Başasistanlık Kadrolarına Atama Şekli

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan bir diğer önemli değişilik ise başasistanların yönetmelik kapsamına alınmasıdır. Yönetmeliğe eklenen iki yeni madde ile de başasistan olabilmek için gerekli olan şartlar ile başasistanların atama ve nakillere ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Bu konulara ilişkin yönetmelikte getirilen düzenlemeleri ve başasistanlık kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılacak Ek-3 değerlendirme cetvelini görmek için tıklayın.

Haber Giriş : 14 Eylül 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan bir diğer önemli değişilik ise başasistanların yönetmelik kapsamına alınmasıdır. Yönetmeliğe eklenen iki yeni madde ile de başasistan olabilmek için gerekli olan şartlar ile başasistanların atama ve nakillere ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Bu konulara ilişkin yönetmelikte getirilen düzenlemeleri ve başasistanlık kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılacak Ek-3 değerlendirme cetvelini görmek için tıklayın.

"Başasistan Olabilmek İçin Gereken Nitelikler

Ek Madde 1 ? Başasistan olabilmek İçin;

a) İlgili dalda uzman olmak,

b) Kamu görevlileri için, terfiine engel hali bulunmamak,

c) Açıktan hizmete girebilmek için, kamu görevlisi olabilme niteliğini taşımak,

d) Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen yabancı dillerden birisinde, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Dil Sınavında (ÜDS) başasistanlık sınav ilanı tarihi itibariyle son beş yıl içinde 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak ve yabancı dil belgesini başasistanlık sözlü sınavından en az üç gün önce ibraz etmiş olmak,

e) Başasistan olmak istenilen daldaki yayınlarından uzman olarak geçirilen her yıl başına EK-3'de belirtilen kriterlere göre en az 10 ve üzerinde puan aldığı, Başasistan Sınav Komisyonu tarafından tespit edilmiş olmak,

f) Başasistan Sınav Komisyonu tarafından yapılacak sınavda başarılı olmak.

Başasistan sınav komisyonu; branşlar itibariyle Klinik şefi, Klinik şef yardımcısı, Profesör ve Doçentler arasından Bakanlıkça belirlenen 3'er kişiden oluşur. Komisyonlar her sınav için yeniden oluşturulur. Açılan kadro sayısına göre, aynı branşta il veya hastane ölçeğinde birden fazla komisyon oluşturulabilir.

Sınavda başarılı olan uzman tabibin başasistanlık kadrosu kendisi adına tefrik edilir. Kadrosu tefrik edilen personel, 6 ve 5 inci hizmet bölgesinin "D" hizmet grubunda, yıllık izin ve mazeret izinleri süreden sayılmak kaydı ile fiilen bir yıl görev yaptıktan sonra tefrik edilen kadrosuna atanır. Bu bölgelerde Genel Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesindeki süre kadar daha önce görev yapmış olan personel ise 4 ve 3 üncü hizmet bölgelerindeki bir il'e aynı usul ve süre ile atanır. Kadrosu tefrik edilen uzman tabiplerin atanacağı illerin belirlenmesi sırasında, 1 ve 2 nci hizmet bölgeleri hariç, D hizmet grubu illerde personel karşılama oranına göre Bakanlıkça belirlenen sayılarda kadro açılır. "D" hizmet grubunda personelin branşına uygun kadro bulunmazsa sırası ile "C-B-A" hizmet grubundan kadro belirlenir. Personelin tercihleri alınarak, kura ile atamaları yapılır. İhtiyaç duyulması ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde ilgili branşta profesör veya doçent unvanını almış olanlar başkaca bir şart aranmaksızın, sınavsız olarak başasistan atanabilirler"

"Başasistanların Atama ve Nakilleri

Ek Madde 2 ? Bakanlıkça boş başasistan kadroları yılda iki defadan fazla olmamak üzere ilan edilir. Müracaatlar il müdürlükleri aracılığı ile Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça gerekli şartları haiz olan uzman tabiplerin dosyaları Komisyona teslim edilir. Komisyon, sınava katılan adayları puana göre sıralamaya tabi tutar. İlan edilen kadro sayısına göre 100 üzerinden 70 puandan az olmamak kaydıyla en yüksek puanı alan uzman tabipler başarılı sayılarak tercih ettikleri başasistanlığa atanmaya hak kazanır. Sınavda alınan puan, tercih edilmeyen diğer boş kadrolar veya sonraki sınavlar için geçerli değildir.

Bu yolla başasistanlığa atananlar, bu göreve başladıkları tarihten itibaren üç yıl süre ile görev yaparlar.

Başasistanlıkta üç yılını tamamlayanlardan, bu süre içerisinde;

a) Uzmanlık dalı ile ilgili yayınlardan 3 yılda Ek-3'de belirtilen kriterlere göre en az 40 puan almış,

b) Hastane ve klinik içi eğitim programlarına yıllık olarak en az %70 devamlılıkla katılmış,

c) Bu etkinliklerde yılda en az üç seminer veya panel ve konferansta görev almış ve en az on beş literatür sunumu yapmış olmak şartıyla; bu çalışmalarını şef veya koordinatör şef ve kurum amirinin tasdiki ile belgelendirmiş bulunanların başasistanlık süreleri ilgili klinik şefi ve Başhekimin teklifi üzerine, Bakanlık tarafından iki defadan fazla olmamak kaydıyla üçer yıllık dönemler halinde uzatılabilir.

Başasistanlık süresini tamamlamış olanların ve sürelerinin uzatılması uygun görülmeyenlerin isimleri, kurum amirlerince Bakanlığa ve ilgili kuruluşlara bildirilir. Bu şekilde bildirilen personel ile başasistanlıktan ayrılmak isteyen personel bu Yönetmelik hükümlerine göre atanır. Başasistanlıktan ayrılan veya başasistanlığının son yılında olan personel tekrar başasistanlık kadrolarına bu Yönetmeliğin ek madde I hükümlerine göre atanmak için müracaat edebilir."

Ek-3

1. SCI ve SCI Expanded'da yayılanmış her bir yurtdışı araştırma makalesinde
a. Birinci isim 50 puan
b. İkinci isim 40 puan
c. Üçüncü isim 30 puan
2. SCI ve SCI Expanded'da yayılanmış yurtdışı derleme, vaka takdimi, editöre mektup için her bir yayın için isim sıralamasına bakılmaksızın 20 puan
3. SCI ve SCI Expanded'da harici yurt dışı hakemli dergilerde yayılanmış araştırma makalseinde
a. Birinci isim 30 puan
b. İkinci isim 20 puan
c. Üçüncü isim 15 puan
4. SCI ve SCI Expanded harici yurt dıışı hakemli dergilerde yayılanmış derleme, editöre mektup için her bir yayın için isim sıralamasına bakılmasızın 10 puan
5. Yurtiçi dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde
a. Birinci isim 10 puan
b. İkinci isim 8 puan
c. Üçüncü isim 6 puan
6. Turtdışı dergilerde yayımlanmış derleme, vaka takdimi, editöre mektup için her bir yayın için isim sıralamasına bakılmaksızın 5 puan
7. Yurtiçi Proceeding Book'ta basılmış tam metin makalede
a. Birinci isim 10 puan
b. İkinci isim 8 puan
c. Üçüncü isim 6 puan
8. Yurtdışı sözlü bildirimlerde
a. Birinci isim 15 puan
b. İkinci isim 12 puan
c. Üçüncü isim 6 puan
9. Yurt dışı posterlerde
a. Birinci isim 10 puan
b. İkinci isim 8 puan
c. Üçüncü isim 6 puan
10. Yurtiçi sözlü bildirmlerde
a. Birinci isim 5 puan
b. İkinci isim 4 puan
c. Üçüncü isim 3 puan
11. Yurtiçi posterlerde
a. Birinci isim 4 puan
b. İkinci isim 3 puan
c. Üçüncü isim 2 puan
12. Atıf yapılmış herbir yayın için isim sıralamasına bakılmaksızın yayın başına, toplam atıf yapılan 100 puanı geçmemek kaydı ile 10 puan

 

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber