Sayıştay, lojman giderlerini kurumuna ödeten kurul üyelerine tazmin çıkardı

Sayıştay 8. Dairesi, bir üst kurulda görev yapan Kurul üyeleri, Kurum başkan yardımcıları ve Kurum müşavirlerinden eşyalı görev tahsisli lojmanda oturanların konutta tüketilen elektrik, su ve ısınma giderlerinin konutun yüz yirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlasının Kurum bütçesinden ödenmesi nedeniyle ... TL'ye tazminine hükmetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Eylül 2021 17:13
Sayıştay, lojman giderlerini kurumuna ödeten kurul üyelerine tazmin çıkardı

Sayıştay 8. Dairesi, bir üst kurulda görev yapan Kurul üyeleri, Kurum başkan yardımcıları ve Kurum müşavirlerinden eşyalı görev tahsisli lojmanda oturanların konutta tüketilen elektrik, su ve ısınma giderlerinin konutun yüz yirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlasının Kurum bütçesinden ödenmesi nedeniyle ... TL'ye tazminine hükmetti.

Sayıştay kararının detaylarında neler yer alıyor?

Sayıştay 8. Dairesinin 2.1.2019 tarihli ve Dosya No 42936 ve Tutanak No 45472 kararında, Kamu Konutları Yönetmeliğine aykırı olarak elektrik, su ve ısınma giderlerinin Kurum bütçesinden karşılanması nedeniyle ilgililer hakkında tazmin kararı verdi

Kurul üyeleri müsteşar yardımcısına denk ama..

50-334 sayılı ek ilam ile; ...Kurulu üyeleri, Kurum başkan yardımcıları ve Kurum müşavirleri, konut tahsisi açısından Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli 3 sayılı cetveldeki eşyalı görev tahsisli konut tahsis edilebilecek makamlar arasında yer alan bakanlık müsteşar yardımcısı ve bakanlık genel müdürüne denk görülerek, söz konusu bu kişilerin oturdukları konutların Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince elektrik, su ve ısınma giderlerinin konutun yüz yirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlasının Kurum bütçesinden ödenmesi nedeniyle ... TL'ye tazmin hükmü verilmiştir.

Sorumlu ... (Gerçekleştirme Görevlisi) temyiz dilekçesinde özetle; 1- ...nun 2013 yılı hesabının incelenmesi sonucunda mevzuata uygun bulunmayan işler için düzenlenen sorgu raporunun 1 inci maddesinde; "... Üyeleri, Kurum Başkan Yardımcıları ve Kurum Müşavirlerinin oturdukları konutların elektrik, su ve yakacak giderlerinin mevzuata aykırı olarak Kurum Bütçesinden ödenmesi sebebiyle 5... TL kamu zararına sebep olunduğu" hususunun sorgu konusu yapıldığını,

2- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda, kurul başkan ve üyeleri için emeklilik açısından statü belirtildiğini ancak özlük haklarının 631 sayılı KHK'nın 14 üncü maddesi uyarınca çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlendiğini, Diğer mali ve sosyal haklar ile ilgili düzenleme yapma yetkisinin ise, 16/11/2009 tarihli ve 2009/15611 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 01/02/2009 tarihli ve 27419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "... Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in 33 üncü maddesiyle ...na verildiğini,

3- Aynı yönetmeliğin konut tahsisini düzenleyen 35 inci maddesinde de; Kurul Başkan ve Üyeleri ile Kurum personeline Kamu Konutları Yönetmeliği çerçevesinde konut tahsisinin yapılacağının hüküm altına alındığını,

4- Yine aynı yönetmeliğin geçici birinci maddesinin 3 üncü fıkrasında ise; "... Müşaviri kadrosuna atanacak olan ve ek göstergesi (6100)'ün üzerinde bulunan (6100 hariç) Kurum personelinin aylık ücret ve diğer mali ve sosyal hakları, Başkan yardımcısına ödenen aylık ücret ve diğer mali ve sosyal hakları geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenir." hükmüne yer verildiğini,

5- Söz konusu yönetmeliğe dayanılarak alınan 25/08/2011 tarihli ve 2011/DK.D-160 sayılı ...Kurulu Kararı ile "... Konut Tahsisi Yönergesi"nin yürürlüğe konulduğunu,

6- Yine aynı yönetmeliğe dayanılarak alınan 31/12/2009 tarihli ve 2009/YK-42 sayılı ve 20/12/2012 tarihli ve 2012/YK-28 sayılı ... Kararlarında da ek göstergesi 6100'ün (6100 hariç) üzerinde bulunan kurum personelinden ...kurumu müşaviri kadrosuna atanacak olanların aylık, ücret ve diğer mali ve sosyal haklarının başkan yardımcısına ödenmekte olan aylık ücret ve diğer mali ve sosyal haklarla eşit olarak belirlenmesine ve tahsis edilen konut için kira bedeli üst limitinin başkan yardımcısı için tespit edilen kira bedeline eşit olarak belirlenmesine karar verildiğini,

7- 02 Kasım 2011 tarih ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 666 sayılı "Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesiyle eklenen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; Kurul Başkanının bakanlık müsteşarına, kurul üyesinin, bakanlık müsteşar yardımcısına, başkan yardımcısının da bakanlık genel müdürüne tanınan mali ve sosyal hak ve yardımlardan aynen faydalanacağı ve onları geçemeyeceğinin belirtildiğini,

8- Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (1), (2), ve (3) sayılı cetvellerde; Kamu Konutları Yönetmeliği gereğince özel tahsisli, görev tahsisli ve eşyalı görev tahsisli konutların kimlere tahsis edileceği ve bunların hangi tür masraflarının kurumlar tarafından karşılanacağının belirtildiğini,

9- Söz konusu düzenlemeye paralel olarak çıkarılan ...Kurumu Konut Tahsis Yönergesine ekli (1) sayılı cetvelde Kurum Başkanına, (2) sayılı cetvelde ise Kurul Üyeleri ile Kurum Başkan Yardımcılarına yer verildiğini ve Kurum Başkanı Bakanlık Müsteşarına, Kurul Üyeleri Bakanlık Müsteşar Yardımcısına, Başkan Yardımları ise Bakanlık Genel Müdürlerine denk kabul edilerek düzenleme yapıldığını,

KAPAT [X]

10- Kamu Konutları Yönetmeliğine göre; müsteşar (1) Sayılı Cetvel (Özel Tahsisli Konutlar)'in 5/a, müsteşar yardımcıları ve genel müdürler ise (3) Sayılı Cetvel (Eşyalı Görev Tahsisli Konutlar)'in 3 ve 5 inci sırasında sayılmış olduğundan ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle mali ve sosyal haklar yönünden kurul üyeleri bakanlık müsteşar yardımcısına, başkan yardımcıları ise bakanlık genel müdürlerine denk sayıldığından ve yukarıda bahsi geçen yönetmelik ve kurul kararlarında da, ek göstergesi 6100'ün (6100 hariç) üzerinde bulunan kurum personelinden ...Kurumu müşaviri kadrosuna atanacak olanların aylık, ücret ve diğer mali ve sosyal haklarının başkan yardımcısına ödenmekte olan aylık ücret ve diğer mali ve sosyal haklara eşit olarak belirlendiğinden; bir sosyal hak olarak kurul üyelerine, başkan yardımcılarına ve ...kurumu müşavirlerine yapılan sorgu konusu elektrik, su ve yakacak gideri ödemelerinin, Kamu Konutları Yönetmeliğine ve yukarıda bahsi geçen ilgili mevzuata uygun olarak yapıldığını, kamu zararına sebep olacak bir ödeme olmadığını belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını, istemiştir.

Konuyla ilgili Sayıştay Başsavcılığının görüşünde neler yer alıyor?

Başsavcılık mütalaasında;"... Dilekçede özetle, ... Üyeleri, Kurum Başkan Yardımcıları ve Kurum Müşavirlerinin oturdukları konutların elektrik, su, ısınma ve benzeri giderlerinin konutun yüz yirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlasının Kurum bütçesinden ödenmesi nedeniyle tazmin hükmolunmuş ise de, yapılan işlemin ...Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmeliğe dayanılarak yürürlüğe konulan ...Kurumu Konut Tahsisi Yönergesine uygun olduğu ileri sürülmekte ve tazmin hükmünün kaldırılması istenilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda Kurul Başkan ve üyeleri için emeklilik açısından statü belirtilmiş, ancak özlük hakları 631 sayılı KHK'nın 14 üncü maddesi uyarınca çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenmiştir. Diğer mali ve sosyal haklar ile ilgili düzenleme yapma yetkisi ise ... Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 33'üncü maddesiyle Kurul'a verilmiştir. Söz konusu Yönetmeliğe dayanılarak alınan Kurul Kararı ile de ...Kurumu Konut Tahsisi Yönergesi yürürlüğe konulmuştur.

375 sayılı KHK'nın Ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; Kurul Başkanının, bakanlık müsteşarına, kurul üyesinin, bakanlık müsteşar yardımcısına, başkan yardımcısının da bakanlık genel müdürüne tanınan mali ve sosyal hak ve yardımlardan aynen faydalanacağı ve onları geçemeyeceği belirtilmiştir.

Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (1), (2) ve (3) sayılı cetvellerde; Kamu Konutları Kanunu gereğince özel tahsisli, görev tahsisli ve eşyalı görev tahsisli konutların kimlere tahsis edileceği ve bunların hangi tür masraflarının kurumlan tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. Söz konusu düzenlemeye paralel olarak çıkarılan ... Kurumu Konut Tahsisi Yönergesine ekli (1) sayılı cetvelde Kurum Başkanına, (2) sayılı cetvelde ise Kurul üyeleri ile Kurum başkan yardımcılarına yer verilmiş ve Kurum Başkanı Bakanlık Müsteşarına, Kurul üyeleri Bakanlık Müsteşar yardımcısına, başkan yardımcıları ise bakanlık genel müdürlerine denk kabul edilerek düzenleme yapılmıştır.

Kamu Konutları Yönetmeliğine göre müsteşar (1) Sayılı Cetvel (Özel Tahsisli Konutlar)'in 5/a, müsteşar yardımcıları ve genel müdürler ise (3) Sayılı Cetvel (Eşyalı Görev Tahsisli Konutlar)'in 3 ve 5 inci sıralarında sayılmış olduğundan, bu kişilere tahsis edilen konutun elektrik, su, ısınma ve benzeri giderlerinin konutun yüz yirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlasının Kurum bütçesinden karşılanması mümkün olduğundan, ...Kurumu bütçesinden yapılan ödemeler kamu zararı oluşturmamaktadır. Bu nedenle talebin kabul edilerek Daire kararının kaldırılmasının uygun olacağı mütalaa olunmaktadır." denilmiştir.

Duruşma talep eden sorumluya duruşma gününe ilişkin tebligat yapılmasına rağmen duruşmada hazır bulunmadığı, kanuni vekil göndermediği, duruşmada hazır bulunmama sebeplerini kabule şayan bir belge ile tevsik etmediği, duruşmada hazır bulunan Sayıştay Savcısının Savcılık karşılamasında belirtilen hususlara paralel mütalaasının dinlenmesinden ve dosyada mevcut belgeler okunup incelendi.

Sayıştay 8. Dairesi kararında nelere yer verdi?

... Kurumu 2013 yılı hesabına ilişkin 50 sayılı asıl ilamın 1 inci maddesi ile; ... Kurulu üyeleri, Kurum başkan yardımcıları ve Kurum müşavirleri, konut tahsisi açısından Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli 3 sayılı cetveldeki eşyalı görev tahsisli konut tahsis edilebilecek makamlar arasında yer alan bakanlık müsteşar yardımcısı ve bakanlık genel müdürüne denk görülerek, söz konusu bu kişilerin oturdukları konutların Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince elektrik, su ve ısınma giderlerinin konutun yüz yirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlasının Kurum bütçesinden ödenmesi nedeniyle ... TL'nin tazminine hükmedilmiş,

Sorumluların ilam hükmünü temyiz etmeleri üzerine Temyiz Kurulunun 04.10.2016 tarih ve 42202 tutanak sayılı kaldırma gerekçeli bozma kararı üzerine düzenlenen 334 sayılı ek ilam ile Daire kararında direnmiş ve tazmin hükmü vermiştir.
Sorumlu ek ilamı temyiz etmektedir.

26.11.2012 tarih ve 28479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3914 karar sayılı ... Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in konut tahsisini düzenleyen 35'inci maddesinde, Kurum Başkan ve Üyeler ile personele 16.07.1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği çerçevesinde konut tahsis edileceği belirtilmiştir.

Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli 3 sayılı cetvelde ise eşyalı görev tahsisli konut tahsis edilebilecek makam sahipleri sayılmaktadır. Bunlar;

"1- (...)
2- Üniversite rektörleri,

3- Müsteşar Yardımcıları,

4- Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı,

5- Genel Müdürler,

6- Bağlı ve ilgili kuruluşların en üst amiri,

7- Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankaların ve kamu kurum ve kuruluşlarının en üst amiri,

8- Yurt dışında elçi müsteşarlar, daimi delege yardımcıları ve büyükelçilik müsteşarları,

9- Büyükşehir belediye başkanları,

10- Merkez Bankası Başkan Yardımcıları, Başbakanlık ve Bakanlıklar Teftiş Kurulu Başkanları, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı, Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu Başkanı."dır.

Yine aynı Yönetmeliğin söz konusu cetvelinde, eşyalı görev tahsisli konutların, aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerinin konutun yüz yirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlasının ilgili kurum ve kuruluşça karşılanacağı belirtilmektedir.

Buna göre Kurumda hangi makam sahiplerinin hangi tür konut imkanından faydalanacağı ve konutların hangi tür giderlerinin Kurum tarafından karşılanacağı, Kamu Konutları Yönetmeliğindeki hükümlere uygun bir şekilde ...Kurumu Konut Tahsis Yönergesinde düzenlenmesi gerekmektedir.

Sorumlular tarafından gönderilen savunmalarda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinde Kurul üyelerinin ve Kurum başkan yardımcılarının emeklilik açısından hangi statülere eşit olduğunun açıkça belirtildiği, ayrıca 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 666 sayılı KHK'nın 1 inci maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen Ek 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde; Kurul üyesinin bakanlık müsteşar yardımcısına, Kurum başkan yardımcısının da bakanlık genel müdürüne tanınan tüm mali, sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemeler ve emeklilik açısından aynen faydalanacağı belirtildiğinden, konut tahsisi açısından da bu denkliğin varsayıldığı ve ... Kurumu Konut Tahsisi Yönergesinin bu denklik dikkate alınarak düzenlendiği, söz konusu Yönergede; Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Kurul üyelerine bakanlık müsteşar yardımcısına, Kurum başkan yardımcıları ile Kurum müşavirlerine bakanlık genel müdürüne tahsis edildiği şekilde eşyalı görev tahsisli konut tahsis edileceği ve buna ilişkin giderlerin de bütçeden ödeneceğine ilişkin düzenlemenin yapıldığı belirtilmiştir.

Ancak gerek 4734 sayılı ... Kanununun 53 üncü maddesinde; Kurul üyeleri ve Kurum başkan yardımcıları için emeklilik açısından belirtilen statünün, gerek 375 sayılı KHK'nın Ek 11 inci maddesinde yer alan aylık her türlü ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin toplamı açısından belirtilen statünün, konut tahsisi yönergesi düzenlenirken kullanılması, mevzuat hükmünün yorumla genişletilmesi anlamına geleceğinden, Konut Tahsisi Yönergesindeki bu düzenleme, Kamu Konutları Yönetmeliğine aykırılık teşkil etmektedir.

Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli 3 sayılı cetvelde, eşyalı görev tahsisli konut tahsis edilecek makam ve rütbe sahipleri sayılmış, özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşların en üst amiri olarak sadece Kurum Başkanına eşyalı görev tahsisli konutun sağlanabileceği ve bu konuta ilişkin elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerinin Yönetmelikte belirtildiği şekilde Kurum bütçesinden karşılanacağı belirtildiğinden, Kurul üyeleri, Kurum başkan yardımcıları ve müşavirlerinin oturdukları konutlar için bu giderlerin karşılanması mümkün değildir. Dolayısıyla ... Kurulu üyeleri, Kurum başkan yardımcıları ile müşavirlerinin oturdukları konutların elektrik, su ve ısınma giderlerinin konutun yüz yirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlasının Kurum bütçesinden karşılanması mevzuata aykırıdır.

Bu nedenle 50-334 sayılı ek ilam ile ... TL'ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

(...Daire Başkanı ... ile Üye ...'nın aşağıda yazılı azınlık görüşüne karşı) oy çokluğu ile,

Karar verildiği 02.01.2019 tarih ve 45472 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

Karşı oy gerekçesinde neler yer alıyor?

(4734 sayılı Kanunda Kurul başkan ve üyeleri için emeklilik açısından statü belirtilmiş ancak özlük hakları bakımından bir düzenleme yapılmamış, ücretlerin Bakanlar Kurulunca belirleneceği düzenlenmiştir. Diğer taraftan üst kurulların ücretlerini düzenleyen 631 sayılı KHK'nın 14 üncü maddesi uyarınca çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararıyla üst kurul başkanlarına Başbakanlık Müsteşarına ödenen ücret kadar ödeme yapılması öngörülmüş, kurul üyelerine de ilgili mevzuatına göre bu ücretin % 95-97'si arasında ödeme yapılması öngörülmüştür. Kurul üyeleri için öngörülen bu ücret Başbakanlık müsteşar yardımcıları için belirlenen ücretin, yine başkan yardımcıları içinde tespit edilen ücret Bakanlık Genel Müdürlerinin üzerindedir.

Bu çerçevede Başbakanlık Müsteşarıyla aynı ücret öngörülen üst kurul başkanlarının bakanlık müsteşarıyla, yine Başbakanlık müsteşar yardımcılarından fazla ücret öngörülen üst kurul üyelerinin bakanlık müsteşar yardımcılarıyla, başkan yardımcılarının da genel müdüre denk kabul edilmesi gerekir.

Üst kurul başkan ve üyeleri için 657 sayılı Kanunda öngörülen ek gösterge sistemine göre bir kadro aylığı düzenlememiş olmasına rağmen, bu kamu görevlilerinin muadili bir kadroyla denkliği zorunlu hale gelmektedir.

Diğer mali ve sosyal hakların nasıl sağlanacağı konusunda ise açık bir belirleme yapılmamıştır. 2002/4425 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "... Kurumunun Teşkilatı İle Kurum Personelinin Mali Ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik" 20.07.2002 tarih ve 24821 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 31 inci maddesiyle bu alanları düzenleme yetkisi Kurula verilmiştir.

Anılan Yönetmeliğin 31 inci maddesinde; "Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeline Kamu Konutları Yönetmeliği çerçevesinde Kurul tarafından konut tahsisi yapılır." denilmektedir. Bu hüküm dayanak teşkil edilerek alınan Kurul Kararı ile "Kurul Başkan ve Üyeleri İle Kurum personeline Kamu Konutları Yönergesi" yürürlüğe konulmuştur. Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen, ...Kurumunun Teşkilatı ile Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin konut tahsisini düzenleyen 31 inci maddesinde; Kurul Başkan ve Üyeleri İle Kurum personeline Kamu Konutları Yönetmeliği çerçevesinde konut tahsisi yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (1), (2), (3) sayılı cetvellerde; Kamu Konutları Kanunu gereğince özel tahsisli, görev tahsisli ve eşyalı görev tahsisli konutların kimlere tahsis edileceği ve bunların hangi tür masraflarının kurumları tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede Kamu Konutları Yönetmeliğine göre müsteşar (1) Sayılı Cetvel (Özel Tahsisli Konutlar)'in 5/a; müsteşar yardımcıları ve genel müdürler ise (3) Sayılı Cetvel (Eşyalı Görev Tahsisli Konutlar)'in 3. ve 5 inci sırasında sayılmış olup, buna göre Kurumca karşılanacak olan giderler;

a) Isınma, demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,

b) Aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerin, konutun yüz yirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlası,

c) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (a) fıkrasının 2, 3 ve 4 numaralı bentlerinde belirtilen asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakım korunması ve onarımı ile kalorifer, hidrofor gibi ortak tesislerin işletme ve konutun beş yılda bir boya ve üç yılda bir badana giderleri, olmaktadır.

Buna göre Kurumda hangi makam sahiplerinin hangi tür konut imkanından faydalanacağı Yönetmeliğe uygun bir şekilde Yönergede düzenlenmiştir.

Kurum, Konut Tahsis Yönergesini düzenlerken; 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde yazıldığı gibi, Kurul üyeliklerine atananlar ile Kurum personelinin 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca emeklilik açısından Kurul Başkanına Bakanlık Müsteşarı, Kurul Üyelerine Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Kurum Başkan Yardımcılarına Bakanlık Genel Müdürü, Kurum Daire Bakanlarına Bakanlık genel müdür yardımcısı için tespit edilen ek gösterge makam ve temsil tazminatları ile diğer mali hükümlerinin uygulanması hususunu esas almıştır.

4734 sayılı Kanun, Kurum personelinin emeklilik acısından hangi statüye eşdeğer olduğunu açıkça göstermiştir. Ancak, Kurum personelinin emeklilik dışında lojman tahsisi konusunda hangi statülere eşdeğer olacağı hususu açıkça düzenlenmemiştir.

Kurum, Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliğinin kapsamında gösterilmediği için Kanun Koyucu tarafından bu hususun hukukun genel ilkeleri ve Kurumun kendi alt mevzuatına bırakıldığı tüm açıklığıyla ortaya çıkmaktadır.

Maliye Bakanlığının görüş yazısında neler yer alıyor?

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının B.0.2.0.TKB092/0285 sayılı ve 10.03.2006 tarihli ve içeriğinde Maliye Bakanlığının görüş yazısı bulunan yazı ilama konu tahsis ve ödemeler konusunda hukuki durumu açıklar nitelikte olduğundan Kurumun Konut Tahsis Yönergesinin mevzuata aykırı olmadığını açıkça ortaya koymaktadır.
Söz konusu yazının ...Kurumu başlıklı bölümünde;

20.07.2002 tarihinde yürürlüğe giren ... Kurumunun Teşkilatı ile Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 31 inci maddesinde, Kurul Başkanı ve Üyeleri ile kurum personeline Kamu Konutları Yönetmeliği çerçevesinde Kurul tarafından konut tahsisi yapılacağı hususunun hükme bağlandığı, her ne kadar ... Kurumu Başkan ve Üyelerine verilecek konuta ilişkin herhangi bir mevzuatta doğrudan herhangi bir hüküm bulunmasa da, Başkan ve üyelere Kamu Konutları Yönetmeliği çerçevesinde konut tahsis edilebileceğinin belirtilmesi ve başka bir düzenleme bulunmaması nedeniyle emeklilik açışından denk kabul edilen statülerine uygun konut tahsisi yapılmasında ve bu çerçevede konutlara ilişkin gider gerçekleştirilmesinde mevzuata aykırı bir durum olmayacağının düşünüldüğü açıkça belirtilmiştir. Aynı yazıda devamla; kurumun yürürlüğe koymuş olduğu yönerge uyarınca Başkan ve üyelere kiralanmak suretiyle özel tahsisli konut verildiği, konutlara ilişkin gider ödemelerinde ise yönergede belirtilen giderlerin gerçekleştirildiği, Başkan ve üyelere tahsis edilen konutlara ilişkin olarak Kamu Konutları Yönetmeliğinde Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları için öngörülen gider kalemleri ile sınırlı olmak kaydıyla gider yapılabileceğinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

İlgili yazı Maliye Bakanının imzasıyla Başbakanlığa görüş olarak gönderilmiş ve sonrasında Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı ilgili yazıyı Kuruma göndermiştir. Kurum da ilgili yazı doğrultusunda işlem yapmıştır.

Kurumun Konut Tahsis Yönergesinin (1) ve (2) sayılı cetvellerinde belirtilen lojmanların mevzuat dahilinde sadece ısınmalarının tamamı, su, elektrik v.b. giderlerin 120 m2 üzerindeki gider kısmının Kurum tarafından karşılandığı anlaşılmış olup uygulamada mevzuata aykırılık görülmemiştir.
Bu nedenle tazmin hükmünün kaldırılması gerekir.)

Bu Habere Tepkiniz