MEB'den, Yönetici Atama İptallerine Üç Madde Sınırı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, tarihte ilk defa yaşanan toplu yönetici atama iptallerine ilişkin olarak il birimlerini yeteri derecede bilgilendirmemesi uygulama farklılıklarına neden olmuştur. Bakanlık, yaşanan sorunlar üzerine geçtiğimiz hafta Hukuk Müşavirliğinin görüşünü illere göndermişti. Ancak, hukuk müşavirliğinin görüşleri de konuyu net bir şekilde açıklamayamadığı için MEB Personel bugün yeni bir açıklama daha yapmak zorunda kalmıştır. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Ocak 2008 21:08

04.03.2006 Tarih ve 26098 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe açılan davalarda; Danıştay 2. Dairesi'nin verdiği 14.08.2006 tarih ve 2006/493 Esas sayılı ve 07.11.2006 tarih ve 2006/878 Esas sayılı kararları ile yönetmelik durdurularak bazı maddeleri iptal edilmişti.

Bu kararlardan sonra MEB yayınladığı 2006/71 genelge ile 04.03.2006 Tarih ve 26098 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanarak yürürlüğe giren ?MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği? kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemleri durdurmuştu.

Bunun üzerine; Eğitim- Sen Danıştay Başkanlığına başvurarak 16.05.2007 gün ve 29074 sayılı yazıları ile MEB'den ?Danıştay kararlarına uygun işlem tesis edilsin? şeklinde istekte bulunduklarını belirtmiş, MEB tarafından reddedilen bu başvuruya dava açmıştı.

Danıştay 2. Dairesinde açılan bu davada; 12.09.2007 tarih ve 2007/2022 Esas sayılı dosyada şu karar verilmişti:

?Buna göre; Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri kolu Kamu Çalışanları Sendikası ile davacı Sendika tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na karşı açılan ve Dairemizin 2006/493 ile 2006/878 esasına kayıtlı olan davalarda verilen 14.08.2006 günlü, E:2006/493 sayılı ve 07.11.2006 günlü E:2006/878 sayılı kararların gereğinin yerine getirilerek, anılan Yönetmeliğin yürütülmesi durdurulan hükümleri uyarınca gerçekleştirilen tüm atama işlemlerinin geri alınması yönündeki istemin reddine dair dava konusu 16.05.2007 günlü, 29074 sayılı işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 24.08.2007 günlü 2006/71 sayılı Genelgesi yönünden ise 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 4001 sayılı yasa ile değişik 27. maddesinin 2.fıkrasında sayılan koşullar gerçekleşmemiştir.

Açıklana nedenlerle dava konusu 16.05.2007 günlü, 29074 sayılı işleme ilişkin yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne; Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 24.08.2007 günlü 2006/71 sayılı Genelgesi yönünden ise yürütmenin durdurulması isteminin reddine, 12.9.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi."

Bu karar üzerine MEB yayınladığı 2007/84 nolu genelge ve ekindeki mahkeme kararı ile ?İlgi yönetmeliğin yürürlüğü durdurulan maddeleri uyarınca gerçekleştirilen atama işlemlerinin geri alınmasına yönelik söz konusu kararın uygulanmasından eğitim öğretimin olumsuz etkilenmemesi bakımından valiliklerin ve Bakanlığın ilgili birimlerinin Gerekli tedbirleri alması hususunda gereğini rica ederim? diyerek 13.04.2007 tarih ve 26492 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ?MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği? kapsamında yapılan atamaların geri alınmasını istemişti.

Fakat uygulamada yaşanan aksaklıklar ve bu mahkeme kararının kimleri kapsadığının tam anlamıyla anlaşılamaması ve yapılan atamaların tümünün iptal edilmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü; Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin görüşünün ekli olduğu yazıyı ilgili birimlere göndermişti.

Hukuk Müşavirliğinin ilgili görüşünde ne yapılması gerektiği açıkça belirtilmediğinden; uygulamada doğan sıkıntılar üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 23.01.2008 günlü ve 4755 sayılı yazı ile;

?Hukuk Müşavirliğinin ilgi (c) görüşü ile atama yetkisi valiliklerde bulunan eğitim kurumu yöneticilerinin bu uygulamaya esas bilgi ve belgelerinin valiliklerde bulunduğu dikkate alındığında, bu husustaki incelemenin atama yetkisine bağlı olarak valiliklerce yapılmasının ve her bir dosyanın kendi özelinde incelenerek karara bağlanması kaydıyla ilgi (a) Yönetmeliğin münhasıran yürürlüğü durdurulmayan "Müdür Başyardımcılığa Atama" başlıklı 21 nci maddesi, "Yeniden Atama" başlıklı 25 inci maddesi ve "İsteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 26 ncı maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilen atamaların Danıştay İkinci Dairesinin 12/09/2007 tarihli ve Esas No:2007/2022 sayılı kararı kapsamında bulunmadığı mütalâa edilmektedir.? şeklinde emirlerini yetkili birimlere iletmiştir.

Şimdi ne yapılacaktır?

Adı geçen yönetmeliğin 21, 25 ve 26 maddeleri kapsamında yapılan atamalar geri alınmayacak eğer geri alınanlar varsa görevlerine geri iade edileceklerdir.

İlgili maddeler:

?Müdür Başyardımcılığına Atama MADDE 21- (değişik 04.03.2006 tarihli 26098 sayılı resmi gazete) Müdür başyardımcılığına; en az bir yıl süreyle yöneticilik yapmış olmak kaydıyla, o ilde fiilen görev yapan yöneticilerden valilikçe yapılacak duyuruda belirtilen esaslar çerçevesinde başvuruda bulunanlar arasından eğitim kurumu müdürünün teklifi, millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile atama yapılır.

KAPAT [X]

Yeniden Atama MADDE 25-(değişik 04.03.2006 tarihli 26098 sayılı resmi gazete) Daha önce yöneticilik görevinde bulunmuş olanlar, gerekli şartları taşımaları kaydıyla yapılacak duyurular üzerine yöneticilik görevlerinden ayrıldıkları tarihten en az bir yıl sonra ayrıldıkları veya daha alt kademedeki yöneticilik görevlerine tekrar atanmak üzere en fazla üç eğitim kurumu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

Başvuruda bulunan adaylar ilgili komisyonca Ek-2' deki Yönetici Değerlendirme Formu değerlendirilerek, her eğitim kurumu için en yüksek puan alan aday atamaya yetkili makama sunulur. Bu adayın ataması atamaya yetkili makamca yapılır.

Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında bulunanlar da aranan diğer şartları taşımaları kaydıyla; bulundukları ilde valilikçe ya da Bakanlıkça ülke genelinde yapılan duyurular üzerine başvuruda bulunabilirler. Bunların ataması bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

İsteğe bağlı yer değiştirmeler MADDE 26- (değişik 04.03.2006 tarihli 26098 sayılı resmi gazete) Eğitim kurumu yöneticileri yapılacak duyuru üzerine;

a) Bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık süreyi dolduran eğitim kurumu müdürlerinden, atama yetkisi valiliklerde bulunan eğitim kurumları bakımından il içinde, atama yetkisi Bakanlıkta bulunanlar bakımından ise il içinde veya il dışına aynı tipteki ya da bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen süre şartını taşımak kaydıyla daha üst tipteki eğitim kurumlarına,

b) Bulundukları eğitim kurumunda en az iki yıl çalışmış olan müdür başyardımcıları, il içinde durumlarına uygun eğitim kurumu müdür başyardımcılığına istekte bulundukları eğitim kurumu müdürlerince teklif edilmeleri kaydıyla,

c) Bulundukları eğitim kurumunda en az iki yıl çalışmış olan müdür yardımcıları ile müdür başyardımcıları, il içinde durumlarına uygun eğitim kurumu müdür yardımcılığına,

yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilirler.?

Bunların yer değiştirmeleri, Ek-4' deki Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Yer Değiştirme Formu üzerinden Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca yapılacak değerlendirmeye göre belirlenecek puanları esas alınmak suretiyle tercihleri ve atanmak istedikleri eğitim kurumlarındaki açık yönetici norm kadroları dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.?

#

Bu Habere Tepkiniz