Yüksek Öğrenim Mezunlarının Bir Alt Öğrenim Düzeyinden Sınava Girmesi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ocak 2005 23:22, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Hem 2003 hem de 2004 yılı KPSS sınavlarında bazı adaylar, üst öğrenimlerine yönelik meslek alanı dar olduğu için bir alt öğrenim düzeyinden sınava girmiştir. Bu adaylardan bir kısmı da başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere kamu kurumlarına yerleşmiştir. Ancak, kamu kurumları, yüksek okul mezunu olmasına rağmen sınava lise düzeyinde giren ve başarılı olan bu adayların atamalarını yapmamıştır. Bu adayların bir çoğu sitemize mail ile ulaşmış olup, kendilerine dava yolu önerilmiştir. Bugün ise dava açan bu kişilere emsal olabilecek bir adet danıştay kararı yayımlıyoruz.

Dava açan kişilerin bir dilekçe ile aşağıdaki kararı mahkemeye sunmaları yararlı olacaktır.

Dava açmamış kişilerin ise 60 günlük süre zamanaşımı sınırlamasına dikkat etmesi gerekmektedir. Kendilerine atamalarının yapılmacağını bildiren tebligatın üzerinden 60 gün geçmemiş ise bu kişilerin de hemen dava açması uygun olacaktır.

Ancak, atamalarının yapılmayacağına ilişkin tebligattan itibaren 60 günlük süreyi geçirenlerin şöyle bir yol takip etmesi uygun olacaktır. Bu kişiler önce atamalarını yapmayan kurumlara, aşağıdaki mahkeme kararını da ekleyerek, bir dilekçe ile başvurmalıdır. Kamu kurumları bu dilekçeye olumsuz yanıt verecektir. Bu olumsuz yanıt üzerine 60 gün içinde dava açılması gerekmektedir.

Dava açılmasına ilişkin bilgiler için Haberler/ Hak Arama bölümündeki "Hakkın Dava Yolu İle Aranması" başlıklı üç adet dosyaya bakılabilir.

Memurlar.net'in Notu: Mağdur olan adayların, biraz masraflı da olsa, bir avukat aracılığı ile dava açması uygun olacaktır. Diğer taraftan hem yukarıdaki açıklamalar hem de aşağıdaki mahkeme kararına rağmen açılan davanın kazanılacağına dair bir garanti yoktur. Davanın kaybedilmesi halinde 200 milyon lirayı bulan karşı tarafın avukatlık masraflarının da ödenmesi gerekecektir.


T.C.
DANIŞTAY
Beşinci Daire

Esas No: 1987/1673
Karar No: 1988/773

Özet: Yüksekokul mezunu olduğu halde açılan sınava ilişkin formda kendisini lise mezunu olarak gösteren ve sınavı kazanan davacının bu davranışının 657 sayılı Yasanın 98. maddesine göre görevine son verilmesini gerektirmeyeceği hk.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): Erhan bulut
Vekili: Av. Mustafa Uygur
Karşı Taraf: Konya İdare Mahkemesinin 4.3.1987 günlü E:1986/499, K:1987/184 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen bozulması isteğinden ibarettir.

Savunmanın Özeti: Temyizen bozylması istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkk Hakimi: Ayla Günenç

Danıştay Savcısı Nevin Gönenç'in Düşüncesi: Temyiz talebi, Ereğli Vergi Dairesi Müdürlüğünde yoklama memuru olan davacının 657 sayılı Kanunun 98. maddesinin b bendi hükmü uyarınca görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali talebi ile açtığı davanın reddi yolunda Konya İdare Mahkemesince verilen kararın bozulmasına ilişkindir.

657 sayılı Kanunun 48. maddesinde, Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel şartlar gösterilmiş olup, maddenin A fıkrasında, bu kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, B fıkrasında da, hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41. maddelerinde belirtilen öğrenim ve eğitim kurumlarından birinden diploma almış olmak, arnan genel ve özel şartlar arasında sayılmış bulunmaktadır.

Aynı Kanunun 98. maddesinin b fıkrasında da, Devlet memurlarının memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde memurluğun sona ereceği hükme bağlanmıştır.

Konya Defterdarlığınca merkez ve ilçelerdeki gelir birimlerde çalıştırılmak üzere alınacak sözleşmeli personel için açılan sınava ait duyuruda, sınava katılabilmek için meslekle ilgili yüksek okul mezunu veya en az lise veya dengi okul mezunu olmanın şart olduğu belirtilmiş ve üniversite ve yüksek okul mezunları ile lise ve dengi okul mezunları için ayrı ayrı sınav yapılarak sınavın soruları mezun oldukları okul durumlarına göre düzenlenmiş bulunmaktadır.

Davacının yüksek okul mezunu olduğu halde Endüstri Meslek Lisesi mezunu olarak bu sınava katılarak başarılı olduğu, 3239 sayılı Kanun uyarınca memuriyet kadrosuna geçirildikten sonra 2 yıllık Niğde Meslek yüksek okulunu bitrdiğine dair diplomayı davalı idareye ibraz etmesi üzerine yüksek okul mezunu olduğu halde sınav formunda Endütri Meslek Lisesi mezunu olduğu yolunda yanlış beyanda bulunduğu ve bu nedenle memuriyete alınma şartını taşımadığı gerekçesiyle görevine son verildiği anlaşılmıştır.

Davacının sınava girdiği tarihte 657 sayılı Kanunun yukarıda sözü edilen 48. maddesinde öngörülen ve sınav duyurusunda belirtilen lise veya dengi okul mezunu olmak şartını taşıdığı ihtilafsız bulunmaktadır.

Adı geçenin daha sonra meslekle ilgili olmayan yüksek okul diplomasını ibraz etmiş olmasını, memuriyete alınma şartını taşımadığı şeklinde yorumlamak mümkün değildir. Ayrıca davacının yüksek okul mezunu olduğu halde sınav formunda tahsil durumunu lise mezunu olarak bildirmiş olması da 657 sayılı Kanunun 98. maddesi hükmü uyarınca görevine son verilmesine neden teşkil etmez.

Bu durumda Kanunun 48. maddesinde yazılı şartları taşıdığı anlaşılan davacının lise mezunu olarak göreve devam ettirilmesi gerekirken, memuriyete alınması şartını taşımadığı gerekçesiyle görevine son verilmesine ilişkin işlemde 657 sayılı Kanununyukarıda belirtilen 98. maddesi hükmüne uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesince dava konusu işlemin idarenin hatalı tasarrufunun geri alınması olarak nitelendirmek sureiyle davacının reddi yolunda verilen kararda hukuka uyarlık bulunmadığından temyiz işstemnin kabulü ile idare mahkemsi kararının bozulması ve dava konusu işlemin iptali gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince duruşma için belli edilen 23.3.1988 günü davacı ve avukatının gelmedikleri, davalı idare vekili Av. Tükel Erkan'ın geldiği görülerek Danıştay Savcısı Nevin Gönenç hazır olduğu halde duruşma açıldı. Gelen taraf dinlendikten, Danıştay savcısının düşüncesi alındıktan ve davalı vekiline son defa söz verildikten sonra duruşmaya son verildi. Dosyadaki tüm belge ve bilgiler de incelenmek suretiyle işin gereği düşünüldü:

Dava, Ereğli Vergi Dairesi müdürlüğünde yoklama memuru olan davacının 657 sayılı Kanunun 98. maddesinin (b) bendi uyarınca görevine son verilmesine ilişkin Konya Valiliğinin 11.8.1986 günlü işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Konya İdare Mahkemsinin 4.3.1987 günlü, E:1986/499, K: 1987/184 sayılı kararıyla; Konya Deftardarlığının merkez ve ilçelerindeki gelir birimlerde çalıştırılmak üzere alınacak sözleşmeli personel için açılan sınavda üniversite ve yüksek okul mezunları ile lise ve dengi okul mezunlarının ayrı ayrı sınava tabi tutulmalarına karşın sınav tarihinde Niğde MYO mezunu olan davacının, bu durumunu gizleyerek ve Endüstri Meslek Lisesi mezunu olarak sınava katılıp başardığı, daha sonra yüksek okul diplomasını idareye ibraz etmesi üzerine 657 sayılı Kanunun 48. ve 98/b maddelerine göre davacının görevine son verildiğinin anlaşıldığı, işlemin nedeni olarak gösterilen olayın özelliği itibariyle hatalı yapılan atama işleminin geri alınması şeklinde kabülünün zorunlu olduğu, eksik bilgi vermek suretiyle idarenin hatalı işlem tesis etmesine ve sınavların eşit şartlarda yapılmasına engel davacının, söz konusu hatalı tasarrufun geri alınarak görevine son verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacının bitirdiği yüksekokulun Deftardarlıkça yapılan ilanda belirtilen meslekle ilgili yüksekokullardan olmadığını, lise mezunları arasında sınava alınacak olması halinde ise başvuru formuna yüksek okul mezunu olduğunu yazmasının önemi kalmayacağını, yüksek okul mezunları arasında sınava alınacak olması halinde ise gördüğü eğitim ve meslekle ilgili olmayışı yüzünden mağdur olacağını, hiçö sınava alınmamasının dahaksızlık olacağını ileri sürmekte ve anılan mahkeme kararının temyizen bozulmasını istemektedir.

657 sayılı kanunun 48. maddesinde, Devlet memurluğuna alınacaklarda aranılacak genel ve özel şartlar arasında, memurun hizmet göreceği sınıf için 36. ve 41. maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak koşuluna yer verilmekte, aynı Kanunun 98. maddesinin (b) fıkrasında ise memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması halinde memurluğun sona ereceği hükme bağlanmaktadır.

23.9.1985 tarihli hizmet sözleşemsi ile 6 ay sözleşmeli statüdew istihdam edilen ve başvurusu üzerine 24.3.1986 tarihli onayla Ereğli ilçesi yoklema memurluğu kadrosuna atanarak memur statüsüne geçtiği anlaşılan ve lise mezunlarının atanabilecekleri bir kadroya atanmış olduğu ihtilafsız bulunan davacının memurluğa alınma şartını taşımadığından söz edilmeyeceği gibi, yüksek okul mezunu olduğu halde başvuru formunda tahsil durumunu lise mezunu olarak göstermiş olması da, 657 sayılı Kanunun 98. maddesi hükmüne göre görevine son verilmesini haklı kılacak bir neden olarak kabul edilemez.

Öte yandan, 16.7.1985-12.8.1985 tarihlerinde Deftardarlıkça yapılan sınava ilişkin ilanda yüksek okul mezunları için "meslekle ilgili yüksek okul" kaydına yer verildiğinden davacının mezun olduğu yüksek okulun atanacağı meslekle ilgili olmaması sebebiyle başvuru formunda yüksek okul mezunu olduğunu bildirmemiş olmasının da idareyi yanıltma amacı taşıdığı şeklinde yorumlanması olanaksızdır.

Açıklanan nedenlerle 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen memurluğa atanma şartlarını taşıdığı anlaşılan davacının görevine son verilmesine ilişkin işlemde mevzuata ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmamaktadır. Bu nedenlerle davacının temyiz istemi yerinde görüldüğünden 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu gereğince İdare mahkemsinin kararının bozulmasına.... karar verilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber