalı ... San. ve Tic. A.Ş. aleyhine açılan davanın kısmen kabulüne, hasarlı parça ve işçilik bedeli olarak 27.256,00 TL alacağın 15.600,00 TL'sine dava tarihinden, 11.656,00 TL'sine ıslah tarihi olan 30.03.2016 tarihinden başlamak üzere yasal faizi ile birlikte adı geçen davalıdan alınarak davacıya verilmesine, çekici gideri, araç kiralama, aracın dağıtılıp toplanma bedeli olan toplam 6.490,00 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... San. Ve Tic. A.Ş.'den alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, ... Ofisi A.Ş. Yönünden açılan davanın reddine, birleşen davada; davanın reddine, karar verilmiş; hüküm, davacı ile asıl davada davalı olan davalılardan... Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm, davacının ise aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı, davalı ... Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından aracına yanlış yakıt konulması suretiyle uğradığı zararların tazminini istemiştir. Mahkemece, asıl dava da, davalı ... Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, diğer davalı ...Ofisi A.Ş. yönünden, zararın meydana gelmesinde herhangi bir kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine, karar verilmiştir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, somut olayda, davalılardan ... Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin işlettiği akaryakıt istasyonunun diğer davalı ... Ofisi A.Ş.'nin bayisi olduğu (Petrol Ofisi), bayinin çalışanı tarafından davacıya ait araca yanlış yakıt konulması suretiyle aracın arızalandığı hususlarında taraflar arasında ihtilaf bulunmamaktadır. Uyuşmazlık, bayi tarafından verilen hizmet nedeniyle sağlayıcının müteselsil sorumluluğu bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

Zararın meydana geldiği tarihte yürürlükte bulunan 4077 sayılı Kanunun 4/A maddesinin üçüncü fıkrasında; "Sağlayıcı, bayi, acente ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren, ayıplı hizmetten ve ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zarardan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Sunulan hizmetin ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz." düzenlemesine yer verilmiştir.

Anılan Kanunun "Tanımlar" başlıklı 3. maddesine göre;

"Bu Kanunun uygulanmasında,

d)Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,

g)Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder." hükmü bulunmaktadır.

Somut uyuşmazlıkta, davacıya ayıplı mal verilmesi söz konusu değildir, ancak; anılan Kanunun 4/A maddesinin ilk fıkrası uyarınca; "...Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilanlarında veya standardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, ayıplı hizmet olarak kabul edilir."

Buna göre; davacının aracına davalı ... Sanayi ve Ticaret A.Ş.'in çalışanı tarafından motorin yerine benzin konulması şeklinde gerçekleşen olayda, ... Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.'in diğer davalı ... Ofisi'nin bayisi olarak satış yaptığı ve hizmet verdiği hususunda bir uyuşmazlık da bulunmaması karşısında, sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilanlarda tespit edilen yararlanma amacı bakımından tüketicinin beklediği faydaları ortadan kaldıran maddi eksiklikler içeren hizmet sözkonusu olduğundan, anılan Kanunun 4/A maddesinin ilk fıkrası uyarınca ayıplı hizmet bulunmaktadır.

Sağlayıcı ve bayi 4/A maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, ayıplı hizmetten ve ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zarardan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Kaldı ki, sunulan hizmetin ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz (H.G.K.'nun 19.09.2012 tarih 2012/13-153 E., 2012/598 K. sayılı ilamı). Mahkemece açıklanan bu husus gözardı edilerek, davalı ... Ofisi'nin, zararın meydana gelmesinde herhangi bir kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle kararı temyiz eden davalının tüm, davacının ikinci bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nın 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/09/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
10:04 - Sayıştay, engelli istihdamında 9 belediyeyi uyardı10:04 - MASON mahrem yapılanmasından Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı çıktı09:48 - FETÖ imamı belediyelerden hortumlayıp sevgilisine yedirmiş09:46 - PKK'da panik: Yolcu uçaklarından bile saklanır olduk!09:44 - Tam kapanmadan kurtaracak gelişme: Geri dönüş başladı09:39 - Güne başlarken döviz fiyatları
09:39 - Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey yoğun bakımda09:34 - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı09:33 - Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi09:30 - Hatay'a gönderilen 100 ata ne oldu?09:25 - Bodrum'da kavgaya karışan Mustafa Üstündağ: Asıl biz darp edildik09:17 - EGM, terör örgütü üyelerine tazminat davası açtı
09:14 - Sağlıkçılara grafitili teşekkür09:04 - Başkent'te 47 eski askeri öğrenciye FETÖ operasyonu08:52 - Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı?08:48 - Kovid, 31 öğretmeni öğrencilerinden kopardı08:46 - Ya tam kapanma ya tam aşılama
08:33 - Öğrenciler sağlıklı beslenmiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam