TSE'ye İlişkin Karar Sonuçlandı

Türk Standartları Enstitüsünün, 2006 yılı içerisinde almayı planladığı personel alımı sürecini skandal olarak yorumlamış, bu nedenden dolayı da TSE'yi Kamu Görevlileri Etik Kuruluna şikayet etmiştik. Kurul kararı bugün elimize ulaştı. Karara göre, 2006 yılında yayımlanan ilandaki şekliyle personel alımı yapılmaktan vazgeçildiği için, TSE yöneticileri hakkında bir karar alınmadı. Ancak, KPSS'yi kullanmayan kamu kurumlarının etik ilkere aykırı davranmış olacağı karar metninde yer aldı. Kararın tüm metni için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Şubat 2007 17:27, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

BAŞBAKANLIK
Kamu Görevlileri Etik Kurulu

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-921 1043
Konu :

İlgi : a) 12/12/2006 tarihli ve B 14 2 TSE.0.71.00.00/18 sayılı yazı
b) 15/1/2007 tarihli ve B.02.1.DPB.0.12.01.622.02/147 sayılı

16.11.2006 tarihli dilekçeniz incelenmiştir.

İlgi (a) yazıda; Enstitünün 132 sayılı Kanun ile kurulan tüzel kişiliği haiz özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumu olduğu, personelinin kuruluş kanununa dayanılarak çıkarılan TSE Personel Yönetmeliği hükümlerince istihdam edilip, Devlet Personel Mevzuatı ile ilgisinin olmadığı ancak herhangi bir yanlışlığa düşülmemesi için personel alımı sürecinin durdurulduğu bildirilmektedir.

Türk Standartları Enstitüsünün "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" kapsamında olup olmadığı hususundaki yazımıza cevaben Devlet Personel Başkanlığından alınan ilgi (b) yazıda;

- Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 28. maddesinde, 'Özel kanunlarla ve özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlarda istihdam edilecek personel, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan KPSS'de başarılı olanlar arasından, bu kurumların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde atanır...' hükmüne yer verildiği,

- 20/07/1983 tarihli ve 18110 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği'nin değişik 2. maddesinde ise, bu Yönetmeliğin, genel ve katma bütçeli daireler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar... özel kanuna ve özel kanunla verilmiş olan yetkiye dayanılarak kurulan kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı işyerlerinin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının daimi kadrolarına ilk defa işçi olarak alınacaklar ile geçici, mevsimlik ve muayyen süreli işlerde çalışıp daimi kadrolara geçirilerek işçi alımını kapsadığı,

- Bu hükümler çerçevesinde, TSE'nin işçi personelinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümleri dahilinde, diğer personelinin ise, KPSS'de başarılı olanlar arasından alım yapılması kaydıyla bu Kurumun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre işe alınması gerektiği
İfade edilmektedir.

Bilindiği üzere, Anayasa'nın, 10. maddesi ile hüküm altına alınan "eşitlik" ilkesi gereğince "Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.", 70. maddesi ile hüküm altına alınan "kamu hizmetlerine girme hakkı" gereğince "Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez.", hususları anayasal güvence altına alınmıştır.

Bunun yanı sıra 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda, kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken uymaları gereken "saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, kamu yararını gözetme, hesap verebilirlik" gibi etik davranış ilkelerine yer verilmiş, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelerin ihlal edildiği iddiasıyla en az genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında resen veya başvuru üzerine inceleme ve araştırma yapmak ve etik davranış ilkelerine aykırılığın tespitine ilişkin kararı Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyurmak görevi de Kamu Görevlileri Etik Kuruluna verilmiştir.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikle de, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkeleri belirlenmiş ve bu ilkelere aykırı davranışlar hakkında başvurulara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Dolayısıyla, kamu görevlerine personel alımında, kamu görevlileri, anayasal bir ilke olan "kanun önünde eşitlik ilkesi"ni ve "kamu hizmetlerine girme hakkı" ışığında, 5176 sayılı Kanun'da belirlenen "saydamlık, hesap verilebilirlik, tarafsızlık, dürüstlük, kamu yararını gözetme" ve mezkur Yönetmelikle belirlenen "görevin yerine getirilmesinde halka hizmet bilinci, kamu hizmeti bilinci, saygınlık ve güven, çıkar çatışmasından kaçınma, görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması, kamu malları ve kaynaklarının kullanımı, savurganlıktan kaçınma, bilgi verme ve saydamlık, yöneticilerin hesap verme sorumluluğu" gibi etik ilkelere bağlı hareket etmek yükümlülüğündedirler.

5176 sayılı Kanun'un gerekçesinde de belirtildiği üzere, etik ilkelere uygun davranmak iyi yönetimin temel anahtarıdır ve devlet-birey ilişkisinde, kamu yönetiminde güvenin tesis edilmesini sağlayacaktır.

Bu çerçevede, Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun örneği ekli 12.1.2007 tarihli ve 2007/4 sayılı Kararıyla gerçekleştirilmesi halinde bir çok etik davranış ilkesine aykırılığa yol açabilecek olan ve herhangi bir yanlışlığa düşülmemesi amacıyla durdurulduğu anlaşılan söz konusu personel alımı süreciyle ilgili başvuru hakkında,

- Personel alım sürecinin durdurulması nedeniyle hakkında başvuru yapılan kamu görevlileriyle ilgili bu aşamada bir değerlendirme yapılmaması

- Ancak kamu kurum ve kuruluşlarınca personel alımlarında KPSS'de başarılı olanlar arasından alma zorunluluğu olması halinde veya KPSS'de başarılı olanlar arasından alma zorunluluğu olmasa dahi personel alımının, objektifliği ve güvenilirliği kabul edilen KPSS'de başarılı olanlar arasından yapılması ve ayrıca ilgili mevzuatında öngörülen sınav varsa, sınav şekli ve konuları, değerlendirme kriterleri ve uygulama aşamalarının objektif bir biçimde belirlenerek kamuoyuna duyurulması gereği ile tüm bu süreçlerin etik davranış ilkelerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi yükümlülüğü bulunduğu,

hususlarının Türk Standartlan Enstitüsüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinize rica ederim.

Prof. Dr. Mehmet SAĞLAM
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı

Bu Habere Tepkiniz