Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dair test

Maliye Bakanlığında, 2 Aralık'ta yapılacak Gelir Uzmanlığı sınavı çerçevesinde, adaylara yardımcı olması amacıyla, sınav konularını kapsayan ilk testi 12 Ekim tarihinde yayımlamıştık. Yayımlanan ilk test Maliye Bakanlığının Teşkilat Kanunu olan 178 sayılı KHK'ya ilişkindi. Bugün ise sınav konulardan olan 5345 Sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a dair 60 adetlik bir soru grubu yayımlıyoruz. Her iki testin cevapları da Pazartesi günü duyurulacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ekim 2006 08:19, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Soruları hazırlayan: Atilla Mutlu ALKIŞ

Bir önceki testi yayımlarken Gelir uzmanlığına dair konuların 8 başlıktan oluştuğunu belirtmiştik. İlk testimizde 178 Sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'ya dair 68 adetlik bir soru grubu yayımlamıştık.  Bu soru grubuna ulaşmak için tıklayınız.

Bugün ise 5345 Sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a dair 60 adetlik bir soru grubu yayımlıyoruz.

Gelir uzmanlığı sınav konuları

1 - 178 Sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK.
2 - 5345 Sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
3 - Vergi Mevzuatı,
4 - Gider Kanunları,
5 - Muhasebe,
6 - Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,
7 - Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,
8 - Vergi Daireleri İşlem Yönergesi,

Aşağıda yayımlanan soruların excel formatındaki haline ulaşmak için tıklayınız.


1 - Aşağıda sayılanların hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı kuruluş amaçlarından değildir ?
A Gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak
B Maliye politikalarını belirlemek
C Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak
D Mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak
E Vergi ve diğer gelşrleri en az maliyetle toplamak

2 - Aşağıda sayılan özelliklerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı görev temel ilkelerinden değildir ?
A Saydamlık ve hesap verebilirlik
B Gizililik
 C Katılımcılık
D Mükellef odaklılık
E Verimlilik ve etkililik

3 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı Ana Hizmet Birimlerinden değildir ?
A Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı
B Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
C Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı
D Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı
E Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı

4 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı Ana Hizmet Birimlerinden değildir ?
A Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı
B Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
C Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
D Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı
E Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı
 

5 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı Yardımcı Hizmet Birimlerindendir ?
A Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
C Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı
D Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
E Hukuk Müşavirliği
 

6 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Gelir İdaresi Başkanlığının görevlerinden değildir ?
A Bakanlıkça belirlenen Devlet Gelirleri politikasını uygulamak
B Devlet gelirleri ile ilgili istatistikleri toplamak ve değerlendirmek.
C Mükellef haklarının korunması ve mükellef ile Başkanlık ilişkilerinin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak
D Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek
E Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak ve hizmetlerini yerine getirmek
 

7 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Gelir İdaresi Başkanlığının görevlerinden değildir ?
A Devlet gelirleri politikası ile ilgili kanun ve kararname çalışmalarına katılmak
B Gelir bütçesini hazırlamak.
C Uygulamada ortaya çıkan ihtilafların en aza indirilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler almak
D Vergilendirmeyle ilgili bilgileri toplamak ve bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek
E Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak
 

8 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Gelir İdaresi Başkanlığının görevlerinden değildir ?
A Vergi kanunlarında veya diğer mali kanunlarda yer alan her türlü istisna, muaflık ve indirimlerin maliyetini ölçmek, ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek
B Devlet gelirlerine ilişkin kanun ve kararname taslaklarının hazırlanmasıyla ilgili çalışmaları gerekli koordinasyonu sağlayarak yürütmek
C Mahalli idare gelirleri politikası ile Devlet gelirleri politikasının uygulanmasında uyumu sağlayıcı tedbirleri almak
D Gelirleri etkileyen her türlü kanun tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek
E Bakanlıkça belirlenen temel politikalar ve stratejiler doğrultusunda vergi inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak

9 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Gelir İdaresi Başkanlığının görevlerinden değildir ?
A Gelir mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu amaçla veri alışverişini gerçekleştirmek
B Mahalli idare vergilerinin genel vergi sistemi ile uyumunu sağlayacak çalışmaları yapmak.
C Terkini gereken vergiler ile tahsili zamanaşımına uğrayan hazine alacaklarının kanunlar gereğince tekin edilmesi ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak
D Nitelikli insan kaynağının kazandırılması, yetkinliklerin geliştirilmesi, kariyer planlarının yapılması ve performanslarının ölçülmesini sağlamak
E Görev alanına giren konularda, uluslar arası gelişmeleri izlemek ve Avrupa Birliği, uluslar arası kuruluşlar ve diğer devletlerle işbirliği yapmak

10 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Gelir İdaresi Başkanlığının görevlerinden değildir ?
A Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik kurallar düzenleyerek personele ve mükelleflere duyurmak
B Devlet gelirlerine etkisi olan kanun tasarı ve tekliflerini Devlet gelirleri politikası açısından  inceleyerek görüş bildirmek
C Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak
D Bakanlıkça belirlenen Devlet Gelirleri politikasını uygulamak
E Faaliyet sonuçlarını, düzenli aralıklarla kamuoyuna duyurmak ve yıllık faaliyet raporunu izleyen yıl kamuoyuna açıklamak
 

11 - Gelir İdaresi Başkanına yardımcı olmak üzere kaç tane başkan yardımcısı görevlendirilir ?
A 0
B 5
C 3
D 4
E 7
 

12 - Başkanlığın amaçlarına ve sürekli gelişim ile performans hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunmak, birimler arasında koordinasyonu, bilgi akışını ve uygulama birliğini sağlamak, sorunlara ortak çözümler üretmek üzere oluşturulan çalışma ekibine ne ad verilir ?
A Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu
Koordinasyon Kurulu
C Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği
D Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü
E Mali Suçlar Araştırma Kurulu

13 - Koordinasyon Kuruluna kim Başkanlık eder
A Devlet Bakanı
B Gelir İdaresi Başkanı
C Maliye Bakanlığı Müsteşarı
D Hazine Müsteşarı
E Maliye Bakanı

14 - Hangisi Koordinasyon Kurulu üyeleri arasında yer almaz ?
A Başkan Yardımcıları
B Adana Vergi Dairesi Başkanı
C 1.Hukuk Müşaviri
D İzmir Vergi Dairesi Başkanı
E Daire Başkanları

15 - Koordinasyon Kurulu toplantıları en az ne kadar sıklıkla yapılmak zorundadır ?
A Haftada bir
B Yılda bir
C Üç ayda bir
D Altı ayda bir
E Ayda bir
 

16 - Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini hangi birim yürütür ?
A Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
B Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
C Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı
D Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı
E Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı
 

17 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı görevlerinden değildir ?
A Gelir kanunlarının uygulanmasına yönelik görüş oluşturmak ve ortaya çıkan tereddütleri gidermek.
B Taşra birimlerinin kuruluşuna ilişkin işlemleri yürütmek.
C Mevzuat değişikliği önerilerinde bulunmak.
D Gelir kanun tasarıları ile kararnamelerin hazırlık çalışmalarına katılmak.
E Gelir kanunlarının uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak.

18 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı görevlerinden değildir ?
A Gelirleri etkileyen her türlü kanun tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek.
B Vergi mevzuatının adil uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak.
C Vergi beyannameleri ve mükelleflerce kullanılacak formların şekil ve içeriği konusunda görüş bildirmek.
D Gelir kanunlarının uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak.
E Mahalli idare gelirleri politikası ile Devlet gelirleri politikasının uygulanmasında uyumu sağlayıcı tedbirler almak.

19 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı görevlerinden değildir ?
A Vergi bilincinin artırılması için gerekli çalışmaları yapmak.
B Vergi beyannameleri ve mükelleflerce kullanılacak formların şekil ve içeriği konusunda görüş bildirmek.
C Mükelleflere yönelik hizmetlerin ve her türlü iletişimin, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.
D Mükellef haklarının korunmasını sağlamak
E Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek.

20 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı görevlerinden değildir ?
A Mükellef şikayetlerini değerlendirmek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak.
B İdare ve mükelleflerce kullanılacak belge ve formlarla vergi beyannamelerini hazırlamak.
C Vergi mevzuatının adil uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak.
D Mükellef haklarının korunmasını sağlamak için gerekli alt yapıyı hazırlamak.
E Mükellef memnuniyetini ölçmek ve değerlendirmek.

21 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı görevlerinden değildir ?
A İşlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli bilgi işlem sistemlerini kurmak, teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde geliştirmek ve bilişim faaliyetlerini yürütmek.
B Mükelleflere yönelik hizmetlerin ve her türlü iletişimin, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.
C Taşra birimlerinin kuruluşuna ilişkin işlemleri yürütmek.
D Merkez ve taşra teşkilatının iş ve işlem akışlarını düzenlemek ve verimliliğini artırmaya yönelik tedbirler almak.
E Başkanlığın taşra teşkilatının görev ve çalışma esasları ile ilgili yönetmelik ve yönergeleri, diğer birimlerle işbirliği yapmak suretiyle hazırlamak ve uygulanmasını izlemek.

22 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı görevlerinden değildir ?
A Taşra birimlerinin iş ve işlemlerinde koordinasyon ve uygulama birliğini sağlamak.
B Gelirleri etkileyen her türlü kanun tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek.
C Tüm ekonomik faaliyetlere ilişkin ulusal mali bilgi alt yapısını tek merkezden geliştirmek, yönetmek ve bu bilgileri ilgili birimlerin kullanımına sunmak.
D Kurumsal veri tabanını oluşturmak ve ulusal veri alt yapısının hazırlanmasına katkıda bulunmak.
E İdare ve mükelleflerce kullanılacak belge ve formlarla vergi beyannamelerini hazırlamak.

23 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı görevlerinden değildir ?
A Mükellefiyet, vergilendirme, denetim ve risk analizine yönelik her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak ve işlemek.
B Gelir kanunlarının uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak.
C Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
D Taşra birimlerinin iş ve işlemlerinde koordinasyon ve uygulama birliğini sağlamak.
E Vergilendirme, denetim, planlama ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele konularında veri sağlamak.

24 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı görevlerinden değildir ?
A Amme alacaklarının süresinde ve kanunlara uygun bir şekilde tahsili için gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak.
B Gelir kanunlarının uygulanmasına yönelik görüş oluşturmak ve ortaya çıkan tereddütleri gidermek.
C İhtilaflı konuları analiz ederek mükelleflerle anlaşmazlıkları en aza indirecek tedbirler almak.
D Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kamu alacaklarının taksitlendirme, tecil ve terkin işlemlerini yürütmek.
E 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanması ve sorunların çözümü konusunda mükelleflere ve ilgili birimlere görüş bildirmek.

25 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı görevlerinden değildir ?
A Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğini sağlamak.
B Gelirleri etkileyen her türlü kanun tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek.
C Vergi ve diğer kamu alacakları ile ilgili kanunların uygulanmasından doğan ihtilaflardan kaynaklanan davaların yetkili mercilerde takibi ile savunmasının yapılmasını sağlamak.
D Vergi ihtilaflarının takibi ve savunmasıyla ilgili uygulama birliğini sağlamak.
E Terkini gereken vergiler ile tahsili zamanaşımına uğrayan Hazine alacaklarının kanunlar gereğince terkin edilmesiyle ilgili işlemleri yapmak.

26 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı görevlerinden değildir ?
A Uyum bozukluklarını tespit ve analiz etmek, çözümler üretmek suretiyle mükelleflerin vergi kanunlarına gönüllü uyumunu sağlamak.
B Taşra birimlerinin iş ve işlemlerinde koordinasyon ve uygulama birliğini sağlamak.
C Başkanlığın vergi inceleme ve denetim yıllık planını hazırlamak.
D Vergi inceleme ve denetimine ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, inceleme ve denetim rehberleri hazırlamak.
E Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığında oluşacak bilgileri değerlendirerek vergi incelemesine yetkili birimlerin kullanımına sunmak.

27 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı görevlerinden değildir ?
A Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele etmek, bu konuda gerekli tedbirleri önermek ve çalışmaları yapmak.
B Tüm ekonomik faaliyetlere ilişkin ulusal mali bilgi alt yapısını tek merkezden geliştirmek, yönetmek ve bu bilgileri ilgili birimlerin kullanımına sunmak.
C Vergi incelemesine yetkili birimlerin inceleme ve denetim sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve istatistikler oluşturmak.
 D Vergi inceleme ve denetimlerinin etkinlik ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve önerilerde bulunmak.
E Başkanlığın vergi inceleme ve denetim yıllık planına uygun olarak vergi denetmenleri ve yardımcıları tarafından vergi inceleme ve denetimlerinin yapılmasını sağlamak.

28 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı görevlerinden değildir ?
A Vergi inceleme ve denetim çalışmalarında merkez ve taşra birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.
B Vergi beyannameleri ve mükelleflerce kullanılacak formların şekil ve içeriği konusunda görüş bildirmek.
C Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikayetleri değerlendirmek.
D Görev alanıyla ilgili olarak Başkanlıkça verilecek konularda araştırma ve incelemeler yapmak, önerilerde bulunmak.
E Mükelleflerin faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, mukayeseler yapmak ve bu suretle risk alanlarını tespit etmek.

29 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı görevlerinden değildir ?
A Başkanlığın görev alanına giren konularda 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununun uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve tereddütleri gidermek.
B Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek.
C Muhasebe standartlarının belirlenmesine ilişkin çalışmalara katılmak ve görüş bildirmek.
D Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele etmek, bu konuda gerekli tedbirleri önermek ve çalışmaları yapmak.
E Tek düzen hesap planı ve mali tablolara ilişkin çalışmalar yapmak veya yapılmasına katkıda bulunmak.

30 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı görevlerinden değildir ?
A Başkanlığın vergi inceleme ve denetim yıllık planına uygun olarak, vergi inceleme ve denetimlerinin gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler kontrolörleri tarafından yerine getirilmesini sağlamak.
B Vergi inceleme ve denetim çalışmalarında merkez ve taşra birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.
C Gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler kontrolörlerinin Başkanlıkça belirlenecek görev yerlerinde çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek.
D Vergi inceleme ve denetimlerinin etkinlik ve verimliliğini artırıcı tedbirler konusunda görüş ve önerilerde bulunmak ve Başkanlıkça verilecek konularda etüt, araştırma ve incelemeler yapmak
E Gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler kontrolörleri tarafından yapılacak vergi inceleme ve denetimine ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, inceleme ve denetim rehberleri hazırlamak.

31 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevlerinden değildir ?
A Uygulamaya ilişkin uluslararası vergi ilişkilerini yürütmek ve bu kapsamla sınırlı ikili ve çok taraflı anlaşmalarla ilgili işlemleri yapmak.
B Avrupa Birliği ve uluslar arası kuruluşlar ile uluslar arası gelişmeleri izlemek ve diğer devletlerle işbirliği yapmak
C Avrupa Birliği ile vergi uygulamasıyla ilgili ilişkileri ve Türk vergi sisteminin Birliğin vergi sistemine uyumuna ilişkin çalışmaları yürütmek.
D Uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle görev alanına giren konularda işbirliği yapmak ve bu çerçevede eğitim faaliyetlerini yürütmek.
E Devlet gelirlerine etkisi olan her türlü uluslararası anlaşma tekliflerini vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek.

32 Aşağıda sayılanlardan hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı Danışma Birimlerindendir ?
A Teftiş Kurulu Başkanlığı
B Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
C Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı
D Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı
E Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı

33 Aşağıda sayılanlardan hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı Danışma Birimlerindendir ?
A Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı
B Hukuk Müşavirliği
C Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü
D Koordinasyon Kurulu
E Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı

34 Aşağıda sayılanlardan hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı Danışma Birimlerindendir ?
A Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu
B Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
C Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
D Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
E Mali Suçlar Araştırma Kurulu

35 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı Yardımcı Hizmet Birimlerindendir ?
A Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
B Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
C Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı
D Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
E Hukuk Müşavirliği

36 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevleri arasında yer almaz ?
A Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık program çerçevesinde Başkanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
B Mükelleflerin faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, mukayeseler yapmak ve bu suretle risk alanlarını tespit etmek.
C Merkez ve taşra teşkilatının iş ve işlem akışları ile verimliliğinin artırılmasına yönelik öneriler geliştirmek.
D Başkanlık üst yönetiminin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
E Başkanlık bütçesini stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlamak; Başkanlık faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

37 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevleri arasında yer almaz ?
A Başkanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, izlemek, değerlendirmek, sürekli gelişim önerilerinde bulunmak ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
B Devlet gelirlerine etkisi olan her türlü uluslararası anlaşma tekliflerini vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek.
C Başkanlığın faaliyetleriyle ilgili bilgi ve verileri toplayarak yönetim hizmetlerinin geliştirilmesi ve performansa yönelik olarak analiz yapmak, yorumlamak ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.
D Başkanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek iç ve dış faktörleri incelemek ve bu konuda gerekli kriz yönetimi planını hazırlamak, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
E Vergi kanunlarında veya diğer mali kanunlarda yer alan her türlü istisna, muaflık ve indirimlerin maliyetlerini ölçmek, ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek.

38 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevleri arasında yer almaz ?
A Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak
B Başkanlığın menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak.
C Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.
D Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
E 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

39 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Gelir İdaresi Başkanının görevlerinden değildir ?
A Başkanlığın görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirir, bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturur, performans ölçütleri belirler, gerekli mevzuat çalışmalarını yapar
B Karapara aklanmasının önlenmesi konusunda gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak ve bu konuya ilişkin esas ve usulleri belirlemek.
C Başkanlığın merkez ve taşra birimleri arasında doğrudan ve süratli iletişimi ve iş akışını sağlayacak tedbirleri alır.
D Yalın, esnek ve katılımcı yönetim anlayışının gerçekleşmesini sağlar.
E Başkanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarının belirlenmesinde üniversite, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmasını sağlar.

40 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Gelir İdaresi Başkanının görevlerinden değildir ?
A Faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlar.
B Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak ve hazırlanmasına katılmak
C Başkanlığın faaliyet ve işlemlerini denetler, yönetim sistemlerini gözden geçirir, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetir ve yönetimin geliştirilmesini sağlar.
D Başkanlığı mevzuat hükümlerine, Başkanlığın politika ve stratejilerine uygun olarak yönetir.
E Başkanlık bütçe teklifini hazırlar, belirlenen strateji, amaç ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine eder, izler ve değerlendirir.

41 - Aşağıda sayılanlardan hangisi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının görevleri arasında yer almaz ?
A Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik kurallar düzenleyerek personele duyurmak.
B Faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlar.
C Başkanlık personelinin atama, nakil, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
D Başkanlığın her seviyede çalışanının kariyer ve eğitim planlarını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
E Personelin görev ve çalışma esasları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak ve uygulamak.

42 - Aşağıda sayılanlardan hangisi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının görevleri arasında yer almaz ?
A Görev alanına giren konularda Başkanlığın ilgili birimleri ile işbirliği yapmak.
B yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürütmek,
C Performans değerlendirmelerini koordine etmek.
D Başkanlığın fonksiyonlarının gerektirdiği yetkinlikleri tanımlamak, bu yetkinliklere uygun insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak.
E Başkanlık personelinin mesleğe giriş, yeterlik ve görevde yükselme sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek.

43 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri arasında yer almaz ?
A Fiziki çalışma ortamlarını uygun ve standart hale getirmek.
B vergi uygulamalarını geliştirmek ve iyileştirmek,
C Başkanlığın sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
D Basılı kâğıtlar ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.
E Taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutmak.

44 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri arasında yer almaz ?
A Görev alanına giren konularda Bakanlığın ilgili birimleri ile işbirliği yapmak.
B mükellefi hakları konusunda bilgilendirmek ve uygulamalarında mükellef haklarını gözetmek,
C Kaynak ihtiyaçlarını etkin, verimli ve zamanında karşılamak.
D Başkanlığın ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri hizmetler ile mali hizmetleri yürütmek.
E Yayın faaliyetleriyle ilgili hizmetleri yürütmek.

45 - Yetki alanı içinde ekonomik faaliyetleri ve gelişmeleri yakından takip etmek, sektör ve mükellef gruplarının ihtiyaçlarına uygun hizmetleri en iyi şekilde sunmak ve yetkinlikleri geliştirmek suretiyle vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamakla görevlendirilen birimin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A Gelir İdaresi Başkanlığı
B Vergi Dairesi Başkanlığı
C Malmüdürlüğü
D Vergi Dairesi Müdürlüğü
E Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı

46 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Vergi Dairesi Başkanının görev ve yetkilerinden değildir ?
A yetki alanı içindeki mükellefi tespit etmek,
B Başkanlık personelinin mesleğe giriş, yeterlik ve görevde yükselme sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek.
C yetki alanı içindeki mükellefi tespit etmek, vergi ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin tarh, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe ve benzeri işlemleri yapmak, bu işlemlere ilişkin olarak yaratılan ihtilaflarla ilgili yargı mercileri nezdinde talep ve savunmalarda bulunmak, gerektiğinde temyiz ve tashihi karar talebinde bulunmak,
D yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürütmek,
E vergi ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin tarh, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe ve benzeri işlemleri yapmak,

47 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Vergi Dairesi Başkanının görev ve yetkilerinden değildir ?
A vergi uygulamalarını geliştirmek ve iyileştirmek,
B Personelin görev ve çalışma esasları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak ve uygulamak.
C mükellefi hakları konusunda bilgilendirmek ve uygulamalarında mükellef haklarını gözetmek,
D mükellef hizmetleri ile bilgi işlem, istatistik, bilgi toplama, eğitim, satın alma, kiralama, vergi inceleme ve denetimi, uzlaşma, takdir ve benzeri görevleri ve işlemleri yürütmek,
E mükelleflere kanunların uygulanması ile ilgili görüş bildirmek,

48 - Kanunlara aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması ve emrine atanan personelin özlük işlemlerinin yürütülmesinden doğrudan Başkanlığa karşı sorumlu olan aşağıda yazılanlardan hangisidir ?
A Personel Müdürü
B Vergi Dairesi Başkanı
C İnsan Kaynakları Grup Müdürü
D İnsan Kaynakları Daire Başkanı
E İnsan Kaynakları Müdürü

49 - Vergi Dairesi Başkanı ile ilgili olarak aşağıda yazılı ifadelerden hangisi söylenemez ?
A mükelleflere kanunların uygulanmasına ilişkin görüş bildirilmesi, mükellef haklarının gözetilmesi, faaliyetleri hakkında Başkanlığın bilgilendirilmesi,
B mükelleflere kanunların uygulanmasına ilişkin görüş bildirilmesi, mükellef haklarının gözetilmesi, faaliyetleri hakkında Başkanlığın bilgilendirilmesi,
C vergi inceleme ve denetimlerinin gerçekleştirilmesi,
D kendisine bağlı birimlerin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmelerinin sağlanması,
E yetki alanındaki işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi ve izlenmesi,

50 - Aşağıda sayılanlardan hangisinin ataması Başkanın önerisi üzerine Bakan tarafından yapılmaz ?
A Başkan yardımcıları,
B Vergi Denetmenleri
C Vergi dairesi başkanları
D Gelirler kontrolörleri,
E Daire başkanları,

51 - Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş, Bakanlıkta veya Başkanlıkta fiilen en az üç yıl çalışmış olmak şartları hangi görev için gerekli görülen şartlardır ?
A Başkan Yardımcılığı
B Gelir İdaresi Başkanı
C Vergi dairesi başkanlığı
D Vergi Dairesi Müdürlüğü
E Daire Başkanlığı

52 - Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş ve Devlet memuriyetinde en az on hizmet yılını doldurmuş olanlardan; Başkanlıkta en az üç yıl yönetici düzeyinde çalışmış ya da maliye müfettişi, hesap uzmanı veya gelirler kontrolörü olması gerekir. şartları hangi göreve atanabilmek için aranan şartlardandır ?
A Müsteşar
B Vergi dairesi başkanlığı
C Grup Müdürlüğü
D Vergi Dairesi Müdürlüğü
E Gelir İdaresi Başkanı

53 - Vergi kanunlarının uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması için ilke ve prensiplerin oluşturulmasına yönelik önerilerde bulunmak üzere; ilgili başkan yardımcısının başkanlığında ilgili daire başkanları, vergi incelemesine yetkili denetim birimleri ve ilgili meslek birliği temsilcileri ile akademisyenlerden oluşan kurula ne ad verilir ?
A Uzlaşma Kurulu
B Vergi Danışma Komitesi
C Vergi Konseyi
D Koordinasyon Kurulu
E Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu

54 - Aşağıda sayılanlardan hangisi, Başkanlık kadrolarına, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde yapılacak atamalarda aranacak şartlardan değildir ?
A Başkan kadrosuna atanacaklarda; Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanı veya üstü görevlerde bulunmak veya bulunmuş olmak ya da Bakanlıkta genel müdür yardımcısı veya daha üst görevlerde en az iki yıl bulunmuş veya Devlet memuriyetinde en az oniki hizmet yılını doldurmuş maliye müfettişi, hesap uzmanı veya gelirler kontrolörü olmak ya da kamuda üst düzey yönetici olarak en az on yıl çalışmış olmak,
B Başkan kadrosuna atabilmek için, Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş ve Devlet memuriyetinde en az on hizmet yılını doldurmuş olanlardan; Başkanlıkta en az üç yıl yönetici düzeyinde çalışmış ya da maliye müfettişi, hesap uzmanı veya gelirler kontrolörü olmak,
C Gelir idaresi grup başkanı ve grup müdürü kadrolarına atanacaklarda; Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanı görevinde bulunmak veya bulunmuş olmak ya da defterdar veya defterdar yardımcısı kadrolarında çalışmış ya da Gelirler Genel Müdürlüğü şube müdürü ile vergi dairesi müdürü, gelir müdürü, takdir komisyonu başkanı olmak veya Devlet memuriyetinde en az on hizmet yılını doldurmuş maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, Devlet gelir uzmanı veya vergi denetmeni olmak,
D Müdür ve vergi dairesi müdürü kadrolarına atanacaklarda; Gelirler Genel Müdürlüğü şube müdürü kadrosunda bulunmak veya bu kadroda en az iki yıl süreyle görev yapmış olmak veya vergi dairesi müdürü, gelir müdürü veya takdir komisyonu başkanı kadrolarında bulunmak ya da Devlet memuriyetinde en az sekiz hizmet yılını doldurmuş Devlet gelir uzmanı veya vergi denetmeni olmak,
E Başkan yardımcısı, daire başkanı ve vergi dairesi başkanı kadrolarına atanacaklarda; Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanı veya üstü görevlerde bulunmak veya bulunmuş olmak ya da Bakanlıkta daire başkanı veya daha üst görevlerde en az iki yıl bulunmuş ya da defterdar veya gelir idaresi grup başkanı veya grup müdürü kadrolarında çalışmış olmak ya da Devlet memuriyetinde en az on hizmet yılını doldurmuş maliye müfettişi, hesap uzmanı veya gelirler kontrolörü olmak,

55 - Başkanlığın çalışmaları ve uygulamaları ile yönetim sistemini on yıl süreyle stratejik plan ve hedefler açısından gözlemlemek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Bakanlık bünyesinde kurulan kurula ne ad verilir ?
A Mali Suçlar Araştırma Kurulu
B İzleme Komitesi
C Koordinasyon Kurulu
D Vergi Konseyi
E Vergi Danışma Komitesi

56 - Aşağıda sayılanlardan hangisi İzleme Komitesi üyesi değildir ?
A Bakanlık Müsteşarı
B 10 yıllık mesleki deneyime sahip iki devlet gelir uzmanı
C Vergi Konseyi Başkanı
D hukuk, makro ekonomi, kamu maliyesi, insan kaynakları, halkla ilişkiler alanlarında birer uzman ile yönetim bilimleri alanında iki uzman,
E Gelir İdaresi Başkanı

57 - İzleme Komitesine kim başkanlık eder ?
A Strateji Geliştirme Daire Başkanı
B Bakan
C Gelir İdaresi Başkanı
D Bakanlık Müsteşarı
E Vergi Konseyi Başkanı

58 - Vergi dairesi başkanlıklarına bağlı vergi dairesi müdürlükleri ile şubeler kurulmasına ve bunların faaliyete geçirilmesine ilişkin usul ve esaslarla; aynı il sınırları içinde kalmak kaydıyla mükelleflerin, işyeri ve kanuni merkezlerine bağlı kalınmaksızın belirlenecek ölçütlere göre hangi vergi dairesi müdürlüğü veya başkanlığına bağlı olacağını belirlemeye aşağıda sayılanlardan hangisi yetkilidir ?
A Mükellef Hizmetleri Daire Başkanı
B Bakan
C Gelir İdaresi Başkanı
D Bakanlık Müsteşarı
E Vergi Dairesi Başkanı

59 - Vergi dairesi başkanlıklarının kuruluş yerleri ve sayıları ile bunlara ilişkin değişiklikler aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir ?
A Gelir İdaresi Başkanı
B Bakanlar Kurulu
C Maliye Bakanı
D Başbakan
E T.B.M.M.

60 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Hukuk Müşavirliğinin görevlerinden değildir ?
A Başkan, Başkanlık birimleri ve bakanlıklar tarafından gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarı ve taslakları ile diğer hukuki konular hakkında görüş bildirmek.
B 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.
C 8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak, taraf olduğu idari davalarda Başkanlığı temsil etmek,
D Başkanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek.
E Başkanlığın menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.


Testteki tüm sorular için doğru cevap (B)'dir.

Bu Habere Tepkiniz