Sözleşmeli öğretmene kısıtlı nakil hakkını, Türk Eğitim Sen de dava etti

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ocak 2008 14:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI'NA

Yürütmenin Durdurulması İstemlidir

DAVACI : Türk Eğitim Sen
(Türkiye Eğitim,Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

VEKİL/LER : Av.Ömer SARPDAĞ-Av.Hatice AKALAN
Tel-Faks : 0312-309 7644-45 Anafartalar Cad. Yüce İşhanı K:4 No:78/65 Ulus/ANKARA

DAVALI : T.C.Milli Eğitim Bakanlığı / Bakanlıklar / ANKARA

T.KONUSU : 2008 Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nun 5.sayfasında yer alan Sözleşmeli Öğretmeler başlıklı açıklamasındaki ???yaz tatili döneminde?.? İbaresinin Yürütülmesinin Durdurulması ve Devamında İptali Dileklerimizin Sunulmasından İbarettir.

T.TARİHİ : 10.01.2008'dir.


İZAHAT :Dava konusu düzenleme hukuka aykırı olup, iptali hak ve adalet gereğidir. Şöyle ki;

1)Davalı Milli Eğitim Bakanlığı 2008 yılı için öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme kılavuzunu yayınlamıştır. Söz konusu Kılavuzun 5.sayfasında Sözleşmeli Öğretmenler başlıklı açıklamada sözleşmeli öğretmenlerin eş ve sağlık durumu özrüne bağlı olarak yaz tatili döneminde tayin isteyebilecekleri ibaresi mevcuttur. Ancak basit gibi görünen dava konusu ibare aslında pek çok sözleşmeli öğretmeni mağdur eden bir işlemdir. Binlerce sözleşmeli öğretmen kelime anlamından da çıkarılabileceği gibi ayrı bir statüye sahip olan özür grubu tayinlerine istinaden yer değiştirme talebinde bulunmaktadırlar ve aile birliliğinin korunması, insan hayatının en önemli unsurlarından biri olan sağlık gibi insani özürlerinden dolayı tayin istemektedirler. Ancak davalı idare bu kadar hayati bir konuda önemli bir görev yüklendiğini görmezden gelmiş ve yönetmeliğe aykırı bir şekilde işlem tesis etmiştir.

2)Anayasa başlık ?Kanun önünde eşitlik? madde:10 ? Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.? Denilmektedir. MEB. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler ?MADDE 23-(1) Öğretmenlerin sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle aşağıda belirtilen şartlarda yer değiştirme suretiyle atamaları yapılabilir. Bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet ve özür gereklerinin birlikte karşılanması temelinde değerlendirilir.?Denilmektedir. Yönetmelikte olmamasına rağmen kılavuzda böyle bir ibarenin bulunması hukuka uygun değildir. Görüleceği üzere anayasanın eşitlik ilkesi ve anılan yönetmelik hükümlerince davalı idarece yayımlanan kılavuzun dava konusu ibaresi tamamen keyfiyetin göstergesidir. Hiçbir iş ve işlem hukuka ve anayasaya aykırı olarak tesis edilemez. Bir hukuk devletinde idarece keyfi olarak yapılan düzenlemeler ile binlerce insanın mağduriyetine sebep olmak kabul edilemez niteliktedir. Kadrolu olarak çalışan öğretmenler ve sözleşmeli öğretmelerin tüm hak ve yükümlülükleri aynıdır. Ancak yayımlanan kılavuzda belirtilen ibare ile sözleşmeli öğretmenler ile kadrolu öğretmeler arasında bir ayrım yapılmış ve ilerde doğması muhtemel sorunlara zemin hazırlanmıştır.

3)Davalı idarenin yapmış olduğu tüm açıklamalarında 4/B statüsünde çalışan sözleşmeli öğretmenlerin kadrolu öğretmenlerden hiçbir farkı olmadığını beyan etmesine rağmen, bu statüde çalışan eğitim çalışanlarına 2. sınıf personel muamelesi yapmış ve yaptığı açıklamalar ile her zaman olduğu gibi çelişkili işlem tesis etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir milletvekili tarafından Milli Eğitim Bakanlığına ?sözleşmeli öğretmenlerin özlük haklarına ve sözleşmelerine ilişkin? 7/321 esas numaralı yazılı soru önergesi hazırlanmıştır. Bu soru önergesinin üzerine 05/11/2007 tarih ve 5051 sayılı Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik imzalı cevabi yazıda ? Sözleşmeli Öğretmenlerde Devlet Memuru olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar yanında öğretmen olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar arandığından bunların ödev, hak ve yükümlülükleri emsali kadrolu öğretmenlerle aynıdır? ??.kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmenler hakkında uygulamalar aynı paralellikte yürütülmektedir.? Demektedir. Ancak yapılan uygulama açık ve net olarak ortadadır. Kadrolu öğretmenlere 2007-2008 öğretim yılının, birinci yarıyıl sonu itibari ile ?özür durumundan yer değiştirme? hakkı veren söylemleri ve yaptıkları farklı olan davalı idarenin hangi aklı selim mantıkla bu tip bir uygulama yaptığını anlamak mümkün değildir

4)Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve ANAYASA'YA aykırı olarak yapılan düzenleme normlar hiyerarşisine aykırıdır. İdare tarafından tesis edilen tüm iş ve işlemler yönetmeliklere, kanunlara ve özellikle Anayasaya aykırı olamaz. Kanunlar, yönetmelikler ve anayasa kuralları açık ve net olarak ortadadır. Hiçbir kurum ve kuruluş şahıslara, zümrelere, statülere ve durumlara göre keyfi davranışlarda bulunamaz ve binlerce eğitim çalışanını mağdur edemez. Kılavuzlar yönetmelikleri uygulamak için çıkarılırlar ve yönetmeliklere aykırı olamazlar. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğu zaman iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur. Takdir Yüce Mahkemenize ait olmak üzere dava açma gereği duyulmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER :
1) 657 Sayılı DMK
2) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
3) 3797 Sayılı Yasa
4)5473 sayılı Yasa
5) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
6) Anayasa v.b mevzuat


HUKUKİ DELİLLER :
2008 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu
05/11/2007 tarih ve 5051 sayılı soru Önergesi cevabı.

NETİCE-İ TALEP :
Yukarıda arz ve izah edilen ve re'sen araştırılacak hususlarda dikkate alınarak;
1) 2008 Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nun 5.sayfasında yer alan Sözleşmeli Öğretmeler başlıklı açıklamasındaki ???yaz tatili döneminde?.? İbaresinin Yürütülmesinin Durdurulması ve Devamında İptaline,
2) Yargılama harç, masraf ve ücreti vekâletin karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini, gereğini bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim.


14/01/2008
Davacı (Türk Eğitim Sen) Vekili
Av. Ömer SARPDAĞ-Av. Hatice AKALAN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber