EGM'den, disiplin ceza puanı uygulaması hakkında Genelge

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzalı 15 numaralı genelgede "Disiplin cezalarına ilişkin tebligat evrakı içerisinde, güncel ceza puanı durumu ve hakkında resen verilen disiplin ceza sayısının da ilgili personele tebliğ edilmesi" denildi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Nisan 2021 14:02, Son Güncelleme : 21 Nisan 2021 12:21
EGM'den, disiplin ceza puanı uygulaması hakkında Genelge

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzalı 15 numaralı genelge ile disiplin ceza puanı uygulaması ile ilgili uygulanması gereken hususlara yer verildi.

Genelgede şu hususlara yer verilmiştir:

2017 yılından itibaren yeni bir disiplin cezası olarak uygulanmaya başlayan 7068 sayılı genel kolluk disiplin hükümleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin kabul edilmesine dair kanunun "Disiplin Ceza puanına bağlı olarak meslekten çıkarma cezası verilmesi" başlıklı 12.maddesi hakkında uygulamada dikkat edilecek hususlar belirtilmişti.

Ancak, bakanlık ve emniyet genel müdürlüğü disiplin kurullarında yapılan incelemelerde; disiplin ceza puanı uygulamalarında yeknesaklığın bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Konu ile ilgili güncel mahkeme kararları incelendiğinde; Van 4.idare mahkemesince; "...disiplin ceza puanına esas alınan cezaların bir kısmının iptal edildiği ve 20 ceza puanının altına düştüğü" gerekçesiyle iptal kararı, Hatay 2.idare mahkemesince; "...disiplin kurulu kararlarında ceza puanına değinilmediği, disiplin ceza puanlarının hesaplanıp personele bildirilmediği ve dava açma hakkı tanınmadığı..." gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Ayrıca, Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararında: "...silsile halinde verilen disiplin cezalarının 7068 sayılı kanunun 12.maddesinde düzenlenen personel hakkında meslekten çıkarma cezasının gerektirecek durum olarak dikkate alınmaması gerektiği, aksi durumda uygulanacak yaptırımın yapılan ihlalle orantılı olmayacağı..." şeklinde belirtilmiştir.

Buna göre, mahkeme karar gerekçeleri de dikkate alınarak konu ile ilgili işlemlerin hukuka uygunluğu ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla:

1. Personelin farklı zamanlarda gerçekleştirdiği fiillerle ilgili birden fazla soruşturma dosyası aynı tarihte disiplin kurullarınca veya disiplin amirlerince karara bağlanmakta, bu durum personelin aleyhine olacak şekilde ceza puanının dolmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle her bir dosyanın disiplin kurulu veya disiplin amiri tarafından bekletilmeksizin karara bağlanması,

2. Disiplin cezalarına ilişkin tebligat evrakı içerisinde, güncel ceza puanı durumu ve hakkında resen verilen disiplin ceza sayısının da ilgili personele tebliğ edilmesi,

3. Mükerrer ceza verilmesinin engellenmesi amacıyla, aynı disiplin cezasına ilişkin puanın geriye doğru 1 veya 5 yıllık dönemlerden yalnızca bir tanesi için değerlendirmeye alınması,

4. Ceza puanına esas teşkil eden cezalardan iptal edilen olup olmadığının tespit edilmesi,

5. Bazı dosyalarda, birbirine yakın sürelerde devamlılık gösteren aynı mahiyetteki eylemler için ayrı ayrı soruşturma onayı alınarak değerlendirildiği ve her bir eylem için ayrı disiplin cezası verildiği gözlemlendiğinden , bahse konu işlemlerin hukukun temel prensiplerinden olan iyi niyet karinesine uygun olarak sonuçlandırılabilmesi bakımından, konu ve kişi birliği olan ve eş zamanlı yürütülen soruşturmaların mümkün olduğunca birleştirilerek tek dosya üzerinden tekamül ettirilmesi hususlarında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi merkez teşkilatı, eğitim öğretim kurumları ve 81 il emniyet müdürlüğüne gönderilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber