2002/3546 sayılı Görev Tazminatı Ödenmesine İlişkin Karar

Haber Giriş : 31 Mayıs 2003 02:07, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Aşağıda yer alan karar 11 Haziran 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırılmıştır.

GÖREV TAZMİNATI ÖDENMESİ HAKKINDA

BAKANLAR KURULU KARARI[1]

Bakanlar Kurulu Kararının : Tarihi: 10/1/2002 No: 2002/3546

Dayandığı KHK'nin : Tarihi: 27/6/1989 No: 375

Yayımlandığı Resmi Gazetenin : Tarihi: 14/3/2002, No: 24695

Madde 1- 15/1/2002 - 14/7/2002 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa[2] göre almakta olan personelden; makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlardan, makam veya yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamları;

6.000 olanlara 9.000,

5.500 - 4.500 olanlara 7.000,

4.000 ve daha az olanlara 6.000

gösterge rakamının, almakta oldukları makam veya yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamlarına ilave edilmesi suretiyle bulunan gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.

Madde 2- Görev tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanma ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

Madde 3- 10/3/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Kararın 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri görev tazminatı hakkında da uygulanır. Ancak, görev tazminatı net tutarından yapılacak mahsup işlemlerinde, mahsup edilecek ödemelerin net tutarları toplamının %20'si dikkate alınır.[3]

Madde 4- 15/1/2002 - 14/7/2002 tarihleri arasında, 7.000'den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı alanlara ödenecek emekli aylıklarına 1 inci maddede belirtilen şekilde bulunacak miktarda görev tazminatı ilave edilir.

Madde 5- (10/3/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı temsil tazminatı ödenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

Madde 6- (19/1/1998 tarihli ve 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

Madde 7- (19/1/1998 tarihli ve 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

Madde 8- (19/1/1998 tarihli ve 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

Madde 9- (6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

Geçici Madde 1- (Ek:2/4/2002 - 2002/3929 BKK) Bu Kararın 1 inci maddesi gereğince görev tazminatı olarak yapılan ödemelerden yararlananlara ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının %20'sini geçmesi halinde, görev tazminatının %80'i asgari görev tazminatı olarak ödenir.

Madde 10- Bu Kararın;

a) 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri, 15/1/2002 - 14/7/2002 tarihleri arasında geçerli olmak üzere,

b) 5, 8 ve 9 uncu maddeleri 15/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere,

c) 6 ve 7 nci maddeleri 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere,

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

10/1/2002 Tarihli ve 2002/3546 Sayılı

Görev Tazminatı Hakkında Karara

İşlenemeyen Hükümler

5/7/2002 Tarihli ve 2002/4382 Sayılı BKK'nın Maddesi

Madde 5- 10/1/2002 tarihli ve 2002/3546 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ile geçici 1 inci maddesinin uygulanmasına 15/7/2002 tarihinden itibaren devam olunur.

Ancak, 1/9/2002 tarihine kadar bütçe imkanları dikkate alınarak görev tazminatı yeniden düzenlenir.

[1]Bu Karar, 1 inci maddesinde sayılanlara görev tazminatı ödenmesi hakkındaki 10/1/2002 tarihli ve 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar olup, başlık açıklayıcı olması amacıyla kullanılmıştır.

[2] 24.2.1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 29.6.2006 tarihli ve 5536 sayılı Kanunla değişik 106 ncı maddesinde yer alan ?Bu maddeye ve 103 üncü maddeye göre ödeme yapılanlara; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan ödemeler ile temsil, makam ve yüksek hakimlik tazminatları ödenmez ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödeme yapılmaz.? hükmü karşısında, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (C) bendinde öngörülen görev tazminatı kapsamında ?aylıklarını 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personel? bulunsa dahi, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 103 ve 106 ncı maddelerine göre aylık ve yargı ödeneği alanların, bu tazminattan 5536 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 15.7.2006 tarihinden itibaren yararlanmalarına imkan bulunmadığından, buradaki ?2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu? ibaresinin de söz konusu tarihten itibaren uygulanma imkanı kalmamıştır.

[3] 4.7.2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesine göre, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi uyarınca görev tazminatı net tutarından yapılacak mahsup işlemlerinde, mahsup edilecek ödemelerin net tutarları toplamının 15.1.2006 tarihinden itibaren %100'ünün dikkate alınması gerektiğinden, anılan tarihten itibaren bu maddenin ikinci cümlesi hükmünün uygulanma imkanı kalmamıştır.

Bu Habere Tepkiniz