Milli emlak denetmenleri de emlak müdürü olabilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, milli emlak denetmeni unvanında en az dört yıl görev yapmış olanlara da emlak müdürü olarak atanma hakkı verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Temmuz 2021 09:22
Milli emlak denetmenleri de emlak müdürü olabilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde 15 Temmuz 2021 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre, milli emlak denetmeni unvanında en az dört yıl görev yapmış olanlara da emlak müdürü veya milli emlak müdürü unvanları için açılacak görevde yükselme sınavına başvuru hakkı verildi. Bu düzenleme gereğince, milli emlak denetmeni unvanında en az dört yıl görev yapmış olanlar, vekaleten de emlak müdürü veya milli emlak müdürü olabilecek

İŞTE RESMİ GAZETEDEKİ DÜZENLEME

MADDE 1 - 21/1/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "en az iki yıl" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya milli emlak denetmeni unvanında en az dört yıl" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

DEĞİŞİKLİĞİN YAPILDIĞI MADDE ŞU ŞEKİLDEDİR:

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 8 - (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda genelşartların yanısıra aşağıda belirtilen özelşartlar aranır:
a) Emlak müdürü ve milliemlak müdürü kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulmezunu olmak,
2) Yazılı sınav tarihi itibarıyla; emlak müdür yardımcısı, milli emlak müdür yardımcısı unvanında en az iki yıl veya milli emlak uzmanı, APK uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı unvanında en az beş yıl veya mühendis, mimar, şehir plancısı veya istatistikçi kadrolarında en az sekiz yılçalışmış olmak


Bu Habere Tepkiniz