Gümrük memurunu 'devrilen tır' yaktı! Kademe ilerlemesi cezası aldı

Danıştay 12. Daire 2002/1245 E. , 2005/2795 K. nolu Kararında muhafaza memurunun düzenlediği raporun içyüzü tırın kaza yapması sonrasında ortaya çıktı. Giriş beyannamesine göre, eşya cam mamülü olarak beyan edilmişken, muayene aşamasından önce tırlardan birinin kaza yapması sonucunda araçtan çay dökülünce gerçek ortaya çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 03 Ağustos 2021 09:34
Gümrük memurunu 'devrilen tır' yaktı! Kademe ilerlemesi cezası aldı

Cam yüklü tır kaza yapınca çay yüklü tıra dönüştü

Gümrükler Başmüdürlüğü emrinde muhafaza memuru olan davacı, gerçeğe aykırı belge düzenlediği için üç yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırıldı.

... Limited. Şirketi adına tescilli giriş beyannamesi ile ...Tır dolusu eşyanın cam mamülü şeklinde beyan edildiği, muayene aşamasından önce tırlardan birinin kaza yapması sonucu araçtan çay döküldüğünün tespit edildiği, mal sahibinin ... tarihli dilekçesi üzerine aynı beyanname kapsamında tek kalemde birlikte beyan edilen, kaza yapan araç haricindeki diğer ... aracın ... tarihli tespit tutanağı düzenlenerek mahrecine iade edildiği, bu ... aracın kaza yapan araçla birlikte soruşturma kapsamına alınmadığı ve tespit yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterildiği böylece gerçeğe aykırı belge düzenlendiği gerekçesiyle dava konusu cezanın verildiğinin anlaşıldığı, aynı beyanname kapsamında tek kalemde beyan edilen ... araçtan birinin kaza yapması ve taşıdığı eşyanın cam olarak beyan edilmesine rağmen araçtan çay dökülmesi nedeniyle diğer ...araçta da cam yerine çay bulunduğunun subjektif olarak kabulünün hukuken mümkün olmadığı, bu durumda davacının tahmine dayalı olarak gerçeğe aykırı belge düzenlediğinin kabulü ile tesis edilen işlemde hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle İdare Mahkemesi verilen cezayı iptal etmiştir.

Danıştay idare mahkemesi kararını bozdu

Davalı idare, işlemin hukuk ve usule uygun olarak tesis edildiğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Yasanın 125.maddesinin (D) fıkrasının (f) bendinde; gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek bir yıldan üç yıla kadar kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren eylemler arasında sayılmıştır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 64.maddesinde; Gümrük idarelerinin beyan sahibinin talebi üzerine ve eşyanın yanlışlıkla beyanname konusu gümrük rejimine tabi tutulmasına veya beyan edildiği rejime tabi tutulmasının özel nedenlerle mümkün olmadığına ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ibraz etmesi halinde, tescil edilmiş bir beyannameyi iptal ederek gerektiğinde yeni bir rejim beyanında bulunulmasına izin verilebileceği, muayenenin sonucu alınmadan beyannamenin iptaline ilişkin taleplerin kabul edilemeyeceği belirtilmektedir.

Mahrece iade işlemlerinin ne şekilde yapılacağına ilişkin düzenlemeleri içeren Mahrece İade Genel Tebliğinin 2/c maddesinde de; anılan Kanunun 64.maddesi dikkate alınarak işlem tesis edilerek ve gerekli belgeler ibraz edilmek suretiyle eşyanın giriş işlemi yapılan gümrükten mahrece iade edileceğinden bahsedilmektedir.Dava dosyasının incelenmesinden; ... Ltd. Şirketi adına tescilli giriş beyannamesi ile ... tır dolusu eşyanın cam mamülü olarak beyan edilmişken, muayene aşamasından önce tırlardan birinin kaza yapması sonucunda araçtan çay döküldüğünün tespit edildiği, mal sahibinin ... tarihli dilekçesi üzerine, aynı beyanname kapsamında tek kalemde birlikte beyan edilen, kaza yapan araç haricindeki diğer ... aracın ... tarihli tespit tutanağı düzenlenerek mahrecine iade edildiği, bu ... aracın mülkellefin dilekçesi üzerine kanunsuz olarak mahrecine iade edildiği, konuya ilişkin olarak eşyanın mahrecine iadesi için düzenlenen ... tarihli tespit tutanağını araçları ve eşyayı görmeden imzaladıklarını davacı ve diğer tutanağı imzalayanların ifadelerinde belirttikleri anlaşılmaktadır.Olayda, soruşturma kapsamında adı geçen davacı ve diğer şahısların ifadelerinden, mahrece iade işlemine konu olan ... adet aracın yurt dışı edildikten sora ... günlü mahrece iade tutanağının düzenlendiği, dolayısıyla davacı ve tutanağı imzalayan diğer şahısların araçları görmedikleri halde, kaçakçılığı men, takip ve tahkik görevini suistimal ederek tutanak düzenledikleri sonucuna varıldığından, davacının üzerine atılı gerçeğe aykırı belge düzenlemek fiilinden dolayı verilen dava konusu cezada hukuka aykırılık görülmemiştir.Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz talebinin kabulü ile ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 5.7.2005 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı oy gerekçesinde neler yer alıyor?

Karşı oy kullanarak karara katılmayan üyenin yazmış olduğu karşı oy gerekçesinde; "Uyuşmazlığın, davacı hakkında Teşekkül Halinde Kaçakçılık suçundan dolayı açılan ceza davasının sonucunun ara kararı ile sorulması ve sonucuna göre çözülmesi gerektiği görüşüyle, İdare Mahkemesi kararının bozulması yönündeki çoğunluk kararına karşıyım." ifadelerine yer verilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz