İstifa Eden Devlet Memuru 6 Ay Yeniden Memur Olamaz

Görevde yükselme sınavlarının çok az açılması ve bazı memurların bitirdikleri üst öğrenime uygun kadroya atanamaması sorunlar oluşturmaktadır. Bu nedenle bazı memurlar daha objektif olduğu için KPSS ile yerleşmeyi tercih etmektedir. Bu halde site olarak, sık sık, "Memurluktan istifa ederek, ÖSYM'nin yerleştirdiği yeni memurluk kadrosuna başlayabilir miyim?" yollu sorulara muhatap olmaktayız. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.

Haber Giriş : 13 Mart 2005 14:38, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Devlet memurunun istifa etmesine 657 sayılı Kanun "Çekilme" demektedir. Ve çekilme de, bu Kanunun 94'üncü maddesinde ele alınmıştır. Konuya ilişkin 94. madde hükmü şu şekildedir:

"Madde 94 - Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. (Ek ibare: 31/07/1970 - 1327/ 75 md.) Mezuniyetsiz (izinsiz) veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyle bir ay kaydına tabi değildirler"

Bu maddeye göre devlet memurları, çekilme isteğinde (istifa etme) bulunabilir. İki durum vardır. Birincisi, çekilme isteğinin yazılı olarak başvurulmak suretiyle yapılması ve bunun kabul edilmesi veya yerine bir kimsenin atanması; İkincisi ise buna hiç uymaksızın görevin terk edilmesidir. Görevin haber verilmeden terk edilme halinin 10 gün sürmesi halinde memur çekilmiş sayılmaktadır.

Birinci durum usulüne uygun istifa şekli, ikinci durum ise usulüne uygun olmayan istifa şekli olarak tanımlanmaktadır. Bu ayrım sadece memurluğa dönüş süresini etkilemektedir.

Çekilen veya çekilmiş sayılan memurun yeniden eski görevine dönmesi ise 657 sayılı Kanunun 97'inci maddesinde düzenlenmiştir. Madde şu şekildedir:

"Madde 97 - (Değişik madde: 29/11/1984 - KHK 243/17 md.)

Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar.

Bu maddeye göre;

1- Usulüne uygun istifa edenler (yani yazılı olarak başvurduktan sonra başvurularının kabul edilmesini veya yerine bir memur atanmasını bekleyenler) 6 ay boyunca,
2- Usulüne uygun istifa etmeyenler yani çekilmiş sayılanlar 1 yıl boyunca (Çekilmiş sayılma hali dört tanedir: a-Başka bir yerdeki göreve atananlardan 62. maddede belirtilen sürelerde görevlerine başlamayanlar, b- Yurtdışına gönderilmiş olup, görevlerinin bitiminde süresi içinde işe başlamayanlar, c- Kadrosu kaldırılmış olup, başka bir memuriyete atanmış olanlardan süresi içinde görevine başlamayanlar, d- Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde göreve başlanılmayanlar veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, e- Görevi terk edip bu terki 10 gün devam edenler)
3- Devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Buna uymayanlar 3 yıl boyunca,
4- Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde çalışmakta olup, yerine birisi atanana kadar görevde kalması gerekirken buna uymayanlar hiçbir surette,
hem daha önce çalıştığı kurumda hem de diğer kamu kurumlarında memur olarak çalışamaz.

Yukarıdaki açıklamamızda görüleceği üzere, en iyi halde, usulüne uygun istifa etmiş olan devlet memuru 6 ay sonra memur olarak yeniden başvurabilmektedir. Bu nedenle önemle vurgulamak istiyoruz. İstifa eden devlet memuru en az 6 ay boyunca hiçbir kamu kurumunda memur olarak görev alamaz. Kamu kurumlarının bunu tespit edemeyeceğini düşünerek bu uygulamaya aykırı hareket edenler (yani bugün memur olarak A kurumunda çalışırken ertesi gün istifa ederek KPSS ile yerleştiği örneğin mühendis kadrosunda göreve başlayanlar) bu durumlarının tespit edilmesi halinde görevlerini kaybederler.

SORULAR VE CEVAPLAR

1- 6 aylık beklemesi süresine uyarsam problem olur mu?

Devlet memurunun yukarıda yer verilen sürelere uyduktan sonra KPSS ile yerleşemeye hak kazandığı bir kadroda yeniden memur olmasının önünde bir engel yoktur. Örnekleyecek olursak; Teknisyen olarak çalışan bir kişi usulüne uygun istifa ederek ve 6 aylık bekleme süresine uyduktan sonra KPSS ile mühendis kadrosuna yerleşemeye hak kazanırsa, bu kadroda memur olarak çalışabilir.

2- 6 aylık süre nasıl hesaplanır?

Usulüne uygun olarak istifa etmiş kişi için söyleyecek olursak; Kişi yazılı olarak idaresine başvurmalıdır. Bu halde bu başvurunun uygun bulunma tarihi istifa ediş tarihidir. Atanma tarihi ise ÖSYM'nin yaptığı yerleştirme tarihi değildir. Zira ÖSYM atama yapmamaktadır. ÖSYM atama teklifi yapmaktadır. atamayı ilgili kurum yapar. İşte kamu kurumunun atamayı yaptığı tarih hesaplama için esas alınacak son tarihtir.

3- Eski görevine dönme

Usulüne uygun istifa edilmiş veya edilmemiş olsun eski görevine dönüş için idarenin bu dönüşü uygun bulması gerekmektedir. İdarenin bu konuda taktir hakkı vardır. Geri dönüşü hizmete ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle reddetmesi her zaman mümkündür. Bu konuda objektif belirlenmiş ilkeler yoktur. Bu işlemlerdeki yegane kıstas kayırmacılıktır. Sadece Sağlık Bakanlığı istifa sonrası dönüşlere kur'a sistemi uygulamaktadır. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı, istifa sonrası dönüşleri genel atama dönemlerinde kabul etmekte ve belirli kıstaslar uygulamaktadır.

4- İstifa ederek geçilemediğine göre ne yapılmalıdır?

Devlet memurunun istifa ederek minimum 6 aylık bir süre içinde yeni bir memuriyete atanmasının kanuna aykırı olduğunu yukarıda belirtmiştik. Peki ne yapılabilir? KPSS ile yerleşen adaylar açısından söyleyecek olursak; Bu halde iki yol takip edilebilir. Birincisi çalıştığı kurumdan muvafakat istemesidir. Uygulamaya esas görüşler vermekle yükümlü Devlet Personel Başkanlığı kamu kurumunun uygun görmesi halinde bu tür bir geçişin adaylık döneminde dahi mümkün olabileceğini belirtmiştir. İkincisi ise eğer meslekle ilgili bir göreve atanılmışsa, kamu kurumunun muvafakat vermemesi halinde dava açılmasıdır. Sitemizde daha önce, memur olarak çalışırken bir uzman yardımcılığı kadrosuna yerleşen bir adayın mahkemeden olumlu karar çıkardığını haberleştirmiştir. Bu kararın meslekle ilgili diğer kadrolar içinde (öğretmenlik, teknikerlik, mühendislik vb.) emsal olabileceğini düşünüyoruz. Ancak son kararı hakim verecektir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber