Okul öncesi öğretmeni yaz tatilinde uygulama sınıfında tam gün görevlendirilebilir mi?

Mevzuat hükümleri gereğince, öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan hiçbir eğitim ve öğretim faaliyetinde resen görevlendirilmemesi gerekmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 28 Ağustos 2021 18:00
Okul öncesi öğretmeni yaz tatilinde uygulama sınıfında tam gün görevlendirilebilir mi?

Sitemize iletilen bir belgeye göre; Yaz tatilinde okul öncesi öğretmeni, uygulama sınıfında tam gün görevlendirilebilir mi?

Yukarıda yer verilen resmi yazı gereğince okul öncesi öğretmenine şu talimat verilmiştir.

"Okulumuz uygulama sınıfı 3423 sayılı yasa gereği döner sermaye işletmesi olarak tam gün eğitim hizmeti vermektedir. Bu nedenle 2021-2022 eğitim öğretim yılında da MEB Orta Öğretim Kurumlan Yönetmeliğinin "Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları" başlıklı 86 maddesi hatırlatılarak,
Ayrıca; Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğünün n29.01.2020 tarih ve 2043900 sayılı yazısı ile
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.12.2019 tarih ve 25354781 sayılı yazısına atıfta bulunularak,
Okulumuz uygulama sınıfı 08.00-17.30 saatleri arasında tam gün eğitim hizmeti verecektir. Bu kapsamda D.Ö.S.E işletmesi olan uygulama sınıfında, tam gün eğitim hizmeti vermek üzere (3-4) yaş grubunda okul öncesi öğretmeni olarak görevlendirildiniz. Görevinizde başarılar diler gereğini rica ederim."

Sayın okul müdürümüz mevzuatı bir güzel yazısına alıntılamasına alıntılamış da devlet memurlarının çalışma saatleri veya yaz tatili hakkıyla ilgili mevzuatı ne yazık ki göz ardı etmiş.

Şöyle ki; Biz bu hususu 2013 yılında "Öğretmenlerin haftada 40 saatlik çalışması esas mıdır?" başlıklı haberimizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre öğretmenin haftada 40 saatlik çalışması gerekip gerekmeyeceğine cevap arayarak Öğretmenlerin haftalık çalışma süresinin 40 saat olmadığını, çalışma saatlerinin girecekleri ders kadar olduğunu ve Öğretmenlerin haftalık girmek zorunda oldukları ders saatlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararında yer alan "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi ile "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesinde belirlendiğine dikkat çekmişti. Öğretmenin bu görevleri haricinde herhangi bir görevi bulunmadığını açıklamıştık.

Ayrıca yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan hiçbir eğitim ve öğretim faaliyetine öğretmenler ve personelin resen katılmaya zorlanamayacaklarını belirtmiştik.

Kısacası; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un "Yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103. maddesi 2. fıkrasındaki ; "Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez." hükümleri ile de öğretmenlerin yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayıldıkları hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7243 sayılı yükseköğretim kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanununun 24. maddesiyle 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa 50 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 50/A maddesi eklenmiştir.

"IX - Öğretmenlerin izin ve tatilleri:
MADDE 50/A - Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler. Ancak bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikle belirlenecek meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.
Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilir. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamaz.
İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim ve öğretim faaliyetinin iki haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içerisinde tamamlanamadığı durumlarda yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilir. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamaz.
Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler yıllık izinlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesi ve 103 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre kullanır. Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartı ile, sıra ile izinlerini kullanırlar."

Bu kanun hükümlerinde öğretmenlerin yaz tatillerinin bazı şartlarda bir aya indirebileceği yer almakta fakat burada "uygulama sınıflarında yaz tatilinde öğretmen görevlendirilebilir" hükmü bulunmamaktadır.

Ayrıca; "Danıştay ve Danıştay İDDK, öğretmen mesaisinin tanımında son noktayı koydu" haberimizde yer verdiğimiz üzere; "Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun bu kararına göre; yönetici ve öğretmenlerin mesai süreleri, Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar kurulu kararında yer alan aylık ve zorunlu ek ders karşılığı girmek zorunda oldukları ders saati sayıları ve ilgi yönetmeliğine göre belirlenen bir ders saati süresi ve aralardaki teneffüs sürelerinden oluşmaktadır."

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün18.08.2020 tarih ve 10856075 sayılı yazılarında konuyla ilgili; "Uygulama sınıfında tam gün veya ikili eğitim yapılması durumu göz önünde bulundurularak okul öncesi öğretmenlerine verilecek ders ve ek ders görevinin Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5 inci ve 6 ncı maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir." açıklamasında da bulunmuştur.

Ayrıca CİMER'e başvuran bir okul öncesi öğretmene, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü; "Sayın İlgili; Talebiniz ile ilgili olarak Kanun ve yönetmeliklerde uygulama sınıfları okul öncesi eğitim kurumu olarak sayılmıştır. Yine teşkilat kanununda okul öncesi eğitim kurumlarının tüm iş ve işleyişlerini düzenleme görevi temel eğitim genel müdürlüğüne verilmiştir. Resmi özel okul öncesi eğitim kurumlarında bir öğretmenin girebileceği toplam ders saati 6 etkinlik saatinden fazla olamaz. Bu süreden, fazla yapılacak o an tüm etkinlikler çocuklar için öğretmenler içinde isteğe bağlıdır, çocuk kulübü niteliğinde sayılır. Çocuk kulüpleri yönergesine göre günde 6 etkinlik saatinden fazla görev yapan öğretmen kulüpten ekstra ücretini alır. Bilgilerinizi rica ederim." açıklamasında bulunmuştur.

Kısacası; öğretmenleri yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan hiçbir eğitim ve öğretim faaliyetinde resen görevlendirilmemesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR


Bu Habere Tepkiniz