1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar

23 Nisan 2006 18:58
Yazdır

22/04/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/10265

Ekli ?İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar?ın yürürlüğe konulması;İçişleri Bakanlığının 26/12/2005 tarihli ve 13936 sayılı yazısına göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, il özel idareleri tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Esaslar il özel idarelerinde ve 1151 sayılı Bozcaada ve İmroz Kazalarının Mahalli İdareleri Hakkında Kanunda düzenlenen ilçe özel idarelerinde istihdam edilen memur ve sürekli işçi statüsündeki personeli kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Esaslar, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ncı maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Ekler

MADDE 4 - (1) Bu Esasların ekleri aşağıda belirtilen cetvel, liste ve kütüklerden oluşur:

a) Ek - 1 İl Özel İdareleri Tasnif Cetvelleri,

b) Ek - 2 İl Özel İdareleri Norm Kadro Standartları Cetvelleri,

c) Ek - 3 İl Özel İdareleri Kadro Unvanları Listeleri,

ç) Ek - 4 İl Özel İdareleri Kadro Kütükleri,

d) Ek - 5 İl Özel İdareleri Kadro Cetvelleri.

Özel idareler tasnif cetvelleri

MADDE 5 - (1) Özel idareler hukuki durumları ve hizmet özelliklerine göre 3 ana gruba ayrılmıştır. Bu gruplar;

a) (A) Grubu il özel idareleri (büyükşehir belediyesi olan iller),

b) (B) Grubu il özel İdareleri (diğer iller),

c) (C) Grubu ilçe özel idareleri (Bozcaada ve Gökçeada),

şeklinde tespit edilmiş ve bu Esaslara eklenmiştir. Her grup kendi içinde nüfusuna göre alt gruplara ayrılmış ve tasnif cetvellerinde gösterilmiştir.

Norm kadro standartları cetvelleri

MADDE 6 - (1) 5 inci maddede belirtilen cetvellere göre tasnif edilen (A), (B) ve (C) grupları ile bu gruplara ait alt gruplara ilişkin İl Özel İdareleri Norm Kadro Standartları Cetvellerinde;

a) (A) Grubu İl Özel İdareleri Norm Kadro Standartları Cetveli 6 alt grup,

b) (B) Grubu İl Özel İdareleri Norm Kadro Standartları Cetveli 8 alt grup,

c) (C) Grubu İlçe Özel İdareleri Norm Kadro Standartları Cetveli 1 alt grup,

olarak tespit edilmiştir.

(2) İl özel idareleri kadrolarını norm kadro standartları cetvellerinde her alt grup için belirlenen standarda uygun olarak tespit ederler.

Kadro unvanları

MADDE 7 - (1) Alt gruplar itibarıyla belirlenen ve her alt grup için norm kadro standartları cetvelinde öngörülen Ek-3 Kadro Unvanları Listeleri;

a) (I) Sayılı Liste: Müdür Kadro Unvanları,

b) (II) Sayılı Liste: İdari Personel Kadro Unvanları,

c) (III) Sayılı Liste: Teknik Personel Kadro Unvanları,

ç) (IV) Sayılı Liste: Sağlık Personeli Kadro Unvanları,

d) (V) Sayılı Liste: Yardımcı Hizmet Personeli Kadro Unvanları,

olarak tespit edilmiştir.

(2) Yüklenilen görevlerle uyumlu yetki ve sorumlulukları belirlemek, bu yetki ve sorumluluğu yerine getirecek nitelikte eleman teminini sağlamak ve bu görevleri belli bir standarda kavuşturmayı temin etmek amacıyla özel idareler kendi alt grupları için belirlenen kadro unvan listelerinde yer alan memur ve sürekli işçi kadro unvanları dışında kadro unvanı kullanamaz ve bu kadro unvanları dışında yeni kadro unvanı ihdas edemezler.

Kadro cetvelleri

MADDE 8 - (1) Özel idarelerin kadro işlemlerinde aşağıda belirtilen Ek-5 Kadro Cetvelleri kullanılır:

a) (I) Sayılı Kadro İhdas Cetveli (Memur),

b) (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (Memur),

c) (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (Memur),

ç) (IV) Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu Cetveli (Memur),

d) (V) Sayılı Sürekli İşçi Kadro İhdası Cetveli,

e) (VI) Sayılı Sürekli İşçi Kadro Değişikliği Cetveli,

f) (VII) Sayılı Sürekli İşçi Dolu-Boş Kadro Durumu Cetveli.

Kadroların tespiti

MADDE 9 -(1) Bu Esaslara ekli cetvellerde, alt gruplar için unvan ve sayı itibarıyla tespit edilenler dışında kadro kullanılamaz. Ayrıca Ek-2 ve Ek-3'de sayı ve unvan itibarıyla kendi alt grupları için belirlenen memur ve sürekli işçi kadro toplamı aşılamaz. Ancak, memur ve sürekli işçi kadro sayıları, tespit edilen memur ve işçi kadro sayısından daha az sayıda belirlenebilir.

(2) Ek-3 Kadro Unvanları Listelerinden (I) sayılı listede belirtilen unvanlar ile büyükşehir belediyesi bulunan il özel idarelerinde idari birimlerin oluşturulmasında kadro unvanları yetki ve görev mükerrerliğine yer verilmeyecek şekilde tespit edilir. Aynı mahiyette hizmet ve görevleri ifa eden yönetici kadro unvanları ihdas edilemez ve mükerrer içerikli görevlendirme yapılamaz. Yönetici kadroları hizmet gereklerine uygun olarak belirlenir ve fiilen icra edilmeyen hizmetlere ilişkin kadro unvanları kullanılamaz.

(3) Ek-2 sayılı Norm Kadro Standartları Cetvellerinde her alt grup için statü ve hizmet sınıfları itibarıyla belirlenen personel grupları arasında aktarma yapılamaz.

Kadro ihdası

MADDE 10 - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sürekli işçi kadroları bu Esaslara uygun olarak il genel meclisince ihdas edilir. Memur kadro ihdası için Ek-5 Kadro Cetvellerinden (I) sayılı cetvel; sürekli işçi kadroları için (V) sayılı cetvel eksiksiz olarak doldurularak ihdas gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur. Kadroların iptalinde de aynı usul uygulanır. Kadroların iptal-ihdas ve değişikliğinde, Ek-5 Kadro Cetvellerinden (IV) ve (VII) sayılı cetveller düzenlenir.

Kadro değişikliği

MADDE 11 - (1) Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği, boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği il genel meclisi kararıyla yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Ek-5 Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde (III) sayılı cetvel düzenlenerek gerekçesiyle birlikte meclise sunulur.

(2) Bu maddeye göre kadroları değiştirilenlerin özlük hakları, değiştirilen yeni kadrolara atama işlemleri tamamlanıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenir. Yeni kadrolara atanma tarihi meclisin karar tarihini takip eden aybaşını geçemez.

Sürekli işçi kadroları

MADDE 12 - (1) Sürekli işçi norm kadro standardı, norm kadro standartları cetvelinin ilgili bölümünde gösterilmiştir. İl özel idareleri kendi alt grupları için belirlenen sayıyı aşamaz. Bu sayılar sürekli işçi kadrolarına ait olup geçici işçi istihdamı, hizmet alımı ve benzeri durumları kapsamaz.

(2) Sürekli işçi kadrolarını, Ek-4 Kadro Kütüklerinden (II) sayılı İl Özel İdareleri Sürekli İşçi Kadro Kütüğünde belirtilen unvanlardan olmak şartıyla başka unvanlı işçi kadroları ile değiştirmeye ve boş kadroları iptal etmeye meclis yetkilidir. Ancak, dolu kadrolarda personelin mali ve hukuki haklarında kayba neden olacak unvan değişikliği yapılamaz.

Kadro kütükleri

MADDE 13 - (1) Bu Esasların yayımı tarihinden itibaren memur kadroları, Ek-4 Kadro Kütüklerinden (I) sayılı İl Özel İdareleri Memur Kadro Kütüğünde belirtilen unvan kodu, kadro unvanı, sınıflar ve belirlenen alt ve üst derecelere uygun olarak kullanılır. İptal, ihdas ve kadro değişikliklerinde bu kütükler esas alınır.

(2) Sürekli işçi kadrolarının iptal-ihdas ve değişikliğinde Ek-4 Kadro Kütüklerinden (II) sayılı İl Özel İdareleri Sürekli İşçi Kadro Kütüğü esas alınır.

Sağlık personeli

MADDE 14 - (1) Bu Esasların yayımı tarihinde hastanesi bulunan veya bu tarihten sonra hastane açan il özel idarelerinde, norm kadro standartları cetvelinde belirlenen personel sayısının yetersiz kalması durumunda, 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde yatak sayısı itibarıyla öngörülen kadro sayılarını aşmamak üzere ihdas edilecek kadrolar il özel idaresinin personel kadrosuna eklenir.

İlçe özel idaresi kurulması

MADDE 15 - (1) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35 nci maddesi çerçevesinde ilçelerde özel idare teşkilatı kurulması durumunda, ildeki ilçe sayısını geçmeyecek sayıda ilçe özel idare müdürü kadrosu bu Esaslara ekli (I) sayılı İl Özel İdareleri Memur Kadro Kütüğüne uygun olarak ihdas edilerek özel idarenin kadrolarına eklenir. İlçedeki özel idare hizmetlerinde ihtiyaç duyulan idari ve teknik personel ile sağlık ve yardımcı hizmet personeli, il özel idaresinin norm kadrosundan düşülmek kaydıyla, ilçe özel idarelerine kadro aktarımı yapılarak karşılanır.

Hizmet satınalma

MADDE 16 - (1) Memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin hizmet satınalma yoluyla karşılanması esastır.

(2) Hizmetlerin yürütülmesinde; kaynakların etkili ve verimli kullanılması, hizmet kalitesi ve miktarından ödün verilmeden maliyetlerin düşürülmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile hizmetlerin vatandaş odaklı sunulması ilkelerine uyulur.

İlgili mevzuat

MADDE 17 - (1) İl özel idareleri yapacakları kadro işlemlerinde; 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, 2/2/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, 18/5/1983 tarihli ve 83/6750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ile diğer mevzuata uymak zorundadırlar.

Sözleşmeli personel

MADDE 18 - (1) İl özel idarelerinde, norm kadroya uygun olarak 5302 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz.

(2) Bu personel hakkında 5302 sayılı Kanunda düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. Bu personele ait sözleşme örnekleri sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

Boş kadroların kullanımı

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Esasların yayımı tarihinden itibaren mevcut boş memur ve sürekli işçi kadroları en geç altı ay içinde, bu tarihten sonra boşalacak kadrolar üç ay içinde Ek-4 Kadro Kütüklerinden ilgisine göre (I) ve (II) sayılı kütüklerde bulunan unvanlara uygun hale getirilir. Bu kadrolar kütüklerde bulunan unvanlara uygun hale getirilmedikçe kullanılamaz.

Norm kadro fazlası kadrolar

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Esasların yayımı tarihinde mevcut memur veya sürekli işçi kadro sayısının statü ve hizmet sınıfları itibarıyla kendi alt grupları için belirlenen memur veya sürekli işçi kadro standardının statü ve hizmet sınıfları itibarıyla belirlenmiş olan norm sayısından fazla olan kısmı dondurulmuştur. Sayı itibarıyla dondurulan kadrolardan boş olanlara atama yapılamaz.

Kadro kütüğünde yer almayan kadrolar

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Bu Esaslara ekli EK ? 4 Kadro Kütüklerinden (I) sayılı Memur Kadro Kütüğünde yer verilmeyen kadro unvanlarından dolu olanlarda yapılacak derece değişikliklerinde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde aynı veya benzer unvanlı kadrolar için tespit olunan en üst ve en alt derece aralığı esas alınır.

Yürürlük

MADDE 19 - (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 - (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

EK ? 1: İL ÖZEL İDARELERİ TASNİF CETVELLERİ

(A) GRUBU İL ÖZEL İDARELERİ TASNİF CETVELİ

(BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BULUNAN İLLERDEKİ ÖZEL İDARELER)

A - 1 (0 ? 999.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ
  İL KURUMU NÜFUSU
1 ESKİŞEHİR Eskişehir İl Özel İdaresi 706.009
2 SAKARYA Sakarya İl Özel İdaresi 756.168
3 ERZURUM Erzurum İl Özel İdaresi 937.389
..
A - 2 (1.000.000 ? 1.499.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ
  İL KURUMU NÜFUSU
1 KAYSERİ Kayseri İl Özel İdaresi 1.060.432
2 KOCAELİ Kocaeli İl Özel İdaresi 1.206.085
3 SAMSUN Samsun İl Özel İdaresi 1.209.137
4 GAZİANTEP Gaziantep İl Özel İdaresi 1.285.249
5 DİYARBAKIR Diyarbakır İl Özel İdaresi 1.362.708
..
A - 3 (1.500.000 ? 1.999.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ
  İL KURUMU NÜFUSU
1 MERSİN Mersin İl Özel İdaresi 1.651.400
2 ANTALYA Antalya İl Özel İdaresi 1.719.751
3 ADANA Adana İl Özel İdaresi 1.849.478
...
A - 4 (2.000.000 ? 2.999.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ
  İL KURUMU NÜFUSU
1 BURSA Bursa İl Özel İdaresi 2.125.140
2 KONYA Konya İl Özel İdaresi 2.192.166
       
       
       
A - 5 (3.000.000 ? 4.999.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ
  İL KURUMU NÜFUSU
1 İZMİR İzmir İl Özel İdaresi 3.370.866
2 ANKARA Ankara İl Özel İdaresi 4.007.860
       
       
       
A ? 6(5.000.000 ve üzeri ) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ
  İL KURUMU NÜFUSU
1 İSTANBUL İstanbul İl Özel İdaresi 10.018.735
       

(B) GRUBU İL ÖZEL İDARELERİ TASNİF CETVELİ

(DİĞER İLLERDEKİ İL ÖZEL İDARELERİ)

B - 1 (0 ? 99.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ
  İL KURUMU NÜFUSU
1 TUNCELİ Tunceli İl Özel İdaresi 93.584
2 BAYBURT Bayburt İl Özel İdaresi 97.358
       
B ? 2 (100.000 ? 199.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ
  İL KURUMU NÜFUSU
1 KİLİS Kilis İl Özel İdaresi 114.724
2 ARDAHAN Ardahan İl Özel İdaresi 133.756
3 YALOVA Yalova İl Özel İdaresi 168.593
4 IĞDIR Iğdır İl Özel İdaresi 168.634
5 BARTIN Bartın İl Özel İdaresi 184.178
6 GÜMÜŞHANE Gümüşhane İl Özel İdaresi 186.953
7 ARTVİN Artvin İl Özel İdaresi 191.934
8 BİLECİK Bilecik İl Özel İdaresi 194.326
       
B ? 3 (200.000 ? 299.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ
  İL KURUMU NÜFUSU
1 KARABÜK Karabük İl Özel İdaresi 225.102
2 SİNOP Sinop İl Özel İdaresi 225.574
3 HAKKARİ Hakkari İl Özel İdaresi 236.581
4 KARAMAN Karaman İl Özel İdaresi 243.210
5 KIRŞEHİR Kırşehir İl Özel İdaresi 253.239
6 BİNGÖL Bingöl İl Özel İdaresi 253.739
7 BURDUR Burdur İl Özel İdaresi 256.803
8 SİİRT Siirt İl Özel İdaresi 263.676
9 ÇANKIRI Çankırı İl Özel İdaresi 270.355
10 BOLU Bolu İl Özel İdaresi 270.654
       
B ? 4 (300.000 ? 399.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ
  İL KURUMU NÜFUSU
1 NEVŞEHİR Nevşehir İl Özel İdaresi 309.914
2 DÜZCE Düzce İl Özel İdaresi 314.266
3 ERZİNCAN Erzincan İl Özel İdaresi 316.841
4 UŞAK Uşak İl Özel İdaresi 322.313
5 KARS Kars İl Özel İdaresi 325.016
6 KIRKLARELİ Kırklareli İl Özel İdaresi 328.461
7 NİĞDE Niğde İl Özel İdaresi 348.081
8 ŞIRNAK Şırnak İl Özel İdaresi 353.197
9 AMASYA Amasya İl Özel İdaresi 365.231
10 RİZE Rize İl Özel İdaresi 365.938
11 KASTAMONU Kastamonu İl Özel İdaresi 375.476
12 KIRIKKALE Kırıkkale İl Özel İdaresi 383.508
13 BİTLİS Bitlis İl Özel İdaresi 388.678
14 AKSARAY Aksaray İl Özel İdaresi 396.084
       
B - 5 (400.000 ? 599.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ
  İL KURUMU NÜFUSU
1 EDİRNE Edirne İl Özel İdaresi 402.606
2 MUŞ Muş İl Özel İdaresi 453.654
3 BATMAN Batman İl Özel İdaresi 456.734
4 OSMANİYE Osmaniye İl Özel İdaresi 458.782
5 ÇANAKKALE Çanakkale İl Özel İdaresi 464.975
6 ISPARTA Isparta İl Özel İdaresi 513.681
7 GİRESUN Giresun İl Özel İdaresi 523.819
8 AĞRI Ağrı İl Özel İdaresi 528.744
9 ELAZIĞ Elazığ İl Özel İdaresi 569.616
10 ÇORUM Çorum İl Özel İdaresi 597.065
       
       
B - 6 (600.000 ? 799.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ
  İL KURUMU NÜFUSU
1 ZONGULDAK Zonguldak İl Özel İdaresi 615.599
2 TEKİRDAĞ Tekirdağ İl Özel İdaresi 623.591
3 ADIYAMAN Adıyaman İl Özel İdaresi 623.811
4 KÜTAHYA Kütahya İl Özel İdaresi 656.903
5 YOZGAT Yozgat İl Özel İdaresi 682.919
6 MARDİN Mardin İl Özel İdaresi 705.098
7 MUĞLA Muğla İl Özel İdaresi 715.328
8 SİVAS Sivas İl Özel İdaresi 755.091
       
       
B - 7 (800.000 ? 999.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ
  İL KURUMU NÜFUSU
1 AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 812.416
2 TOKAT Tokat İl Özel İdaresi 828.027
3 DENİZLİ Denizli İl Özel İdaresi 850.029
4 MALATYA Malatya İl Özel İdaresi 853.658
5 VAN Van İl Özel İdaresi 877.524
6 ORDU Ordu İl Özel İdaresi 887.765
7 AYDIN Aydın İl Özel İdaresi 950.757
8 TRABZON Trabzon İl Özel İdaresi 975.137
       
       
B - 8 (1.000.000 VE ÜZERİ) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ
  İL KURUMU NÜFUSU
1 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş İl Özel İdaresi 1.002.384
2 BALIKESİR Balıkesir İl Özel İdaresi 1.076.347
3 HATAY Hatay İl Özel İdaresi 1.253.726
4 MANİSA Manisa İl Özel İdaresi 1.260.169
5 ŞANLIURFA Şanlıurfa İl Özel İdaresi 1.443.422

(C) GRUBU İLÇE ÖZEL İDARELERİ TASNİF CETVELİ

(BOZCAADA VE GÖKÇEADA ÖZEL İDARELERİ)

C GRUBUNDA YER ALAN İLÇE ÖZEL İDARELERİ
  İL KURUMU
1 Bozcaada Bozcaada Özel İdaresi
2 Gökçeada Gökçeada Özel İdaresi
     
     

EK ? 2: İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO STANDARTLARI CETVELLERİ

(A) GRUBU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BULUNAN İLLERDEKİ ÖZEL İDARELER NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ

A-1 A-2
0 - 999 999 ADET 1 000 000 ? 1 499 999 ADET
GENEL SEKRETER 1 GENEL SEKRETER 1
GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1
DAİRE BAŞKANI 5 DAİRE BAŞKANI 6
       
HUKUK MÜŞAVİRİ 1 HUKUK MÜŞAVİRİ 1
AVUKAT 2 AVUKAT 2
       
MÜDÜR 15 MÜDÜR 18
       
İDARİ PERSONEL 75 İDARİ PERSONEL 90
TEKNİK PERSONEL 50 TEKNİK PERSONEL 60
SAĞLIK PERSONELİ 10 SAĞLIK PERSONELİ 10
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 20 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 24
       
..
MEMUR KADROLARI TOPLAMI 180 MEMUR KADROLARI TOPLAMI 213
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI 135 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI 159
TOPLAM PERSONEL 315 TOPLAM PERSONEL 372

Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden,

İdari Personel (II) Sayılı Listeden,

Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,

Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,

Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.

A - 3 A - 4  
1 500 000 ? 1 999 999 ADET 2 000 000 ? 2 999 999 ADET
GENEL SEKRETER 1 GENEL SEKRETER 1
GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 GENEL SEKRETER YARDIMCISI 2
DAİRE BAŞKANI 7 DAİRE BAŞKANI 8
       
HUKUK MÜŞAVİRİ 1 HUKUK MÜŞAVİRİ 1
AVUKAT 3 AVUKAT 3
       
MÜDÜR 21 MÜDÜR 24
       
       
       
İDARİ PERSONEL 105 İDARİ PERSONEL 120
TEKNİK PERSONEL 70 TEKNİK PERSONEL 80
SAĞLIK PERSONELİ 14 SAĞLIK PERSONELİ 16
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 28 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 32
       
..
MEMUR KADROLARI TOPLAMI 251 MEMUR KADROLARI TOPLAMI 287
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI 188 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI 215
TOPLAM PERSONEL 439 TOPLAM PERSONEL 502

Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden,

İdari Personel (II) Sayılı Listeden,

Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,

Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,

Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.

A ? 5 A - 6
3 000 000 ? 4 999 999 ADET 5.000.000 ve üzeri ADET
GENEL SEKRETER 1 GENEL SEKRETER 1
GENEL SEKRETER YARDIMCISI 2 GENEL SEKRETER YARDIMCISI 3
DAİRE BAŞKANI 9 DAİRE BAŞKANI 10
       
HUKUK MÜŞAVİRİ 1 HUKUK MÜŞAVİRİ 1
AVUKAT 4 AVUKAT 4
       
MÜDÜR 27 MÜDÜR 30
       
       
       
İDARİ PERSONEL 135 İDARİ PERSONEL 150
TEKNİK PERSONEL 108 TEKNİK PERSONEL 108
SAĞLIK PERSONELİ 18 SAĞLIK PERSONELİ 18
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 36 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 40
       
..
MEMUR KADROLARI TOPLAMI 341 MEMUR KADROLARI TOPLAMI 365
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI 272 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI 273
TOPLAM PERSONEL 613 TOPLAM PERSONEL 638

Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden,

İdari Personel (II) Sayılı Listeden,

Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,

Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,

Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.

(B) GRUBU İL ÖZEL İDARELERi NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ

B - 1 B - 2
0 ? 99 999 ADET 100 000 - 199 999 ADET
GENEL SEKRETER 1 GENEL SEKRETER 1
       
HUKUK MÜŞAVİRİ 1 HUKUK MÜŞAVİRİ 1
AVUKAT 1 AVUKAT 1
       
MÜDÜR 7 MÜDÜR 7
       
İDARİ PERSONEL 35 İDARİ PERSONEL 35
TEKNİK PERSONEL 23 TEKNİK PERSONEL 23
SAĞLIK PERSONELİ 8 SAĞLIK PERSONELİ 10
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 12 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 15
       
..
MEMUR KADROLARI TOPLAMI 88 MEMUR KADROLARI TOPLAMI 93
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI 66 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI 70
TOPLAM PERSONEL 154 TOPLAM PERSONEL 163

Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden,

İdari Personel (II) Sayılı Listeden,

Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,

Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,

Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.

B - 3   B - 4  
200 000 ? 299 999 ADET 300 000 - 399 999 ADET
GENEL SEKRETER 1 GENEL SEKRETER 1
       
HUKUK MÜŞAVİRİ 1 HUKUK MÜŞAVİRİ 1
AVUKAT 1 AVUKAT 1
       
MÜDÜR 8 MÜDÜR 8
       
İDARİ PERSONEL 40 İDARİ PERSONEL 40
TEKNİK PERSONEL 26 TEKNİK PERSONEL 26
SAĞLIK PERSONELİ 10 SAĞLIK PERSONELİ 10
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 15 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 16
       
       
       
       
       
       
MEMUR KADROLARI TOPLAMI 102 MEMUR KADROLARI TOPLAMI 103
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI 76 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI 77
TOPLAM PERSONEL 178 TOPLAM PERSONEL 180

Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden,

İdari Personel (II) Sayılı Listeden,

Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,

Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,

Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.

B - 5   B - 6  
400 000 ? 599 999 ADET 600 000 - 799 999 ADET
GENEL SEKRETER 1 GENEL SEKRETER 1
GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1
       
HUKUK MÜŞAVİRİ 1 HUKUK MÜŞAVİRİ 1
AVUKAT 2 AVUKAT 2
       
MÜDÜR 9 MÜDÜR 9
       
İDARİ PERSONEL 45 İDARİ PERSONEL 45
TEKNİK PERSONEL 30 TEKNİK PERSONEL 30
SAĞLIK PERSONELİ 12 SAĞLIK PERSONELİ 14
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 18 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 20
       
       
       
       
       
       
MEMUR KADROLARI TOPLAMI 119 MEMUR KADROLARI TOPLAMI 123
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI 89 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI 92
TOPLAM PERSONEL 208 TOPLAM PERSONEL 215

Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden,

İdari Personel (II) Sayılı Listeden,

Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,

Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,

Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.

B - 7   B - 8  
800 000 ? 999 999 ADET 1 000 000 VE ÜZERİ ADET
GENEL SEKRETER 1 GENEL SEKRETER 1
GENEL SEKRETER YARDIMCISI 2 GENEL SEKRETER YARDIMCISI 2
       
HUKUK MÜŞAVİRİ 1 HUKUK MÜŞAVİRİ 1
AVUKAT 2 AVUKAT 2
       
MÜDÜR 10 MÜDÜR 11
       
İDARİ PERSONEL 50 İDARİ PERSONEL 55
TEKNİK PERSONEL 32 TEKNİK PERSONEL 36
SAĞLIK PERSONELİ 15 SAĞLIK PERSONELİ 17
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 25 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 27
       
       
       
       
       
       
MEMUR KADROLARI TOPLAMI 138 MEMUR KADROLARI TOPLAMI 152
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI 103 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI 114
TOPLAM PERSONEL 241 TOPLAM PERSONEL 266

Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden,

İdari Personel (II) Sayılı Listeden,

Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,

Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,

Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.

(C) GRUBU (İLÇE ÖZEL İDARELERİ) NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ

C GRUBU  
BOZCAADA VE GÖKÇEADA ADET
İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ 1
İDARİ PERSONEL 8
TEKNİK PERSONEL 5
SAĞLIK PERSONELİ 5
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 5
MEMUR KADROLARI TOPLAMI 24
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI 13
TOPLAM PERSONEL 37

İdari Personel (II) Sayılı Listeden,

Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,

Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,

Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.

EK ? 3: İL ÖZEL İDARELERİ KADRO UNVANLARI LİSTELERİ

(I) SAYILI LİSTE: MÜDÜR KADRO UNVANLARI

MÜDÜR KADRO UNVANLARI
 
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ
BÜTÇE MÜDÜRÜ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
DÖNER SERMAYE İŞLERİ MÜDÜRÜ
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ
ENCÜMEN MÜDÜRÜ
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ
ETÜD PROJE MÜDÜRÜ
GELİR MÜDÜRÜ
GİDER MÜDÜRÜ
HASTANE MÜDÜRÜ
HUZUREVİ MÜDÜRÜ
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRÜ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
İŞLETME MÜDÜRÜ
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ
KREŞ MÜDÜRÜ
KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ
MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRÜ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
MUHASEBE MÜDÜRÜ
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ
PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ
SATINALMA MÜDÜRÜ
SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
YAPI KONTROL MÜDÜRÜ
MÜDÜR

(II) SAYILI LİSTE: İDARİ PERSONEL KADRO UNVANLARI

İDARİ PERSONEL KADRO UNVANLARI
 
ANBAR MEMURU
ANTRENÖR
AYNİYAT SAYMANI
AYNİYAT MEMURU
BALIK ADAM
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
ÇOCUK EĞİTİCİSİ
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ
ÇOCUK REHBERİ VE GÖZETİMCİSİ
ÇÖZÜMLEYİCİ
DALGIÇ
EĞİTMEN
FOTOĞRAFÇI
GEMİ ADAMI
GİŞE MEMURU
KONTROL MEMURU
KAMERAMAN
KÜTÜPHANECİ
MEMUR
MUHASEBECİ
MUTEMET
MÜTERCİM
PROGRAMCI
SİVİL SAVUNMA UZMANI
SOSYOLOG
ŞOFÖR
TAHSİLDAR
TERCÜMAN
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ
VEZNEDAR

(III) SAYILI LİSTE: TEKNİK PERSONEL KADRO UNVANLARI

TEKNİK PERSONEL KADRO UNVANLARI
 
ARKEOLOG
DEKORATÖR
DESİNATÖR
EKONOMİST
EV EKONOMİSTİ
FİZİKÇİ
GRAFİKER
HEYKELTRAŞ
HİDROBİYOLOG
HİDROLOG
İSTATİSTİKÇİ
JEOFİZİKÇİ
JEOLOG
JEOMORFOLOG
KAPTAN
KİMYAGER
LABORANT
MATEMATİKÇİ
MİMAR
MÜHENDİS
ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU
PALEONTOLOG
PİLOT
RESSAM
RESTORATÖR
ŞEHİR PLANCISI
TEKNİK RESSAM
TEKNİKER
TEKNİSYEN
TOPOGRAF

(IV) SAYILI LİSTE: SAĞLIK PERSONELİ KADRO UNVANLARI

SAĞLIK PERSONELİ KADRO UNVANLARI
 
ANTROPOLOG
BAKTERİOLOG
BAŞHEMŞİRE
BAŞTABİP
BAŞTABİP YARDIMCISI
BİOLOG
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ
DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ
DİŞ TABİBİ
DİYETİSYEN
EBE
ECZACI
FİZİKOTERAPİST
FİZYOTERAPİST
HEMŞİRE
KİMYAGER
LABORANT
ODYOLOG
PEDAGOG
PSİKOLOG
RADYOTERAPİST
SAĞLIK FİZİKÇİSİ
SAĞLIK MEMURU
SAĞLIK TEKNİKERİ
SAĞLIK TEKNİSYENİ
SOSYAL ÇALIŞMACI
TABİP
TIBBİ TEKNOLOG
UZMAN TABİP
UZMAN (TAB. UZ. TÜZ. GÖRE)
VETERİNER HEKİM
VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ
VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ

(V) SAYILI LİSTE: YARDIMCI HİZMET PERSONELİ KADRO UNVANLARI

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ KADRO UNVANLARI
 
AŞÇI
BAHÇİVAN
BAKICI ANNE
BEKÇİ
ÇOCUK BAKICISI
DAĞITICI
GEMİCİ
HASTABAKICI
HAYVAN BAKICISI
HAYVAN KESİCİSİ
HİZMETLİ
KALORİFERCİ
MATBAACI
SAĞLIK TEKNİSYEN YARDIMCISI
TEKNİSYEN YARDIMCISI

EK ? 4: İL ÖZEL İDARELERİ KADRO KÜTÜKLERİ

(I) SAYILI KÜTÜK: İL ÖZEL İDARELERİ MEMUR KADRO KÜTÜĞÜ

İL ÖZEL İDARELERİ MEMUR KADRO KÜTÜĞÜ
UNVAN KODU 657 SAYILI KANUNA TABİ MEMUR UNVANLARI SINIF EN ÜST DERECE EN ALT DERECE
7575 ANBAR MEMURU GİH 5 11
6550 ANTRENÖR GİH 1 11
8610 ANTROPOLOG SH 1 9
6485 ARKEOLOG TH 1 9
9415 AŞÇI YH 5 11
5935 AVUKAT AH 1 9
7580 AYNİYAT MEMURU GİH 5 11
7525 AYNİYAT SAYMANI GİH 1 11
9455 BAHÇİVAN YH 5 11
9412 BAKICI ANNE YH 5 11
8145 BAKTERİOLOG SH 1 9
9850 BALIK ADAM GİH 5 11
11010 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ GİH 1 4
8350 BAŞHEMŞİRE SH 1 5
8000 BAŞTABİP SH 1 4
8050 BAŞTABİP YARDIMCISI SH 1 4
9465 BEKÇİ YH 5 11
4135 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ GİH 1 4
7820 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH 3 11
8140 BİOLOG SH 1 9
11020 BÜTÇE MÜDÜRÜ GİH 1 4
11025 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ GİH 1 4
8317 ÇOCUK BAKICISI YH 5 11
7985 ÇOCUK EĞİTİCİSİ GİH 3 11
8320 ÇOCUK EĞİTİMCİSİ GİH 1 11
8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ SH 1 10
8321 ÇOCUK REHBERİ VE GÖZETİMCİSİ GİH 1 9
6540 ÇÖZÜMLEYİCİ GİH 1 9
9485 DAĞITICI YH 5 11
2975 DAİRE BAŞKANI GİH 1 1
9875 DALGIÇ GİH 5 11
8605 DEKORATÖR TH 1 9
8600 DESİNATÖR TH 1 9
4234 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ GİH 1 4
11030 DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ GİH 1 4
8635 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ SH 3 11
8115 DİŞ TABİBİ SH 1 8
8225 DİYETİSYEN SH 1 8
11035 DÖNER SERMAYE İŞLERİ MÜDÜRÜ GİH 1 4
8405 EBE SH 1 11
8200 ECZACI SH 1 8
9880 EĞİTMEN GİH 3 7
8595 EKONOMİST TH 1 9
11040 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ GİH 1 4
11005 ENCÜMEN MÜDÜRÜ GİH 1 4
11045 ETÜD PROJE MÜDÜRÜ GİH 1 4
8594 EV EKONOMİSTİ TH 1 9
8560 FİZİKÇİ TH 1 9
8180 FİZİKOTERAPİST SH 1 8
8175 FİZYOTERAPİST SH 1 8
6505 FOTOĞRAFÇI GİH 5 11
4215 GELİR MÜDÜRÜ GİH 1 4
7830 GEMİ ADAMI GİH 5 11
7860 GEMİCİ YH 5 11
1125 GENEL SEKRETER GİH 1 1
1150 GENEL SEKRETER YARDIMCISI GİH 1 1
11060 GİDER MÜDÜRÜ GİH 1 4
7615 GİŞE MEMURU GİH 5 11
8780 GRAFİKER TH 1 9
9405 HASTABAKICI YH 5 11
4240 HASTANE MÜDÜRÜ GİH 1 4
9410 HAYVAN BAKICISI YH 5 11
9890 HAYVAN KESİCİSİ YH 5 11
8400 HEMŞİRE SH 1 11
6455 HEYKELTRAŞ TH 1 9
8580 HİDROBİYOLOG TH 1 9
8575 HİDROLOG TH 1 9
9400 HİZMETLİ YH 5 11
1180 HUKUK MÜŞAVİRİ GİH 1 6
4255 HUZUREVİ MÜDÜRÜ GİH 1 4
4660 İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ GİH 1 4
11077 İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ GİH 1 4
11083 İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRÜ GİH 1 4
11085 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ GİH 1 4
8570 İSTATİSTİKÇİ TH 1 8
3970 İŞLETME MÜDÜRÜ GİH 1 4
11090 İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ GİH 1 4
8545 JEOFİZİKÇİ TH 1 9
8540 JEOLOG TH 1 9
8550 JEOMORFOLOG TH 1 9
9435 KALORİFERCİ YH 5 11
6515 KAMERAMAN GİH 4 11
6305 KAPTAN TH 1 10
8555 KİMYAGER TH 1 8
8555 KİMYAGER SH 1 8
7560 KONTROL MEMURU GİH 1 9
7653 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GİH 5 11
6813 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ AMİRİ GİH 3 5
6820 KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ GİH 3 10
11110 KREŞ MÜDÜRÜ GİH 1 4
11115 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ GİH 1 4
4335 KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ GİH 1 4
6335 KÜTÜPHANECİ GİH 1 9
8430 LABORANT TH 3 11
8430 LABORANT SH 3 11
11120 MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRÜ GİH 1 4
11123 MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ GİH 1 4
7970 MATBAACI YH 5 11
8565 MATEMATİKÇİ TH 1 9
7555 MEMUR GİH 5 11
8505 MİMAR TH 1 8
4375 MUHASEBE MÜDÜRÜ GİH 1 4
6410 MUHASEBECİ GİH 1 8
7775 MUTEMET GİH 5 11
4695 MÜDÜR GİH 1 4
8500 MÜHENDİS TH 1 8
6430 MÜTERCİM GİH 1 9
8150 ODYOLOG SH 1 8
7565 ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU TH 3 11
4400 ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ GİH 1 1
8620 PALEONTOLOG TH 1 9
8325 PEDAGOG SH 1 8
6300 PİLOT TH 1 8
11143 PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ GİH 1 4
11140 PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ GİH 1 4
6535 PROGRAMCI GİH 1 10
8155 PSİKOLOG SH 1 8
8185 RADYOTERAPİST SH 1 8
8910 RESSAM TH 1 10
6480 RESTORATÖR TH 1 9
11144 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ GİH 1 4
8310 SAĞLIK FİZİKÇİSİ SH 1 8
4470 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ GİH 1 4
8410 SAĞLIK MEMURU SH 1 11
8424 SAĞLIK TEKNİKERİ SH 1 9
9325 SAĞLIK TEKNİSYEN YARDIMCISI YH 5 11
8425 SAĞLIK TEKNİSYENİ SH 3 11
11145 SATINALMA MÜDÜRÜ GİH 1 4
6270 SİVİL SAVUNMA UZMANI GİH 1 4
6340 SOSYAL ÇALIŞMACI SH 1 8
11147 SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRÜ GİH 1 4
6495 SOSYOLOG GİH 1 9
11153 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ GİH 1 4
11157 SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRÜ GİH 1 4
8535 ŞEHİR PLANCISI TH 1 8
7950 ŞOFÖR GİH 5 11
8110 TABİP SH 1 8
7785 TAHSİLDAR GİH 5 11
11163 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ GİH 1 4
8860 TEKNİK RESSAM TH 3 10
8750 TEKNİKER TH 1 10
8790 TEKNİSYEN TH 3 11
9300 TEKNİSYEN YARDIMCISI YH 5 11
6425 TERCÜMAN GİH 3 11
8300 TIBBİ TEKNOLOG SH 1 9
8855 TOPOGRAF TH 3 9
8100 UZMAN (TAB. UZ. TÜZ. GÖRE) SH 1 6
8105 UZMAN TABİP SH 1 6
7825 VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ GİH 3 11
8130 VETERİNER HEKİM SH 1 8
11180 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ GİH 1 4
8427 VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ SH 1 10
8426 VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ SH 3 11
7815 VEZNEDAR GİH 4 11
11185 YAPI KONTROL MÜDÜRÜ GİH 1 4
11187 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ GİH 1 4
4600 YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ GİH 1 4
11183 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ GİH 1 4

(II) SAYILI KÜTÜK: İL ÖZEL İDARELERİ SÜREKLİ İŞÇİ KADRO KÜTÜĞÜ

İL ÖZEL İDARELERİ SÜREKLİ İŞÇİ KADRO KÜTÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ UNVAN KODU SÜREKLİ İŞÇİ KADRO UNVANI
25700 USTABAŞI
25560 USTA
10820 İŞÇİ
1160 AŞÇI
17840 OPERATÖR
26320 YAĞCI
22580 ŞOFÖR

EK ? 5: İL ÖZEL İDARELERİ KADRO CETVELLERİ

(I) SAYILI CETVEL: KADRO İHDAS CETVELİ

(MEMUR)

İLİ :
KURUMU :

MECLİS KARARININ
TARİHİ:
SAYISI:

MEMUR NORM KADRO STANDARDI TOPLAMI

MEVCUT MEMUR KADROLARI
DOLU:
BOŞ:
TOPLAM:

KADRO İHDAS CETVELİ

(MEMUR)

İHDASI İSTENİLEN KADRONUN;
UNVAN KODU SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ GEREKÇESİ
           

Meclis Başkanı Katip Katip

Kadro değişikliği cetvellerine ilişkin diğer ekler için 22/04/2006 tarihli Resmi Gazeteye bakınız.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 169,527 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam