Dolu müdürlük kadrolarına tedviren ve vekaleten görevlendirme yapılması halinde harcama yetkilisi unvanı kullandırılamaz

657 ve 5018 sayılı Kanunlar ve ilgili harcama yetkilileri Tebliğ hükümlerine göre dolu müdürlük kadrosuna tedviren/vekaleten görevlendirilenler harcama yetkilisi unvanını kullanamaz/kullandırılamazlar.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 14:00, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 21:17
Dolu müdürlük kadrolarına tedviren ve vekaleten görevlendirme yapılması halinde harcama yetkilisi unvanı kullandırılamaz

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları" başlıklı 86'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre; memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabileceği, altıncı fıkrasına göre boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebileceği düzenlenmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "harcama yetkisi ve yetkilisi" başlıklı 31'inci maddesinin birinci fıkrasına göre; bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

1 Seri Numaralı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ'in "diğer hususlar" başlıklı 5'inci bölümünde harcama yetkilisi; kanuni izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde ilgili harcama biriminin harcama yetkilisinin vekaleten görevlendirilen kişi olduğu belirtilmiştir. Tebliğin "harcama yetkisinin devri" başlıklı 4'üncü bölümünde harcama yetkisinin devrinin yazılı olmak zorunda olduğu, devredilen yetkinin sınırlarının açıkça belirlenmiş olması gerektiği, belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı idarelerin harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere kısmen veya tamamen devredebilecekleri, harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı ifade edilmiş olup harcama yetkisinin kim tarafından kullanılacağı, hangi durumlarda vekaleten görevlendirileceği, kimlerin vekaleten harcama yetkilisi olacağı, bu yetkinin nasıl devredileceği düzenlenmiştir.

Buna göre müdür kadrosunda bulunan kişinin harcama yetkilisi olarak harcama yetkisini kullanması icap eder. Söz konusu kadro boş olmadığı sürece bu yetkileri başka biri kullanamaz. Kadro dolu iken, harcama yetkisinin devredilmesi şartları oluşmuşsa dahi, harcama yetkilileri, Tebliğ'de yer verilen parasal limitler dahilinde olmak üzere bu yetkilerini yardımcılarına yardımcıları yok ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere yazılı ve sınırları belirli bir şekilde devredebilecektir.

Bu konuda Sayıştay Başkanlığının 2022 yılı denetim raporlarında bulgular da yer almaktadır. Bulguda, dolu müdürlük kadrolarına tedviren veya vekaleten görevlendirmelerin yapılarak harcama yetkilisi unvanının kullandırılmasının mevzuata uygun olmadığı belirtilmiştir.

Sonuç olarak; dolu kadrolara vekalet veya tedviren görevlendirme yapılanlar harcama yetkilisi unvanını kullanamazlar/kullandırılamazlar.

İşte Sayıştay Başkanlığının tespiti

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber