Sayıştay, aynı durumlar için farklı kararlar alan belediyeyi uyardı!

Sayıştay Başkanlığı Mahalli İdarelerin 2020 yılı Denetim Raporlarını açıkladı. Bu raporlar belediyelerin adeta karneleri yerine geçecek cinsten veriler barındırıyor. Üzücü ama kamu kaynaklarının değişik yollarla aktarım aracı haline getirildiğine şahit oluyoruz. Bu çerçevede Ankara-Çankaya Belediyesinde Sayıştay tarafından yapılan denetimlerde Belediye Encümeni'nin aynı durumlar için farklı farklı kararlar almasını eleştiri konusu yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Aralık 2021 12:55
Sayıştay, aynı durumlar için farklı kararlar alan belediyeyi uyardı!

Belediye Encümeni aynı durumlar için farklı kararlar almış

5 nolu dnetim bulgusunda şu ifadelere yer verildiğini görüyoruz; "Belediye encümeninin aynı hukuksal niteliğe sahip fiil ve durumlarda farklı hukuki sonuç doğuran kararlar aldığı görülmüştür.

Belediyelere gerek 5393 sayılı Belediye Kanunu gerek diğer Kanunlarla (Örneğin: 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı Kanun, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu.) kendisine verilen görev ve sorumlulukların gereği gibi yerine getirilmesini sağlamak amacıyla idari para cezası verme yetkisi tanınmıştır.
Kanunlarla öngörülen bu cezaların verilmesinde, 5393 sayılı Kanun'un 34'üncü maddesi gereği, belediyenin karar organlarının biri olan belediye encümeni görevli ve yetkilidir.
Encümen, sözü edilen görev ve yetkisini kullanırken takdir hakkına sahip olmayıp Kanun'un metninden açıkça anlaşılacağı üzere, kanunların ceza verilmesini öngördüğü bir fiilin veya durumun kendisine havale edilmesini müteakip çalışma usul ve esaslarına uygun olarak ceza kararı vermek zorundadır.

Diğer taraftan, Anayasa'nın "Kanun önünde eşitlik" başlıklı 10'uncu maddesinde, hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı belirtildikten sonra devlet organları ile idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak
hareket etmek zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır.

Anayasaya göre aynı durumda olanlara farklı uygulama yapılamaz

Anayasa'nın bahsi geçen maddesinde yer verilen eşitlik ilkesi ile hukuksal durumları aynı olanların yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutulması öngörülmüş, aynı durumda bulunan kişilere ayrı kurallarının uygulanması yasaklanmıştır.

Bu açıklamalara göre, belediyelere değişik yasalarla muhtelif konularda tanınan idari para cezası verme yetkisinin, aynı yasada aynı kuralı ihlal eden kişilere aynı idari para cezası uygulanması şeklinde kullanılması hukuki bakımdan zorunludur.
Ancak, Çankaya Belediyesi encümen kararlarının incelenmesi neticesinde, bazı encümen kararlarında, kanunlarda öngörülen cezalar verilirken, aynı hukuksal durumda olan kişilerin farklı işlemlere tabi tutulduğu görülmüştür. Örneğin, bir encümen kararında ruhsat dışı faaliyet gösteren iş yeri ile ilgili sadece faaliyetten men kararı verilmişken; aynı konudaki başka bir encümen kararında faaliyetten men kararının yanında idari para cezası da verilmiştir. Yine başka bir örnekte, mesul müdür belgesinin bulunmaması şeklinde yapılan tespitlere istinaden Encümenin farklı kararlar aldığı; bir işletmeye ilişkin kararda idari para cezası öngörülürken, başka bir işletmeye ilişkin kararda işyerinin faaliyetten men'ine karar verildiği görülmüştür.

Böyle bir uygulamanın Anayasa'ya ve kanunlara aykırı olduğu açıktır. Bu itibarla, Belediye Encümenince karar verilirken, kanun önünde eşitlik ilkesine uygun bir biçimde aynı nitelikteki fiil ve durumların aynı işleme tabi tutulması gerekmektedir."


Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz