1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

21 Ocak 2004 10:00
+Aa- Yazdır
Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 ? 09/07/2000 tarihli ve 24104 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5 ? Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ile emeklilerine (A) tipi kimlik kartı, Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile emeklilerine (B) tipi kimlik kartı ve diğer hizmet sınıflarında görevli personel, sözleşmeli personel, sivil savunma uzmanları ile işçi personel ve emeklilerine (C) tipi kimlik kartı tanzim edilir."

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 ? Kimlik kartları ISO standartlarına uygun ölçüdedir.

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ve emeklilerine verilen (A) tipi kimlik kartının şekil, içerik ve ölçüleri Şekil - 1'de gösterilmiştir.

b) Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile emeklilerine verilen (B) tipi kimlik kartının şekil, içerik ve ölçüleri Şekil - 2'de gösterilmiştir.

c) Diğer hizmet sınıflarında görevli personel, sözleşmeli personel, sivil savunma uzmanları ile işçi personel ve emeklilerine verilen (C) tipi kimlik kartının şekil, içerik ve ölçüleri Şekil - 3'de gösterilmiştir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline verilen kimlik kartlarında kullanılacak fotoğraf üniformalı, emekli personele verilen kartlarda kullanılacak fotoğraf ise sivil kıyafetli olup, çoğaltma veya renkli fotokopi olan fotoğraflar kullanılamaz.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden "İdari Polis" olmalarına karar verilenlerin kimlik kartlarının rütbesi hanesine, rütbesi ile birlikte " İdari Polis" ibaresi yazılır."

MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve son fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Emniyet teşkilatı personeline Kimlik kartı tanzimi ile yetkili birim, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığıdır. Ancak altyapı çalışmaları yapıldıktan sonra bu yetki belirlenecek olan birimlere devredilebilir."

"Birimlerin ihtiyaç duyduğu miktardaki Polis Kimlik Kokartları, İl Emniyet Müdürlüklerince görevlendirilecek personel vasıtası ile İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı Depo Şube Müdürlüğünden teslim alınır ve Personel Şube Müdürlüğü tarafından kimlik kartları ile birlikte personele imza karşılığında dağıtılır."

MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 13 ? Kimlik kartları ve Polis kimlik kokartlarını değiştirme esasları;

a) Kimlik kartları;

1) Rütbe terfii,

2) Kullanılmayacak derecede yıpranmış olması,

3) Kimlik bilgilerinin değişmesi,

4) Emeklilik,

5) Kaybetme,

6) Görev silahının değişmesi,

7) Sınıf ve unvan değişikliği,

hallerinde yenilenir.

Yukarıda belirtilen durumlarda, ilgili birimlerce kimlik kartı tanzimine esas olmak üzere personel bilgi formu doldurulur ve en kısa süre içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. Ancak kimlik kartını kaybedenlere yeni kimlik kartı tanzim edilene kadar birimleri tarafından "Görev Belgesi" tanzim edilir.Tanzim edilen kimlik kartı personele teslim edilirken görev belgesi teslim alınır.

Personel kimlik kartının kendi kusurundan dolayı değiştirilmesine sebep olan personelden ilgili birimlerce bedeli tahsil edilir.

b) Polis Kimlik Kokartları;

1) Rütbe terfii,

2) Kokartın herhangi bir sebeple kullanılamayacak duruma gelmesi,

3) Kaybedilmesi,

hallerinde yenilenir. "

MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sürekli ve Geçici Olarak Geri Alma Esasları

Madde 16 ? Kimlik kartları ve polis kimlik kokartları;

a) Sürekli olarak geri alma;

Kimlik kartları ve polis kimlik kokartları; vefat, istifa, müstafi sayılma, başka kurumlara naklen atanma, meslekten veya memuriyetten çıkarma, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde belirtilen suçlardan mahkum olma ve bu sebepten dolayı memuriyetin sona erdirilmesi ile 56, 57 ve 120 nci madde hükümlerine göre kurumdan ilişik kesilmesi durumlarında sürekli olarak,

b) Geçici olarak geri alma;

Görevden uzaklaştırma, meslekten veya memuriyetten men cezalarının infazında, silah altına alınma, tutuklanma, aylıksız izin, hapis cezalarının infazında, akıl hastalığı veya psikolojik rahatsızlığından dolayı kimlik kartı ve kokartı taşımasının sakıncalı olacağı tespit edilenlerden kimlik kartları geçici olarak,

geri alınır.

Geçici olarak geri alınan kimlik kartları ve kokartları personelin çalıştığı birim tarafından ilgili personel göreve başlayana kadar muhafaza edilir.

Sürekli olarak geri alınan kimlik kartları, birimler tarafından oluşturulacak komisyon tarafından imha edilerek tanzim edilecek "imha tutanakları" Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. Polis kokartları ise personelin çalıştığı birimce teslim alınır.

Akıl hastalığı veya psikolojik rahatsızlığı nedeniyle kimlik kartı ve kokartı geri alınan personelin, sağlık durumunu polis olarak görevini sürdürmesine engel kalmadığına ilişkin, Devlet Hastanesinden alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde kimlik kartı ve kokartı verilir.

İstifa eden veya müstafi sayılan personel, çalışma süresinin çoğunu Emniyet teşkilatında geçirse ve emeklilik için yeterli süreyi dışarıda bir başka hizmette tamamlayarak emekli olsa dahi kimlik kartı ve kokartı verilmez.

Yurt dışı misyon koruma ve uluslararası sözleşmeler gereği yurt dışında görevlendirilen veya Devlet tarafından eğitim yapmak üzere yurt dışına gönderilen personelin kimlik kartları ve kokartları geri alınmaz."

MADDE 6 ? Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 ? Emniyet teşkilatı personelinin emeklilikleri halinde, emekli kimliklerine esas teşkil etmek üzere personel bilgi formu doldurularak Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. Personel Dairesi Başkanlığınca emekli kimlik kartı en kısa zamanda tanzim edilerek ilgili birime gönderilir. İlgili birimce, personele zimmet karşılığında yeni kimlik kartı teslim edilerek, eski kimlik kartı imha edilmek üzere teslim alınır.

Emekli olan Emniyet teşkilatı personeline, çalışanların kimlik kartları ile aynı olan ancak rütbesi hanesinin ön kısmına "E" harfi eklenen "Emekli kimlik kartı" tanzim edilir. Emekli oluş şekli kimlik kartının rütbesi hanesine yazılır. Emniyet Hizmetleri sınıfı ve Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin kimlik kartlarına zati demirbaş silah markası ve evsafı işlenir. Bu kimlik kartı aynı zamanda silah ruhsatı yerine de kullanılır. Emekli olan personelden Kimlik Kokartı geri alınmaz. Kimlik Kokartı emekli olduktan sonra tanıtım aracı olarak kullanılamaz. Kullananlar hakkında gerekli cezai işlem uygulanır. Bu durumda Kimlik Kokartı zapt edilir. Emekli personelin iki defadan fazla kimlik kartını veya kokartını kaybetmesi halinde tekrar emekli kimlik kartı ve kokartı verilmez.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ve Çarşı ve Mahalle Bekçisi unvanına sahip personelden, akıl hastalığı veya psikolojik rahatsızlığı nedeniyle malulen emekli olanlara, bu rahatsızlığının geçtiğini tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri halinde emekli kimlik kartı ve kokartı verilir.

Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan dolayı hakkında adli veya idari soruşturma açılan personelin emekli olma talebinde bulunması halinde, kimlik kartı ve kokartı geri alınarak hakkındaki soruşturma neticeleninceye kadar emekli kimlik kartı ve kokartı verilemez. Ancak soruşturmanın meslekten veya memuriyetten çıkarmayı gerektiren bir ceza ile sonuçlanmaması durumunda emekli kimlik kartı ve kokartı verilir.

Emekli kimlik kartı ve kokartı tanzim edilenlerden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde belirtilen hallerden dolayı aynı kanunun 98 inci maddesi gereğince işlem yapılanlar ile haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası verilenler ve emekli kimlik kartını veya kokartını bir başkasına kullanmak üzere verenler ile bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla araç olarak kullananların emekli kimlik kartı ve kokartı geri alınarak iptal edilir.

Daha önce işlemiş oldukları suçlardan dolayı meslekten veya memuriyetten çıkarılıp, açıktan emekliye ayrılan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen suçlar hariç olmak üzere, meslekten veya memuriyetten çıkarılmasını gerektiren suçunun, disiplin cezalarının veya adli suçların affıyla ilgili çıkarılan yasalarla af kapsamına alınması halinde, personelin talebi halinde emekli kimlik kartı ve kokartı verilir.

Diğer hizmet sınıflarında görevli personelin emeklilikleri halinde de aynı işlemler uygulanarak görev ünvanı hanesine "E" ibaresi eklenmek suretiyle emekli kimlik kartı verilir."

MADDE 7 ? Aynı Yönetmeliğin 10 uncu ve 18 inci maddelerinin son fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 ? Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmelik eki için 21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı Resmi Gazeteye bakınız.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
18:04 - Tam kapanma sonrası doğaya çıkacaklara KKKA uyarısı17:58 - Prof. Dr. Şen'den dolu yağışı uyarısı17:53 - Çöp konteynerine düşen çocuğu bekçi ve polisler kurtardı17:50 - Polisin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı kadından tuhaf tepki17:42 - Türkiye'de 2021 su/tarım yılı 7 aylık yağışları yüzde 24 azaldı17:41 - Hava kirliliği yüzde 30'dan fazla azalıyor
17:39 - BM'den İsrail ve Filistin'e çözüm için müzakere çağrısı17:28 - Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlerini sürdürüyor17:13 - Gaziantep Valiliği, pazarcının elinde kalan meyveyi satın aldı17:03 - Seyahatler için normalleşme döneminin ilk saatleri tercih edildi16:40 - Filistin'e destek veren Türk siyasetçi partiden ihraç edildi16:38 - Netanyahu, destek gördüğü ülkelerin bayraklarını paylaştı
16:34 - Mercan Kimya halka arz oluyor16:31 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak16:23 - Annesini öldüren ve 2 polisi yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi16:21 - Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 1 sağlık personeli yaralı16:14 - Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
15:53 - Şüpheliyi kovalarken düşen polis memuru kolundan yaralandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam