İdari makamların işlemlerine davada aranan süre şartı değişti

4. yargı reformu paketi 14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Kanuna göre, idari yargıda dava açabilmek için idareye başvurularda aranan 60 günlük cevap verme süresi 30 güne düşürüldü.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 14 Temmuz 2021 14:58
İdari makamların işlemlerine davada aranan süre şartı değişti

7331 sayılı Kanun 14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

2577 sayılı Kanunnda idarenin sükutunu düzenleyen maddede yapılan düzenlemeye göre, idari dava açabilmek için aranan 60 günlük cevap vermeme süresi 30 güne düşürüldü.

Ayrıca, "Üst makamlara başvurma" ve "Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması" başlıklı maddelerde yer alan 60 günlük sürelerde 30 güne düşürüldü.

İşte 14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemenin eski ve yeni halleri:

ESKİ HÜKÜM YENİ HÜKÜM
Madde 10 - 1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler.

2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler.

MADDE 1 - 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümlelerinde yer alan "Altmış" ibareleri "Otuz" şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan "altmış" ibaresi "otuz" şeklinde, beşinci cümlesinde yer alan "altı" ibaresi "dört" şeklinde ve altıncı cümlesinde yer alan "altmış günlük" ibaresi "otuz günlük" şeklinde değiştirilmiştir.
Madde 11 - 1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.

2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.

MADDE 2 - 2577 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Altmış" ibaresi "Otuz" şeklinde değiştirilmiştir.
Madde 13 - 1. İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir. MADDE 3 - 2577 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "altmış" ibaresi "otuz" şeklinde değiştirilmiştir.
-

MADDE 4 - 2577 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Kararlar, verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılır ve imzalanır."

-

MADDE 5 - 2577 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 10 - 1. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 10 uncu, 11 inci ve 13 üncü maddeler uyarınca idareye yapılmış başvurular bakımından, belirtilen maddelerde bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki süreler uygulanır."

Bu Habere Tepkiniz