Üniversite personeline, 657'linin disiplin hakları verildi

657 sayılı Kanuna tabi personele 2011 yılında verilen yeni disiplin hakları, 2 yıl sonra üniversite personeline de verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2014 00:52, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Üniversite personeline, 657'linin disiplin hakları verildi

Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının yönetici ve öğretim elemanları ile memur ve diğer personeline ilişkin disiplin soruşturması, görevden uzaklaştırma ve itiraz usulleri ile uygulama şekli, YÖK başkanlığınca 1982 yılında çıkarılan bir yönetmeliğe dayanılarak yapılmaktadır. 657 sayılı Kanunda disipline yönelik hükümlerde yapılan değişiklik sonrasında bu yönetmeliğin de değiştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu değişiklik, 29 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

En önemli değişiklikler şu şekildedir:

1- Yükseköğretim Genel Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu olmuştur. Daha önce Yürütme Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu idi.
2- Yönetim Görevinden Ayırma, Görevinden Çekilmiş Sayılma ve Üniversite Öğretim Mesleğinden çıkarma cezaları kaldırılmıştır. Üniversite Öğretim Mesleğinden çıkarma cezası kalkmış ama Kamu Görevinden Çıkarma cezası varolduğu için öğretim elemanı yine de meslekten çıkarılabilecektir.
3- Bilimsel çalışmalar dışında resmi konularda basına konuşana verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası kınamaya düşürülmüştür.
4- İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek veya toplu müracaat gibi fiillere verilen cezalar kaldırılmıştır.
5- Uyarma, kınama ve aylıktan kesmeye karşı disiplin kurullarına itirazda bulunuabilecektir.

Aşağıda yapılan değişikliklere yer verilmiştir. Büyük harfle yazılanlar memurlar.net'in tespitleridir.

GENEL, YÜKSEK DİSİPLİN KURULU OLDU

MEMUR VE AKADEMİSYENLERİN MESLEKTEN ÇIKARILMASINA YÖK GENEL KURULU KARAR VERECEK

MADDE 1 - 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Yüksek Disiplin Kurulu" tanımı ile "Disiplin Kurulları" başlıklı tanım kısmının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yüksek Disiplin Kurulu: Yükseköğretim Genel Kurulunu,"

"a- Yükseköğretim Kurulunda: Genel Sekreterin başkanlığında 1. Hukuk Müşaviri, Personel

YÖNETİM GÖREVİNDEN AYIRMA, GÖREVİNDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA VE ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM MESLEĞİNDEN ÇIKARMA CEZALARI KALDIRILMIŞTIR

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri ile (g) bendinin birinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

BİLİMSEL ÇALIŞMA DIŞINDA, RESMİ KONULARDA BASINA KONUŞANA VERİLEN KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI KINAMA'YA DÜŞÜRÜLDÜ

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ö) ve (p) bentleri eklenmiştir.

"ö- Bilimsel tartışma ve açıklamalar dışında, yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına resmi konularda bilgi veya demeç vermek,"

"p- Yazılı uyarıya rağmen kurulları toplamamak."

3 FİİLE VERİLEN CEZA KALDIRLDI.
- İKAMET ETTİĞİ İLİN HUDUTLARINI İZİNSİZ TERK ETMEK,
- TOPLU MÜRACAAT VE ŞİAKYET ETMEK,
- BİLİMSEL İHTİSASI İLE İLGİLİ OLMAYAN YASAKLANMIŞ HER TÜRLÜ YAYINI GÖREV MAHALİNDE BULUNDURMAK

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g), (h) ve (j) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

EĞİTİM ÖĞRETİMİN YAPILMASINA ENGEL OLAN, CEBİR VE ŞİDDET OLMASA DA KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI VERİLECEK

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (v) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"v- Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma, sınav gibi öğretim çalışmalarının yapılmasına engel olmak, görevlileri, öğrencileri eğitim-öğretim alanı dışına çıkartmak, görev yapılmasına engel olmak, öğrencileri bu tür davranışlara teşvik etmek veya zorlamak ya da bu maksatla yapılacak hareketlere her ne suretle olursa olsun iştirak etmek,"

MADDEDEKİ SİCİL İBARESİ, "ÖZLÜK DOSYASI" OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır."

MADDEDEKİ SİCİL İBARESİ, "ÖDÜL VEYA BAŞARI BELGESİ ALANLAR" OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16 - Geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan veya ödül veya başarı belgesi alan yönetici ve öğretim elemanları ile memurlar ve diğer personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir."

REKTÖRLERİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILABİLMESİ, YÖK GENEL KURUL KARARI İLE OLACAK

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Rektörlerin görevden uzaklaştırılabilmesi için Yükseköğretim Genel Kurulunun kararı şarttır. Bütün görevden uzaklaştırma kararları atamaya yetkili amirlere ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilir."

657'DEKİ UYGULAMA GETİRİLMİŞTİR.
UYARMA, KINAMA VE AYLIKTAN KESMEYE KARŞI DİSİPLİN KURULUNA İTİRAZDA BULUNULABİLECEK
bU DİSİPLİN KURULUNDAKİ TOPLANTIYA, CEZAYI VEREN AMİR KATILAMAYACAK
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASINA İTİRAZ İSE YÖK GENEL KURULUNA YAPILACAK

MADDE 20 - Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 47 - Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı itiraz, kişinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin kuruluna yapılabilir. Kişinin itirazının görüşüleceği toplantıya cezayı veren disiplin amiri katılamaz. Bu şekilde kurulun oluşturulamaması halinde bir üst disiplin kurulu yetkilidir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına, kişinin bağlı olduğu yükseköğretim kurumu aracılığıyla Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz yapılabilir. İlgili yükseköğretim kurumu itiraza ilişkin dilekçe ve soruşturma dosyasını 7 gün içerisinde Yükseköğretim Kuruluna iletmekle yükümlüdür.

Bu Yönetmelikte yer alan disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir."

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber