1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1, 3 ve 4 nolu CBK'larda değişiklik yapıldı

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.
18 Eylül 2020 09:06
+Aa- Yazdır
1, 3 ve 4 nolu CBK'larda değişiklik yapıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 67

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemleri ile personel eğitim faaliyetlerini yürütmek,"

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 429 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Bakanlığın görev alanına giren konularda personel eğitimi hariç eğitim faaliyetini yapmak veya yaptırmak,"

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 521 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ile Göç Kurulunun" ibaresi ", Göç Kurulu ile Afet ve Acil Durum Kurulunun" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ı) Afet ve Acil Durum Kurulu; yaşanabilecek afet ve acil durumlara yönelik risk faktörlerini belirleyerek öncesinde yapılması gereken koruyucu ve önleyici faaliyetler ile afet ve acil durum sonrasında yapılması gereken çalışmalar hakkında öneriler sunmak ve kuramlara rehberlik yapmak, afet ve acil durumlara ilişkin politika ve öncelik tekliflerini belirlemek amacıyla, içişleri Bakanının başkanlığında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Eneği ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili bakan yardımcıları ve Türkiye Kızılay Demeği ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü temsilcilerinden oluşur. Kural toplantılarına, İçişleri Bakam tarafından gerekli görülmesi halinde diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşu, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çağrılabilir. Kurul, yılda iki kez toplanır. Ayrıca ihtiyaç halinde Kural, İçişleri Bakanının çağrısı üzerine

olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasmı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yürütür."

MADDE 5- 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(9) Vakıflar Meclisi üyeliklerine yapılacak atamalarda iki üye için ikinci fıkranın (c) bendi hükmü uygulanmaz."

MADDE 6- 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 32 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 56 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Atıflar

MADDE 56/A- (1) Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına verilen görevlerle ilgili olarak; mülga Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğüne, İçişleri Bakanlığı mülga Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, ilgisine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile il afet ve acil durum müdürlüklerine yapılmış sayılır."

MADDE 9- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 172 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Harita, harita bilgisi ve coğrafi verilere yönelik mal ve sunulan hizmet bedellerinin ödenmesi

MADDE 172- (1) Kamu idareleri Harita Genel Müdürlüğünden talep edecekleri mal ve hizmet sunum bedellerinin ödemesini aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirir:

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince talep edilen mal ve hizmet sunum bedelleri, Harita Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine aktarılır.

b) Özel bütçeli kamu idareleri ile diğer kamu idarelerince talep edilen mal ve hizmet sunum bedelleri, Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe biriminin ilgili hesabına yatırılır.

(2) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin talep edecekleri mal ve hizmet sunum bedelleri Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe biriminin ilgili hesabına yatırılır.

(3) Birinci fıkranın (b) bendi ve ikinci fıkra hükümleri kapsamında elde edilecek kaynak, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak özel tertibe Cumhurbaşkanınca ödenek kaydolunur. Yılı içinde harcanmayan miktarlar ertesi yıla devredilir."

MADDE 10- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 266 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"d) İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı."

MADDE 11-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 270 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Genel Müdürlüğün görev alanına giren meteorolojik karakterli doğal afetler, hidrometeoroloji, deniz meteorolojisi ve meteoroloji ile ilgili diğer konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak."

MADDE 12- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 270 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı

MADDE 270/A- (1) İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Zirai meteoroloji konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları ile tarım sektörüne yönelik zirai meteorolojik uygulamalar yapmak veya yaptırmak.

b) Kuraklık konusunda araştırma ve analiz yapmak, meteorolojik faktörlerin bitki gelişimine etkileriyle ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak.

c) Uzaktan algılama ve sayısal tahmin ürünlerinin tarımda kullanımına yönelik araştırma ve analiz yapmak.

ç) İklim kayıt ve gözlemlerini kullanarak iklim ve iklim değişikliğini izlemek, araştırmak, raporlamak, ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşmak, Türkiye iklimi ve iklim sınıflandırmaları ile ilgili çalışmalar yapmak.

d) İklim değişikliği model çalışmaları yapmak veya yaptırmak, iklim değişikliği projeksiyonları için veri ve ürün üretmek suretiyle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iklim değişikliği uyum veya azaltım çalışmalarına meri mevzuat doğrultusunda bilimsel destek vermek.

e) Uluslararası kuruluşlar ile sorumluluk sahasına giren konularda teknik işbirliğini yürütmek.

f) Görev alanına giren konularda bilimsel çalışmalar yapmak ve yayımlamak; ilgili kamu kurum, kuruluşları ve üniversiteler ile ortak çalışma yapmak, çalışmalara katılmak.

g) İnsan, bitki ve hayvan sağlığım olumsuz etkileyen hava ve iklim olaylarını araştırmak ve gerekli tedbirlerin alınabilmesi için iklimsel ve meteorolojik erken uyan sistemleri geliştirmek veya geliştirilmesini sağlamak.

ğ) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak."

MADDE 13- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 700 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Meclis üyelerinin nitelikleri, görev süresi, yenilenmesi ve huzur hakkı

MADDE 700- (1) Vakıflarca seçilecek Meclis üyelerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşıması gerekir.

(2) Meclis üyelerinin görev süresi üç yıldır. Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve I. Hukuk Müşavirinin Meclis üyelikleri görev süreleriyle sınırlıdır. Ancak, göreve engel bir hastalık veya engellilik nedeniyle iş görememeleri veya üyelik şartlarını kaybetmeleri durumunda Cumhurbaşkanınca atanmış olan üyelerin görevleri Cumhurbaşkanınca, diğer üyelerin görevleri ise Genel Müdürün teklifi ve Meclis karan ile sona erer.

(3) Cumhurbaşkanınca atanan üyelerden boşalma olması halinde üç yıllığına yenisi atanır.

(4) Vakıflar tarafından seçilen üyelerden boşalma olması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere sırasıyla yedek üyeler görev alır.

(5) Uhdesinde kamu görevi bulunmayan Meclis üyelerine, ayda dörtten fazla olmamak üzere her toplantı günü için (5000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre ödenir."

MADDE 14- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kırkdokuzuncu Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Mevcut Meclis üyelerinin görev süresi

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddeyi ihdas eden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce Cumhurbaşkanınca ve ilgili vakıflarca Vakıflar Meclisine üye olarak atanan veya seçilenlerin üyelikleri, atandıkları veya seçildikleri tarihten geçerli olmak üzere 700 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürenin dolmasıyla sona erer."

MADDE 15- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölümüne eklenmiştir.

MADDE 16- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin;

a) 9 uncu maddesi yayımı tarihini takip eden yılın başında,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

17 Eylül 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

LİSTE

KURUMU : METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkam

1

1

GİH

Şube Müdürü

1

3

TOPLAM

4

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
17:11 - Bakan Selçuk çocukları hastanede eğitim gören annelerle buluştu17:08 - FETÖ'den gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı17:05 - İtfaiye aracının altında kalan itfaiye eri hayatını kaybetti17:02 - Şehirleşme göçmen kuşların yaşamlarını tehdit ediyor16:58 - 'Yoğunlaştırılmış denetim' süreci aralıksız devam ediyor16:56 - Şehit ailesini özel izinle oğullarının mezarına götürüldü
16:37 - Kargocuların Anneler Günü mesaisi16:32 - Vatikan Kütüphanesi'nde Yunus Emre Divanı'nın bir nüshasını tespit edildi16:16 - Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için şiddetli fırtına uyarısı16:05 - Balon balığı alımları bayramdan sonra başlıyor16:04 - Gıda işletmelerine laktoz ve glüten talimatı16:01 - Borçlu mükellefler uzlaştı, 321 milyon lira cezadan kurtuldu
15:54 - 32 geri dönüşüm firmasına 7 milyon 900 bin lira ceza15:42 - MSB: Çatışmada 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi15:37 - Kadın doktorlar, Anneler Günü'nde de görevinin başında15:35 - Hemşireler Anneler Günü'nü evlatlarından uzakta geçiriyor15:33 - Marmara Denizi'nin dibi de salya ile kaplanmaya başlandı
15:32 - İkizlerinden ayrı kalan anneye görüntülü görüşme sürprizi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam