5.750 Kadroluk 2002 Yılı Öğretmen Atamaları Hakkındaki Davalar Sonuçlandı

Bilindiği üzere 2002 yılının sonuna doğru, Milli Eğitim Eski Bakanı Necdet Tekin tarafından 5.750 sınıf öğretmeni kadrosuna öğretmen ataması yapılacağı belirtilmişti. Ancak, eski Bakan, Talim ve Terbiye Kurulu Kararını değiştirmeden, yapılacak sınıf öğretmeni atamalarında fen-edebiyat mezunlarına öncelik verileceği yönünde düzenlemeler getirmişti. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ekim 2003 10:20, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

5.750 Kadroluk 2002 Yılı Öğretmen Atamaları Hakkındaki Davaları Sonuçlandı

Bilindiği üzere 2002 yılının sonuna doğru, Milli Eğitim Eski Bakanı Necdet Tekin tarafından 5.750 sınıf öğretmeni kadrosuna öğretmen ataması yapılacağı belirtilmişti. Ancak, eski Bakan, Talim ve Terbiye Kurulu Kararını değiştirmeden, yapılacak sınıf öğretmeni atamalarında fen-edebiyat mezunlarına öncelik verileceği yönünde düzenlemeler getirmişti.

Memurlar.NET olarak geçen yıl, bu olay karşısında, yapılan işlemin yanlış olduğunu, Talim ve Terbiye Kurulu Kararı değiştirilmeden bu tür bir atama yapılmasının doğru olmayacağını, bu işlemin dava konusu olması halinde dava edenin davayı kazanabileceğini belirtmiştik. Sitemizin haberi üzerine, geçen yıl yayımlanan kılavuzun, sınıf öğretmenliği kadrolarına yapılacak atamalarda önceliği kaldıran hükmü hakkında Danıştay'a davalar açılmıştır. Ve bu davalar bu yıl sonuçlandı. Geçen yıl da belirttiğimiz üzere, Danıştay da yapılan işlemin yanlış olduğuna ve ilgili hüküm hakkında yürürlüğün durdurulmasına karar vermiştir. Ortaya çıkan durum kamu bürokrasisi açısından utanç vericidir. Şimdi Bakanlık dahi ortaya çıkan durum karşısında şaşırmış ve kararın nasıl yprumlanacağına ilişkin Başbakanlık Hukuk Müşavirliğinden görüş istemiştir. Karar metni için tıklayın.

T.C
D A N I Ş T A Y
Onikinci Daire

Esas No: 2002/5354Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Ayhan Coşkun, Yunus Emre Cad.
Öney Sok. No: 20/9 İncirli/ANKARA

Karşı Taraf : Milli Eğitim Bakanlığı / ANKARA

İsteğin Özeti : Anadolu Üniversitesi Eğitim fakültesi Almanca Öğretmenliği Bölümü mezunu olan davacının sınıf öğretmenliğine atanmamasına ilişkin işlem ile 2002/2 Öğretmen Atama Kılavuzunun, 5750 sınıf öğretmeni kadrosunun 5000'in fen ve edebiyat fakültesi mezunları için kullanılacağına ilişkin 2/b maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açılmıştır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Yaşar Uğurlu

Düşüncesi : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmemiş olduğu anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince davalı idarenin birinci savunmasının geldiği görülerek işin gereği düşünüldü:
Dava, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Bölümü mezunu olan davacının, sınıf öğretmenliğine atanmamasına ilişkin işlem ile 2002 yılı 2 dönem Öğretmen Atama Kılavuzunun, 5750 sınıf öğretmeni kadrosunun 5000'inin fen ve edebiyat fakültesi mezunları için kullanılacağına ilişkin 2/b maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

3789 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 43. maddesinde, öğretmenlik mesleğine hazırlığın genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonla sağlanacağı, 45. maddesinin 2. fıkrasında; öğretmenlerin öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, Milli Eğitim Bakanlığı'nca seçileceği, 4. fıkrasında da hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiş ve yönetim görevlerinin hangi seviye ve alanda öğretim görmüş olanların ne gibi şartlarla seçilebileceğinin Yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüş, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8. maddesinde de bu yetkinin Bakanlık adına Talim ve Terbiye Kurulunca kullanılacağı hükme bağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarında Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esasların düzenlendiği Talim ve Terbiye Kurulu'nun 1.6.2000 günlü ve 340 sayılı kararının Atamada Öncelik başlıklı 7.maddesinde, öğretmen atamalarında eğitim fakültesi mezunlarının birinci öncelik sırasında yer aldığı görülmektedir. 2002/2 Öğretmen Atama Kılavuzunun 2. maddesinde, toplam 5750 kadroya sınıf öğretmeni atamasının yapılacağı belirtilmiş, anılan maddenin (a) fıkrasında, bu kadroların 5000'inin eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği programından mezun olanlar ile eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği dışındaki programlardan mezun olup, sınıf öğretmenliği sertifikası bulunanlar için kullanılacağı, (b) fıkrasında da, bu kadroların 5000'inin ise fen ve edebiyat fakültelerinin, Talim ve Terbiye Kurulu'nun 1.6.2000 günlü ve 340 sayılı kararında, herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak gösterilen programlardan mezun olup sınıf öğretmenliği sertifikası bulunanlar için kullanılacağı öngörülmüştür.

Anılan Kılavuzun Atanacaklarda Aranacak Koşullar başlığı altında düzenlenen 3.1. maddesinin j bendinde ise; DMS, DMS-Öğretmenlik 2000 KMS veya KPSS sınavlardan en az birisine girmiş ve en az 70 puan almış olmak koşuluna yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca, sınıf öğretmenliğine atamada; belirlenen 70 taban puanı ve üzerinde puan alan sınıf öğretmenliği bölümü mezunlarından öğretmen gereksiniminin karşılanmaması halinde, belirlenen taban puanı almış olmak ve sınıf öğretmeliği sertifikası bulunmak şartı gözeterek eğitim fakültesi mezunlarının, bu fakülte mezunlarından da gereksinimin karşılanmaması halinde diğer fakülte mezunlarından sınıf öğretmenliğine atamaların gerçekleştirilmesi gerektiği açık olup, mevcut 5750 sınıf öğretmenliği kadrosunun 5000 adedinin fen ve edebiyat fakültelerine ayrılması, kamu yararına ve yukarıda anılan 1739 sayılı Kanunun 43. maddesi ile ilgili alim ve Terbiye Kurulu kararına aykırılık teşkil etmektedir.

Davacının sınıf öğretmenliğine atanmamasına ilişkin işleme gelince;
Dosyanın incelenmesinden; Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Bölümü mezunu olup, sınıf öğretmenliği sertifikası bulunan ve Kamu Personeli Seçme Sınavında 71.446 puan alan davacının, sınıf öğretmenliğine atanmak istemiyle yaptığı başvurunun almış olduğu puanın, atanan adaylara ait minimum puandan az olduğu gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, ilgili Kılavuza getirilen düzenleme mevzuata ve kamu yararına aykırı bulunduğundan, yukarıda anılan şekilde davacının durumu değerlendirilerek sınıf öğretmenliğine atanıp atanamayacağı tespit edilmesi gerekirken, yukarıda belirtilen gerekçeyle atama başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olması nedeniyle anılan Yasanın 52. maddesinin birinci fıkrasının 4001 sayılı Yasanın 22. maddesiyle eklenen cümle uyarınca davacının sınıf öğretmenliğine atanmamasına ilişkin dava konusu istemin ve 2000/2 Öğretmen Atama Kılavuzunun 2/b. Maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına, 11.3.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


 

Bu Habere Tepkiniz