1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uyuşturucu kullanan memur hangi disiplin cezasını alır?

Danıştay 12. Dairesi uyuşturucu kullanmaktan dolayı "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası alan memurun açtığı davada, idare işlemini hukuka uygun buldu.
23 Temmuz 2021 14:00
+Aa- Yazdır
Uyuşturucu kullanan memur hangi disiplin cezasını alır?

Olayda, Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesinde yer alan "memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareket" niteliğinde bulunduğundan dolayı "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali için açılmıştır.

İlk derece mahkemesi davayı reddetmiştir.
İstinaf mahkemesi ise bu kararı aşağıdaki gerekçe ile bozmuştur:

Davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 129. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hakları kullanmasına imkan tanınmadığı, bu haliyle davacıya son savunma hakkı usulüne uygun kullandırılmadan disiplin cezası verildiği görülmekte olup, bu itibarla tesis edilen işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Danıştay 12. Daire ise istinaf mahkemesi kararını şu gerekçe ile bozmuştur:
Davacı hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılması yönünde teklifte bulunulduğu, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile davacının işlediği iddia edilen eylemin açıkça belirtilerek savunmasının istenildiği ve bu yazıya cevaben davacı tarafından dilekçe ile yazılı savunma verildiği anlaşılmıştır.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2020/1528
Karar No: 2020/3135

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Bakanlığı / .
VEKİLİ: Hukuk Müşaviri . (Aynı Yerde)
KARŞI TARAF (DAVACI) : .
İSTEMİN KONUSU : . Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E: . ., K: . sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ:
DAVA KONUSU İSTEM:
Mersin İli, Gülnar İlçesi, . Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin. tarihli ve. sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali istenilmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:
... İdare Mahkemesince verilen. tarih ve E: . , K: . sayılı kararda; dava konusu olaya ilişkin olarak adli yargıda görülen dava kapsamında sanıkların alınan ifadeleri ile dava dosyasındaki tüm bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; toplumun milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyerek korumakla ve bu hususları öğrencilerine öğretmekle mükellef olan davacının, bu gerekliğe uymayarak. kullandığı, bu durumun davacıdan alınan kan örneğinde ortaya çıktığı gibi, adli yargıda görülen davada alınan ifadesinde de uyuşturucu kullandığını açıkça kabul ettiği anlaşılmış olup; bu davranışından dolayı şahsına isnat edilen fiilin sübuta erdiği ve bu fiilin memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareket niteliğinde bulunduğundan dolayı dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince; Devlet memurluğundan çıkarma cezasını vermeye yetkili makam tarafından, davacının hakkındaki iddiaları, bu iddiaların dayandığı delilleri, üzerine atılı fiillerin hukuki nitelendirmesini ve önerilen disiplin cezasını öğrenmesi sağlanarak, savunma yapmasına imkan tanınması hukuken zorunlu bulunmakla birlikte, olayda, . tarih ve. sayılı savunma istem yazısının belirtilen zorunluluğa uygun bir yazı niteliğine sahip olmadığı, bir başka ifade ile davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 129. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hakları kullanmasına imkan tanınmadığı, bu haliyle davacıya son savunma hakkı usulüne uygun kullandırılmadan disiplin cezası verildiği görülmekte olup, bu itibarla tesis edilen işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığından, davanın reddi yönündeki istinaf başvurusuna konu mahkeme kararında hukuki isabet görülmediği, nitekim Danıştay Onikinci Dairesinin 03/10/2018 tarih ve E:201643, K:2018/3381 sayılı kararı da aynı yönde olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, istinaf başvurusuna konu kararın kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin usul ve yasa hükümlerine uygun olduğu, Bölge İdare Mahkemesi kararının usul ve esas yönünden mevzuata ve hukuka aykırı olduğundan bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Dosyanın incelenmesinden; Mersin İli, Gülnar İlçesi, . Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan davacının, 18/08/2017 tarihinde özel aracıyla seyir halinde iken devriye gezen polis ekiplerince durdurulduğu esnada imam nikahlı eşi olduğu iddia edilen G.D'nin park halindeki aracın altına belinden bir şeyler çıkarıp atmaya çalıştığı, görevli polis memurları tarafından yapılan kontrol sırasında aracın altına ve etrafına bakıldığında parfüm kutusuna benzer mavi renkli ve bantla sarılı kutu içerisinde bazı hapların bulunduğu, yapılan inceleme neticesinde söz konusu hapların uyuşturucu madde olduğunun anlaşıldığı ve olay günü davacıdan alınan kan örneğinde de . bulunduğunun tespit edildiğinden bahisle davacının ve eşinin uyuşturucu madde ile ilgili oldukları iddialarına ilişkin olarak başlatılan disiplin soruşturması sonucunda düzenlenen soruşturma raporunda; olay günü davacının aracında uyuşturucu madde bulunduğu gibi, davacıdan alınan kan örneğinde de esrar tespit edildiği, ayrıca adli yargı mercilerince yürütülen soruşturma dosyasında davacının alınan ifadesinde, zaman zaman uyuşturucu madde kullandığını beyan ettiği, aynı soruşturma dosyası kapsamında şüpheli G.D. ile şüpheli K. T.'nin alınan ifadelerinde de bu durumun doğrulanması nedeniyle davacıya isnat edilen fiilin sübuta erdiğinden bahisle 657 sayılı Kanun'un 125/E-(g) maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasının teklif edildiği, teklif doğrultusunda dava konusu işlem ile davacının Devlet memurluğundan çıkarılması üzerine bakılan davanın açıldığı, öte yandan, davacı ve diğer sanıklar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan dolayı açılan ceza davasında, . Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen . tarih ve E: . , K: . sayılı karar ile davacının beraatine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 129. maddesinde, ''Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler. Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava konusu olayda, davacı hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılması yönünde teklifte bulunulduğu, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün. tarihli yazı ile davacının işlediği iddia edilen eylemin açıkça belirtilerek savunmasının istenildiği ve bu yazıya cevaben davacı tarafından 28/11/2017 tarihli dilekçe ile yazılı savunma verildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda davalı idarece davacının usule uygun savunması istendiği gibi, davacı tarafından savunma yapıldığı anlaşılmakla, davacıya usule uygun savunma hakkının kullandırıldığı sonucuna ulaşıldığından, işin esasına geçilerek bir karar verilmesi gerekirken davanın reddi yönündeki . İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile dava konusu işlemin iptali yönündeki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E: . , K: . sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere) 12/10/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
27 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
03:13 - Denizli'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi01:02 - Dolar faiz endişesi ve ABD verileriyle yükseldi00:56 - Celal Şengör'e bir tepki de Şahan Gökbakar'dan00:34 - Erdoğan, Mersin'de gençlerle buluştuğu programa ait fotoğrafları paylaştı00:33 - Bursa Büyükşehir, işçisine +1 refah payı verdi00:10 - Belçika'da maske zorunluluğu kalkıyor
00:07 - Diyanet sözleşmeli personeline kadroda emsal istinaf kararı00:05 - Toplu iş sözleşmesi bulunan kamu işçileri 2021 TİS'ten yararlanabilir mi?00:03 - Ordu Vali'sinin paylaşımı gönülleri ısıttı00:02 - 18 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları00:02 - Bakan Elvan, 115 MASAK eski personeli hakkında soruşturma izni vermedi00:00 - Esadaş Türkiye'nin heryerinde
23:48 - Bakan Yanık'tan Prof. Dr. Şengör'ün açıklamalarına tepki23:42 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:06 - Hatay'da dur ihtarına uymayan araçtan ateş açıldı: 3'ü polis 4 kişi hafif yaralandı22:56 - Mustafa Denizli'den TFF'ye teknik direktör sitemi22:48 - Düğüne giden çiftin içindeki otomobil tırla çarpıştı 2 kişi öldü
22:40 - Kahraman polis memuru canını hiçe sayıp intihar girişimini önledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam