1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maliyeden ilaç ve tedavi genelgesi

24 Nisan 2008 15:05
Yazdır

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı :B.07.0.BMK.0.18.100.36 22.04.08 * 5152
Konu: İlaç ve tedavi

????. BAKANLIĞINA
????. BAŞKANLIĞINA
????. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
????. VALİLİĞİNE
????. REKTÖRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, (8) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Bundan sonra ?Tebliğ? olarak ifade edilecektir) 25/5/2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 15/06/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğde aşağıdaki düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.
1. Tebliğin eki EK?9 sayılı ?Paket İşlem Fiyat Listesi?ne 11/10/2007 tarihli ve 26670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11 sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ile ilave edilen ?Periferik Angiografi? başlığı altında yer alan ?P802350? ile ?P802720? arasındaki (P802350 ve P802720 dahil) işlemlerin yanında yer alan yıldız (*) işareti listeden çıkarılmıştır.

2. Tebliğin eki EK?9 sayılı ?Paket İşlem Fiyat Listesi?nde yer alan ?P614860?, ?P614880? ve ?P614960? kod numaralı işlemlerin açıklama bölümüne ?Nörostimulatör hariç? ibaresi eklenmiştir.

3. Tebliğin 20.3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. ?Tıbbi malzemelerin kullanım süreleri; vücut organ protezleri için 5 yıl, meme protezi için 2 yıl, myoelektrik kontrollü kol protezleri için 10 yıl, motorlu malul arabası için 10 yıl, standart tekerlekli sandalye için 5 yıl, akülü tekerlekli sandalye için 10 yıl, konuşma cihazı için 5 yıl olarak uygulanır.?

4. Tebliğin eki (EK?1/G) sayılı ?Kemik İliği Nakli Merkezleri Listesi?ne ruhsat/ izin tarihlerinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki merkezler ilave edilmiştir.

24 Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana
25 Özel Bayındır Hastanesi, Ankara
26 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir Pediatrik
27 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi, Ankara

5. Tebliğin eki (EK?4) sayılı ?Sağlık Bakanlığınca İşletme İzni Verilen Kaplıca Tesislerinin Listesi? nde yer alan (80) sıra no'lu ?Keçeli Hamamı? Listeden çıkarılmış, ruhsat/ izin tarihlerinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki tesisler ilave edilmiştir.

103 22.3.2007/ 104 Mutlu Termal Oteli BURSA
104 30.3.2007/ 105 Başak Termal AFYONKARAHİSAR
105 30.3.2007/ 106 Huzur Termal Oteli BURSA
106 04.4.2007/ 107 Rıchmond Termal Otel DENİZLİ
107 6.4.2007/ 108 Ömer Termal Tesisi AFYONKARAHİSAR
108 02.5.2007/ 109 Konak Kaplıca Tesisi NEVŞEHİR
109 18.5.2007/ 110 Gazlıgöl Yüntaş Termal Tesisleri AFYONKARAHİSAR
110 18.5.2007/ 111 Çeşme Altınyunus Otel İZMİR
111 25.5.2007/ 112 Horasan Kaplıca Tesisi NEVŞEHİR
112 29.5.2007/ 113 Gazlıgöl Ablak Termal Tesisi AFYONKARAHİSAR
113 18.6.2007/ 114 Akasya Termal Tatil Köyü ANKARA
114 25.7.2007/ 115 Çeşme Pırıl Hotel İZMİR
115 17.7.2007/ 116 Saraçoğlu Termal Hotel ANKARA
116 19.7.2007/ 117 Erciyeş 38 Kaplıca Tesisi NEVŞEHİR
117 22.8.2007/ 118 Grand Termal Otel Kaplıca Tesisi NEVŞEHİR
118 10.9.2007/ 119 İn-Altı Kaplıca Tesisi DENİZLİ
119 04.10.2007/ 120 Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi BOLU
120 27.11.2007/ 121 Haruniye Termal Kaplıcası OSMANİYE
121 23.10.2007/ 122 Doğan Termal Kaplıca Tesisi NEVŞEHİR
122 13.12.2007/ 123 Çitgöl Belediyesi Termal Kaplıcası KÜTAHYA
123 08.1.2008/ 125 Erdoğan Sezer Kaplıcası NEVŞEHİR
124 08.1.2008/ 126 Şimal Termal Dağ Ilıca Kaplıcası BALIKESİR
125 11.1.2008/ 127 Adapalas Termal Otel BURSA
126 11.1.2008/ 128 Somon Menteş Kaplıcası MANİSA
127 02.2.2007/ 97 Erdem Kaplıca Tesisi NEVŞEHİR
128 30.1.2006/ 70 Fizitürk Thermal Resort Kayseri Kaplıca Tesisi KAYSERİ

6. Tebliğin ?Bazı özel hastalıklara ve ilaç kullanımına ilişkin düzenlemeler? başlıklı 12.7 nci maddesi ile Tebliğ eki EK?2/B ve EK?2/C sayılı Listelerde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a. Tebliğin 12.7.5 inci maddesinin (b) bendinin son fıkrası aynı maddenin (c) bendi olarak değiştirilmiştir.

b. Tebliğin 12.7.6 ncı maddesinin (A) bendine; ?Bu hususların belirtildiği ilaç kullanım raporu ile hastaya büyüme hormonu tedavisi uygulanacaktır.? ibaresinin yer aldığı fıkradan önce gelmek üzere ?Pubertal dönemde veya öncesinde geçirilmiş olan beyin ameliyatına (hipofiz bölgesi ameliyatları, hipotalamus-hipofiz aksını etkileyen ameliyatlar gibi) bağlı büyüme hormonu eksikliği olan hastalarda, epifizlerin açık olması dışında yukarıda sayılan şartlar aranmaz.? ibaresi (5) numaralı madde olarak eklenmiştir.

c. Tebliğin 12.7.13 üncü maddesinin (A) bendinin (2) numaralı maddesinin (b) alt bendinin birinci fıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere ?Ancak interferon kontrendikasyonu var ise raporda belirtmek kaydıyla, Sağlık Bakanlığından izin alınarak ribavirin tek başına reçete edildiğinde de bedeli ödenir.? ibaresi eklenmiştir.

d. Tebliğin 12.7.13 üncü maddesinin (A) bendinin (5) numaralı maddesine son fıkra olarak ?Antiviral tedavi almakta olan hastaların raporlarının yenilenmesinde, HBV DNA ve ALT yüksekliği bulunması koşulu aranmadan, başlama kriterlerine uygun olduğunu gösteren, teşhisin konulduğu raporun fotokopisinin yeni rapora eklenmesi veya başlama kriterlerine uygun olduğunu gösteren, teşhisin konulduğu raporda belirtilen HBV DNA ve ALT değerleri ile raporun tarih ve sayısının, yeni raporda açık olarak belirtilmesi yeterlidir.? ibaresi eklenmiştir.

e. Tebliğin 12.7.27 nci maddesinin (A) bendinin son fıkrası ?Faktör VIIa, hastanın tanısı, faktör düzeyini (glanzmann trombastenisi hariç), varsa inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman hekimi tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak; yatan hastalarda prospektüs onaylı endikasyonlarında hafif-orta şiddetteki kanamalarda 3 doza kadar, ciddi kanamalarda ve cerrahi operasyonlarda 12 doza kadar uzman hekim tarafından reçete edildiği takdirde bedeli ödenir.? şeklinde değiştirilmiştir.

f. Tebliğin 12.7.28 inci maddesine ?Raporlu hastalarda raporun yenilenmesi durumunda, yapılan tetkik sonucu dikkate alınmadan, daha önce alınmış ilacın teminine esas olan önceki raporun fotokopisinin rapora eklenmesi veya tedaviye başlama tarihi ve başlama değerlerinin raporda belirtilmesi yeterlidir. Ancak yeni yapılan tetkikin sonucu başlama değerlerine uygunsa önceki rapora ait bilgilere gerek olmadan ilgili ilaçların 1*1 dozda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.? ibaresi (D) bendi olarak eklenmiştir.

g. Tebliğin eki EK?2/B sayılı listesindeki (39) numaralı maddesi ?L-Ornithin- L- Aspartat parenteral formları (İç hastalıkları veya pediatri uzman hekimleri tarafından Sağlık Bakanlığınca onaylanmış endikasyonlarında reçete edilir.)? şeklinde değiştirilmiştir.

h. Tebliğin eki EK?2/C sayılı listesine, ?L-Ornithin- L- Aspartat oral formları (İç hastalıkları veya pediatri uzman hekimi tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanarak bu hekimlerce Sağlık Bakanlığınca onaylanmış endikasyonlarında reçete edilir.)? ibaresi (70) numaralı madde olarak eklenmiştir.

7. Tebliğ Eki EK?2/A sayılı ?Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları? listesine; 155.?Disülfiram? etken maddesinin yanına ?Naltrekson hidroklorür? ve ?Akamprosat kalsiyum? etken maddeleri,

200. ?Sodyum Valproat (kombinasyonları dahil)? etken maddesi ?mevcut kullanımına ek olarak ?bipolar bozukluk? endikasyonunda psikiyatri (erişkin veya pediatrik) ve nöroloji (erişkin veya pediatrik) uzmanları tarafından veya bu hekimlerden birinin çıkardığı ilaç kullanım raporu ile diğer hekimlerce reçetelenebilir.? koşulu ilave edilmiştir.

8. Tebliğin ?Kanser İlaçları Verilme İlkeleri? başlıklı 12.7.14 üncü maddesinin 3 üncü maddesinin birinci bendine ?Azasitidin? etken maddesi eklenmiş ve aynı maddenin 9 uncu bendinden sonra gelmek üzere;

?Azasitidin: Kemik iliği blast oranının %5 in üzerinde artmış olduğunun belirtildiği, içinde en az bir hematoloji uzmanının bulunduğu heyet tarafından düzenlenen ve 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporu ile 18 yaş üstü hastalarda kullanılmak üzere hematoloji uzmanı tarafından en fazla birer (1er) aylık tedavi miktarında reçete edilebilir.? paragrafı ilave edilmiştir.

9. Tebliğin ?Doğuştan metabolik hastalıklar ile çölyak hastalığı? başlıklı 12.7.6 ncı maddesinin (a) bendi,

?Çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle Tebliğ eki EK-2/D Listesine dahil edilmemiştir. Ancak, doğuştan metabolik hastalığı olan ve kistik fibrozisli hastalar için tedavi edici içerikli olanlar ile malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastaların ve iki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar, öncelikle çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yada çocuk veya erişkin gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmaması halinde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından yazılması halinde bedeli ödenir.? şeklinde değiştirilmiştir.

10. Tebliğ eki EK?2 sayılı ?Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi?nin ?15.Diğer Hastalıklar 15.4.Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar ve barsak operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar, ilk 2 yaşta inek sütü alerjisi ve/veya çoklu gıda protein alerjisi,? şeklinde değiştirilmiştir.

11. Bakanlığımızın 5.2.2008 tarihli ve 1196 sayılı Genelgesinde belirtildiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumunun 11.4.2008 tarihli ve 2008/25 sayılı Genelgesinin eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenlemeleri ihtiva eden listeler Tebliğ kapsamındakiler için de aynen geçerlidir.

12. Bu Genelgenin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri 4/4/2008 tarihinden, diğer maddeleri 14/4/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Bilgilerini ve gereğinin yerine getirilmesini ve durumun iliniz dâhilindeki tüm muhasebe birimlerine duyurulmasını arz ve rica ederim.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
19:13 - 'Van Gölü Kirlenmesin, Mavi Kalsın' sloganıyla Ankara'ya pedal çevirdiler19:06 - Vaka sayıları açıklandı... Vaka artış hızı yavaşladı18:57 - Kırda yetişen çitlembik, kadınların gelir kapısı oldu18:45 - Öğrenci olarak adım attığı antik kente ömrünü adadı18:43 - Emekli öğretmen tüfekle vurulmuş halde bulundu18:33 - Emekli kamu görevlisi, ömrünü arıcılığa adadı
18:30 - Ürettiği yerli 'solar simülatör'ü yurt dışına ihraç ediyor18:29 - Miraç Sarıgül, 'Florida Gitar Yarışması'nda birinci oldu18:11 - Okulların açılmasına bir gün kala kırtasiyelerde sessizlik18:06 - Koronavirüse yakalanan emekli başkomiser vefat etti18:02 - Siirt'te güvenlik korucusuna el yapımı patlayıcılı saldırı17:48 - Fransız haber sitesi Aleteia, 'Türkiye'nin uyanışını' yazdı
17:37 - İYİ Parti kurultayına iki parti davet edilmedi17:29 - Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü17:24 - Asker ve polis olan iki kardeş aynı düğünde evlendi17:22 - MEB: Okul binalarına kimse alınamayacak17:04 - Kadın öğretmenlerden örnek davranış
17:00 - ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam