1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Danıştay: Belediye 'dolu kadro'yu Meclis kararıyla iptal edemez

Danıştay Başkanlığı dolu kadroda değişiklik yaparak, kadrosu iptal edilen müdür uzman kadrosuna atanması yönündeki işlemi iptal etti
21 Haziran 2021 15:16
+Aa- Yazdır
Danıştay: Belediye 'dolu kadro'yu Meclis kararıyla iptal edemez

Kadrosu değiştirilerek 'görevden almayı' mahkeme iptal etti

Belediye Meclisi Kararı ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü birimi lağvedilerek yerine Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Ulaşım Hizmetleri Şefliği kurulmuştur.

Belediyede Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan davacının, kadrosunun lağvedilmesi ve başka bir hizmet biriminde şeflik ihdas edilmesi nedeniyle, ihdas edilen uzman kadrosuna ataması yapılmıştır.

İlk derece mahkemesi, birimin mülga olması ve davacının başka bir müdürlük kadrosuna atamasının yapılması hususunda davalı idarenin yargı kararı ile zorlanamayacağı gerekçesi ile davayı reddetmiştir.

Danıştay İkinci Dairesi, 01/04/2019 günlü, E:2016/8575, K:2019/1573 sayılı kararıyla ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur. Gerekçe olarak şu huşular belirtilmiştir.

Birimin iptal olması mümkün olmakla birlikte, belediye meclisinin dolu kadroda "unvan değişikliği yapması mümkün değildir".

Davacının görevinden unvanı değiştirilmek suretiyle, uzman kadrosuna atanmasına yönelik hukuki başkaca bir neden gösterilmemiştir.

İlk derece mahkemesi, Danıştayın bozma kararına uyarak işlemi iptal etmiştir.

Davalı idare bu kararı temyiz etmiştir. Gerekçe olarak; müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için gerekli en az 4 yıllık yükseköğretim mezunu olmak koşulunu davacının taşımadığı, görev şartlarına haiz olmayan davacının hatalı yapılan atamasının bu işlemle geri alındığı ve kadrosunun değiştirildiği öne sürmüştür.

Danıştay 2. Dairesi yerel mahkemenin yeni kararını onamıştır.

T.C. DANIŞTAY

2. DAİRE

Esas No: 2020/146

Karar No: 2020/1874

Karar tarihi: 24.06.2020

İSTEMİN KONUSU:

Yozgat İdare Mahkemesince verilen 26/09/2019 günlü, E:2019/530, K:2019/521 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

DAVA KONUSU İSTEM:

Dava, Kırşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan davacının, uzman kadrosuna atanmasına ilişkin 23/05/2014 günlü, 484 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

Yozgat İdare Mahkemesinin 10/12/2014 günlü, E:2014/643, K:2014/958 sayılı kararıyla; Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan davacının, kadrosunun lağvedilmesi ve başka bir hizmet biriminde şeflik ihdas edilmesi nedeniyle, ihdas edilen uzman kadrosuna hak aylık derecesiyle atamasının yapıldığı, davacının başka bir müdürlük kadrosuna atamasının yapılması hususunda davalı idarenin yargı kararı ile zorlanamayacağı, bu kapsamda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiş ise de;

Anılan karar, davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Danıştay İkinci Dairesinin 01/04/2019 günlü, E:2016/8575, K:2019/1573 sayılı kararıyla bozulmuş ve söz konusu bozma kararına uyulmak suretiyle verilen Yozgat İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; davalı idarece işlemin sebebi olarak gösterilen kadronun kaldırılması hususunun, davacının bulunduğu dolu "müdür" kadrosunun meclis kararı ile iptalinin Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği mümkün olmaması nedeniyle geçerli bir hukuki sebep olarak kabulünün mümkün olmadığı; davacının uzun yıllardır yürüttüğü müdürlük görevinden unvanı değiştirilmek suretiyle, uzman kadrosuna atanmasına yönelik hukuki başkaca bir nedenin de gösterilmemiş olduğu nazara alındığında, dava konusu işlemde sebep yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

DAVALI İDARECE; Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'in 7 maddesi gereği müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için gerekli en az 4 yıllık yükseköğretim mezunu olmak koşulunu davacının taşımadığı, görev şartlarına haiz olmayan davacının hatalı yapılan atamasının bu işlemle geri alındığı ve kadrosunun değiştirildiği, Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi ile idarelere kamu görevlilerini naklen atama konusunda takdir yetkisi tanındığı ileri sürülerek, İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİN NDÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1.DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2.Yozgat İdare Mahkemesinin 26/09/2019 günlü, E: 2019/530 , K: 2019/521 sayılı kararının ONANMASINA,

3.Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,

4.Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5.2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere 24/06/2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY:

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesi, (j) bendinde; "Belediye personelini atamak" belediye başkanının görevleri arasında sayılmış, 49. maddesi, 2. fıkrasında ise "Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur." hükmüne, 42. maddesinde de; belediye başkanının görev ve yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü takdirde yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebileceği hükmüne yer verilmiştir. Anılan hükümler birim müdürlüklerinin belediye başkanına yakın çalışan, onun yetkilerini devralan ve onun adına hareket eden kadrolar olduğunu göstermektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurların Kurumlarınca Görevlerinin ve Yerlerinin Değiştirilmesi" başlıklı 76. maddesinde de; kurumların, görev ve unvan eşitliği gözetmeden, kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Bu madde ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, 07/10/1982 tarihinde iki yıl öğrenim süreli Eğitim Enstitüsünden mezun olduğu, Kırşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 28/07/1991 tarihinde Hesap İşleri Müdürü olarak atandığı, 28/04/2009 tarihinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne, 18/06/2009 tarihinde de Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü görevlerine atandığı, 08/05/2014 günlü, 38 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü birimi lağvedilerek yerine Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Ulaşım Hizmetleri Şefliğinin kurulması sonrasında; davacının, dava konusu işlemle uzman kadrosuna atandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 08/05/2014 günlü, 38 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü birimi lağvedilerek yerine Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Ulaşım Hizmetleri Şefliğinin kurulması sonrasında, davacının Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü görevinden alınması konusunda, davalı idareye tanınan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığı yolunda bir bilgi ve belge bulunmadığından, davacı hakkında geçmiş hizmetleri ve öğrenim durumu gözetilerek tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyoruz.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
02:07 - Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi01:24 - Karacasu'da yangın yön değiştirdi, bazı evler tahliye edildi01:22 - Bilgiç: Türkiye olarak, ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz00:57 - İzmir'de polis aracı kaza yaptı: 1 polis şehit oldu00:53 - Türk Silahlı Kuvvetlerinden yangın söndürme faaliyetlerine destek00:04 - 15 yıllık deneyim şartına mucize olmazsa ancak 1 kişi başvurabilir
00:01 - 4 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:51 - Başkentte mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmayacak23:33 - RTÜK Başkan Yardımcısı'ndan Erol Mütercimler açıklaması23:29 - Bakan Varank, Emre Kınay'a görüntülerle yanıt verdi23:18 - Fahrettin Altun, orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı23:16 - Konya'da 7 kişinin öldürülmesine ilişkin 10 şüpheli tutuklandı
22:25 - Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangında 33 ev küle döndü22:15 - 'Ukrayna'dan 4 tane daha söndürme helikopteri gelecek'22:12 - Kışlanın yanında ateş çıkaran şüpheli tutuklandı22:05 - Vaka sayısı 25 bine yaklaştı21:58 - Köyceğiz'de yangınların tehdit ettiği 3 mahalle boşaltıldı
21:51 - Toplu sözleşmede ilk komisyon toplantısı yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Türkiye'nin yangınla mücadelesini nasıl buluyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam