1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mali ve sosyal haklara ilişkin Maliye Bakanlığı genelgesi

07 Ocak 2008 15:54
Yazdır
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.022-115912
Konu : Özlük hakları ve diğer ödemeler 07.01.08 * 137

GENELGE

1- 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 2007 yılının ikinci döneminde gerçekleşecek TÜFE oranının %4'ü aşması halinde, aşan kısmı telafi edecek şekilde 2008 yılının birinci altı aylık döneminde uygulanacak katsayılar ile ücret tavanlarını yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Bu yetkiye istinaden, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 3/1/2008 tarihli ve 2008/13055 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,049486), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,65283) ve iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,01569) olarak belirlenmiştir.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin mevcut ücret tavanı, 2.598 YTL'ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 2.304 YTL'ye yükseltilmiştir. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ve diğer ilgili mevzuatında anılan maddeye yapılan atıflarda belirtilen ücret tavanı 2.304 YTL olarak uygulanacaktır.

ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Esasların 8 inci maddesinde yer alan unvanlardan en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 2.681 YTL'ye yükseltilmiştir.

d) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 3/7/2007 tarihli ve 2007/12342 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %2,35 oranında artırılmış ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlerine 10 YTL ilave edilmiştir.

e) İlgili mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2007/12342 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %2,35 oranında artırılmış ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlerine 10 YTL ilave edilmiştir.

f) Çeşitli statülerde 2007 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2008 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, 2007/12342 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca belirlenmiş mevcut brüt sözleşme ücretleri %2.35 oranında artırılmış ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlerine 10 YTL ilave edilmiştir.


2- 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28 inci maddesinin üç, dört, beş, altı ve yedinci fıkralarında yapılan düzenlemeler uyarınca;

a) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre 1.850 gösterge rakamı üzerinden ödenmekte olan ek ödeme, 1/1/2008 tarihinden itibaren 2.260 gösterge rakamı üzerinden ödenecektir.

b) Makam, temsil veya görev tazminatı ve ek ödemeden yararlananlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenler hariç olmak üzere; 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunan personel ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığındaki personelden 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükmünden yararlananlar için anılan maddede yer alan %20 oranı, 1/1/2008 tarihinden itibaren %24 olarak uygulanacaktır.

c) 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan %20 oranı, 1/1/2008 tarihinden itibaren %24 olarak uygulanacaktır.

ç) 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde yer alan 2000 ve 2250 gösterge rakamları 1/1/2008 tarihinden itibaren 2.260 olarak uygulanacaktır.

3- 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan 1.850 gösterge rakamı, 2008/13055 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesiyle 2.260 olarak değiştirildiğinden, 2006/10603 sayılı Karar kapsamında yer alan sözleşmeli personele, 1.850 gösterge rakamı üzerinden ödenmekte olan ek ödeme 1/1/2008 tarihinden itibaren 2.260 gösterge rakamı üzerinden ödenecektir.

4- a) 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Kanun ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 nci maddesi yürürlükten kaldırılmak ve 32 nci maddesi de yeniden düzenlenmek suretiyle, ücretlilerde uygulanan vergi indirimi kaldırılarak 1/1/2008 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere "asgari geçim indirimi" uygulaması getirilmiştir.

Asgarî geçim indirimi uygulamasına ilişkin 265 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 4/12/2007 tarihli ve 26720 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, asgari geçim indirimi tutarları anılan Tebliğde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde hesaplanacaktır. 2008 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 608,40 YTL dir.

b) İlgili mevzuatı uyarınca fark tazminatından yararlanan personele, anılan Tebliğe göre hesaplanacak asgari geçim indirimi tutarı, fark tazminatı hesaplamalarına esas eski ve yeni kadro veya pozisyonlarına ilişkin kıyaslanacak tutarların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Ancak yeni kadrosuna ilişkin aylık üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, anılan Tebliğe göre mahsup edilebilecek asgari geçim indirimi tutarı kadar ilgililere aylıkların ödenmesinde daha fazla ödeme yapılacaktır.

5- 2008/13055 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" ve eki cetvellerin 2008 yılında da uygulanmasına devam olunacağı hüküm altına alındığından, 2008 yılında Devlet memurlarına verilecek zam ve tazminatların belirlenmesine ilişkin olarak 2006/10344 sayılı Kararda öngörülen işlemlerin tamamlanmasına kadar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alan personelin zam ve tazminatları 2007 yılı kontrol edilmiş cetvellerine göre ödenecektir.

6- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın aylık tutarı, erbaş ve erler için 1/1/2008-30/6/2008 tarihleri arasında 127 YTL'yi geçmeyecektir.

7- Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıda belirtilen açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 1/1/2008-14/1/2008 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

8- 1/1/2008 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 2.087,92 YTL'dir.

9- 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası (a) bendi kapsamına giren kamu idarelerinde aynı Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmü uyarınca; sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyerek 2006 yılındaki çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla mevcut statüleri ile çalışmaya devam eden ve 2007 yılında Maliye Bakanlığınca anılan Kanunun uygulanmasına ilişkin çıkarılan Rehber eki (EK-6) sayılı forma göre vizesi yapılan geçici işçiler ile 6 aydan az sürelerle çalışan ve aynı Rehber eki (EK-7) sayılı forma göre vizesi yapılan geçici işçilerin, 2008 Mali Yılına ilişkin vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, anılan kamu idarelerince (EK-6) ve (EK-7) sayılı formlar düzenlenerek Ocak ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

2007 yılında yapılan vize işleminden sonra anılan Kanunun geçici 1 nci maddesi 3 üncü fıkrası hükmü gereği sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarihte iş sözleşmeleri tüm yasal hakları ödenmek suretiyle sona erdirilmesi gereken, geçici iş pozisyonlarıyla herhangi bir nedenle ilişiği kalmayan ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Esasların geçici 6 ncı maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilen geçici işçiler; gönderilecek formlara dahil edilmeyecektir.

Gereğini arz / rica ederim.

Kemal Unakıtan
Maliye Bakanı

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
08:51 - Üç sebzede yasak zehir tespit edildi08:49 - Evlat dehşeti! Annesini 15 yerinden bıçakladı!08:46 - Hekimlerin yüzde 74'ü şiddeti görüyor, 'birşey çıkmaz' diye şikayetçi olmuyor08:44 - Perakende ticarette cep telefonu taksit sayısı indirildi08:42 - Anestesi uzmanı sıfır araç aldı, mobil uygulama sayesinde gerçeği öğrendi08:32 - Şarkıcı Nilüfer'e domuz gribi teşhisi08:28 - İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'den 25 şüpheliye gözaltı08:20 - TL varlıklarına yatırım yapanlar ihya oldu08:06 - Türkiye, özgürleştirilen Afrin'de halkın yanında olmaya devam ediyor07:55 - Kanal İstanbul'un çevresi CHP, HDP ve İYİ Partililerce parsellenmiş
07:48 - Huzurevleri doldu taştı07:46 - İşte darbeci İyidil'in MİT belgesi07:35 - 5 ilde FETÖ operasyonu: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı07:21 - '2020 yılı ekonomide ince ayar yılı olacak'07:07 - 'CHP kendi pisliklerinden kurtulmak için bunu yıkmak istiyor'07:06 - Belediyelerin tercihi milli üretimler oldu06:51 - Akdeniz'in dört bir yanındayız06:40 - Libya Başbakanı Serrac'ın Türk asıllı olduğu ortaya çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam