Personel Reform Tasarısı Temel Belgeleri (5)

Bu bölümde kamu personel reform taslağında yer alan basamak ilerlemesi, personel ve başarı değerlendirme sistemi, istisnai görevler, temel görev aylığı, temel görev ücreti, hizmet farkı ödeneği ve performans ödemesi ele alınmıştır. Taslağa göre hizmet farkı ödeneği temel aylık/ücretin %40'nı aşamamaktadır. Performs ücreti ise temel aylığın %5'sini geçememektedir. Bu konuya ilişkin olarak Bakanlar Kuruluna sunulan temel belgeyi görmek için başlığa tıklayın.

Haber Giriş : 25 Mayıs 2005 12:36, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

BASAMAK İLERLEMESİ
Derece ve kademe sisteminden basamak sistemine geçilmektedir.
> Birinci basamaktan onuncu basamağa doğru ilerlenen on basamaklı bir sistem oluşturulması,
> Memur, diğer kamu görevlisi ve sözleşmeli personel statüsünde geçirilen hizmet süresinin tamamı ile bunlar dışında kamuda ve/veya özel sektörde geçirilen hizmet süresinin yarısının basamağın tespitinde değerlendirilmesi,
> Basamak ilerlemesinin üç yılda bir ve personelin tamamı için yıl başında yapılması,
öngörülmektedir.

PERSONEL VE BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sicil sisteminden Personel ve Başarı Değerlendirme sistemine geçilmektedir.
> Değerlendirme sonucunun personele bildirilmesi, personelin de bu değerlendirmeye itiraz edebilmesi,
> Basamak ilerlemesi ve sözleşmenin yenilenmesinde değerlendirme sonucunun esas alınması,
> Performans değerlendirme sonuçlarının da bu değerlendirmede dikkate alınması,
> Değerlendirme sonucunda başarısızlığının ve noksanlığının tespiti halinde, personelin eğitimi konusunda kurumlara sorumluluk getirilmesi,
öngörülmektedir.

İSTİSNAİ GÖREVLER
İstisnai görevler yeniden düzenlenmektedir.
>Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Sekreterlikleri ile MİT Müsteşarlığı kadrolarının tamamının istisnai görev olması uygulamasına devam edilmekte; diğer kurumlarda istisnai görev unvanları daraltılmaktadır.
> Müsteşar kadroları ile özel sektör deneyiminin kullanılabileceği bazı kurumların en üst yönetici kadroları istisnai görev kapsamına alınmaktadır.
> İstisnai görevlere atanmış olanlar atanma atanmalarındaki usule göre her zaman görevden alınabilecektir.
> İstisnaî görevlere açıktan atananlar için bu görevlerde bulunmuş olmak başka kadro veya pozisyonlara atanmada her hangi bir hak teşkil etmeyecektir.

MERKEZİ PERSONEL ALIMI VE GÖREVDE YÜKSELME
Halen yönetmeliklere dayalı olarak yürütülmekte olan;
> İlk defa memur veya sözleşmeli personel olarak göreve alınmada uygulanan merkezi sınav sistemi,
> Görevde yükselme ve unvan değişikliği sistemi,
Kanunla düzenlenmektedir.

KAMU PERSONELİNİN MALİ HAKLARI VE SOSYAL YARDIMLARINDA BÜTÜNLÜK
> Kamu personelinin mali hakları ile sosyal yardımları bu Kanunda düzenlenmektedir.
> Personele, bu Kanunda belirtilen mali haklar ile sosyal yardımlar dışında herhangi bir ödeme yapılmaması öngörülmektedir.

BASAMAK SİSTEMİ
> Memurlar birinci basamaktan göreve başlayıp üç yılda bir basamak ilerlemesi yapmak suretiyle onuncu basamağa kadar ilerleyebilecektir.
> Sözleşmeli personel için sözleşme kıdem yılı esası benzer şekilde düzenlenmektedir.

MALİ HAKLAR
Memur ve diğer kamu görevlilerinin maaş unsurları
> Temel Görev Aylığı
> Hizmet Farkı Ek Ödeneği
> Performans Ödemesi

Sözleşmeli personelin maaş unsurları
> Temel Görev Ücreti
> Hizmet Farkı Ek Ödeneği
> Performans Ödemesi

TEMEL GÖREV AYLIĞI / ÜCRETİ
> Memurlar ile kadrolu diğer kamu görevlilerine Kanunun ekindeki Temel Görev Aylığı Cetvellerinde yer alan gösterge rakamlarının Aylık Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda Temel Görev Aylığı ödenecektir.
> Sözleşmeli personel ile sözleşmeli diğer kamu görevlilerine Kanunun ekindeki Temel Görev Ücreti Cetvelinde yer "alan gösterge rakamlarının Aylık Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda Temel Görev Ücreti ödenecektir.
>Temel görev aylığının/ücretinin hesaplanmasında kullanılacak Aylık Katsayısının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilmesi öngörülmektedir.

HİZMET FARKI EK ÖDENEĞİ
Memurlar, diğer kamu görevlileri ve sözleşmeli personele;
> Hizmetin güçlüğü, sorumluluğu, riski, çalışma şartları ve yeri gibi kriterler dikkate alınmak suretiyle,
> Kurumların talebi, Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi, Değerlendirme Komisyonunun önerisi üzerine,
> Bakanlar Kurulunca uygun bulunanlara,
> En Yüksek Temel Görev Aylığının % 20'sini ve kendi temel görev aylığının/ücretinin % 40'ını geçemeyecek şekilde,
Hizmet Farkı Ek Ödeneği verilmesi öngörülmektedir.

PERFORMANS ÖDEMESİ
Memurlar, diğer kamu görevlileri ve sözleşmeli personelin daha verimli çalışmaya teşvik edilmesi amacıyla;
> Kurumlarca belirlenecek ve personele duyurulacak performans kriterleri çerçevesinde başarılı görev yaptığı tespit edilen personele,
> İlgili kurum bütçesine bu amaçla ödenek konulması kaydıyla,
> Temel görev aylığının % 5 ini geçmemek üzere,
> İdarelerin üst yöneticilerinin onayı ile belirlenecek tutarda, Performans Ödemesi yapılması öngörülmektedir.
> Sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerde görev yapan personele yapılacak performans ödemesi için, döner sermaye bütçesinden karşılanmak suretiyle, halen uygulanmakta olan sisteme benzer bir düzenleme öngörülmektedir.

DİĞER MALİ HAKLAR
Memurlar, diğer kamu görevlileri ve sözleşmeli personelden;
> Ders görevi verilenlere, Kanunda belirtilen gösterge rakamı ile aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutarda ders ücreti,
> Bir kadroya vekalet edenlere, vekalet edilen kadroya ait temel görev aylığı ile kendi temel görev aylığı/ücreti arasındaki fark tutarında vekalet ücreti,
> Kanunda ikinci görev olarak belirtilen görevleri (baştabiplik ve okul müdürlüğü gibi) ikinci görev olarak yürütenlere, kendi görev aylığı veya ücretinin % 20 si oranında ikinci görev ücreti.
ödenmesi öngörülmektedir.

SOSYAL YARDIMLAR
> Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan veya çalışmayan eş ile en fazla iki çocuk için aile yardımı,
> Üniforma giymeleri zorunlu olanlara aile yardımı,
> Emniyet Genel Müdürlüğü, yataklı tedavi kurumları, pansiyonlu okul, cezaevlerinde görev yapan bazı personele yiyecek yardımı,
> Eşi ve çocukları ölenlere cenaze yardımı, yapılması öngörülmektedir.

YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜCRETLERİ ÎLE DİĞER HUZUR HAKLARI
Memurlar, diğer kamu görevlileri ve sözleşmeli personelden çeşitli kurul, komisyon ve heyet çalışmalarına katılanlara bu görevleri ile kurumlarının iştiraklerindeki görevler nedeniyle her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ödeme yapılmaması öngörülmektedir.
> Böylece hakim ve savcılar ile düzenleyici ve denetleyici kurumların başkan ve üyeleri gibi ikinci görev yasağı bulunan personel aleyhine oluşan durumun önlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber