1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB davaları kaybediyor ama uygulamaları değiştirmiyor

Milli Eğitim Bakanlığı uygulamaları hakkında açılan davalar sonucunda yargı kararlarının gereğini yerine getiren Bakanlık; yargı kararının gerekçelerini, yeni hazırladığı mevzuat düzenlemelerinde dikkate almıyor. Bu gerekçelerin dikkate alınması daha az davalar açılmasına neden olacak. Dolayısıyla yargı kararları sonucunda oluşan bilgi birikimi neticesinde sorunsuz bir mevzuat düzenlenmesi oluşacaktır. Üç olay özelinde yaptığımız değerlendirmeyi görmek için başlığa tıklayınız.
21 Aralık 2008 17:48
Yazdır

Millî Eğitim Bakanlığı uygulamaları hakkında açılan davalar sonucunda yargı kararlarının gereğini yerine getiren Bakanlık; yargı kararının gerekçelerini, yeni hazırladığı mevzuat düzenlemelerinde dikkate almıyor. Bu gerekçelerin dikkate alınması daha az davalar açılmasına neden olacak. Dolayısıyla yargı kararları sonucunda oluşan bilgi birikimi neticesinde sorunsuz bir mevzuat düzenlenmesi oluşacaktır. Fakat Yargı kararının gerekçeleri dikkate alınmadan yapılan yeni düzenlemelere açılan davalar sonucunda da sürekli tekrarlayan bir atama iptalleri yaşanmakta. Bu durumdan; atamaları iptal edilen personel ve eğitim öğretim olumsuz etkilenmektedir. Bu konuyu iki mahkeme kararı ve bunlara istinaden hazırladığımız dosyalarla izah edelim;

1- Anadolu Türü Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarına yapılan tüm öğretmen atamaları iptal edildi.

2- Milli Eğitim Bakanlığının 2008/50 nolu genelgesi kapsamında Ankara ilinde yapılan 153 Müdür Yardımcı ataması iptal edildi.

3- Milli Eğitim Bakanlığının 2008/74 nolu genelgesi kapsamında yapılacak Yeni atamalar için durum ne olacaktır?

1-Anadolu Türü Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarına yapılan tüm öğretmen atamaları iptal edildi;

Anadolu Türü Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarına sınavsız öğretmen atamalarına karşı Eğitim-Sen tarafından açılan davada; Danıştay 2. Dairesinin 2008/4299 Esas sayılı kararı ile yürütmesi durdurulmuştur.

Karar; 2008 MEGEP Kapsamındaki Öğretmenlerin Alan ve İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzunun

?2. ilkeler? başlıklı bölümünün,
?Anadolu türü eğitim kurumlarına başvuru işlemlerinde ise;? başlıklı kısmı nın (c) bendinin,
?3. Genel Açıklamalar? başlıklı bölümünün 3,3. maddesinin 1, 2 ve 3. fıkralarının,
5. fıkrasında yer alan ?3,3'üncü madde kapsamında Anadolu türü eğitim kurumlarına atanmak isteyenler ise Değerlendirme Formu puanına göre? ibaresinin,
y
ürütmesini durdurmuştur.

06.05.2008 tarihinde bu düzenlemelere dayalı biçimde Anadolu türü mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarına yapılan tüm öğretmen atamalarına ilişkin işlemlerin yürütülmesini de durdurmuştur.

Çünkü yönetmelik Anadolu liselerine atanma kriteri olarak atanma şartını "sınav" olarak koyarken kılavuz hükümleri gereğince bakanlık ?sınavsız? atama yapmıştır.

Davacı sendika; Anadolu Türü Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarına yapılan tüm öğretmen atamalarının iptalini ve yürütülmenin durdurulmasını istediğinden bu kapsamda yapılan tüm atamalar iptal edilecektir.

Kararının son bölümü şu şekildedir;

?Bu durumda, (2008) MEGEP Kapsamındaki Öğretmenlerin Alan ve İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzu'nun bu davanın konusunu oluşturan, anılan eğitim kurumlarına sınavsız öğretmen atamasını öngören düzenlemeleri ile buna dayalı biçimde Anadolu türü mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarına yapılan atama işlemlerinin hukuksal dayanağı bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu'nun 27 nci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından, dava konusu MEGEP Kapsamındaki Öğretmenlerin Alan ve İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzu'nun (2008) ?2. ilkeler? başlıklı bölümünün ?Anadolu türü eğitim kurumlarına başvuru işlemlerinde ise;? başlıklı kısmının ( c ) bendi, ?3. Genel Açıklamalar? başlıklı bölümünün 3.3. maddesinin 1,2 ve 3. fıkraları ve 5. fıkrasında yer alan ?3.3'üncü madde kapsamında Anadolu türü eğitim kurumlarına atanmak isteyenler ise Değerlendirme Formu puanına göre? ibaresi ile 06.05.2008 tarihinde bu düzenlemelere dayalı biçimde Anadolu türü mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarına yapılan tüm öğretmen atamalarına ilişkin işlemlerin yürütülmesinin durdurulmasına, 07.11.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.?

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri Danıştay kararlarını dikkate alarak yeni düzenlemeler yapsaydı, bu konu mahkemelere intikal etmeyecek ve yapılan atamalar iptal edilmeyecekti. Anadolu liselerinde görev yapan ve şu an ne olacağını düşünen öğretmenleri bu duruma düşüren bakanlık yöneticileridir. İlgili yönetmelik "sınavla atanır" demesine rağmen "sınavsız atama" yapılmıştır.

Şöyle ki, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her türdeki Anadolu liselerine öğretmen seçiminin, özel yöntemlere göre gerçekleştirilmesini öngören hukuksal anlayışa aykırılık oluşturduğu iddiasıyla açılan davalarda; Danıştay ikinci Dairesi 05.6.2007 günlü, E:2005/2651, K 2007/2508 sayılı kararı, Danıştay ikinci Dairesinin 17.02.2006 günlü, E:2004/1650, K2005/527 sayılı kararı ve Danıştay ikinci Dairesinin 11.06.2008 gün ve E:2008/909 sayılı kararlarında Anadolu liselerine atanmada asıl olanın sınav olduğu vurgulanmıştır.

Bu Danıştay kararları özetle; yönetmelik sınav şartını öngörüyor, genelge veya kılavuz ile sınavsız atama yapılması hukuka aykırıdır demektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı bu karar üzerine yayınlayacağı genelge ile Anadolu Türü Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarına yapılan tüm öğretmen atamalarına ilişkin işlemleri iptal edecektir.

Hatırlanacağı üzerine Millî Eğitim Bakanlığı daha önce verilen Danıştay kararlarını yerine getirmeyince, Eğitim-Sen yapılan atamaların geri alınması için Bakanlığa başvuruda bulunmuştu, bu başvurunun Bakanlıkça reddi üzerine Eğitim-Sen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Müsteşar Necat Birinci ve Personel Genel Müdürü Remzi Kaya hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Milli Eğitim Başkanı Hüseyin Çelik tarafından ilgililer hakkında soruşturma izni verilmemiş. Eğitim-Sen bu kararın kaldırılması için Danıştay 1 Dairesi'ne itirazda bulunmuş, itirazını inceleyen Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Necat Birinci ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Remzi Kaya hakkında hazırlık soruşturması açılmasına karar vererek yargılanmalarının önünü açmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Necat Birinci Milletvekili seçildiğinden yargılaması durdurulmuştur.

Anadolu Türü Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarına yapılan tüm öğretmen atamalarının yürütmesinin durdurulduğuna dair Danıştay 2. Dairesinin 2008/4299 Esas sayılı kararı

Millî Eğitim Bakanlığının dava konusu işlemle ilgili Danıştay 2. Dairesine sunduğu savunma

2- Milli Eğitim Bakanlığının 2008/50 nolu genelgesi kapsamında Ankara ilinde yapılan 153 Müdür Yardımcı ataması iptal edildi;

Ankara 1.İdare Mahkemesinin 31/10/2008 günlü, E 2008/1317 sayılı kararı ile 2008/50 Nolu genelge kapsamında Ankara ilinde yapılan 153 Müdür Yardımcı ataması iptal edilmiştir.

?MEB'de, yönetmeliğin yanısıra genelge de yayımlandı? Sorunlar çözüme kavuştu mu??başlıklı haberimizde; Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği'nin

"Duyuru? başlıklı 9. maddenin 1.fıkrası;

"(1) Atama yapılması planlanan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine; valiliklerce il genelinde ve her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az 15 gün önce duyuru yapılır.?

hükümlerindeki ?Atama yapılması planlanan? ifadesi idareye sınırsız yetki tanımanın yanı sıra keyfi uygulamalara yol açabilecek bir hüküm içermektedir.

Bu husus Danıştay 2.dairesince 2007/1114 esas nolu dosyada belirttiği ??her yetkide olduğu gibi takdir yetkisi de belli sınırlar içinde vardır ve bu yetki, asla bir keyfilik aracı değildir.? karar gereçkesine aykırıdır.? şeklinde yetkilileri uyarmamıza rağmen Milli Eğitim Bakanlığı 2008/50 nolu genelgesinin

?Gerek mevcut yöneticilerin durumu gerekse ilk defa atanacak yönetici potansiyeli dikkate alınarak, her derece ve türdeki eğitim kurumlarının bütün kademelerdeki yöneticiliklerinin atama duyurularının öncelikle yönetici ihtiyacı en çok olan ve nitelikli yönetici atanmasında zorluk çekilen özellikle il ve ilçe merkezleri dışındaki kenar semtlerde yer alan eğitim kurumları olacak şekilde yapılması gerekmektedir.? bölümü ile Müdür yardımcısı atamalarını gerçekleştirmişlerdi.

Fakat Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği'nin "Duyuru" başlıklı 9.maddesinin 1. fıkrasında; ?(1) Atama yapılması planlanan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine; valiliklerce il genelinde ve her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az 15 gün önce duyuru yapılır.? hükümlerinde yer alan ?Atama yapılması planlanan? ifadesi, idareye sınırsız yetki tanımanın yanı sıra keyfi uygulamalara yol açabilecek bir hüküm içermekle birlikte, bu husus Danıştay 2. Dairesinin E 2007/1114 nolu kararında belirtilen ??her yetkide olduğu gibi takdir yetkisi de belli sınırlar içinde vardır ve bu yetki, asla bir keyfilik aracı değildir.? gerekçesini; Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri dikkate alarak yeni düzenlemeler yapsaydı bu konu mahkemelere intikal etmeyecek ve yapılan atamalar iptal edilmeyecekti, çeşitli okullarda görev yapan, şu an ne olacağını düşünen 153 müdür Yardımcısını bu duruma düşüren bakanlık yöneticileridir. İlgili Danıştay kararı tüm açık kadroların duyuruya çıkarılmasının şart olduğunu vurgulamasına rağmen bakanlık duyuruya çıkma yetkisini valiliklere devretmiştir.

Söz konusu öğretmenin aldığı yürütmeyi durdurma kararına istinaden 153 müdür yardımcısının ataması iptal edilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığının 2008/50 nolu genelgesi kapsamında Ankara ilinde yapılan 153 Müdür Yardımcısı ataması; Ankara İskitler Endüstri Meslek Lisesi'de görev yapan bir öğretmenin açtığı dava sonucunda Ankara 1.İdare Mahkemesinin 31/10/2008 günlü, E 2008/1317 sayılı kararı ile 2008/50 Nolu Genelgenin Valiliklere kenar mahalle okullarını öncelikle duyurma, merkez okulları daha sonra duyurma yetkisi veren ?Gerek mevcut yöneticilerin durumu gerekse ilk defa atanacak yönetici potansiyeli dikkate alınarak, her derece ve türdeki eğitim kurumlarının bütün kademelerdeki yöneticiliklerinin atama duyurularının öncelikle yönetici ihtiyacı en çok olan ve nitelikli yönetici atanmasında zorluk çekilen özellikle il ve ilçe merkezleri dışındaki kenar semtlerde yer alan eğitim kurumları olacak şekilde yapılması gerekmektedir.? paragrafının yürütmesini durdurmuştur.

Kararının son bölümü şu şekildedir;

? Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmemeliğinin 9. maddesi uyarınca ataması yapılması planlanan eğitim kurumlarının yöneticileriyle ilgili duyurularda herhangi bir kısıtlama getirilmediği açık olup, 2008/50 Sayılı Bakanlık genelgesiyle, Yönetmelik hükümlerini daraltacak şekilde Ankara İlindeki 8 merkez ilçe dışında yönetici ihtiyacı olan ilçelerdeki kadroların ilan edilerek, merkez ilçelerdeki kadroların ilan edilmemesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.?

Ankara 1.İdare Mahkemesinin 31/10/2008 günlü, E 2008/1317 sayılı kararı

3- Milli Eğitim Bakanlığının 2008/74 nolu genelgesi kapsamında yapılacak Yeni atamalar için durum ne olacaktır?

Milli Eğitim Bakanlığı 2008/74 nolu genelgesinin 1.maddesi; atıfta bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği'nin "Duyuru" başlıklı 9.maddesinin 1.fıkrasına atıfta bulunarak atamaların yapılmasını istemiştir.

Bu genelge üzerine ?MEB'de yönetici ataması için duyuruya çıkmak şart? haberimizde; Danıştay 2. Dairesinin E 2007/1114 nolu kararının sonuç bölümünde yer alan ??her yetkide olduğu gibi takdir yetkisi de belli sınırlar içinde vardır ve bu yetki, asla bir keyfilik aracı değildir.? gerekçesi gereğince illerde açık bulunan tüm yönetici kadrolarının duyura çıkarılmasının şart olduğunu belirtmiş, yetkilileri uyarmıştık. Yetkililer bu uyarımıza dikkate alarak Ankara örneğinde olduğu gibi; sorunların yaşanmaması, eğitim öğretimin olumsuz etkilenmemesi için tüm açık kadroları duyuruya çıkarmak zorundadır.

Ayrıca 2008/74 nolu genelgenin ?1- İlgi (a) Yönetmelik hükümlerine göre her kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerinin atama yetkisi valiliklerde bulunmaktadır. Bu nedenle valilikler boş eğitim kurumu yöneticilikleri için duyuru yaparken, eğitim kurumlarının özellikleri ve eğitim-öğretimin aksatılmaması gibi hususları dikkate alarak yönetici atama işlemlerini bir an önce gerçekleştireceklerdir.? hükümlerine ve Danıştay kararlarına göre tüm iller tüm kadroları duyuruya çıkarmak zorundadır.

Fakat uygulamalar ilden ile farklılık göstermektedir. Genelge yayınlandığından itibaren 1,5 ay geçmesine rağmen hala duyuruya çıkmayan iller bulunmaktadır.

Ayrıca bir an önceyi farklı zaman dilimi olarak algılayan Erzurum Valiliğinin uyguladığı bu atama takvimi genelgeye, akla ve mantığa aykırılık teşkil etmektedir.

?Muş MEM Bazı Okulları Neden Listeden Çıkardı?? başlıklı haberimizde de dile getirdiğimiz duyuruya çıkılıp sonra iptal edilen açık kadroların bulunması yukarıda belirttiğimiz Danıştay kararına aykırılık teşkil etmektedir.

Her iki olayda da yetkililer hakkında açılacak davalarda mahkûmiyet kararları verilebileceği gibi Milli Eğitim Bakanlığının 2008/74 nolu genelgesi kapsamında eksik duyuruya çıkan illerin bir an önce tüm açık kadroları duyuruya çıkarması artık şart olmuştur.

Duyuruya eksik çıkılması halinde o ildeki diğer öğretmenler tarafından açılacak davalar sonucunda Ankara örneğinde olduğu gibi yapılan atamalar iptal edilecektir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
64 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
13:12 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:08 - Fuat Oktay: FETÖ'ye bazı ülkeler kol kanat geriyor13:01 - Ameliyatla 15 cm'lik taş çıkarıldı12:49 - 7,5 yıl hapis kararına, dövülerek öldürülen aşçının eşinden tepki12:47 - Çeyrek altın ne kadar?12:33 - 2020 LGS yerleştirmeleri için ek kapasite oluşturuldu12:32 - Fenomen'in annesinden yürek yakan sözler! Ailemiz yok oldu12:29 - İmamoğlu'nu eleştirdi, pişmanlık videosu şartıyla uzlaştı12:21 - İdlib'li babanın kızıyla yürek yakan kahkahası oyun zannediyor12:14 - Gün ortası döviz fiyatları
12:11 - Gıda denetimine WhatsApp şikayet hattı geliyor12:04 - Adana'da FETÖ'nün 'büyük bölgecisi'ne 8 yıl 9 ay hapis12:03 - Emniyet Müdürü'nün şehit edilmesi soruşturmasında gözaltı süresi uzatıldı12:02 - DPB'nin görevleri, Çalışma Genel Müdürlüğüne devredildi12:00 - Vali ile öğrencilerin sosyal medyadaki 'kar tatili pazarlığı' güldürdü11:58 - Bankacılık dışı finans sektörü 3,2 milyar lira net kar elde etti11:48 - Dayak yiyen Suriyeli, şikayete giderken yolda öldü11:38 - Gıda mühendislerinden 'Tağşiş cezaları caydırıcı değil' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam